Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 07, 1911, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «
Hdndetjgtländ
. -——- ------
Es markeligt Fort-nd.
J et Tejegram til det køvenyavus
sie Blad ,,Poli1ite11·« fra Aaryus
meddeles folgende:
»Den yerværende Afdeling af K.
F. U. M. vilde den 9., lu. og U.
Juli have foretaget en Udflugt til
SsnDekIyllonT Pastok skissem San
detborg, ycwde hos de tyjke Autori
tetek faaex Tilladelse til Udflugten,
men nu (15. Juan hat man faaet
Meddelctje om, at i de Tage man de
unge Mænd itke komme til Sønders
jylland, da der paa den Tid er Ring
riderfest. Man frygtek, at den store
jydfke Forenings Ankomsst Lan for
anledige polittfke Demonftrationcr.«
— Efter hvad ,,Dybbøl-Posten«
etfarer, er Telegrammet i Hoveds
sagen Astng Det berstet da ret
mirs-telng at medens man elletss
gerne tager imod Masfebeføg fra
Kongekjgct i de Tage, Ringridnins
gen var-er, Taa maa en kristelig Ung
domsforenjng ikke komme herned.
Mcn maaske de frygtede »politiste
Demonsxrcrionet« kun er et Paa
skud, on at den cgentlige Mening er,
at en Fanden Flok unge hat bebst
af ikke a: komme i Berøring mcd
Ringrjdemøglet. J faa Fald falder
det for er. Gangs Sknld i vor Lod at
kunne billige et fligt Forbud som en
velbetækikt Forboldszsrech
Eu tny Resolution
vcdtsreude Nordflcsvig.
Ten Demokratiste Forening i Tyski
land, fom omfatter over 10,()()0
Medlemmer, a7boldt forleden Par
timødc j Gotha og vedtog ved denne
Lejttgbed Folgende Refolution, der
degrundedes af Dr. Hägermann as
Hamborg og Nordflesvigeren Fre
derik Rudbech
»Den demokratiske Foreningö tre
die Partidag udtaler fin Harme over
den Voldiørelse af den danske Be
folkning i Nordslesvig, som Alto
fkerne gar sig skyldige i under Re
geringens Befkyttelse.
Den demokratiske Forening vil al
tid bidrage til at hemme de altyfke
Ophidsningsapoftles Vitksothd, saa
der i Siedet for den-ne uvcerdigc
Behandling træder Kultur og Fri
bed«.
Eu daan Handelskriseudes
Fotundring.
’ Til chjzxizning af, hvilke Fort-Isid
1inger der kcm made i .siongeriget
med Denan Iål NordflesvizL bar en
flenislmrsz Forretningszmand med
Idelt .,Flcn—j««p«:-rg Ums-« føiqende:
» yEr um :I.!c’.1nd fra Oberste, der
ktsjfer i Tainnarf for et Firma i
Hakttbo1«a, besøgtc mig i Tag. Pan
mit Eve:,;k:naal, om Fikmaet ogi
san IOD rejse ber, Ware-De ban, at
han egentlig bkot rejfte t Danmark,
men i Foraaret band-e været i Ha
derslev Vaa TilbaJevejcn oq nu vilde
sitze Godifsag tjl Unnderne i Flensi
borg. J Lober af Samtalem der var
begyndt paa Tysk, ytrede Monden,
at han til sin For-andrin havde
maattet tale Tansk i Haderslm
· Størte blev Forundringem da jeg
tiltalte ham pas Dunst idet han
var af den Mening, at der i Nord
skesvig hverken sandte-H noget danit
Sindelag, eller at der endnu kaltes
Dunst
Den Zlagö Uvidenhed er ikke no
geu Undtagelse, men tmsses des
Mre i alle Samfundslam hvad jeg
i flm Tilfælde hat erfaret."
Nye Bschu
Anmelderen af og Ordftyreren
»paa zrjlnftsmodet vcd Fasgtevorg,
Journalist A. Grau, Norder og
Guardejer P. Grau, PøL er ifølge
,,Hjemdal« blcvne idømtc Mulkter
paa hver 10 Mark, fordi Modet
ikke var anmeldt Tom politisk. J
Straffemandatet er der henvift til
Foreningslovens Paragraf 5 og 18.
Da Fkiluftsmødet ikke falder ind
under Foreningslovens Paragtaf 5,
men under Paragka 7, der uden
Hensyn til, hvad der ital dkpftcs,
bekannter-, at
til offentlige Forsamlinger under
fri Himmel og Optog paa offenti
lige Gadcr euer Towe udkræves
Politimyndjghedernes Samtykke,
vil Boderne næppe kunne opretholi
des, hij der træves retslig Ken
Mit-.
Tet vilde i hvert Fald ikke mindst
for Frcmtidens Skyld vcere af Be
tydning at faa fastflaaet, hvokdan
man hat at forholde fig
Lver Fussqu Eftermæla Eiter-!
middags den 12. Juni s: l
en af den danfkc Sags trofaite Tit-(
hængerie til fin sidste Hvile, nemligl
forbenværende Købmand L. P. Lan-l
ge. Et ualmindelig stort Folge, 95
Vogne, ledsagede den afdøde til Bed
5ted siirkcgaard hoc-r han jordfæftesj
des-. l
Prwsten i Vedfted nævnte i sin
Tale, at den afdøde havdc været en
godmodig og godgorende Mand
som itke havde Fjender, men man-»
ge Rennen T
Lange hat i man,1e Aar dreveti
en størreForretning her i Byem menl
cn langvarig Zygdom wang hanc tilI
at icrlge Fokretningem Tom des
vasrre nu er gaaet over Don tylke
HGB-et Lange havde bygget fig en
Villa her ved Stoffs-new hvok hans
og hans Familie agtede at bo, menj
sum hcm ikke kom tix at sxytte ind i.;
Lange vil blive favnet as mongel
Han var en Mund nced et varmt ogi
trofaft Hjcrte for den dansle Sag.
i
l
Kristiausfelt Den stark Missionøsf
fest. fJndsendt til »Mm.«) Zorn saal
nmnge Aar tilforn oprandt ogsaal
nenne vor Hostidsdag med SolskinsH
vejr. Vor ftore rummelige Kirkes
Tal var ved alle Gudstjcneftcr stu
vende Mo
Sondag Eftermiddag den 11 Ju
ni ved ZTiden indtraf der uvenJ
tist et Særtog fra Gram, fom fartel
csn Masngdo Mcnnekkcr bertiL Vcol
Isttdcst Kik. ! kalt-c sprach PasxorEl
Otto as Aabcnrcim Mission-Er Mel-i
MI, som for Tiden opholdrr fig·
hfcsmme paa Wiss-g i Jylland, men!
etlier virfrr blandt Jrokeernex un
Jndianerstamme i Nord Amerika
xiiokken 7 talte Paftor Pole-Heu
af Zkodborg. Den førfte Feftdag af
sluttedscs mcd en :’lsti·!1s.anoagt, Tom
Iisdrdes as Jndromiksioimsr Johann-»
ssun fra Freorsricia
MMDaq :Vc’orgcn jndlededes FeiT
ften misd en Morgonandagt med
Xiofcmch som« for sidfte Gang blevj
boldt af vor mangeaarige Ist-rit(
Biskop Baker her fra Vom
Kl. 91,2 talte Pastor :)1ndrefen;
fra AgerIkov og Pastor Hamen sra
»Zum-borg, sidftnævnte gav en inte
ressant Bereining over Brit-remo
nighedens Missionsarbejde Verdeni
over. i
Msdet »Kl 2 blev holdt af Pasl
stor Rissen fra Brot-gen og Kl. 364 .
talte Post-or Mahle-r fra Haderslev«
Missionökandidat Sprensem fom et
qudet til Gesamteka taltk enkmu
nogle faa Okd til Foriamlingen.
cfter Sltuningsfangem »Bu
dre og Ssstrh vi skilles nu ad«,
skiltes de mange Meinst-steh som var
W
kommen her til fra nær og fjerni
og vor lille stille By fik snart tgen
cit gamlc vante Præg. «
Rahmqu H
Afhocdsftckvnet den Il. Juni var
var bequnstigex af tsrt Weit-; sprits
henimod Aftrn saldt der lidt Regu«
der fuarere virkedc optivende ondi
modfat. J Festen deltog med Borns
iberegnet henved 1000 Person«-L J
Optoget gennem Bven taltes oms
trent 600 Pecjonek med 18 Faner.
Pan »Sommerlyft« holdtes der
Taler bl. andre af Bogholder Ogs
geer fra Haderslev, og Agent Jor
genfen sra Sonderborg. Pan Tea
tret og i ,,Kolossæum« var der sel
skabelige Sammenkomster.
Gæstekne fra Kongetiget blev heu
tede fra og atter fulgte ned til
Dampskibet mcsd Musik, ligesom der
udbragtes forskcllige Levekaab for»
dem.
Festen var i det hele vellykket.
Fanden dId. Købmand Christensen
fra Aasbemaa er fanden dsd paa
Beten mellem Kliplev og Ssgaakd
ved Siden af sit RidehjuL an hav
de knust Hovedet Christensen var en
yngre Mand, der fornylig havde
overtaget Middelhm1s’i:- Zorretningi
Aabenraa. Han var en Brodes til
Scolcsformingens Ferment-, Guard
ejer H. Jefscn Christenjem
Mdding og Stumm Landbng
og Vejrliset. Den forlsbne Uge, stri
ves der den 13. Juni, bragte ende
lig til Dels det længe snfkede Ver
omslag, idet der i de sidfte Tage
faldt en Tel Regnbyger. Regnen
blodte vel ikke faa meget, som det
var midvendigt nn efter den lange
Tørkepetiode, men den-s velgsrende
Virkning er dog godt at spore, isask
i Nsseknarkerne «Iioeplanteme imr
ikke godt kann-et taale den vedvnren
de Tot-ded: de var mange Sie-Ver
smaa og hærgede af Jordloppeme,
saa Udtynduingen til nu ikke ret har
kunnet gaa fta Don-idem Regnm
synes at have fat Fort i Vor-isten Taa
Arbejdet nu kan komme i fuld Gang.
Ukrudtet volder i Aar ikke store
Vanskelighedek.
Man et iv deune Tid alle Vegne
i Gang med Høbjetgning, som i Aar
gaat tidligt for fig, da Græsset be
gvndte at tabc fig. Agerhset giver
en temmelig god Hast; men Udbyttet
var uden Tvivl blevet bedre, der
som vi havde faaet Regn i Tide.
Aller. Osten bræudt. Om Af
tenen den 12. Juni ved Halvelleves
tiden opdogedes det, at der var Jlds
lss i Mille-L og Jlden bwdte sig
saa hat«-L at baade den tu Jude
bygningerne trätv Luernes Nov.
tkods det, at de: var mødt Spros
ter band-: fta Mer, Tykstrup, Kri
ftiansseit, Heils og Besiter Tot
lykkedes imidlertid ved Brandt-me
ncsss Anstrengelse or redde Etusimseh
Tom dsog blev stinkt ramponcsnet
Alle Tyr reddedes med Undtagelse
af nogle Svin og Zier-free Ovar
iedes Jldem der føtst opdo,usdes- i
Meile-« er opstaaet,«vides im: mcm
formt-der, at den er maint.
Tut-sinnt Eftrnnwir. Strom den
1«. Juni jordfasftcdes Wo Torftrurs
sittsegaord ;1c1nile Thomas- Wort
Em Advinderuu Hatt blev født i
icsvinderup 1817 og bot-de der i 64
Aar-. 1881 flyttcsde han til Stan
derup, men kom atter i Aaret 1893
tilbage og hat fiden ber i Sagt-et
nemlig hos en vagerdatter. Hom
plejede ham med Omhm Thomas
Hjort bevarede fin Aandsfriskhed
indtil sidste Øjeblik. Han hat betet
Hgift 2 Gange. Af de 8 Born fra
fstste Ægteskab levek der enan to
Hom begge er bosiddende i Kng
Jsik :
- —»W—-—-— -—-.
copeunaocu swukv
CARAZsITl FOR KVALITET 00 RENHM ·
AGBN sNUFF et tilbekedt IX den bedste. gam1e, Akt-. M m
Htiske Bladtobalg til bvilke km- mckaune lugkeäenser ek
lendingstokker til Bladtobak og absolut tene
Atome-Ekstkaktek· sausmalingspkos
W bibeboldet Tebel-kein gode Byonshbetz og alle de bitte stokker og syst-«
M findet i nstuklig Bladtobsk dont-geh
cOPENKAGBN sNUFI I DEN BBDSTZ MADE TU- sKRAÄ M
MUSNING
W It Ost-mit l ins-.
IOÆMMMMI JMWOEØMÆFOU
tilsat, sum er naturljgs
riget, en i Egholt ved Lunderskovl
og en i Ktbenhavn Fra endet Ægi
teskab er der ingen Bern. Ojort var
Bedstofadesr til 20 Bistnebøkn og
Oldefader til 3. Sinn danfk Mond
har han altid gjort sin Pligt i den
Tib, Von hat opboldt sig paa denne
Zidc Iangsam-tu
Hat-ersten Dekoreret Sindetfydr.
Den T. Juni er lekeswagtmester L.
Lndvigsen i Ksbenhavm en Bro
dcr til Guldsmed Lndvigsen i Stare
gädc, olcveu udmwnt tit Riddek of
Tancbrog.
Ludvig Ludvigsen er født her i
Haderslev 1855. Han kom efter sin
Konfirmation i Leere i »Dannevir
ke«s Smtteri. men tog efter Ly
Aars Forli-b paa Grund af Miti
tckrfokholdcne til Kolding, hvor han
inwendte sin Lasretid. Som Typos
graf hat hnn arbejdet i mange Vyer,
b1. a. i Kabenhavm Stockholm og
zkristiania
Efter Uns-Unfug fi! han Anfert
telje ved Kkiminalpolitict i Ksbeni
havn. To den rnssiske Keiser opholdt
jin paa Fredensborg, blcv Ludwig
Ten udkommanderet til Vagttjeneste
hos denne og fik fenere hen over
mkt et Gnldnr med Kæde of Cza
ken. Eftek 15 Aars Tjeneste ved
xfkriminnlpolitiet blev han Arrest
vngtmeftcr i divindcsfængslct poa Kri
Itianssshavn
Felsted. Guldbtyllup. (Fl. Av.) J
Mandags fejrede et gammelt afholdt
Ægtepar her i Byen sit Guldbtyls
lup, ncmlig Tidscrik Zerdinand og
Huftru Margrete, fsdt Rissen.
Brudgommcn er 78, Bruden 71.
Zerdinand ovcrtog Tom ung Mond
jin Fcrdrcncgaard i Felfted, men
Folgte den Heut-re og dkev i en lcvns
gerc Aarrækkc Bageri i Felsted.
Eacntidiq beklasdte han Emdedeme
sont Posmgcnh Kommuncforfmnder
oig Civilstandsembedsmand, hvilket
koste Embede han endnu beklcrder.
Posten fein winmuneforftander fra
tmadtcs hcm for fix-re Aar fide-n, idåst
han vcg Pladien for on syd fm ind
vcmdret Mand, der un junger-er sont
Byeng For-standen kjgtignok langt
fta til Befolkningens Tilfredshed.
. Æateparret Ferdinind hat 4 Bim,
;2 Immer og 2 Dittr. Den ene Dat
Itety som er ugffh opholder fig hos
zde gamle, en Ssn dtiver en Ksbs
mandsforretning her i Byen, medens
»et( anden er Skolelæker i Pomp
sGamlc Fcrdinand hat Tom Embedss
wand aldrig gaaat Fortyskningens
Ætinde, men hat Esel-se varetaget
;Befolkningeni:- Tarn
l
Fkkd ug Ufted paa rkt
Grundlag.
LJI Dr Zwka Junos-»
»Na-r delusd m "’i.:!i1-W ej iidcr
L Derucz
«·Zl’«.:l, Its-Dor- mu szrsdyeüsjs Bewil
J risng Plan-,
i Ia skaardt Dur mu) sagt-an er: Taufe
I .- Eis-Ia.
.T-m« ff-: rx sit-We For Lan-Ihm ojx
)««-t.
thad Ein-zä- Tro er den«-E
Det Bantw so -«r,
Hvisz man Sig vil Einer-ne mod llfres
den her.
Naar Zandhed skal iäze iaa huardt,
f fast haart beweis,
Oq Urettm fættes «: Retfaskdene
Sied.
Hat Tini-) vi felv til almasgtigie
Gad,
Da holder vi ud.
Poe Sandhed jeg trot;
Tit fidft den gaar Hunde frem her
paa Jord.
Ren Sandhedens rene, retfmdigc
sag
« W vindek sin Seit gennem haardi
" Nederlag.
Dei Rederlag manqe vil ej sennemi
qua.
UsDe mon sig unwan
I
Fwok Josu- saq im —
"Han tæmped' for Retfærd web-Sand
! bedens Ord.
lMen Mænqden ham aldrig ret vildc
L forstaa
Pan Kot-set med Dtden den mounc
s Kam staa.
·-Dog derved han vandt io den her
I lisste Seit,
Saå al Mast han oj’r.
Ic. J. Dahin
subjkriptions-Judvi)dctsc.
To yvpetlige stsrre Vetter er be
gyndt at udkomme i Hæfter i Dan
mark.
I. Martin Luthers Liv og Ho
oedvtktker ved P. Severinfen
Ca. 40 Hæfter a 10 Ets.
2. »Wind staat der ffrevetTM Bi
JHelarbeide i 3 Dele af Past. Asfchens
J fischt-Haufen
1 Del: Tros- og Sædelære for
Menigheden.
2. Del: Ovetfigt over Bibeleni
Jndhold.
J. Del: Bibelfk Andagtöbog »Bei
ka og ved Kuæld«. —
l Ca. 50 Hæfter a 6 Ets.
Subfkkiption er bindende for helt
Brocken
J · Tit usds
s Da der hat været Spsrgsmqal
som, hvor mange Hefter mit paabes
szyndte Bibelätbejdm »Hm-d staat
sdek skrevet?« vilde udgske. og om
;Jndholdets Akt, vilde seg gerne
!gentage, at der, naar Arbede er
fuldendt, vil blive tre Beger ud as
det: l) En Tros- og Sædelære for
Neuigheden (ganske vist »sast Fide«
Höebr. 5, l4), dog lagt til Rette
sj saa jceon en Form som mutigt);
2) en kott Ovetfigt over vor Bibelö
Jndhold (,,vor Bibel og denö Set
lighedet«) samt 3) en bibelsk An
dagtsbog (»ved ka og ved Kvæld")
med, to ret korte Styktek til hvet
Tag (det ene fta det gamle, det an
sdet sra det nye Testamente, knyttede
»Pastok P. Severinsen er en stor
stender of vor lutherske Ealmeskat,
isoorom hatt hat streoet en Del
.:-«:" isar gjort ham sordelagtigt bess
keimt. Nu bebuder »For1agsmaga
sinet« et stprke Arbejde as hom:
,.:I.7?artin Luthers Liv og Hovedvckrs
kek«. Tet er set dristigt, det kan.
ikse ncmteå Der soreligger so faa
meget um fmnme Emne baode videns
stabeligt og populært Naak feg al
ligeveL estek at have læst tilfendte
fsrste Me, trot, at Dristigheden
Iil beten-les —- at Verrtet siktert
vil sao mange Lasfere, saa er det
fertig, fordi det paa Grund as For
fatterens Begavelse von dette Om
»kaade er noget for si.1. Der videns
skabeliqe, der sokeliggek om Luther.
et jo meft kun for de Lætde, oq det
Vopulekte er tidt boade tsrt og ke
deligt P. Severinsens Bog et sqa
qi fis-s haade videnskabelia oa vo
ernst-ins.
til sammenhængende Afsnit i Bibelen
og sigtende paa at fsre Diemmets
faa vel fom den enkeltei dasliqe
Andagt san meaet iom muligt ind
i Fortrolighed med ielve Bibelteck
ten i Sammenhæng.
Hefternes Tal tænkeö eftet Ils
nen at blive omkking ved halvtkedi
(et Hefte meanedligt i ca. 4 Noth
men hvert Hefte blivet tun »po- IS
ftoke Sidek, og den maqnedlige Udi
gift jo tun gansle lille. Saaledes
oveklommes det leitete af alle Har
ter.
Asschenfeldtscanfetr.
Undektegnede modtagek Subikrips
tion zsaa ovennævnte Verk.
Prisen er 6 Ets. per Geste.
puer paa een Gang. Det et videns
skabeligt, fot faa vidt, som det er
soljdt historifk undekbygqet. Foc
fatteren hat sag grundig iat sig ind
i sit Entste, at han beheksker det nn
iten fom nvget selooplevet. Denukst
fortwller han jasvnt og lige til out
alle disfe nmnge Enlelthedek, der
kostet Lys over vor ftote Kitkefw
ders Liv og Samtid, dettil friss
og forntsjelig, ofte med et Sterns
af fmittende Lune, fom man elleri
ikke er von til at mtde i han.
Ekriftet. Tet er anbenbart, at For
fatteren i saadanne populætshilwkis
ste Striftet hak fundet et Omkaade,
Tom han fcerlig heissesten og hvot
Inn-J Eimer rrt lan udfolde sig.
Hvis de fslgettde Hæftet holder
lwad de strer looer. blinkt det et
Viert der vil let-fes med Interesse
baade as Præfter og Lægfoll
N. P. Madlen.«
DAMSH mysra putzt-. muss III-« Neh
Speoiol t, 1’ill)tt (I!
Vetj Køh ni· heleRcstlngcret zu
Latium Refomatokiske sltkiktets
ser vi us i Stein-I til Jst sxklzze dcnne xszcrslifttltic Zog
tm- denukwtydclige Sum at ssc iOmihsg cller sI.50 I
V;t«sskhimj.
Den uprimlcljgc linglxnlkpris i Dunmctrk wir 9 Kr.
Bogen tsr vcl wier sit («j(
Das-ists Lache-»so Psblisltisk Uns-.
Fslgesdt indbundse Bsgec
pif det ved Branden besixxsigisdc Lager ion endnu san-J i forimldiwiix
god Emnd til iiedenior aiiiørte meget ’«70e Busin
Anker-, sitz Zæd ug Haft .................. spk St nu 25 Cis
Makel-, Eigntd: Modetsmaolet .............. ist Mc nu 15 txt-z
Beck, Vilh.: Etindtinqek im mit Lin .......... fpk 81 km Zu Exz
Blædel: Sitsbelig, bog statt . . .. .fst 25c nu 15 Cts
Euald, H. F.: Den fiotiie Winde .......... ist sum nu 50 Cis
Eipols-, H. Fa Svensiestne paa Sitcnbotg. . . .jst Jl. is) nu 50 Eis
Evald, O. F.: Johannes Falk .............. ist ZUU nu 50 Eig.
Gras, Ali-c: Netties Mission ............ fst 25c nu 10 Eig.
Haft-, J. M.: Vejblomftek . . .............. ist 75c nu 25 cui-.
Haufen, J. M.: En Guds Mond ...... ....»f-k 35c nu 15 Ets.
Haufe-, J. M.: Ny Udftillingsitugtet ........ ist 35c nu 15 Ets.
Haser J. M.: Splintet ai et VetdensspejL .fst 25c nu 10 Exz.
Hauch, E: En polik Familie .............. isk Ihm nu 50 Ets.
Heuch, J. c.: Mod Sttsmmtn og Svar. · . .ka 81.50 nu 50 Cis.
Heuch, J. c.: Svat.. .................... ftk soc m- 20 Ets·
Hort-tin German Stiere-te ................ ist 81.50 nu 50 Ets.
Just-sum Print Otto .................. fst 8120 nu 50 Ets.
stim, c. B.: Til Konfitmanden » ............ ist soc nu 10 Ets.
Luthets Kristelige Betragtninget .............. ist II nu 25 cis
Lyg pqa Veer ...................... fsk 8120 mt 50 Ets.
Muts-sen 100 Fortællinget .......... ....fsk 70k m- 25 Ist-»
Nothiesek Teddys Knap .................... fsk 40k km 20 Cxx
Mc Lake-, Jst: Undct oilde Roiet ........ fst soc nu 40 Ets.
Welle-: anik Sptoglckre ................ ist Ase nu 10 Tis.
Ny Futtællinget iot Ssndagsiiolen ...... ist 8120 nu 50 Ets.
Niehttdt Ihm Soliaage ................ ist 80k km 25 EV·
Schritt, skssix Jqdwigq .................... ist 80c nu 20 Eis.
Wiss sg Yssiss Fike Fortællmseb «ist 40e nu 20 cis.
Streits-, Orts-: Idlede Sjcle -------------- ist 40e im 20 Ets.
Mike- Lem Den Hut ................... ist It Ism- isoctt .
W,L·I:Deulyie0ud ........... spksoknsssz
W MI: Zaum-m Zwist-m -------- fsk soc uu so cu.
Menge ai disfe nget et tun Mike lqt aller siet ill- beisa
diget, og ielp de durchst- et i W itiiqelis Stand
til Viblstrps samti sortiet til Wdlins sites Ida
liqete W
Dis-s Osti. Ists- cui