Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 14, 1911, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
ist« have anvendt af Ord og Männ
nementer under ,en saadanSkildxing.
Og endelig benndrer jeg det pro
setiste Klar-syn, fom Bibelen bestri
vek. Et saadant Udfyn fra det gamle
Testamente, der har bekræftet sig
og er fuldkommen under det not-. og
dest, der endnu staat uopfyldt, pegens
de usd intod Dagenes Ende! Hoor
jornnderligt flog Profeternes For
ttdsigelsek til i dekes Enksslthedetz
Wut man paa Forhaand tnaattts
tro, det var untuligt. Og book er
dort-s Villeder ramntende for den
Virttslighed, de forttdsigeo Jeg sfal
blot næone et enkolt Ckstsmch Pro
fetekne hat« forttdfagt Babylons,
Ægnptend on Jerusalems Unber
gang. Men de brnger forfkelline Vil
lodrr dorfor. Ont Babylon oarslrs
der: den skal forgaa sont en Sten,
disk scenkcs i Hattet Om Ægypten,"
at det skal kastes hen sont et Lig paa
Matten, sont Dyr og Fttnlo fkal son
insrtivo Men Jerusalem fkal fornaa
sont tst Fad, matt vendcr om og af
tot-ker.
Babylon forsuandt sont en Stett i
Haut-t, man kendte i Aartttfinder
ikko dcns Steh. Æqyptrns Ligocrs
den tsr bekendt, dets gatnle Grave
on Mindcssmærker ranesss ntt af Vi
denskabsmænd frct den ganske Jord.
Vritijk Museum tan fortwlle dtsrom!
Men Jerusalem, hvor er dct beton
ntsnde tnod Fadct, der wende-J om.
For Jodernos Stad, innen Hedning
maatte komme der; efter Unoerztans
non Hedningorntss By, lnkkct for
Joderno Tct hole er saa ttnderliat
tu sorgoligt vcndt om.
En Tinq ital her nasvnes3: at de
imm- Underikigelier ima nmnqe
- Punkter bar itodfasstet Profetierness
Noinqtighed lmor man til Eisesm
pel ima riiatinnalismcns Tid wenn-,
at de hnode tcmct feil Dis nanile Ki
leit1«ifter, sum man bar tndet i note
Tom-, lnvrer Vidncsibnrd hemm. Ta
lerui minnt-I her et eitlelt C.: einml
zwcdiørendi Zimndmnnmus um Jle
bi:ludnc""ei·
Men ved Siden ni der itiiderfuls
de, har Vibelen Unget, sont nma
laldeg underliqt Tet derer til Unii
deines Werden Men om dette act-l-1
der det, at det jo her loimner nn»
prin, i lwillen Rand man lasier sitH
Bibel Hur man iøldt oq erfaret nu
get of Giidd Ztoklied Og Magi, det
ftone Under med denne Underfuldei
Werden cig det starre Undek i Sim
lens og Mindean Vordem iaa ivins
der de Unbere, bvorom Vibelen en
teltnis fortwller in ind til Sinon
tiim, hvok nmsrkeline de kan Unsre-.
Men der finde. jo saa mangel
Modjigelser i Bibelen, iiger man.
Vi lan doq itke tro paa en Bog,
Tom taler imod fig seit-. Jeg ital
herom iige: at om de flefte af disse
Modfigelier nælder det, at de slet
ikke findes, naar man ier rigtiqt til.
Et Elsempel: Der jtaar et Sted, at
Wnd tan ilte angre, on et andet
Sud: faa angrede det Gut-, at han
havde isabt Verbeu. Hvitkeu Mod
(
sigelie, iiqer Kritikken Men Sand
heden er den, at det sum-ne Udtrnt
staat for to fokilelliqe Begkeber.
Gud can ikke angre, fokdi han itke
kan fomndre fig, men just fordi han
ikke kan det, man han asndie iit For
hold til de Menneilen der for
andrer deresz For-hold til Ein-n Og
dette betnder Ort-et i det iidic nasrms
te Tilfcelde. l
Men der er virtelige Modiigeliehl
don vel at masrke i de Ting, sein;
ikte kommer det store Spsrgsmaal
ved, om Bibelen kan qøre mig vis
til Salighed ved Trer paa JefusJ
Kristu5. Der staar et Steh, at den
blindfsdte sad vest for Jerito, et
andet, at han iad est for Jeriko.«
Der stan- hos en af Evangelifterne
at Pilatus afsagde Damme-n over
Jesus Kl. 12, bog en andert, at Je
sus allerede blev korgfcrstet Kl. 12,
hos en anden, at Jesus allerede
blev korsfæftet Kl. 9. Vegge Dele
can tlce me rigtige; men om dis-»
le Uovekensstemmeller gældec det, at
de ikke vedrsrer det, der er Kanten
oandholdet af det bele: Beflednins
gen oh Vidnesbyrdet otn hom, der
er kommen til Beiden for at alte
Syndeke saltge’)
Jeg vilde gerne med beste-Fore
draa have aiuet et lille Bidkag til,
at Bibelcn blev elstet og brugt i
Hjemmenc og i Menigheden.
’) Vi faar maafte Lejlighed til se
nere at udtale os lidt nøjere om det
te Punkt. Red.
W
Institut-is Semiccukiuuw l
Hedningkmissionsforening.(
Om Bksdtekirkcus Mission i
Labrador.
Fort-dran paaTkinitatisSeminarium
il) Marts Mil.
I l
l Af Prof. P. V.ig. I
Vi ital i Listen gis-re Bekendtstab
med en Mission, iom baade hører
til de widre protestantifke Tlliissjoner
og til en af dein, der skønt den ikte
.er hverken stor eller rig, alligevel
basrer Vidne mu, bund Apostelen
iigerI »Vor Tro er den Seit, fom
liar overnnndet Verden«, og »Trer
ler nirffont i Kiærlighed«. Föertiltonpl
met for 08«Daiiite den iceregne Om
stasndiglied at denne Mission mer
end nouen anden skyldes en danit
Mand, at den blev til Virteliqhed.
»Im ntener Missionen blandt Eisi
mnerne i Labrador.
L. Jnden ei tonnner til nt tnle oin
denne nnnskeline Mission, Vil det
lmve jin Vett)dning. at vi iet« oc»
oni i Landet ng blondt det FoltJ
iokn den ajaldt Og hverken det ene«
eller det andet as disie to er sasrliq
tiltalende.
l. Landen
1 N ann. Tct førflc Nami paa;
den Del af Vordem Vi her ital have,
med at gøre, er Hellnland eller
H e l l e l a n d, hnilket paa nuvwrens
de Dansk vil fiae det samme som de
store Etenfladers LandSaL
gen er nemliq den at da Eril den«
rede-Z Zøn, Leif Erilsen eller Liefk
den li)lfelige, sont han siden kaldtc-I,I
wd Ilar IWU satte nd fra Nrøn »
land nnsd Elib oq 35 Mond for at"
finde det Land, sont Bjarne Herinle
ien Uaa sin Reise fra Name til
Ums-Hand liandc sel, nten ikle un
derivat, kam de paa Reisen ntodl
End-seit sorbi flereLande, af lwilfel
nnd-wo Oelleland eller det nnnasrende
Balsmdmx Heu aik de i Land» nien
fandt itke Grass noqet Sie-d, inen
derunad store Jsbraser inde i Lan
det on store Stenflader. Her var ille
nasrdt at unsre-, on de druq 11ide1«e,
loin til ei Land, sont de faldle
M a r t l a n d, fordi del var fnldt
af Zion, viflnof det nnvmrende Nu
vaScotia Her var heller ikke nasrdt
at arm-, horfor de drog videre ou
koni til Vinland, det nnvasrende New
England
Men Nordvoernes Opdkaaelse
af Amerika gik i Glentnte Opdages
ren i nyere Tid af dette Land er
Sebastian Cobat, der i NR kom
til New-Foundland og Hellnland
Det nnoærende Navn ital Landet
have faaet efter en Basler la Bra
dare, der drev Fifkeri paa Kosten.
Andre mener, at Navnet stammt-r
fra Portugal, hvortil Cortereal i
Aal-et 1500 medbragte nogle Jud
tanere fra dette Land, og yllong sm
manuel var faa tilfreds med deres
Stett-Ue og Stytke, at han var vis
paa, at han havde fnldt Herreden-me
over en ny Slavekyst, hvorfm Ar
bejdeke kunde udføres til de portu
giiiske Kolonier Labrador Iknlde da·
betyde Arbejder eller Slavelandet l
2. Natur: Labrador er et af«
de meft øde og kolde Lande i Ver-!
deu. Tet ek et Klippen-in hoisl
Kyiter lapves med Norae og Grønij
land. Dei Jndre er fuld af Jsbraeerl
og vældige Klippeblokke Jl FloddaJ
lene sindes en yppig Skoovcekft. Kli-.
niaet er nalmindelig koldt. Skøntj
Landet liaaer paa fannne VreddeY
fon- Danmark, shar det Visiter fra·
September til Juni, 30 Gr. under
Fern er den sædvanlige Temperatur«
ont Vinteren, men da Luften er hsj
og ter, føles Kulden ikke laa stinkt
Den korte Sommer, særllg i det in
dre af Landet, iiges at lkulle were
meget behageliq. - H
Iz, Vesfolkninacm per ikkel
or nie-net talriq —- kun 12—-—14()0()·
jMesmefker paa -12(),()00 Kvardrats
mil, kan drles i folgende 3 Beleg
yEskimoerne fwrlig i det norblige og
den hvide og blandede Fii»kerbefolks’
ninq paa Kysternc. E sckim oer ne,
fom særiig interesfcsrcr os— ved den
ne Leilighed, boer paa en Strækning
af 500 Mil og tæller mellem 1500
a 1600 Mennesket, der nwiten allt
er Kristne En Del af Jndianerne
er, af Navn i hvekt Fald, romerfke
Katolikker, Hoveddelen af den hvis
de Befolkning tilhsret den engelsks
bifkoppelige Kitte, en Del er Me
todister.
l
!
Jndianerne i det indre af Lande-ist
—- JpolitiskHenfeende hører de til
EDomineon of Canada, Kystdiftrikter
«ne til New Foundland
Il Missioncu i Labtador.
1.MissioneniLabra
dor, hvormed her menes de moehs
riste Vrodres Mission, er en Aflægs
ger af Missionen i Grønland
Brødrene, der begyndte deres Mis
sion i Gronland i 1733, var af
den Mening, at Efkimoerne i Gren
land our kommen dertil fra Ameri
ta, og at der derfor rimeligvis var
en Leoning af Estimoer i Amerika.
Matthæus Stach, en af Missionces
kerne i dir-Inland spgte derfor at
finde en Lejlighed til at komme til
Hndfong Bay, men forgæves. En
Del Brødre i London, fom deltc
overnæonte Anfknelje, ndrnstede
lammen med nogle venligjindede
zlødniasnd et Handelsfkilx sont skuls
de gaa til »Terra Labrador«, join de
kaldte Landet, og bad Grev Zin
zendorf om at fende Brødre med
Stil-et, sont kund-: prwdite Evan
geliet for Hedningerne En hol
landsk Stnrtnand, Christian Erl)ardt,
der havde oæret med Hvalfangere
og besøgt Brødrentisfionens Station
i Grsnland og der lcert noget Gren
landsk, tilbød jig at gaa ined Sti
bet som Toll, og -l Brødre ertlæres
de iig villige til at gaa med, neds
sætte sig i Landet, likre Sprogct og
arl1ejde blandt Hedningcrne
L. Greo Zinsendori. der ilke var
glad oed denne Smnmenblandiini
af Handel og LIlisfiom uilde ikte
hindre Foretagendet ---- og den t7·
Mai 1752 afgit Stiliet fra Lon
don. Brødrene tog nted iig et Hirs,
de havde tilhugget, en Baad. Ageri
lsrngssredjtalser on Zced af forfkels
lige Slags· Den 31. Juli 1752
landede Zkibet i en Hann, der end
nn laldes Nisbets Hauen. Her
lnsilnttede de at nedscette fig, reiste
Hufei, sont de knldte lHoffent
bal.
Den 5. September drog Erljart
misd Eiilnst lasugere mud Nord for
nt limidlc misd Grimm-nie Ihm lian
san temmeliq godt timde got-o fig
Turitamsiiq for. To kom til Eiibct,
men imm- iike iomme nm Bord, da
di- jcm Visizscsrmh To lokiedis Er
imrdt til nt iøiqc dem med fire
Iliimid i on Baad, men ubenwbnetY
Han drog nie-d dem, men liucrken
Masnd eller Band iendtes tilbagei
imptaimsn paa Ziiliet hat-de ikkes
ilisris Bande-« san hmi Hunde itic sen-I
de Masiid for at se efter do dort-«
gaiigiiks. Hcm droq tillchs til-«Oofie»nf
hat ou lmklngede fig over, at han
hnudcs miinst sine bedite FOU, fand
hmi ikte kmide føre sit Skib tilbagei
til England. Han ovektalte dcsriorl
Brsdrene til at gaa med om Bord
on feile tilbaqe til England i det
Hamb, at de næftcs Aar kundi- vende«
tilbage til deres Hus i Labkador· "
Grev Zinsendorf var uvillig tili
at sende flere Falk til Labkadok, fer
man vidste, hvad der var bleven af
de fem. Ei Skiv, ,som qik dekticj
det næfte Aar, bragte den Eiter-ret
nina. at man havde fanden og be-’
qravet en Del ai de bot-Konnte Og
et andet Stib braqte Bud, at ogiaa
HZU et var ødselagt
—- Man opgav nu Tanken om at
dritte- Mission i Labrador.
(Fortiættes.)
Korreippndancer
Lack, Wis.
Mer Makic Christmien, Meierift
Art-l Chrisieuiens Huitru her i Ltick,
døde straks efter Bartiefødfel Tirss
dagen den H· Febr. after 15 Maa
neders Matt-floh Afdøde var Dattrr
.af Mr. oq Mrs. Christen Poulien,
Weit DenmatL og spdt paa Mors,
DamnarL 1886.
Jordsasstelfen fandt Zted den 18.
Februar under noltnindelig stor
Deltaqelse paa West Danmarks Kir
kegaard. Past. H. Helweg talte i
Kirken og forrettede ved Graden
Afdøde efterlader fiq Mand, For
wldre, fire Vrødre og to Søftro -
Mifs Tan Sørensen Dotter af
Mr. og Mrö. Peter Ssrenfm Lake
town, dødcs efter en Operation for
,,Apendieities« Fredogcn den 17·
Februar i sit 17. Aar og«efter
lader sia Forwldre, to Brodre og tre
Søstre Pastor O. Nisvold, North
Wally, forrettede.
Anton M. Pouliem Præfident for
Poulsen, Ellingfon Lumber To»
Hawkinö, Wis» kom ulykkeliq of
Dagc Mandagen den 20. Februar
i Skovcm ved at en »Log« rulledc
nvd paa ham fra et Læs ,,Logs«;
hon blev straks ført til Hofpitalet i
anram, og der blev telefoneret ef
ter hans Familie, men han døde,
»Um-nd de naaede Hospitalet Degen
jcfter bles- der holdt VegravelsesiCes
lnsntonier over ham af Woodmen
Forcninqcsn i en norsk Kirch-. og der
eftcr blev hanin Lin ført til hans
Bruder-J AltartitsPoulfens Hjem i
Milltolnn, Wis» hvorfra han Mon
dazusn den 27. under megen stor
Teltumslic blev ført til West Den
umrl Kirch Past. H. Hclweg og
Pall. D. Risvolky North Vallvy, tak
tr msd lmns Baute Helmile forrets
tedc ved Grauen.
islnton sloulscsn var født i Dan
mnri Wu: oq kom med fine For
ældre til Neenah, Wis» og efter
at hanc lenkt der en Tel Anr, kom
ide 1881 til West Danmark og købs
te m Farin, iom endnu tilhørtis
Anton Poulsen. Afdøde efterlader
sig Huflru, en ulonfirmeret Søn og
to not-sue Tøtm lmnss Moder-, fom
bor i Washington, samt U Vrødre
ou to Eintre
sllliisrs Clara Nicoline Frandfem
on Eoikcr til Past. Ilroqhs Huftrm
uq Hang C. Meler holdt Bryllup
den H. Allons Te blev wateviet i
vor Kirke af Past. Krogh i Oder
vasrcslie af nmnqc Vidner. Tereftcr
gikthgtmurrot og Brudefølget hcn
i Prasstel)jennnet, hvor de fikkert til
limqtis m skøn og hyggelig Efters
middw og Afton tilsammen. De
unwil- aqicr at tage siq en Myl
lupsrcjse til Nebraska og derefter ta
ge Wole i deres uye erin i Næri
bedin of Kirken. Vi ønfker dem til
Lolch
klin ier det nd til at, di ital baue
Forum-: Zneen er snart forjminden.
Det er nu nel tidlig, synes vi. M
ønfker nu helft Vinter til føritedilpril
uq im Roman Men di Iliienneiter
fonnner itle ret laugt med vore
Jnsleiz
J denne Tid kommt-r l1er en Del
Tømmer til den nye Jernbcsne, sum
ftal todtenqu lierfra on til West
Zum-seien Tun un gaslder det om fer
dein, sont aater at købe Land eller
Tanne samt Byejendomme her i
Zettlementet, at købe, før Priserne
stiner.
Korr.
Coultet, Jn.
Vor Mit-te er i Vinter bleven ma
let, pudset pp og gjort i Stand, og
der er aiort et aodt og smukt Ar
lsejde Vi synes, at det ier smutt
nd.
Past· Martinanm Latimer, holdt
lstndcstjenesle for os den fidste Son
dag i Febr.
Past. Provenfem Cedar Falls, var
her hos as fra Fredag den 3. til
Mandaq den li. Marts: hast holdt
Møde i Skalehnset Fredaq Aften
og Højmesiegudstjeneste Sondag
Formiddag; vi havde en fkøn Tid
imnmen med ham.
Torsdag den 9· Martsiholdt Hen
ry Winter og Eicilie Haufen Bryls
lnp i Kirer i Overværelsc afSlcegts
ninge og Venner. Vi tytønslerl
Past. A. S. Nielsen, Kenosha,
Wiss-» Menigliedens fokhenvcrrende
Præst, var til Stede og ægteviede
nvennævnte Par. Søndaaen derefter
lvræditede han i Kirken. Vi oar gla
de ved at se ham iblandt os inen,
ng pi iiaer ham og de ovenncvvnte
Prckster Tat for deres Bei-a hos
os.
John Winter, Minneapolis, Minn»
ncr til Stede her ved fin Bruders
Vryllun
. Niels Peterer, Huftru og Døtre
er kommen tilbage fra Arkansas-. At
de hat haft Udbytte af Turm for
ftaar jeg. At de er glade ved at væs
re hiemme iqen, kan man se paa
dem, og vi er glade ved at have
dem iblandt os igen.
John Waldemar er rejft en Tur
til California lsan ventes tilbage
omkring I. April.
J . Korr·
Eu uug dansk Lærct
med god Lærereksamem to Aars
Draktift Virksomhed ved en Nealskos
le, hvorfra haveö gode Anbefalinger,
samt et Aars Uddannelse ved Lærers
lpøjskolen i Kabenhavm føger eftcsr
l. Juli. Plads ved en dansk Mcnigs
ved eller Højskole i Amerika. Til
lmd sendcs fnarest muligt til
Lærcr I. R. Jener Brandgaard,
Ny Carlsbergvej Nr.1,
Ksbenhavn V.
Krifteligt Folkebibliothck.
,,Undertegnede forestaar Reduktionen af Kristeliqt
Folkebibliothet, hvori foreløbig er udkammet folgende
Besen Augustin: Bekendelfer. Vunyam En Pilgrims
VandriniJ. Annie Lukas: Lys i Merket (Eii For
toelling fra den franfkstyfke Krig). Hie. Mejer: Pan
Torvet og i Vingoarden. (100 Fortcellinger fra det
virkelige Liv). F. Godet: Vibelske Studier. Thomas
a Kempis: Kristi Efterfølgelfe Edm Egglestom J
Kampens Bulder. (»En Fortælling fka Amerikas Hel
tetid).
Krifteligt Folkebibliothet vil efter Planen udsende
dels Samlinger (indeholdende 3 Beger), dels enkelte
Bind -— sanledes at det vil være overkommeligt for en
hver at anskaffe sig samtlige Beger — med det af For
laget en Gang satte Formaal: at udqive Hovedværker
oq andre anerkendte gode Værket af den kristelige Lit
teratur i Folkeudgaver til den billigst mulige Pris,
saa de kan blive lwer Monds Eje. Jeg ital gøre mit
Bedfte for, at alt, hvad der bydes i Krifteligt Isolie
bibliothek, virkelig kun er lødig og afgjort ten kristes
lig Litteratur, som kan bidrage til at uddybe og højne
det aandelige Lin i vort Land
Efterhaanden som Foretagendet bliver lendt og
skattet i videre Kredfe, vil Forlaget blive i Stand til
at ofre et ftadigt solidere og smukkere Udstyr paa BI
gerne Paa Grund af den gode Modtagelse, lfte Sam
ling fik, fremkom sauledes allerede 2den Samling i
folidere Jndbinding og trykt paa finere og bedre Pa
pir, ligesom ogsaa den sidfte Bog »J Kampens Bal
der« er trykt paa fint, glat Papir og indbundet i Hel
shiktingsbind
Jeg beder derfor vm at maatte regne Dem blandt
Kristeligt Folkebibliotheks fafte Venner og at maatte
stole paa Deres fremtidiqe Interesse og Ststte for Sa
gen. De vil ikke blot selv have Glcede og Udbytte af
Bsgerne, men tillige den Glæde at være med i Arbei
det for at udbredc Guds Rige gennem det trykte Ord.«
G. M ü n ste r,
Sognepræft v. St. Lukas Kirke.
Jdet vi henniser til ovenstaaende Meddelelse fra
Hr. Postor G. Münster, fom foreftaar Reduktionen af
Kristeligt Folkebibliothek, tillader vi os at gøre Dem
bekendt med Jndholdet af de Beger som hidtil er nd
komne
l. Samliug.
Annie Lukas: Lys i M ørket Fortcelling fr
den franfkstyske Krig. . . . Jeg maatte takke Gud for
den herlige Stildring af den unge Kvinde, som its
og fandt ham der er ,,L;Jset fta det Høje«.
Comtesse H. Knuth.
John Bunyam En Pilgrsms Vandrinq.
. . . Denne Bog bliver aldrig sammel; thi alle de som
læser den, findet just del-es Kompe, deres Strid, deres
Længsel og Maul afbildede i den.
E. HornbecL
Augustin: Bekendelser. Augustins Beken
delsek hører til de Bong som aldrig dør . . . Dei et
Veretningen om en af de ftørste Aander, der nogen Sin
de hat levet paa Jorden — uedskreven af ham felv.
G. M ü n f t e r.
Alle ovcnnævntc 3 fmukt indbnndne Bose-, tilsams
meu 976 Sidrk kostet kun sl.50 -f- Porto 20 Gent-.
Eukeltc Bind 65 Centi frit tilfeudt.
2. Samling.
Nic. Mejer; »Von Torvet og i Vingaars
den«, 100 kristelige Fortællingek fra det virtelige Liv.
J Modfætning til de flefte lignende Samlingek er Pa
stor Nic. Mejers Udvalg af lkistelige Fortællinger i Be
fiddelfe af den ypperlige Egenskab, at deres Virtelighed
er uimodfigelig godtgjort. Fortællingerne gør et dybt
Jndtryl ved deres gribende Jndhold og behøver ingen
yderligere Anbefaling.
F. Godet; Bibelske Studier I. Afd Profes
sor Godet i Neuchatel er cn af de ædleste Skitkelsek
blandt den evangeliske Kirkcs Teologer i vor Tid. Hans
lætde, dybtgaaende Værker læfes af de teologiik stude
kende over hele Bei-den« J ,,Bibelske Studier» hat han
frugtbargjort sin omfattende Viden og sine dybe Tanker
for Menigmand, faa enhver lan jorftaa og folge hom,
og i Guds Ords Lys givcr han het, den Naadens Mond
han var, fine Læfcke Klarhed over Guds Riges største
Sp aal og Prodlemer,
·mas a Kempis; Kristi Efteksplgeise.
Tho a Kempis: Krifti Efterfølgelse trænger hel
ler i T til nogen Anbefaling. Den fremstiller Livet i
Gud fis kent og llart, den rcekker med sine dybe Tan
ker og rige aandelige Erfaringer den Dag i Dag lom
i de svundne Aarhundreder, Tusinder og atter Tusindet
en saa mægtig Hjælp til at leve et helligt Liv kned
Kristus, at intet Under er, at den i dette Øjeblik er en
of de most ndbkedte Vøger i hele Verden.
81.50 J- Porto 20 Ceuts for alle 3 iudbuudue Of
ger. Enkelte Bind 65 Cents frit tilseudt
Endvidere er udkommet:
Edm Egglestom J K a m p e n s B ul d e r. For
tællinger fra Amerikas Vækkelsess og Heltetid
Pris 65 Etuis, ellet samtnen med en af Samliss
gerne knn 50 Centh J- Porto 6 Etat-.
Jeg trok at kunne lvve, at ingen, iom læser denne
Bog, vil komme til at kede fig, man vil vift ikke lcegqe
den til Side mer end højft nødvcndigt, spr den er læst
ud, og jeg tror at kunne love, at man vil priie Sud,
naar man hat læft om de foruuderlige Pækkelfer, den
historifk sandfcerdige Skildringer bereitet os
Gjemlandspostew
Alle ovennævnte Bager haves nu paa Lager i
Dauifh Lutheraa Publ. Hauf-, Antr, seit
- - -------------------