Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 06, 1912, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
at netop paa Grund af Mackdem
hint blev udtalt paa, fik det helt
msodsat Virkning, end Fasdercn haivi
de tiltwnkt det
Htrfk Vennerl hvor vigtig, at kun
dse take est iudholdsrigt Ord eller
Sprog til voke Born. Daan Tæntl
En Affen i hvck Uge kamst-r jcg
mine Born om mig, og -t)vor or jeg
min himsmelske Fader inderlig tot
msmija for. at de for-stunk Tau-if
og vor Samtale i mit Sprog.
Vennm pwv at holde saadanne
smaa Mødek med eders Born, og J
skal ern-irde, dot er de stiliqu de
skømnsste Timcn ellcsr Halvtimer otn
J ML nt J tjlbrinmsr Mr iedersks
1191k1ikkidiakkedstm «
Sein im nu deler Livetsri Rings
Ord med mine imaa i mit og bete-Z
Modersmaol san er det min Bein
til Wind, og mit Haab til de uma,
at de, imak mit Øie bliver imst, nq
de enqmm iem kraftiae Arme stinken
at de da vil lasie for miq i iamsme
Uscoal nd of iamme Boa s- dele
Rande-IS Drd msed miss. tmar jeg
ikke immer kon irde: tbi da bliver
man inart timer lyer i Werden —
sfal det mon locke-sc
Vemiser· man
J al Yllmindeliabed talesri der
Taktik til den eller de iøritefødjln
tbi Moder-en taler itd af sit inderite
Hierte til sit Vom, men iom Anrene
kuller iii«d, rnller ,,D-anfkeu« nd af
Hiertet oa Sindet paa de ismaa — de
mittle! sa. aif det Esaa let for dem
at faa sdet enqelife ind? iiom det
gaar for de smaa at faa det donile
nd. vor Sagen iaare let. Men al,
Vorn Mimmser w kein iorilaa lidt
donik. Nummer tre ca de eitel-fol
gende slet ikke.
Fm im of køees der vaa de ens
gelife Flimmer ellek Brokker em J
vil
Da i Sandhed, Korslen er i bedsle
Fold dem-like
Nod et tlllennefke Tom-, del ital
ihmi on luste!
Heer tnaer del lang Tid for man
bliver kloa --— ier Verwert
Et vikkeliqt Billet-e Rckr og
Smi nam- henad Moden. Sonnen
som et lmlvefs iqennem Baiskolekh
vg tcknket Form de fleite ni limiin
mede, lidt formt-get am siq Fell-,
statt-Neu ier Nie-deren viit i Linenw
»Fa’r«, siaer ban i venlig, men
besten-l Tone, sda de cmaede Mik
Eenfrnm »Es-linke it a point to inm?
Englissly to me, mlyen we are down
demn«
»Da neu see the point?«
Troer i Venner, om en Mond
gdk paa Østergade i Neugean Zw
benhavm samtnen med ejin Son, vi
trenfe os shans deeland var Frank
rig, troer J shin an vilde sige til
sin Fa’r, «tal ikle Fransk her, de
omlring os vilde maasfe tasnke —
at -- vi -— er Zmnikmasnd. Aldrigl
Hvorfor itte være i Sandhed og
Helhed, hvad sman virkelig er, hel
lere end prøve paa at gaa og gaslde
for noget, iom man aldrig san Olive!
Men Aar-sagen er: disie unge
Taner hat ingen Respekt for det
danjke Sprog, og newp af denne«
vidtrwlfende Aarsag heller ingen
eller tun meget lidt Reisen for,
dem, iocn taler det, selv om de vix-ke-e
lige er deres bedfte og nu og da
eneite Velgørere pcm Jord· Endog
mange af dem ter sig sOm om sea
danne «Z-oreigners« (F-orceldkene)
burde ver-re lalnemlige, at de virtei
lig faa Lov at aande i deres enge-lik
amekikanfke Næwcerelfe.
Ilc Jmmigrationen fra Moder
landet ikte er ftor mä til at holde
alle M(-nig-l)eder i Live, er ingcu
meke villig en jeg til at indrsmmc;
at mange Taan ingen Lejlighed
har til at høre on danfk Prasdikcn
er sandt; at manne dankte Familier
sier ene paa Pmirieth hvor ingen
Nabo for-staat Taqu er lige sandt.
Mcn lwor der er Vøm der er, eilt-r
burdc der ver-re et Hieni! Venner
tat -— bed poa Dunst derindri un
J Tal esrfare Sonst-heben as disse
Ord:
»Hvad et Meuncsste faar, -dct s«kal
han og wire-A
Leere Gut-s Vei! og om ikke bli
ve kkog, sfaa bog hoffe« Frugtm af
Oiaen after Forstand og Frev.
Hvor mange af vorc Vern, Ven
ner, vil man abonnere paa »Dan
fkerm«, naar vi«aam«le lægges til
Side bog KircegaavdsimurmP —
memnge af dem vil sholde sig til
-Det, sdet bsftaarl«
Dogger Du M til M
M
jydenl Swmusr du paa hem, hvasd
sdct kostet at sskffte Sprsogl
» At der maa komme en Overgangss
tid, naturligvigl men lad denne
Overgang s«ke, som msulig med vore
Born-: Beim, fom er sødte her, og
slwis Msoderszsntaal er Engele mcn
ifka før vi gwmle er tagt til Side og
til -L-vi1e: da tror jeg, Overgangen
tun ski- uden Ekodez mon det er
min sntdc fastc Omsrlusvisnsng ef
trr nnustlars C«rfc1rjtm, at lmor den
Esset for, sdisr Hohe Rennen der
fojwr dist!
Cltntum Ja. i Jan. 1912
Z. N. Orte k1-l).
«--·--.-.-.—
Tyftetne kommen
Ja, Toll-onus kommen oa vi hat
flet ikke lyaft Vuld eftok dom· Saa
dan or Stilliniqon for Tiden. Vj har
faaot msko :«’asbook, hvor der for
varxoansko oq dersin Tanskerne
itke forsøqor at holde 7ig samtnen
bot i Koloniem faa drager Tyskcrs
ne ind oa tagt-r vor Aw: thi Ty
fcrno Veso not, lwad Landet dnor
til. Og solv om det tun er ganon
faa dor ondnu or kommen iud, saa
or Beaytrdolsen gjort, oiq flere vil
sole often osm ikko voro Landsmamd
oil staa samsmon om at holde dem
not-.
Aarsaaen er jo don, at vi de fid
sto Var Aar hat« haft daarlig Av
1i1m om åkfo hol Misvækst paa
Nimm-d af for lidt IllegtL Dette har
sat nimmt-, ja nasfton alle inosgot
trykkcnsse Qntstcondighedor, hvorfor
noqlo bar folgt ud oa er reist dort,
sog en hol Mascmde vil lcrlge og for
ladc Canon. Mcn Tysferncx Tom i
Elle-glatt er aodo Landmænsd og dyas
tigc til at flide, hat regnet don
qiodt us. Die for-staat godt not,
at nu er det Tid at lobe-. Danslerne
lmr gjort dot haarde Arbejde —
lsmsllcst Lakvdot op, l"at gode Bygnins
aor paa det, anlagt Befo, bygget
Elolor on Ilirfcr og udl)oldt to til
Dotiz LIliissvastftaan hvorfor de er
blevcn trætte og vil reife bort iom
muliat sp- men nu, da Jordan fid
sto Efromar blov opblodt Tom nasstcn
aldria for, venter Tusker-ne godc Ti
dor og storo :Ilvlinacr: Ja- de tror
mod manqe andre, at Dakota førit
mt vil Te fjno beoftr Dage, og da faa
Tanilorno nu vil faslae f«okbav79nde
billigt, er «det Tid at kobe. Dorf-or
kommst Tyfskemo Zkal de tum
vor Aw? Det staat til Tanslerne
solo at lwfvaro Men Ekulde der va
ro Latthrwnsd noget Steh, som
onst-or at komme Moor-, faa har
Meniglyoden en Komike, der anviser
og hjaslpek Lands-gerne til Retti
Kommean Modlommer er: E, N.
Mosgaard, Lars Peter-sen oa L. C.
Music-m alle Not-to l, Kettmare, N.
Dak.
Mosn stuldo noan ukondt mod
Landbandel onst-e at komme heran
da sog til »den nkwnte Komitc og
fald ifke i chsnsdorne oaa hvem
7om helft.
Dotte til alminsdelig llnderrets
nim.
J. J. Kild"iq.
Neumond N. Tak» Jan. 25, mlg
Ny Dauman, N. B» Can.
Ukisd Dist Ennmus nndcsrtcmusdissmp
der Vetaling for ,,Tfk.«« 7!«k«iv«3r Inn-.
til od:
Er det ikkc muss-At, De- kundi
tasnke paa en Prasst, der vildo qcm
just-jäh Bindi-m - -- ausser vi.
men han vil ikke modtaae Golde-L
Amme bviler over os, ikkv Gubs
er formndt iblnnsdt os. Nr smws
Ist-Eliade tTl at kunnt- vinde Male
as den eviffopale Meniabed. Mas
nmn er borth inqm Prasst der end
nu. Befwrelsen for vor litt-sech
Meniaibod bar skrevet til Samfnns
detö Fort-tand: hat ikke hsrt, om
disk muligt kan agres nsoaet for os.
Nr m- ulvorliacs Znadomnm ndøbs
te Vom, 50 Sønwasfksolvbøm todt-n
TMiqinnsnndorvisninq- Det ern-de
Qirkemnd tmnkcr. en Præft fro Los
Anat-Ich arm til Utah. Kunde dct
ikkcs tænkes, en vilde qaa herti12
Tak for .,Dan4keren«: saTkeh den
vslde i dette Aar blfve modtaget
i sethvert Oft-m i vor Menicrhed
Mod HiWn i Jefu Navn.
Erd-Rast Mrs. J. J.
—- —M«-s —
Daustiamerikauft Ratt-meinst i
Reim.
Fovhottdlsinserne med sden danfke
og den muerikonfse Roger-ins er nu
Isaa svtdt affsluttediy at vi kan mod
dele, at Festlighesderne vil tage de
ros Vegyndtslse den Z. August.
Kotmrcthan Dr. Andrew J.
Bart-MAD, som paa Beftyrelsens
Veqne ljar over-rast Jndbydelse til
Prasfidcnt Taf-r om at vix-re Æress
prwifdent paa Fesstkomiteem met-de
lcr, sat han hat nmdmget følgewde
officielle Strivclse fm Prassidens
trus- Ecskretasn learles D. Willen
»Es-W Privsbdentens Lusti- under
I«ctter im Drin om, at hon med
Wir-do vil modtage Ovowct fiom
W risspmssfdent im- den Komistee,
fime pna dmrstfødtc Amerikaneres
ane ital iovermskke Gavcbrwet
fsor dset Oedmrml i Jiyllan-d, dcr
skal vom-e en dansksamerikansk Na
tioikalpork.
Prassjdisntcn swtter ftor Pris PAU
denne Mrcsbwisning og takkcr Dem
for ldcsn Omncvrksomihud, De bar vist
kmm i disnnc Sag.«
Endvisdere hat den danke Gosandt
i Waisyingtom Or. Kammevherre
Nritve C. Moltke og den amerikan
ske Minister iKvbenhavm Dr. Mau
kskce Francis Egrm sidsmwvnte ifl.
unbcslqram fm i Maor, beuge mod
taqct Jndbydclfen til at være Ærcsi
vicevmssidrnttsr vaa Womit-kein
Cbimqo, den 30 Jan» 1912.
Ærbødigst
Komiteen.
Falmouth, Maine.
Ærede LandsmanN
Im sna din Artikel i »Quinte
pen« af lö« Dec. og var meinst glad
derfuk. za, den Flagg- Forfølgelser,
der findsr Zted Verdieme isom
mod Mads quwlms o fl. ligncnsde
egncr fig til at fkabe Forbitrelse hos
ener Tanffer og iiasr hos Søns
derjyden, der sonder og skerlig fslger
nied i de .iiaar, livorunsder de le
ver Dei er jo links ved at over
qaa »Gr. von liøllers Politik, der
nn iosnt ieg laste i Flensborg Avis
-forleden, planter jin-til et Zted i
Bagnommern Men Madsz Egtholm
er alligwel Monden, der irren-er, at
ifølge fine Overleveringer har han
slet ilke Lov til at give eiteiy oq jeg
Wobei-, at sdscr er mange af denne
Flaqu ksr med Hjort Borenzen kan
siget »Vi er Dunste og vil vccre
Dein-We oq vil lnihandles iom Dunste
efter Folterettens Forisknifter.«
Zøirderjyden hat underlige Bauer-,
Han er itiv han er its-bin som en
Hund
Og forgsives de iittliche Germaner
Sætter Laus for hans purdansie
Mund;
Lasre Tyik svii shon ej
Da han gar viel geschwi
Naar en Tryiker ilpam slijælpe vil paa
Vei.
For Aar tilbage fanidt der jo
ligefrem en Masieudvawdring til
Amerika Sied. Det er n·u dog blevet
anderlede5, de gaar nu i den tyske
Trøjry og ikønst Myndigshederue ogs
lna her i Siedet for at lade den af
ticne dereö Virriiepliqt i deres egen
Provinz ved et inildt Paahit sender
dein til Lit- og Beil-Pre115ie11, Po
sun, Itrnslwrg ellek Metz for der
igenncm at fremilynde Fortysluiw
gen
Hvorfur vil J dog ikke være ulade
zur det Milc, det Inder jo iaa flot.
Merkur vil s ei sige Apenrade,
Hadisrdiebem ach ja du lieber Gott,
Oiravensieim Nothenkrug
Vor du tage i brug
Finap paa Daan maa man tænle i
Imag.
Mrn de mme Mel-nd er sig sclu
lusvidssh de kommcr hie-n igen og
bofusttor iig og hor for Størftedclen
flet icke glemt, af thvod Nod de er
runde oq entwer, der bar modtaqcst
2 Ilssurk zknwkziq die Tukatc- TM
faamwnd hellt-r ikksc falt- sig fristtst
til i Wien Zky at tiliuble das Va-«
trrland «
Jch bin ein Preusier, ihvilken herlig
Tanke,
Im uns-d Stolthed min Pikkelhms
hast«
Kun ei M foa jert Hierv- til at
banke
Er J Mc sfaa sstor en Æte vasrd.
»Deutche Sitte, hohe Macht«
Er for weget Odet sagst-I "
Er sdie gange Welt ej Deutschland
unbewqu
Den wikc Forening mied en Dr.
Hahn i Spidien og den soldenborgs
sie Eckmkerian til Resdasktør shar jo
sont liefendt fiorvoldt utallige danske
Masnd Poliiibeøder on vare stet
HM Fortnslnpere for langeFasngsels
streife, iaassoin Jens- Jeslsen og H
P. Haufen for Tim, sont vi her i
det frie Amerika vilde meka slsenrt
von Einilebsaansdet ad. Ho Hahn hat
jo foin bekendst reist over liele Tosk
«land on lioldt nlenlange Taler imsod
den nordslesoigkke Vtsfolkiiiiig, lyvor
farctrnende den et« for det tyfike
kiiizny on naar de reiste i Norldsless
vig, bosldt de nøje lldkig nie-d dan
ike Sollst- Zlorstene og Ladeportene,
am de ifie kunde opdage en Lsmtss
fjendliq eller statszfarlig »Willst En
Gang oni Aaret holdes den bekendte
hininklsjergfesh lmor Dort Lan-ds
Ernlmir og Forfolskeren af Emsidses
fpecden Fiivft von Bisman knejfer
hoit ma en Ziokkisl Her tronimer
de immnen en Liliængde Folk, most»
Enilxedsmcend oq Eikolelasrere sog
afhnaniqe Folk sog des-merke altid»
nsoqle Overløl)ere; der lholdes langei
natriotiio Taler, »der mal-es Hurrai
on drifkes Ll i sfvcere Mastigdenl
,Men eiter at Illet lmr assort sin»
Viri11i1m, findt-r Overloderne hin
’nnd.n i nimmer bist og lyen oqi
der liokes da fra disie aFintrisotiiliH
Jvifcne ligefrem asiftige ewige san-l
Efom »Dann1arks, deiligst Bang vgl
sVaane«, ellerx »F Tanmark er Ieg
fødi. der bar ieg Nimme gs Sand
lyed, Xa aoar Naturen over thugs
Iteifcn
Simig blot Schleswig Holsiein
I meerumsiehlnngom
Vrna vTom Valgfpwg dist lieskesdne
« »Gott mit uns«,
»Geh der Kain « lad rnlle over
. Tungem
Tom for Viänmrk et Vceger nd til
- Bunds-.
Straf-J den wike Gendsarm
Med iin kraftiae Arm
Vil ier tmkkse til iin ziinftige Bann-l
Mode Ven! mmnaen:de, hvad der kan.
qøres af osZ her ovre ida fund-e jeg
fide at bede diq vide, hvad der er
blevet qfsokt her. J en Artrraskke bar
en Lands-wand ved Navn Hans
Blmn soptaqet en KIollekt blandst
Landsmasnsd Eber. Oa ban bar mau
fike nok samTet en 15 til 18 Voll.
aavlisg som er bleven fendt hjem til
Sproqforeningen og da er det selbs
følgselig overfløidig for mig at an
aive til hvflke Formaal de bliver
brnqst Dette Komme-r ganske visst ikke
den Slaas betrcengte Lansdssmasnd
til govde Tom nn Mads Ewbolm Til
lige saslqer han omtrent 100 af,
Sproqforeninsaens Almanakker hvert
Aar. Tet er et Efsempsel til Efters
folgelse for andre Danske Settles
menter Toredt i dette fiore Land.
Men, aode Ven, Su bar nu Tat digz
i Forbinsdelse med mig iherude i
Westen, oq Trden for en lKollekt, den
Were lille eller stor, er, iUm du nok.
mid, irre isde end-m Mein vi vit i Fkvsrj
lesfkab folge Mads Eakjolms Saus
on naar du forftanr, at Tisden eri
inde for en Kollekt, send mig et;
Postkan km feg vil prøve at famles
Inst dette er nn mit fattiqe Forflnms
Her knnde nnmfke viere andre LandEJ
unend. her Inder here fra iia Was
Hkn Orsfkvrdrinq, on Tom kmr en beik
»n- Jde -
Tisika lmrl sig doq Imlisqen fumsq «
net, Z
vCum lmr sankt- visst gjort Leg-sing
uchu Lchrt, .
Zønderjvden for Tyskm kj er egnet, .
Endnu cj hat han Verdmsfproqetz
laskst '
Evhr ver macht er hans Sonn .
Im csr Tatka Tom min F—a’r,
Da Hans- Esxm Nimm hvad bans
Inder var. I
X
i
i
Laukitz N. Dn«hrlscsrg.
N« F. D» NE. Wnodsordsssplskel
De dqnske Studenterfangereö
Sangbog.
S a n g e n e f r a
Amerikafærden 1911.
50 udvalgte Sange med baade
Danfk og engelik Jst-ist
watet bringe-r dcsuden et for
krinligt Billede af Sangkoret med
Beftyrelsens, samt de enkelte Med
lemmers Nat-ne
Pri« 20 Etat-.
Deckm- Luth. Publ. Heut-,
hatislcelwgererikkeclyr0.
—-— sE BLOT HER. ----—
sTORT MIDVINTBRS UDSÄLG ÄP UlNDBUNDNB ZØCEZ
HVORÄF DE- PLESTB BR- FRA DBN INDRB Mssloss
FORLAG I DÄNMÄRX.
24 GODE BØGER.
Alle i godt Omslng ug i uskadt Stand, tilbydes her i Pak
ker til mag-It Neiisat Pris. Ilvor Pakke besstaar at· 6 Bøger i
samme Fonnat, san Hen- at« dem kan lade sjg indbjnde til
smnmen, om man øuskikr det. Klange af dissc Egger er ad
kommen i inbet at· de sidste Aar-.
Bogpakke Nr. I. 95 Gent-.
1. Hesba strettom Carol-Zu Fortu-lling, over-It If Put. .
N. P. Madsen. 222 sich-te Pris 40 cents. J
2. Yeshudas, Bn Kristj 'I’·jener. Bn send Oplevelse trs ,
Indien. 70 Sidek, Pris 20 Ceuts. «
3. Mam. Portælling fra valclenserkorkølgelsem. Ovoks ,
set vecl Past. N. P. Madam. 121 sider. Pris 30 Gent-. Z
4. Bn Sladders Historie kortalt ak den selv. Fu Engel-It -
ved B. Heibekg· 69 sjtletn Pris 20 Cents. «
5. Hank0. En Zigøjnerkortælling If Eljuabeth Paul-m s»
90 sider. Pris 25 Gent-. ·
6. Kommek l)ag ej snartl Bn Drøm om lachen Pan ·
Dansk ved N. P. Madseu. 59 sicher-· Pris 20 Gent-· J
Alle 6 Egger med til-stammen 631 sidek god Læsnjug og I
hvjs satnlede Boglacleprjs er 8155 tjlbydes her kok km 95 «
Cents, netto plus Porto 13 Cents. «
Zogpaklco Nr. 2. 81.40.
1. Hele Livet for at vinde en evig Krone. Pkc Tysk vetl
Olga. 166 sidek. Pris 35 Gent-. !
2. Ilinsides de mørke vande. Portælling It A. L. 0. s. s
189 sichern Pris 40 Cents. ·«
Z. Ivan og Esther-. Fortællivg fra Jedelivet i Ball-ach ;
at Aliee Lang. 146 Sider. Per 25 Gent-. ·
4. Gennem Bra-ndingen. Portiklling sk A. Albero-. 184
sicher-. Pris 30 cents.
5. Sandhaden tm. Poktælljng kra Huguenotkorkjilkelsoh
ne. 296 sidek. Pris 50 Cents.
S. Skjulte skatte. Ak Aliee Jene Mnjrhcsd. (c. B.
Kjærs Porlag). 250 sider. Pris 50 Gent-.
Alle 6 Portællinger med tilsammcn 1231 sider til en Ism
let Bogladepris at 8230 tilbydes her kot- 3140 netto plus Pot
to 16 cents.
Bogpskko Nr. 3. Hish
1. Mit-leih Genuem Kot-s til Krone. Prs Tysk ved 01ss·
387 sider. Nedsat Pris 60 Gent-.
2. Paa heilig Grund. Reiseskildkingcts its det Kollis
Lsnck Af Past. Ludvig schnellen 279 sicher-, ill. Pris soe.
Z. Elisabeth. Portmlling at· Max-je Nathusius. Ovorsst
og beut-beider for »Da unges Bibliotilk" at Ellen. 684 sidotc
Nedsat Pris 60 Cents.
4. Blandt Mongolerne. Ak Past. James Gjlmout. Mis
sionsskildrjnger km Østasien. 321 sichs-. Pris 50 Gent-.
5. Prevtiss: Familie-us Blomst. Fortælling kor Bgm os
unge. 224 sidcm Pris 40 Gent-.
s. klesba Stretton: l bang Huanck Portaslling om stun
disterne i Ruslsmcl ((’-. B. Kjasks Forlag). 212 Sidetc Pkis 400.
2057 siders of go(1, Hund Familielæsniug til en Samlct Bog
ladepris ak s3.10 kaas het- kor kun 81.85. Plus Porto 28 Gent-.
Bogpakko Nr. 4. 82.70.
1. Vor Pred. En Nutidsfortnslling ak M· v. 0· l auto- »
rjseret Oversiiettelse ved N. P. Madsen. 639 sich-In Pris 90 c.
2. Gennembrudot Fln Piirtnzlling km Luther-s Tid If »
Elisabeth Obst-les Pan Dansk ved N. P. Msdseu 509 Sidetc
ijs 90 Gent-L
Z. Alcock: Byen ved Søeu Portnslling kra Genf i Ro
formationstiden Ovorsctsttelsen besøkget ved N. P. Alsdann J
392 sidetr Pris 80 Conta.
4. Boten Posstnslljng km Armenien af ,,vartenie-«. 0ver- ’
sat ak N. P. Madsen. 183 sidor, udlcommen 1909. Pris soc-.
5. Ilessha stnsttum Port-ruhigen Oversasttelse besjkget j
ak N. P. Madsen 456 sidek. Pris 80 Gent-·
6. Det skjulte Horn Poptnslling km lløjalpomo, sk A. ’
Weidenmullen Oversat ak N. P. Madsen kor »lljemmets
Bib1." 1910. 224 sider. Pkis 60 Cents.
6 stoke Bøgek —- i alt 2403 Sider -—- med volskrevno og
undekholdende kristelige Port:1-11iugek. Bogladeptis U.50. Nu
kun 8270 plus Porto 42 Gent-.
EKsTRÄ.
I. Nur 2 Pakkms bestilltss samtidigt vjl vi tue-dunkle
gratis Rillodot ,,1«(-if Ericksson opdsgek Amerika« 17122 -
Tommek stort. Pris 50 Cent8. fse illustreret Anmmoe Und-Its
steqls i Blatlet).
2· Nein-— IF Palclcor Insstilliks Somtidigxt vil vi aendcs g r at i s
ovennitsvnte Billodo Samt Pt«)t0gmvmsp sk Usan Luther-.
størkelse 19 x 24 Tommets.
3. Alle 4 Pakkok —- 24 Roger -— et holt Bibliotelk — til
sammen for M 00 De heimka lnm at sen-Je os detto Vol-b F
san m oder vi Bsigcszsnu paa billig-site og bedste Magd- GIIIMDII »
aller Fragt) og De bot-ihr Porsendelaen ved Modtagolssv I
Lad un ikke detto Tilbud stag- ubonyttot bsu indtll andre i
or kommen Dem l korkøbet wen skriv stnks l VII. VI II
mterer. Do bljvor tiltreüs mod Handelsn. 1
DANISE LWBÄN PUBLISZMC ROTHE
Blum-, seht-.
«