Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 22, 1911, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zd nderjyuand
yysHUcc staat Ui«.)«
Slesvigs Generalfuperintendeut,
Dr. teol. Th. sit-from hat iflg.
,,Flensborg Arzt-J« udgwet ,cn kir«
selig Tidsbetragtning« mcd Titxctu
»Hvor staat vi?«
»J SlesvigsHolsleuH siirke be
ftaar alcsne den luthcrfke Bekenchfe
med Rette,« bemasrker Tr. KastaIL
»Enhver, der tjener den, er nøjags
tig saa Tænge i siu Ret, fom hans
Tjeneste svarer til den lutherske Be
kendelfe.«
Hatt menet, at der bar giveg »oe
modern-Erinne« Frihed paa egen
Grund, og at man bøk lade den skils
le sig km Landskirken i præstelig
Denseende men lade dem faa pas
sende Tel i dens ydre Goder, ifær
i dens- Finansforvaltning. Maaske
fauledes, at alle Landskirlens Sog
ne, hvis ordnede Organek vedtager,
at de ikke mcre vil høre til den lu
iherfke Bekendelsseskirle men eksii
stere videke fom modern-kristne Me
nigheder. sont Lov her-til Lands
kirlen maa 7aa fremdeles sorge for
de Sogneboete, der holder fast ved
Landökirken Fremdeles bør man,
hvot der of forfkellige Sogne i pas
sende kakeds danner sig en mo
dern-kristen Menighed of en Stor
telse, der maa faftfættes ved Loven,
give en saadan Menighed Ret til at
benytte Kitlerne og yde den Tilskud
til en Priest, som maa lønnes nor
malt. »Der maa ogsaa drages Om
sokg for, at ikke Agitation, men al
vorlig, der vil siqe offervillig Vil
lie ligaer til Grund for flige Me
nighedsdannelser. Bisse moderne
kriftne Menigheder former der-es Las
te- og Gudsdyrlelfes ordning snldi
stcendig krit. Der maa derfor ved
Lov gives dem Mulighed for at faa
en Synodetevrcesentation; i Lands
kirkens Svnoder flulde de kun for
san vidt deltage ved deputerede, Tom
det drejer Fig om fælles finanficlle
Anliggendek.« Te lkulde kun i ydre
Sing, dilciplinært kun i almindelig
sædelig Henkeende, staa under de
landskirkelige Myndigbeder.«
Firwstringsbladeueö Heldqu
J »New-barg Avis« ittjoes bl.
andet:
»Den danske Regeting hat —— —
——tiltendei,1«me: sin Redebonhed til
at skabe et varmere Zorhold. !
Men Zooret er en ftigende Heu-:
synsløsbcd. J Tjeblikket fejker For
tyskningkbiadene ligefrem Lrgjer.·
De talcr Iji Tankark og Tanskeril
ne i en Tone, fom om de var be
skikkede Tom vore Slavefogeder. De
«forlanger af Tanmark, at det skal
hjælpe Preusierne i Forfølgelien
mod de hjemiøse at det skal udvife
Sinderjydet af Kongekiget, at det i
Steden for danfk Zrihed skal ind
fm preussisk wendetij l
Aabent brovter de samme Blade.
med, at Naadens Sol skinner paai
dem. Te kan møde med Drdensdes
korntioner til deres meft ydekljgs
ganende Falk, de kan henvife till
Kejssettaiem de kan fortælle, at Hans
Majestæt hat est Kundfkab orn vore
Forhold i en lcengere SamtaIe med
en af vore nidkære Modstandere, en
Himmetysker. der trods sin danfke
Optindelse et den tyske Forenings
haundgangne Mand
Dette er Stillingen indad til,
medens udad til Stillingen mellem
Wskland og Vestmagtekne ftadig er
Wet fpcendt J Tyskland hat man
M Sæcsyth at altysk Tankegang
es Kristbegejstring smitter langi
ind i Venstrekredfe lige til Socials
demokratiets Greenset Tysxland føs
let sig i Øfeblikket stærkt, ikke saa
isoleret som i 1906, da det ikke kims
Jede ad en lille Naboftats Venskab.«
Dunst-tva Gsdstjesestr. zerrige
Sondag- skriver .,Mm.« af l. Sept.,
afboldtes i Biolderup Kirke en Ba
7ar med et eller andet kitkeligt For
maal for Øje. Bag efter var der
Gudstjenefte. J Kirken prædikede
først Paftor Tiedfe af Ravfted paa
Tsansk Derefter skulde Past. Peter
fen af Hjortkær tale paa Tysl Jud
imellem de to Pkædikener forlod
en Del af lehørekne Kirken
Denne Tildmaelse har givet An
ledning til, at ,,Apenradek Tage
blatt« er meget forarget.
·Sagen er jo ganske simpelt den,
at de, der forlod Kirken, er gaaet,
fordi de ikke forstod ellet vidfte, at
de ikke vilde have Udbytte af en tyks
Prædiken. fom de maafke fkulde h
re for førfte Gang i der-es Liv. Det
var dkrfor ret naturligt, at de gik.
Erfaringen vil vise, at flige dankt
tyske kirkelige Festek vanskeligt ladet
fig arranger under vore For-hold
Man bsr derfor helft undlade dem.
Rauh-us 80——100 Les Korn
btæudt. J Middags ved Tolvtiden.
strives der den 2. Sept» opftod der
Jld i et start Kornhæs, Tom tilhiss
rer L. P. Johnsen i Maugstrup.
Dass-set stod ude paa Matten og in
deholdt 80——100 Læs Korn. Falke
ne var lige tagne derfra og komnc
i en Afsmnd af 5 Minutter, da de
saa Jlden. Te vendte sit-als am.
Tet lykkedes at tedde Motoren. Der
imod brwndte Tasrskeværket Baa
de Kornet og Tcertevasrket var for
fiktede i Taps Brandkasse
milie (Fl. Av.) Paa P. Tyckscns
Teglvækk kam Arbejdsmand Von-us
Schwarz Lnsdag Middag den ZU.
Aug. i StenmaIkinen og fis Vrnftet
helt oprevet: da den tjlkaldte Lasgc
kom til Ztede, var han ded. Gan
var ved at goke Mafkinen ren, xnen
lxvurlcchs han er kommen i Ma
5kinen, er der ingen, der ded, da
lhan i det Lieblik Var ene ved den.
J Tamme Lieblik kam hang- Moder
til og fik Mastinen stand?et, men da
var det allerede for sent.
Schwarz efterlader sig Kone og
fem smaa Born. Hans Kone er ljge
kommen hjem fra 'Engehu5et, hvor
hun har ljgget i 10 Ugcm og hnn
er Iangtfra rast endnu. Oun er
Dotter af P. M. Jensen ved Egerni
Ema Tom for 7 Uger siden biev
paakørt af on Cykljft og stødte Hof
ten hvoraf han lider endnu. Den
10. November i Fjor mijtcde Jenseit
ogfaa en Eviger7ørx: nn er beg,1e
hans Tstre Enkel-: det er haardt,
naar Ulykkcn 7aaledes bliver ved at
forfølge en Mand.
J;
»si
I EgetufunU Eis haatdt kamt Fa
Ved Spkoggkæufen. De danfke
Gudstjencstkr. Prwstekaldet i Bra
rup Sogn fydfor Tander er Iedigt.
Ved den førfte Udjfrivnjng nylig
meldte der sig ingen Anfegere til
Eint-Weh Tet udsfreves faa igen
som vakant, men med den Tilfsis
elfe, at i Fremtiden er Kirkejproi
get rent tyfk.
Brarup er et af Mellem7lesvigs
danfktalende Sogne, men ligger
udenfor de nationalt vakte Egne.
Under Aarhundredes national Van
røgt, mens Tyskheden med kraftig
Ststte sra felve den danske Rege
ring skyllede mægtigt ind over det
danfke Grænjeland, og indvandrede
Prasster ssgte at fntyfke Syd- og
Mellemslesvig, bitte Bkarup Sogn
med til dem, der fix til Dels tysk
LIMIIer.
xil Japanmissionem
For knitteret, se MI, Nr. 37 ........................ s 783.93
Del Rev, Cal» P. E. Jensen ........................ 5.00
Tiljammen. . . .s 788.93
Tit Judeemiliionew
Fsr tvittrwt, se KbL Nr. 37 ........................ s 820.86
Jowa Krebs ved Jens Hausen, Coulter, Ja .......... 4.94
Btookvillc, Minn., Frederiksminde Kvindeforening ...... 10.00
Nebr. Krebs Aarsmøde 1,,-3 af Offerct ................ 47.74
Minn. Kreds ved P. Clausen, Axber Lea, Minn ........ 26.68
Tilsammen. .
Jubilæumsaavr.
»F 91622
Jst kvittetet, se KbL Nr. 37 .................... 89166 70
En Jubilasumsbanl Ira Freieikol børnene i Andnbon,
Erira og Hamlin vaa ......................
Greenville, Mich» Bethania Mglz Niels Nielien söz St
Pauli Mah, Viggo Meler 82
GaEyville, S. Dak» Jenö Junker-, Ole Junker hv sä; N
E. Johnf Ien, Peter Lund hv. PL: Hemming Hansensl
Moorhead, Ja, J C. Jensen, Mrs. P M Peter-sen,
Paftor P. M Peter-sen ho. sille Peter Johnien,
JohnH. Johni en hver 825; P. D Nielien 820z M. C
Prteriem Mts M R Clemtnensen, Fred Ssreniem
Miis R Johnien hv. sä; Mrs Fred Sotensen ssx
Mrs. Johanne Haufen 87 .. ..........
Staplehurft, Nebr» Chr Rosendahl W; N. Munk,jr., J.
A. Svendiem J. Mumm H. Munk, Andrew Carr Ha
rold Nielien, Peter Smidt hv sä: Jørgen Svendien
ssOx Jst-gen Pedited 820; E F Peter-sen, 626;
Hvans Mumm 815; Peter Søreniem N. Munk,-Sr,
825; Elmer Svendien, P. Svendien, Pastor J.
M. Hausen, H P Hamen XII-. sto; Anna Catt,
Carrie Cark hv. 82 . ....................
Nache, Wis» Pan - C. Erikfen -- » ...
Supetior, Wis, Paitor N C. Carlien ............
San Francisco, Eal., Pastor A H JenI en ..........
Del Ren, Cal., Pella Mal-» L M. Ilioienbonh P. C.
Jenien, Hans Hausen, Ole Olsen, Niels Thamsen hver
810;M C Henrikiem A. Nieliem H. P. Nielien,
Herrn JenIen, Niels MadIen, Mads Mad -.en T J.
Thegeniem A P. Petetien, Rudol IPeterien lIvet söx
Mads Thomer 8250 ..........................
Graettinger, Ja» Mads Madien SM, C. H. Bendin Is,
Will Nielien Jens Petersen hver söx Peter C Jenien
BL, Daniel Westergaard st, T S. Benitead sl ..50 .
Emmetsborg, Ja, Jens Olfen, Lars Ol en LI. C HeIs
hver Zuc, Berthel Geil, E P. Jenien Lewis Paulsen
N C. Anderien bver Ps, O. C. Olsen, Han: Weiter
gaard hver 81;chr.HemctiingienSZ;N P Simon
Ien, Lars Tuhn hver 82 ........................
Nuthven Ja., H. M. Ptown MU. P ««. Ilok bver sl .
Staplebnrit, N elir Mrs Philliwen kn JIIlIiltrunIsbank -
Wisner. Nebr» Paitor MarkuI eII oI Huitru ............
Greksnville Mich-, Niels J. Näsnmisien ..............
Staplehurit, Nebr» L. Vedited silM Mr5. Vedited 825..
Ruft-in Nebr» Chr. Lundsgaard VIII, «I. T. Teden Bis-...
ExirI, Ja., Peter Wolf, »v. P Peterski, Jobn J- Es
beck, ask E. Mel en Chris C. Nielien, Ilndrew Lar
sen H Christenien Chris Raed P · Jes en
Ehr-is ««enIen, Ssren Aagaard,TlIon1 Andern-n bver
sä, Martin Jenjem M. P Mardeien P JH Toft hver
82, Nis P. JenIen, A. M· Lauriem A Stone iIver
slo ..................................
Qleander, Cal» N. P RasmusIenF «« P. Smidt,21ndets
Peterien lIvet 820 H N artig Ti) L- Berg lIIJer sm,
A. P. Sm: «,dt Peter Møller MadJ Juel en IHans Jep
peIen. N. J. P Hammend hver so, Chr. Peterien
si. L. Kringel 82 Carl Knudse n 81 ................
Oivatonnm Minn» A. Ellermann 87, Mrs. J. Hausen 85
R Thomsen 83, Mrs H. J Han en, Mrs. N. Jefiers
ien hoer 32 ..................................
Posten, Mass. Bethania Mnlir Carl Sstensen 810 Pe
ter Ssrenien BL, C. Nybo 810 ....................
Frederitsbotg, Nebr» Jens V Anders en, Jens P. Jen
Ien lIver so Johannes NIel en 810 Artlnir JenIen,
Elniet Jen en lwer M Punan H P. Jensen III
Upland, Nebr» ««. Litergaard ....................
Alber: Len, Minn, OPeter Bin-l 810,Mrs Peter Boel,
Christian Damen, Waldemat Jenien lIver sä, Sidny
Gans en 81 .. ........................
Plain Uebr» qlidnde Mann-J Beet Mö, Mrs. Marcus
6.00
7.00
15.00
130.00
226.00
10.00
10.00
20.00
II
PU
Ou
00
5. 00
100. 00
10 00
125. 00
25. 00
96.00
Gudstjcnejte. Allen-de Um stifte
des-:- Jicr T: Brarnp hofft Regel-nass
sigt nusd han«-T og msk Prwdikcm
knensrs Zahne-Tannen var Mk. Tot
der nu er Tka er fnn C-: Tidnc Loh
i Udviklången km denaang oq be
tndcr inn, nt et nnt fort Vlad kr«
sofct til den Tcl cis Sonderjnllandsii
Qirkebsftoric, der lnsgnndte med Ne
formationen
Men dct vifer tälliqe sktimsr
»Hjen(dal«, kworledcs det er bevcsndt
med Modftandcrnes kenne Fraser
om Agtelse for vokt Spkog. J An
guftenborg, hvor tun et lille Min
·dretal. tun en Btøfdel af de bosatte
Familien bar rent ty7k Hussproq,
safflaar Konsistoriet Kravet om Ind
Zfsrelfcn af nogle faa danske Gudss
)tjenester. J Barup, hvor ligeledes
Flertalet of Befolfningen er dunst
talende, fksnt nationalt flumrende,
flettes den sidfte Nest af danske
F
Bot-Summen sum-f
CÄRÄNTI FOR KVALITET 00 RENKM
sks
«" Was-m sum-F ek tin-mai sk dek- hcdskp, samt-. its-. — «
? Its-te Bladtobak til bvillte km such-me Ingtedienser et til-at, som et natur-lic
s Madingstokker til Madtobak as W me M-Ekstkaktet. suusmaliagspws
gossen bibebolder Tobaklteas ach syst-Indus es alle de bitte stokket og sytq
« M funkle- i aktuklig Blade heimges
copsumoch sum-s II ptN sang-kr- Ms sm-· IWQ
stumme
T Moos-Murg ·
ig MWM Mai-OW
M
Bock s25, Audkew Vec- 88, Miss Masse Peteksen sä-- 58«00
Canby, Minn.. H. A. Hausen ...................... 8300
Westen, Ja» Albert Bondo 850, Peter Bondo sto, Mar
tin Christofferien 830, Lars Nielsem L. C. Bande
Mrs. Marie Hausen, Viggo Haniem Peter Rielien, Al
fred Nielsem Chr-is Haufen, Mach-Z Anderien hver
Zsltl Jens Jukenien, C. P. T Nielien, J. «s. J. Mel
Ien, Carl Hansem P. W J Hausen, Makius Rasniuss
sen, L C. Rasmussen, Otto ChrcItoIfek en Niels C.
Nielscsn, L. A. Laut-sen Michael Jversen, Elias Erikien
hver sä, Christan Hanien, Hans Nielfen, Anders Dra
ge hver BL, Henry Jenseit, Alfred Christeniem Peter
Jenien, N. H. Christensen, Henry Nielfen, Mrs. Anna
Darington hver St, ............................ 27200
Revis-, Ja» Lars Peterfen, N. J. Christensen hver S25,
T. C. Peterien, N. P. Nielieno hver sto, JensClIristens
.I·en, Henryette Rielien hver PS, Magret Christeniem
Missi. N. C. Jensen, Bendina Naötnussen hver PL, Carl
Jener st, J. O. Olien 88 ........................ 90.00
Honny Creek, Ja» Carl Jensen, Christian Ehristensebn
hver 825, John Erikien, J. P. ChriItenIen hver 810
Niels Christensen, A. Sandberg hver Pö, James Jen
ien, Jakob Jenseit, N J. Nielien, Anna Sandberg hver
SI» Mrs Niels Jens en, Frank NielIen hver sl ...... 90.00
Eouneil Bluffs, Ja» L Clauien MO, Lydia Jacobsen
st, Emma Hamen )0c, Wolter Jacobsen 82 .......... 13.50
llnderwood, Ja» Chris. Nielfen .................... 5.00
Rianted, Ja» Frederik Llavergaard 82, Lars Nobinsen
810,H Chr. Hanien 85 ........................ 17.00
Hutchini on, Minn.E, .Eriksen st, O. P. NielIen BI,
N. S. Nielfen 810 .............................. 15.00
St Mortens Mah: Llndrew OlIen sä H.P PJOlienss 8.00
Siour City, Ja, MiisAnineChristenjen PS, Marie
Sirenen PL» .. 7.00
Sargents BluiI, Niels Johanseii Ps, Chr-is ChriItenien
BL. ............................ 5.00
Denmarl, Wis, Alex JohnIen 810,Hans Haniem Carl
C. Jenien hver PS, Peter AnderIen, Lars Jenien,
Hartvig Johanien, Ole Lariem Niels Rasmusien, John
Haniein Hans C Johanien, Hans Jensen, John
G. Haufen hver Pö, JensS .,Lakien Hans J. ChriIteni
sen, Hans ;s. PetekIen, ars LarIen, Rasmus Larien,
Willie Nielien, Peter Erikfem Jens Christenien hver
83, Mrs. Mai-n Jørgenfem Laurenze Lariem Peter
Mai-russen, Anton Peterien hver M, Willie Peter-fein
Ole Olien, Claus Johann-m August Peter-sen, Anders
Mittelien, Peter Rasmus en. Hans Olien hver PL,
Hans Nielien. Herman N. Johniem Nasmus Johan
ien, Charly Etarzer hver st, S. P Christentum James
Peter-dem August «zohnien hver BL, Carl RasmusI en sl 136.00
Grenville, Mich-, Wnt BidItrup .................... 5.00
Biber-er S. Daf» Peder Jergeniem Eharley Nielsen,
Miss. Wad· hver 85 .......................... 15.00
Council Tillus-T Ja» TaliitlIa danIl luth. Eniorening...· 5.00
Council Vlufis, Ja»«1ll.ChristenIen, D G. M. Back,
O V. Nobean H. J. Jenseit, Jens Jenseit hver sä. . .. 25.00
Tilfammm. . . .sl 11 17.7()
Otto H a n s e a,
Kass. for »D. foke. d. ev il. Kitkei Umf
VLIEr den lö. Zept. 1911.
N e t t c l s e.
J Abl. Nr. 37 og Ist Nr. 73 er kvitteret til Jubilæumsgaven
fm Zxoux City, Ja: Melk- Vømer BL, fkal være: Miss Hilda No
mer.
J skbL :kr. Mk er kvittcrct til Jubilasumsgavcu fm Gasen
vilch Mich: J. N. Bach-n 810 oq W. L. E. Carlfen 85 skal virm
J. P. Las-sen og H L. C. Carisen.
O t t o H o n f e n.
Til Qtedimissioukm
Minnesota Krebs.
Z: soh Mah, Famiington, Minn ...... . ............... 854 5
Taf P. E l sau ! e n, Urkdskaizsercr.
Atlantic Kreds.
Falnsomt), Me» Enmuiz Mgh: Overskud as focsret ved
ilredsmødet .. .. ........................ 811165
Aftenkollett vi d Uredsmodet »Werft-It« .............. 2865
Worcestci, Man ., Ton for-u- d. c, l. :Mgh. .,sueciclt«. 7·GU
Zifatmucsm .. Elsas-U
Modtagct med Tak. F. W. F ijcher, Kass»
13 Voylston Et» Janmica Plain, MIZL
issklfsistjclrcsusr, der isndnu er tilbage.
Ur Or ingm Gut-user for, hvad
Fortisslningim tilladcr fig.
Hat-ereilen 35 Aar i Postvæsmcts
Tjeaeftr. slkosttsutx J» AHmusTen paa
Illiugvfem tmme den 1. Zept. fcjre
:t.·) Ilarszs Judixasunh idet lmn i det
lange Tidisrum lmr vasrct anTat i
P-)T!Va""mcts:i Tjsnesun Llömusfen gik
Hers: sum Wnduoftbud i 53 Aar i
T »uqu og R Flur i Hemmt-, hour
eftcr han kam til Gadcrizlm Han
tmr i de sent-re klar Været ansat
Tom Pengcwftlmd, og er baade godt
tendt og vol lidt as Vorn-I Vorge
ris. Asmussen er It rast og røkig
Mond og vil endnu lasnge kunne
udøve fjn Gerning.
—Paa stitkku i Gammel Hahn-ö
lev ital der bygges et Taam
»Schlesw. Gr.« oplyier. at Taarnet
bliver 40 Meter hsjt og ital koste
ca. 30,000 Mark, og Als-fes at det
vil være meget fordelogtigt for Kir
kens Udseende. Hertil tan dog be
cnærkes, at der er delte Mentnger
am, hvorvidt det er til Fordel for
den gamle Kirtes Stil og hele Ka
ratter, at der sættes et Taatn paq
den. Menge er af modsat Meist-H
striver »Min.'«
Stets-L Its-. (B. T.) erdag
Uften og Lsrdag Morgen (26. og
W. Aug-) faldt der en mild Regu
ielv out but ikke bctdte tet meget,
dæmpede den dog Stil-et oq bras
te en Forsriskniug. Hist-n er dürft
sten overalt Elends-beugt Bat-Grund
af Gmsmangel maa de fleste todte
IPaa «Ztald, jin-r Malkcfvasget, for
at holde paa Lscælkeudbyttct.
Artild. Lynncdflag. Lsm Morge
nen Deo U Tjdrn den List Lin-z. dwg
c: heftigt Lerdcnocjr you one-r By
en. Lonct sing tusd sog antasnotc den
jhervasrcndc EfolcbugniM lInn fulds
Istasndig ucdbrkmdtc. Zion-n, m El
Tdke Bngnimk vor foksynfist such Lun
Iafleden Worts-et fra Wirken var der
Iden cneste Vygning i Vom Tons
jhavde Lynafledere.
! Gras-sten. En Miudcstca. thlele
lLTil Mindc am Luo Frcdcrik ZW
mann blev der Zøndag den ST.
Aug. —- Hundrcdaarsdagrn sur
han«-Z Fødscä — aleøret en Sten,
)der var reist af Familien, til Tat
fordi han bar oprettet den sank-nd
lte ,,«3c1mi1ivitjftelse«. Ved Siden blcv
der plantet en Eg. Stenen er reift
i Stiftelicns Haue, og kun Familien
overvasrede Hsjtidelighedetr
thdiukk Ei san-list LegemI Om
Morgenen den l· Sept. kunde der
næk være sket en Ulykte has Sko
mager Haufen her i Byen. En lille
Piqe havde faaet fat paa Tasndstiis
ferne, som Moderen havde qlemt at
tage med fra Sovekammeret. For
ældrene hstte Bat-net skrige, og da
de com into til det, var der Jld i
III-jet, oq Barnet blev flemt for
dre-abt, iiær paa den eue Side. Der
maatte straft tilkaldes Wehlaut-.
selbing ital der ikce være Fare
for Bat-neu Liv
Vrellmm Tit Juki-m Mission
inspektsr Pastor Bruder af Bret
lum, der for Tiden (28. Auq.) be
l findet Fig paa en Studiereer i Eng
Ilond, vix, san-non nun er fcerdig
IIns-»O denne k)iej·«c, tiltrcede en Jn
sfxseftionsrsresse til Indien Jlfrejsen
»e: fastiat til den 2. Oktober. Det er
Flmnii Hemmt Pna Ojetnvejen fm
LJndEen ogfaa at oflægge et »Bei-g
,j Jst Afrika. lnmr Breklum i en mer
VJsemtid nkxter at nanbeqnnde et nyt
sMisTionsarbejde Formodentlig bli
ver Den nn Missswnssxnark Landet
llhn i thsfisftafrika
l
! Alter Sonn. Ttdofald. Tidligcre
Maordejer i Stuhl-unt Hans Jakob
Wenn er efter længere Tids Eva
gelinhed, hidført ved et Slagtilfælde
for li- Aar 7iden, den 30. Aug.
rolig afgaaet ved Laden Den ben
sovede var fodt Stobbum den Zö
Febkuar 1825 og opnaaede altsaa
en Alder as ZEIT-L- Aar. Han ejede
den Guard, Tom en af hans Sin
ner nn var efter han« fra 1854 til
»1907. Hans Jakob Krogh var en
sdanfk Mond og en aniet Mand,
Ihvorfor hans Medborgere ogiaa hav
Ide valqt bam til de Gæderspoftetz
Ifom de havde at bortgive Gan vae
Mekeældste til sin Ded, Medlem of
Provstisynoden, Valgmand og Kom
munefoestander indtil Edsaflæqgecs
feu.
Med gamle Hans Jakob Mosc
er en danft Hader-wand quasi he
ben: men han estekladet fis Pseu,
sotn gaar i hanc Fodspoe oq tro
fast vogter over Amen sen Iebte
Uc.
l