Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 18, 1915, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KKfiOK DNK 1$ HWNA 1915
WÉMECJCÝ V0JJCN8KÝ ZUBOLÉKAft POMÁHÁ POLSKÝM VENKOVANŮM
r-Vclkd Nabídka
7 rTiFTrar?) z nFfrv
Srrick z luůiáj Tasí %t fevi
Celí kipoa r cd bri
ifí-
— !'"(: to íítí VJk? Irmožtitvl
koni jmj t4tu uníeho byla vvvee
no nakurovBÉÍ jr evrojKké vál
ku vedoueí fiároJuonti bylo IcloU
iíího roku iiapoétewo vu ktáté iu
íem jenom o 8000 koní tnhiU wt
loÍMkho roku dle zpráv kre
tářa JJcrueckcra od atátuí akvulí
zufinl rady ťkoienítiiii koní u
Jržuj v jioiií-ru k tvffanh jo
ptivci ul'! j otúkoii juk (Jlou)iO
tuto rovnováha mMu hýli udržo
vánu Jednateli} tsvrojmkch z:
rnl nakupuji koná iiepíetržíto a
jmenovité od 1 dubna tohoto ro
ku velkó irifiožntví koní bylo za
koupeno a vyvezeno Cimter
kre nalézá mu na prvním mímIS iw
uvým počtem koní Okru tento
má 34054 koně Druhé míxto za
ujímá Oierry okre kde napočte
no bylo 33200 koní LuncuNtcr o
křen tná 17450 koní a DouIum o
krc 10175 Vládní zprávy udá
vají žo Nebranka mčla 1 lednu
tohoto roku 1080000 koní ale od
hadčí daní nalezli jich jenom 910-
000 Ve Htátí kromé toho natóza
lo ne 109000 mul čilí o 9000 více
nežli před rokem
-— VzrCwt Nebranky nejlépť
možno posuzovali dlo zvýšení o-
bratu v trhu na hospodářské zví
řectvo v South Oniaze V r 1861
tedy před třicíti roky přívoz do
bytka do trhu byl nepatrný Jaká
ziuřna utala o tu za poničme1 krát
kou dobul Jenom porovnejme čí
slice! V roce 1884 přivezeny by
ly do trhu 8803 kusy hovězího do
bytka 3G8(j prasat 550} ovce a
489 koní V roce 191 í byl přívoz
M8817 kusů hovězího dobytka 2
258G20 kusů vepřového dobytka
3113889 ovcí a 30088 koní ]5fi
hem tčehto třicíti let uouth-omaž
ský trh přijal a opčtně odprodal
120000000 kusil dobytka vBcho
druhu HoKtt v poměru k území
jehož jo střediskem a Btal so dru
hým nejvčtsím trhem na svčtč jsa
překonáván v přítomné dob§ je
nom Chicagem Deset jatečních
závodu v South Omaze vyrábí a
rozváží každého roku 02000 želez
ničních kar masných produktů
které mají cenu $115000000 H5
hem téže doby Ncbraska vzrostla
na nejvčtňí výrobnu másla a mlé
kárenských výrobku na světe
Každého roku tato industrie vy
dává na trh za $7000000 produk
tfl — Mčsíční zpráva o stavu á
rody v státč našem udává la stá
lé deště po celý místo Červenec tr
vající působily nesnáze při sklizni
pšenice po celém státě V nčkte
rýeh místech farmáři jfráve do-
končili sekání pšenice V jižní čá
sti státu se již pilné mlátí a ozna
muje se žo pšenice sype od šest
advacíti do čtyřicíti buSlu po a
kru Velké množství pšenice na
lézá se však doposud ve stozích a
počnu vzrůstat ncnastane-li co
nejdříve ustálenější počusl Oves
je v jižních částech státu jen na
malé výjimky ji sklizen V se
verní části státu je sklizeň v pl-
ncm proudu Kez postihl pole v
jihovýchodní Části státu a tlm té 2
zniieito poklesla sklizen v těchto
částech právy ze severní a zá
pmliil části Mátu oznamují dobrou
ťtrndu a výjimkou krajin kde
krmily nitěnou škodil na lirodí u
činily Kkťw ň j opozdčiia plně o
dva túlny Stále trvujfej deští
zabránily farmář Am aby náležité
oborali kukuřici a následkem toho
jejl výška není tuková jako v ji
liýeh leheh lt podčji teplé po
éant rprtobil rychlý jejj vírftt
V lldtech kde llúl lité jett (ibtl
rána Jentlile panovali bude nor
iiiíllid pual N'ťbruka mil naduji
e blošniluk roku uklidí
(nm) ittišlA kulmí-e I nultá hk!icn
ftlřalfy takA miičiié trpéU utálými
dšli a je iKuledkiiu jnh vybled
L tt tošidho roku sklidí si uej
čit Wod4 seliít V historii stálili
J-UihUk jmMI V ÍIUO)rlliti'll t
vu lrMibtry slibuji Uké vlml
dobrou úrodu
1'unldnl íprávu kotttroiit
itířny o ktuvu l4iik v KnttAt a
Nťbrnneft ukuje t S'rbrtk
pttkml kldiWe lý1% pfltlhtlji
ulát siiiMcdtil l'r ts i slit tlA
tul u pftl ttiilUtiHi obyvattl íuénA
l4lA m k!adt v M buňkách
obnosí fi7(lVl suj kdfiti V 1
Ml baitkápH v Knii J kU
dft t trWmnx ibltel ÍH t
PII N jedtioKrt ibjrvalrl N
brasky pHpa14 kjrlla
Kanu j oH ) lu
— 1'íiiil Jhiruel hullivunova z
Lincoln byla usmrcena a puuí M
JI Quinnová byla vážné poranču
ve čtvrtek minulého týdne když
automobil v kterém jely převru
til no tři mile východní od Den
ton 1'uní Kullivanová která řídí
la automobil ztratila nad nim
kontrolu a vjela ním do hlubo
kčho výmolu Ubé ženy ocitly ne
pod automobilem l'aní Hullívuno
vá byla usmrcenu na mísU Quín-
nová byla po nčjukó dobo vyivo
hozena Stav její ale je vážný
neboť byla také značné popálcua
ježto nádržka % Kasolínuu chytla
— - Nedaleko obydlí (Jharlea Tas-
cowa bydlícího sedm mil východ
ně od Auburn usmrcen byl Fred
Johnson z Ncbraska (Jity při au
tomobilovém neštčstí ve středu
minulého týdne Dva bratří Du
nové kteří jeli spolu n ním v auto
mobilu bylí vážně norančni Je-
den z bratří Dunu řídil automobil
a při pokusu vyhnouti se výmo-
lu příliš rychle se otočil Auto
muijji se iocviiii vyw uv'J''m
vysieaaem
ťrudké krupobití postihlo ve
středu minulého týdne střední část
nncrman oaresu nevěrno u zajmu-
r i i tl-é AI !i x
r TV "i y '
iiB hkuíi iimvua na uuiici dflFi0 H0 hranjti „tilctého ho
ní farmáři oznámili značné škody ch uh dvft uhoMli Je
IJouře prisla od severovýchodu a (1(„ % lidj dva rok a (1uý
rouy
I _ A
— Kil Amctt
35 roků starý
pokusil se v (íterý minulého týdne
sebevraždu ve svém domově v
Phillips a způsobil si takové zra
nčnl že o jeho uzdravení se po
chybuje Amctt byl po nějakou
dobu nemocen a ke všemu posti
žen byl neštovicemi V pondělí
pokusil se občsiti ale bylo mu v
tom zabráněno V úterý odebral
so do dře vnik a a zde podřezal si
břitvou hrdlo Byla k němu při
volaná rychle lékařská pomoc a
rána ošetřena ale lékaři nemají
mnoho naděje že bo pozdraví
Vincent Winklemeyer z New
Yorku byl zastřelen a Fred E Col-
um z Kansas („'ity a K 11 Lee z
Lincoln byli vážně poraněni při
srazee lupico h larmařskynii nu
niky v nákladní káře Iíurlington-
ského vlaku číslo 70 ve středu mi
milého týdne mezi líoldrege a
unk Jmenovaní pracovali na
žních v okolí McCook a v jiných
městech v západní části státu De
vět farmářských dělníků nalezu-
o se v káře kdy! lupiči vstoupili
Žádali na nich vydání peněz
Winklemeyer postavil se na odpor
a byl střelen čtyřikráte Collum
Lee byli zasaženi odraženými
kulemi Usmrcený zjištčn byl dle
lopiuft které u něho byly naleze
ny Hyl eiektrikem ale x vuu
svému zdraví odebral so na práci
na venkov Když vlak přijel k
"unk lupiči prchli Autority by
y o případu uvedomčny a ihned
zahájily po lupičích pátrání ale
doposud jim na stopu nepřišly
— V úterý minulého týdne u
stKjřádáno bylo v Seward bnrbe
cue ku kterému dostavilo se ko
lem 12000 osob okolních okre
sů Velké umoM í lidi dostavila
se i x Lincoln William J liryuu
řečnil kil shromáždění dopoledne
a (fuvernér Morvhead odpoledne
Sedm volů a devět prumit upeče
nu bylo na r2ui pod dunsorem
Johna Tcllitiini majitele hotelu v
llastiiiKH Kromé toho spotřebo
valy nástupy výletníků UMNHI ho
elmíkft chleba 5HK houek a '0
liber kávy
~ KvIiUtnhu ipixob'iu ycmMu
H U tá slečna Alberta lutova
děna mi4eli A H Iuliiovýeli v
Auburn v itfedti íuimtnhu tý
dne N tváři náhle objev iU s
jl vyrážka jel ronlifil so al k
iimiku ipůobit smrt nánledu-
jieiha dno Dívka pád Um t íhU
loe'lt ídravuu
K váliičum auiomobilovému
tuitčati dla v Úterý uiiuulilui tý
lim ránu ! tyH mile lápadni od
WahtMi
Automobil tUeiiý K WjjiHtui lUkbmčIeva ruikéhi %v
t 'ha tetu líticulu je % toott
ře ('oMohWood Ktok Hk
Ul H (1iin t automobilu m
h? 1'rarl Wardn a Mneidu
rli 'haw i Panu ťiiy t
hi JYny hvlv wboutV I utm
'ibt při ítol b?m přťlomtiva
SjU nuhs ťhrt uvín4i byl
hh nutoiiudHfiu hbí nuky t l
ttil flonny krom toku přv
alviu hvU um ilti iebra IV
tlílll duprSVrlll l U 114 fMUU Jukli
J'o obsazení ruského Polska Xémcí bylo vyhlášeno že nčmečtí armádní zubolékaři ošetří zdar
ma zuby polských venkovanů Na obrázku našem spatřujeme juk řada venkovanů polských použila
léto výhody
Thurstona a odtud do Swedcbur
KU kde vložení byli na vlak jímž
ifiinru veiii livli in nnitmoriína
Lincoln -k ošetření
_ Dvfi malá dítkv farmáře Ot
L vM_ w(iif(ítft kPvrnň
[)M 0( ulMy y tf(hto
i! l]ví „xi í(1-!ř hpatr 5l
" ' — "
stiletý zapálil bárnu Matce po-
- íleore 'Kloskowski 18 roků
starý polský hoch z Chicaga za
střelen byl v pátek minulého tý-
dne policejním kapitánem John
Dee-ern v Lincoln když ncupo
slcchl jeho rozkazu aby so zasta
vil Kloskowski spolu třemi ka
marády opustil nákladní vlak při
jevši od Seward který policie sic
dovála aby dopadla lupiče který
přepadl farmářského dělníka
Kloskowski so svými společníky
prchl do křovin a Dee vystřelil
Albert Christenson druh zastřele
ného prohlásil že přijeli z Hridge
port Nebr a že před tím byli v
Denver William Kunze třetí člen
družiny byl též zatčen Týž ra
něn je na ruce a tvrdí že ránu u
tržil si v Denver
— Herman Thompson a Nilu
Matněn usmrceni byli bleskem při
práci na farmě Hay Triplet ta jed
nu milí západně od městečka Her
man v pátek minulého týdne Po
tah zapražený do povozu se spla
šil a místil so do divokého běhu
I' ři devítiletá Anna Triplet-
ZASTÁVÁ SE ČERNOHORCŮ
Nil ibrtbku tmi -ut Mxttfujeuiť
MrtiH' VP ttnhitiifloiií 4ehVťe
ln'tui Vi vlnili kdy op Olitl fct itni
odbur ktU jedtl v lAjmu čeřin
luikývk iltojoiki ktvft latVni
li(kH % liedivnývh dueeh pr přtl
iuváol tiii-rU ké iinttrUty tUká
Vrtidui uteri kVvh i vi tuiliotvi pro
tdulhu v ariMáJA tro4 Hor ito
i4 f W4íiitoiié JAduéUa di
piiMitkťkčhvl sAitupe %U
vdi j kpojeiu'Piw Uuk ruky
rjfilUtH Jedn4 V jejl iijmu
I li
: :
I ŽELVA POMÁHÁ
- lil "il ii II lil M i
Angličané snaží se ze všech sil
zvýfiiti výkonnost svých zbrojo
vek tak aby mohli dostatečně zá-
sobili svoje armády na válečné
routě Také Melhusclah velká
želva v zoologické zahradě v Lon
dýně pomáhá Nese na sobě ná
pis: "Nemůžeme býti bez střel"
tová jež nalézala so ve voze byla
vyhozena a přišla k dosti vážné
mu zranění Obloha byla čistá ce
lé odpoledne a až kolem 5 hodiny
malý mráček objevil se na obloze
sprchlo Thompson a Matsen
skládali pšenici do mandelíků
když blesk udeřil a oba na místě
usmrtil
— Lincoln Drass Foundry obdr-
žela kontrakt na "opatření mosaz
ných pochev pro šrapuclové střely
ceno $2500000 F W Knore
majitel závodů vrátil se právě z
Chicaga 8 kontraktem Bude nut
no továrnu rozšiřiti a opatřiti no
vé stroje S prací touto započato
bude ihned
- Ve čtvrtek minulého týdne
vloupali se dosud nezjištěni lupiči
do několika obchodů v Ashland
Všude pátrali po hotových peně
zích Našli něco drobných v řez
nickém obchodě George Derletha
V jiných obchodech peněz nena
šli — V lloward okresu je mláceni
pšenice v plném proudu Pšenice
sype od desíti do pětadvacíti bu
šlu po akru alo jakost její neni
příliš Yalná To zaviněno bylo
hlavně stálými dešti v posledních
dnech které zavinily že pfieniet
ve stozích vzrůstala Orání pro o-
zimku je již v některých místech
v plném proudu Kukuřice jo
znamenitém stavu a nedostavi li
ho ěasně mrazy bude sklizenu re
konlní úroda V některých mi
stech sklíl se jU třetí úrodu id
lalfy
— J I) Huiiíc a I II líohinson
v Lincolnu učinili vynález kte
rým ziníi ul se nebezpečí ponorek
jako nepřátel válečných lodi Vy
iiúN í svůj iřcdlo2ili iiámui idmu
odboru Spojtitýih Států který i
nim učinit iiékolik ukotiv-k a pio
lilitiujv! jej ía velmi dobrý Tuké
jinA íeině jevily u tento vyuále
aljem ale jmenovaní vyiiAleiíei
poskytli SHijtiiým Státům prvul
piiUlittwt aby vynále#u mohly
l oiiiUi V čem tento vyuáte4 spu
iv A ípiáva neudává
Ku ' Vlonivu dnun který
mporádUt bud H4 státní výt
# V lineidn tu1! káli relá řtt-U
p' v liutielitldeh d'mokiati ie U
h liiíu SOMiedllleh
i biiitiji ťldik senátor t 1 i Jsme
i Kťiitiuky a VV J Pryn lulé
iéÚ l"tde itiei) vynikajícími
ln ut 14 tohtt dne
— Výtv trskterA trakčnhh
piukn jel koiuU i v minulém tý
dmi vi remtml setkatá d
kmulým iUpčehíitti NAvltlvu ly
U rliki n lii kul vyitnvovaleU'
prinluli it 'j dm PH avýťh liru
jů Nalézalo se tu i několik zá
stupeň evropských národností
kteří na zkoušku zakoupili něko
dk strojů Osmdesát traktorů po
užito bylo pro demonstrace jež
těšily se velkému zájmu všech
shromážděných Největší návště
va výstavy byla o dnu Omahy Z
Omahy vypraveno bylo do Fre
mont množství automobilů v nichž
nalézali se hlavně úředníci sdru
žení Ak-Sar-Bcn Jiní jeli po že
leznici Mezi omažskými účast
niky nalézal se také mayor Dahl-
man a celá řada městských úřed
níků
MIMOŘÁDNÉ ZÁVODY
ZÁPADNÍ ŽUPY N J S
Přípravy k sokolským závodům v
South Omaze ve dnech 2 až
6 září v plném proudu
Ve dnech 2 3 4 a 5 září ko-
nati budou se v South Omaze mi
mořádné závody západní župy Ná
rodní Jednoty Sokolské ku kte
rým po několik měsíců konaly se
pilné přípravy Z dosavadních
přihlášek a ze zájmu v kruzích so
kolských soudě závody tyto řadi
ti budou se k ncjzdařilejSíra z
těch které až doposud na západě
byly uspořádány Celá řada ven
kovských jednot bude na závo
dech zastoupena borci Velké ú
častenství přislíbily jmenovitě So
kolky mezi nimiž v poslední době
bylo patrno oživeni zajmu pro
tělocvik Závody south-omažskc
jistě poskytnou novou vzpruhu
pro další práci na poli tělocvič
ném a osvětovém v řadách našeho
Sokolstva Očekává se že závodů
súčastní se asi 130 Sokolek 80 So
kolů a 100 žáků a žaček
South Omaha so chystá so sokol
skou upřímností uvítati všechny
účastníky závodů a pořádající vý
bor snaží se všemožně aby účast
níkům pobyt ve městě co nejvíce
"pří jemnil Jistě spolu so závod
níky a závodnicemi dostaví se do
South Omahy velký počet přátel
a příznivců Sokolstva aby pedí
leli se na tčehto sokolských svát
cích Program sokolských slavno
sti je následující:
Ve čtvrtek duo 2 září: Schůze
závodníků a soudců Večer puk
bude schůze soudců u uvítání zá
vodníků Ku shromáždění pro
mluví starostu západní župy Si
mou Kokusck a mayor ničata O
malty J (' Dahlman
V pátek dno 3 záři: Závody
Sokolek a žactva Večer uspořá
dána bude programová zábava
V sobotu dne 4 záíh Závody
Sokolů Večer přátelský ples
V neděli dne 5 záiis DopoU
dm Hehúe závodniku v Národní
dni Odpoledne Uspoiádáll bttdc
prúvtta) městem kttiého ačatni
m mUtnl četiké sjwlky a sbory st
koKké Pu průvodu veřejné cvi
čí ni piel kterým fchiouiáidčnl o-
slaveiiit bude maj orem J t Dahl
manem v řeči anlieké a red Ota
karem Charvátem v Ml české
Večer ábva a rodán cen
Sukolnká klavtioati a livody kv
híiti budou ne V Národní slul U
lvaeáté první a V wlieleh v South
thjil a řděhaileleh lotech Jel
tomu účelu byly v minulých
durch upraveny
DR J C Š0UICUP
OMAH4 NU1
I ÍO
Cilf kipoi I Ifftlk I UUU 11)1 ltlNI MM
Mobou Wi rtini u hotoví netáni dárky
(Tto ubldka vrinU} pro 1913)
Jan Yirák
český pozemkový a pojišťovací
jednatel
Ctěni krajané! Kdo byU ! přsl
prodat anob koupit majetek njol mám
ta prodej velký vyber krannýeb a laci
ných majulkfi tíž i funny
Pojišťuji proti ohol tornádu a vfl
bec viem vichřicím pronajímám dorajr
obtarávám výtahy r knih a koutrak-
ty
1'fijďte a prohlédnete ni tyto kráiné
a laciné majetky než koupíte jinde — -Milnrád
Vám poitloužfni
Úřadovna: 1241 Jižní 16 ulice
Telefon: Donglai 3258
E H Vrána Qc Co
architekti a inženýři
Vyhotovují plány na viebo druhu bu
dovy — velké ohnivzdorné obchodní
budovy íkoly kostely a jiné Iaeny-
íkou práci jako atoky a podobné- —
Úřadovna: 875-77 Brandela Bldg O-
maha Nebr
JllJJlJJtltMlJllJ])lllllllt
i Adolf A Tenopír i
Český právník T
I Úřadovna: Cis 1325 roh 14 a +
WilUam ulice 1
+ OMAHA NEBEA8KA +
L Jelefon: Doug 8397 I
h —Veřejný notář— t
CHARLES FKUNCL
obchod pozemkový" pojišťující
a uhlím
Úřadovna na robu 14 a William
ul Omaha Neb
Telefon v úřadovně: Douglaa
8397 a v obydlí Douglas 5302
Kdykoliv jsto ve mesté zajd?te navštívit
ADAMA SLOUPÁ
elegantní hostinec
324
13 a Harney ul
Omaha
Znamenité pivo výborné likéry chut
ný lunfi a veselá společnost
FRANK BRODIL
majitel řeznického a uzenářského
závodu
1250 Již 13 ul TeL Doug 4333 Omaha
ísejlt-pil a uejcerstvejšl zboží stále
na skladě O pravdivosti toho ivědří
neustálé vzrfistání kruhu zákaznictva
DOMY" :
H37 jižni U ul — 2 domy
3341 jižul 22 ul~ lot 45x120 750
a"2l jižní 21 ul — obchodní budova
3013 jii 17 ul 6 uvětnicový dům
olký rohový lot 130x5H st
3318 jii 20 ul 7-nvítnieový díim
1901 8o 14 St lohový lot 60x183 a
pťkný dům
V í! 2213 So 14 8 domy
£232 jii 12 ul 4vf tnicový domek
£603 již 12 ul 5 ivctnlc
1029 jil II ul dva domky
11)34 Iiáni 13 ul 5 evětnieový dům
1119 Willium ul 3 domy
1941 již 12 ul dva domky
l!i:iH jil 15 dva domky
Máme nřktilik přknýish ro lota v
řokS ílvrli Jakož [ jiné domy a loty
na prodej
1'hhl ml te o eny a podrolBotl
BERKA & HUSIL
S"3 De Bldi- Ouiha Nebr
Tel! PoumI 6007
Potřebujete
Nějakou
Tiskovou práci
FC3£C3U UfkVX
J
1 I ' I I r l i I III