Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 02, 1913, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' 1 'i '
r
'i -'"
POKROK DNK 2 DCHNA Vm
8tranti 11
t j a'tar am a'ď uwífr mwwm mv iHVtmwvwMVMtíi
s
VŘESOVÁ VILA
1'ovtdkn hoř Nnpoli V l iií kUiJ
i
"Není lí prnvdii vy ustoupíte
vrátíte tnu svohmlu slovo ii mlť
(lomu tiiťljo" tklivé jí prosílii pa
ní Mludéjovii li vznlu liélu uéž
Iío ku ruku
Kulwi divému lyln HlUfli-til ja
ko li-ilj sotva tm ni náhlá liéla
uchou Skulila a zvedla hlavu
"Arnošt in A tiil slovu a jediný
on fnuže mí Jo vrátili!" f-f-kln Jiř
in "On? On je kiinu-nný jnko
vyl Odvolává mi na ulili a slovo
kleré vám dni Cha dva vzdoru- nou dívku Xdálo ne jí Že iijile
jefe tunice ohu dva lcclíle řlvf- l't pííniéfcné mztVŠci velkého
léhn přikázání! Co má malka ze l""'" pru něj iicněl mu síly um
všeho když svnu vyehovilii nd Hrfdiledtl li přen- při Hun p ukula
dětství ho' pésiuvtih jnko vzácný "M"l"vř J 1
květ pnu m nhéfoviilu7! 1'řljde udidý živni svíij
dívéíee tozllíll žár V ttlfMKll ' "Nepřijde I' "I'í I' "
srdcí svůdnou hrou i všechno l"iižlm w- do jezírka a hude mi
iniiřeiio všechno zlnu-cno! A e Idtie
liédii héda vám! I já volám ní- j _
kdy! Nikdy vftlí mou ale pro
li mé viili he pnželáí mého V imnžtdtví
pujddc m ním k nllárí!" Arnošt všuk přišel adoslál li
'liudiž! Kuiu mne poved- všil lni diinémii jako čestný muž
h- píijdu n ním a za ním I" I 1'říAel uvedl m z uivnlívny mi
V lom ulďiznl ryM její po lovanoii dívku do zámku zi mou
vnliy který vyeliováním vln-ilm'' eliol
tivyelmvňúím v ní m- hyl vyhni-1 piávn AiiiomI z Mlíidejova
oženil h- m lídou pohoiiříla kruh
Mřín hvln zli-j'kanáí eo iHu přálr n známých paní z Mla-h-jo
la hylo kiYiNiii' hiihíka ke vhmihi va Ponkylll' jim lenlo húalek
řívéd'íla„ vAemu mc olalivova vliodin- a ti-vyé-rpiileliii' lálky
la a proto lak- tmí lh'lii tiírnnhi pro ei-h' zimní nhdohí kl rou h
néjnkdo odporu l'ráe- povín-!l"ivíli v Miloni-eh Hpoh-émml mo
tioul oilříkání nehczapírání hyla lila volml e oMyelm hvi- úsudky
lovu jí eií klerýeli ani in hylo v pronááHÍ a -okolívčk elilMa o ď
ji jÍMi olovníku uii'Niiliain'1 mluvili Aiimm'I ZiI
"Nu j'f !" zvolnili paní z " MaraŇÍm- m- hvoii udadoii -ho
Mlnd'jova "TreHl l'áii- v(m ide lí paní z M Indi-jovn v žalu a hit'
neiníím! N'vniin vi'm a nikdy vín]vu urai'iu' matky mIiíiiiíIii m- lidí
derrou in-iiiizvii! l'ož iáiií ho i pnní z Irdlova I l'i inínou irá
í in-Nporim- na KÚalku vina-iii a ' v'i'y zimu v 1 1 alli
vám Vám fmdl i-lnt lívko Aroohl dolítal v ume v IU lá
malkn zuíeVfiá " w'y inaléíiiy doiilal - nc ohm"k
i-dořrkhi Slovo kh-lhy in- j1'! umíí iih- nepočítal pij tmu h
př'lo přec- jeli pfcxe itV její II Urtlželioil její llialefkoll llidoulí
paní z Mladéjova vyhéhla jrudei- " žárlivostí Až dolud hyl Kvn
myNlívny ahy ukryla ly žalu jejím úplné jejím A nní má
a hťiřvu kleré' nyní proud 'in n-Í'"ui uMonpítí dívee'! To jí hole
jí fíímlv z oéí ťápílo a rozháraná její eíilí
lo lalelmdu jejím sklepla liéla voní priliuila w k rozumová ú
un kolena zaryla hlavu do halm'- vaze o lom jaká hude hudom--éíny
lenonky a hoře- plakala Tuk '"'("to neioviodio iuuii-l
tialela ji líéluAka vrnecjící ne ze hl
zámku ne xmiiliiýmí novinami dohn v živolé jinokém
í'aní z -ledlova h míloxl ívou i kdy milenka opanuj h-u jeho
fcleénnu která oelmra viMa iiálile'1'Vť'Hl kdy jediná ona má v um
odjely v rodiné mezí nytmiu ji ! ' '''MÍ života kdy jediná ona
tunikou strhla se velká houře Lc
tina si utržil velké nelíhostí a po
kárání od milostivé paní že vše
cek dojaf n vzrušen z toho onc
moeiiél nila-lý uiílowtpáii nevy
chází ani z pokoje u sluha vy
zradil že ho trápí neshoda s mat
kou vzniklá k vlili Itflc
Všichni lidé již o tom na pan
siví mluví a mají nštépaéné po
známky o líč-lc Aalařka prý do
tli chladné nilhyla líéhiškil a pro
hodila iiéci o rzé domýšlivosti a
prohiiiiuotti kterou se chudá div
čiee dolítá k panství %- prý jl to
Iie'iliete ImŽi požehnání když
proti víili matčini' půjde h Arno
štem k oltáři
liéla od poloviny toho slyšila a
ješlé méně vnímala I-diné vířilo
jí v duti a v srdci - "Co nyní uči
ní Arnošt? 1'otlcchne li matku?"
1'ronetlii to a !téuški pokrčila
i iiiiniiiiuui
"licíže líiiže Cti ti lu dle počnu
lieltl i ide li '"
liéhiška tui to loinéla odvttuj"ini hrozila varovala u-tupuji
Zv-dhi pmze IV r loch k ičím činu p — l její"
„ i' i'
lÍč huď- iciliii Údélelll
liélc hlo náhlit úzko Mytliv-
iji iLoli óili ii lnli oi
poohii iniiéidlii leii panny l'án a mu pí'
V i lli vi n do ha t iiohhiudiiúii hlati n
i ciiiootč fám uhviti (Um a z du íť-uhy
Šhi iiiliioi
lid ktl p i i Mil II li d 'konči itý
vélu i tlii k' otolKu iii jim
tukl po piVmf ťi ítičťi' 'fik
liuuliM itivo! ktt snivé tou
i H Hnit i jitu ( vfll lun) loilu'
k li I i i lo
t'l jikti hliidit1 duch thhA
(' ' toliiu ni i ni l i in
lt"ii' lie! ruč liuil Í!!
k le Am'S ti li ty t llii
d lt m k tm nu pViih iim Vt
jio V ('trtv iihi otkf o
v vit Tau t tňU livid ij
I i t li I ni í lil In lo di jt li
V i t I t tV i II liiiliA
ťr ťMit4 l 1'oiíil (
ii l ' H J- liliu fd tttk j i
fihini! V l'i Vlt v M
l l iiuniv1 tUunťt' pud it li r
fei 'ui-nti kA pttholt jili
nula pohádek a knih přímé
fíla l mířit uvedu žalu a hledala
v nich vílézný konet! Avšak I
Minul na ziikunéctil prohnila n inu
in'' uklouzlo jli
"Kdyhyeh hýla vodní pannou
Ala hyeli Jo Mvýw Tudy v je
zírku je krásné "
A zase jl lo oviinulo luk slud
knholuě jnko tenkráte když po
Jeho odchodu na jezírku do luné
vodní si- ziililcdéla
Tlilo myšlénku lišila rozhoilfi
Vyplili lo rozlollZelie ilae Kl'"ee
a ukojí vášnivé touhy jeho kle
tá zkalí mu i rozvahu i Houdtmst
Čím jext matka muži ve ehvílíeh
prudké touhy látky 'M llez polih
ku inatéinii muže žili v té dolu'
hoiiíné wíly líh- vzdáli ne mílenéi
nveh polihku hvhi hV mu Hior
tí! Toho paní z Mladéjova nechá
pala Když e htřelli v prudké
holil i zvolala :
" lluď ona huď já ! Vol mezi
námi !"
AruoMt pronil plakal odvolá
val w- na hlih u mrtvoly na čest
muze který ilal '- kIovo líéil
jí ohapolnou jejich látku ale své
matky k lomu tuniku in-intk ! m i I
" I já pláču i já protím a ly
iiemát cilu! Vím h- jenom ln
nepletli! A proto n mým tvuleuím
ncpíijilcM h ní k oltáři! Nechci to
míli na Hvédomí nemohu a m--íiním
ttiinu ďivolití! 1'ínila ] n
jen mi kázala tioviiinott I'insilt
I i lii ni lni ll Ulili ulil
'ilvč'" volni Arnošt hohtné
"Nt !"
Látku a inlidi
ZldiK tVeho
ji lomí 1 1 a
:ll H IVotllí
V Zlliiliké
kapli hv! od I oi éiky h ll
Lttimi íl ivrhiivatil Alltoil-u
"Ni nnthl Jm !n vám f ! od'U
otlli tmi tthváhtl i-ii Jíle ti't
hlt" Í(kl hývnlý V ' lot l u 1 1 k
Nllioštim pi tňttktl "idť ťhípl
íi jli (rtk Utlliil - ptilistV liiil
IH'V iit U
" I íi' loh I lliltkil lo t I i l
!i '' pian! Vitotšl i ni cit m
t Vdv lii"' iíittt lťkv o i
id "
"Mam v 'ti linkou" op
il vvvt íMutl " Atr pud itoitk i
l: iliú VtlU Vt!it jl- Jo
i lak ! I o o } V v ! '
l lf l í t IH pílll II littl
Ll "
"IVil# IiIhL" imnil Ar
lošl ' ' % jr t kMli1' tl in I
je liéla má vélHÍ eenu ohého
"Mládí je mládí"' HiiiutnfS pro
hodil Ichíiiii potřásaje utartmtlivfi
hlavou
"l'an řeilítel mí odpiiHtíl ala
net-liápe toho" UHiiiál hu Arnoňt
"Ihciii vflhcc neeliáplivý" l"
UMinál He la-KÍiia tťpee
Tuk Hkrouine a Ink tiác žili
mladí manželé na MariiAíně jnko
dvé lioluhícc Milovali we hyli
h voji pluli v proudu této rozko
íe liéla ocitla h- Hnátkem Hvýtu
ukulečné v ráji životu
'li-li možno jedí možno že je
tolik líléMtí ve MVété" álltlO jí
Vhfoniílo k mynli
Hlnrá inyNlíviui ve kleré n ní
éím iit-liiiulo eé ž- do ní příhyl
ohni "VřeHové víly" jak žer
tovné Anioál líélu nyní éaMlo na
zýval hýla jejích kapličkou ve
které prožilí kráxné chvíle hlnže
nýeh upomínek ArnoAt sedl hÍ na
pohovku liéla na nízkou Holičku
k ticinii položila hlavu v jeho
klín jak lo činívala pří hahíčce a
iiaidnueluila jeho hIovuiii látky
Hok jím uplynul jako krásný
en l'o té začínal živol k nim m
hlátílí a mladého muže : nimi
prohoiizelí v lom živolé plném
látky a požil kli (''lovék zejména
ohnivý činný muž míiže ne na én
ziihriihntí v namohl a Mpokojíti h
pouze t krániiou přírodou a m lá
tkou Ah- po čiihc pocfií i v ráji
í v náručí milené ženy jakousi
fcklícciiohl lc lo Mletk po čífiiio-
tlí po výméiič názoru po styku
Mporčemdciii po sdílnosti í po
druhu se kterým hy si mohl tak
od srdce o vši-ui lom pohovořili
co víří jeho duáí Muž zalouží po
muži žena ráda vyhledá si zase
ženu K léto ostré křísí mladého
života doupél Aťiioál
I hývnl nyní náhle časem roz
tržit smolen a zamyšlen liéla
neznala svéla íi života í icloiižiln
po liém Jí hyl Arnošt celým své
lení proto nedovedla léto jeho
přirozené louhy ani chápali
"'ii je ti drahoušku '" tázá va
ll Se ho t Úzkostí ('ílll jsem té
rozhnčvahi ' ' '
"Ty a hiiévati mne! Čím hyn
ty ume rozhnévali mohla moje
nézuá Imlulíee moje drahá že
no :
"A máš min
rin
(
iiin mam!
i -
Vrhhi se mu kolem krku a zlí
hala ho
'Mcimin když se nehněváš a
máš mne rád !"
lí lo stačilo Xchlouhala dále
iyln lo žíuka stvořená k lásce
ah- v duši svého manželu nedove
dla se pohroužili ani s jeho hyto
ttí se sloučili i 'o hy lo láskou
lomu rozuuiéla ah- na život soud
ne nazírali neuměla
liéla hyla nezkušená s nikým
krom Letiuy a jeho zniulklé chu
ravé choti iieohcoviila Slít z my
tlivny do zámku za svým inanže
lem a nyní chodila do myslivny s
ním hy prožila tam chvíle hlnžc-
ně Nejmrozuiiičla choti v ničem I '"""i-1 pneozena a ryze ženská
dovedla mu v důvěrném tt v ku j '"'dui po déčku které hy opaho
maiiželtkéiii iiiihralih č ho po da milovala které hy jí nahra
zhsl ve spJečntsti a iieinéla iini jdilo manžela když on se haví mi
síly ani rozhledu hy poznala Ž-J""' ni Ivli sama a přece a ru
in už začíná postrádali světit sty "vély líce její při této touze
ku tpvlečcntkčho čiiinotti ýv hy! "-VÍ noje i'iniška zh- na unie
mil mohl míli vedle látky j-šté -ká" znslechhi mtIv vvhor
ně jaké jiné světové touhy k ! v'm r'zjiřcný hlas inaiiže
myšlénce tu krásná její hlavička l"v-
nedopracovala Kdyhy hyla ah- i Svedla zraky roz vr la náručí
„ n l 1 loll' lili lo a již mi jeho srdci iti vš ehiio za
šii ilii ohzor rozumového rohoru
života ule IV-lii žila dále jako
diíve pouze v e smyšleném tč
té It-ji tpoleéiiost i h) ly ji-n kni
h nichž v yčetla ti jen tu co1
lilunlllo její ťalitii-ll l'oholiii lo
l tlélství ihl pollttlkovy t
Vot V kťátiié poháthi- téo ml'i
di
11 ni co Mři- olnilo Allfta
1 1 lit hoiíitha Jiikmili' za ith m
nllil li V Vťhittl AcIIoaI d Ollč :
ptl-LnU do hul ličlil líitčl či kl
idil Ve nil'i UlStllVIté Tam ť
I tihČiU (ihčKill ltčllisktl !'
jako tli idoly v nnthvhé vai ili
líč hi lo hpčla vyhíhuhi pr d
iiitlttlU hlV ll lí ! i o
iitthiv mi' lot niiiut 11 hliih !
st Ml ( H m tlk i liilol I MO
!i!i j Ai o -št I
! lo { umí ii- j
i illíkt Hl N OHI i
iiile V l isi!
iol iikut t i!--l j
" i I kk1 1 i ii i ruoi
inliti'i t dik ht kri )
oč'" rAU loIuiHi k Učni
kli pií m I tni i in rlot'1 '-jvdv čtoí Mv
MlhfHll 4 čkaU lll!ÍIV! hU J"' ' Voíh Ldodoio
(l4 jji! ! ni !♦ ! !- d tl4tt A ur- t
lulk4
ilb kMlť pj hv -
I
"Ihl ( I st lVÍ Utld l ii
vot v zámku" rozumovala liéla
sama při Hohé a loudavíí se hrála
Arnoštovi vstříc 'Troé hy lo
hylo tisíckráte lepší?"
JYmIzíiiiiiÍ nálada spočívala už
tia krajitié liílé eliumáéky ha
hího léta předly mezi stromy u
mělé HÍlé a- vzlétaly vzdiudicm
nad ecHtou Illuhoké ticho jež
rušily pouzí) liélíny kroéeje sm
éf vnlo na IchÍcIi Černé lety ne
mají oiiéch harevnýeh odstínu v
jesení jako lesy zelené které roz
kvetou jakohy po nich hylo se
rozhodilo pestré kvílí Jediná vc
zdy svěží zelen horovie doilávnhi
jim jnniílio jasu jako když nálile
ziisvílin v duší zkormoucenou
veselá myšlénku Hélii vyšla z hn
ulého léna na jeden z oněch krás
ných jj loiičk íi lesních kudy se
vinula hyslřína lesní Tam rdéla
se ríižová cičorka jako stuha
prolkaná a na malém úhočí za
fuiloučkein kvet vřes Oko liéli
no rádo si odpočinulo na tomto
ohraze i zvolnila kroky
I' eiwly vypínal se starý roz
ložený hiik s ohrazeni liohorodi
čky I'řed ohrazeni stála mladá
Žena h dítětem v náručí ('slyšíc
kročeje ohlédla se a poznavši pa
ní zámeckou uklonila sc pozna
menala křížkem a ruče spěchala
k ní hy jí políhihi ruku
"Aj Mařenka " zvolala lié
la pl ot l lllioue Me Ze svého Sliční
Mařenka hyla dcerou hajného
a hývaloii družkou dětských her
liéliuýeh věrná a vděčná poslu
ehačkii jejích pohádek a spolče
nice na cetlách do a ze školy vet
nieké Vdaln se o něco později
než liéla
"liyla jsem doma" poznáme
nalíi Mařenka a poodhrnujíc šal s
děcka dodala: "To je miij Va
šíček ! "
"Krásné dítě!" pravila liéla
si lnioiie si- k Vašíčkovi
"A jak je dohry celé noe) vy
spí už nás také zná "
A po té spustila Mařenka sta
vidla materské pýchy a lásky
Mařenku s déčkem vzdálila
a liéla posud stála lni témž mí
sté Maně popošla až k ohrazu a
uklonila se líohorodiéka n děc
kem v hddech kolem které hez
poeliikrále kráčíviilii aniž hy
kromě poely povinné si hyla o
hrázu povšimla nyní náhle upou
lida veškerou její mysl Jak to
krásné míli déčko v lokli a k
i-rď-í je vinoiili!
"Nehyla hych pak nikdy ša
tnu" znšeplala
liylo jí náhle leskno v duši
Stanula sklonílíi hlavu k zemi
kde veselo íi čile se proháněly (re
lé řady hroučkiiv a poskakovali
čilí koiiipasj Talo čiiiuosl ncia
líných ht-oiiékii oproti její ny
nější snivé a trapné iieéinnoslí
tvořila velkou protivu a líéh
prudce vstoupilo k mysli:
"liylo hy mi veseleji kdyhych
měla více práce a povinnosti"
A tajná temná touha v ní se
miinala
"'itíš jtem na tělu- myslel
'Italui liK" pitivil k ní manžel
[in lávají- ji Vlhkou kvlit-i vn-Mi
"Sfjll j-iio- ll hilotkéhi Údolí i
s 'pomíiíitl jti-in na toii krásnou
"iét o i iMii- 1 1 j pi l tom
trhal jtem na j- il i ha ječin in u
mí koh in sitt i t - ii in ilon
'II llšli 11 " p! il l loh-e tlo l
i ha
líllku V I !li' hl ill e k ot li
l'é ntlIolnlVT ir iii !i-llikl kle
i v pána pio iz ! V v I i "
l-tkv II V d ilč p iohéiL lili a
'ilk lič hl k'' l"'i 1 I
1 hl-sk t
i řiol "-in- ii
tli' lil pl d HiM
"Isoll posli ko
i I ( ilo
I í t ls n 1
( V l)Oti
V lité ihtl
kt(i h lit
i H tut
tltosl
! I V si
D h th
l lo % l i th
( lt si i Hl "t j
Mil lliíslč lt) Jo'e- l p''iH
i ll (i H'l V on I l ti l t (1
t-l I j ! o tpo sík -t e!iS
st ol lt
k 'NU
mit flllnie I
' d" H pítdto tti m ' li [
DRA
j ífiUmn urnimrt zínliiliy VťznufliiA tm HA) iA Vtneli Jlnrti IrUft MfiXo tnitl
tvi uAiKiilulHnilny timriÁ vnU tMlud n&UnMy
Čletí Urtv podporuje trAvní
Pravldluje othva Působ! ni jítri
půoobt na ledviny Qtifuj řívní oouutavu
ívi pomilují a oorcíujc
Zkrátka Jb to rodinný (M v kitítaťim tinvii Hirivtia 11 nou by nn niuitiáM)
ir kiiJO) (limiátiiiottl NhImi lni (IohIiiiI v InkiíniáVli itfltrt itmUivá n IMvin
ytimn ukr RVlnAtul Jndnul'! NhvIUi II o ?ií(Iiiiim JiwIiihI II (I'iAI Jmll
nýiii vymiilixlflii) u ftiiijinillnii
DR PETER FAHRNEY & SONS CO
19-25 So lhyé Av CIIICACO 11L
přece nějakou oprá vněnosl onu
teskntila která náhle padá na
mysl jako tak že élovék jí pod
léhá ? Mnoho sc o (oni mluví
jedni Me lomu smějí druzí tomu
věří ale není člověku který hy
uchyl již sáni na sohé pozoroval
že ho v jistých chvílích opanova
la nesmírná lesknotu ze kleré ní
jakž nemohl se vy ha vití a jejíž
vysvětlení hrzo po té shodlo se h
nějakou zvláštní událostí se smut
iiýni zakončením
V takové míře hyl Arnošt jíž
celý f 1 cti a jediné v odjetí své mí
é Měly Setřásl se sehe lili chvíli
černé chmury
liéla nepostřehla že manžel za
myšlené zírá do prázdna Cel ha
hyla rozezvučela onu slruini její
ho srdce která v lese pod lni
kem zazněla jí do srdce váluiýni
tónem líáseii velchiln uuilkii ra
dosti mateřské její látky silnou
moc ano veškeré hlaho které
skytá ženě
Jinou hI runu rozezvučela há
sen v srdcí manželové K jeho
dnešní lesknotě přidružila se si o
va vzletná jako těžké kameny
které se sesypaly na jeho srdce a
hlavu
č I 'ok račování)
Grocerní a řeznický obchod
vinul ni v řín WÍ Ho 10 Htr„ OMAHA
HENRY P IMRQARDT
ierlw' m-hin bozi ifíluYil tý
ilné ii jaterničky lnžilč po n ')' If Kru
jun lYmeli Věs (ilwlnnží Tel u%
i: s'i tr
Severo -Německý I loyd
UALTIMOKB - IJRÍiMHN
Vidké moderní dvousrouh ové jednokiijulová parníky
1'oliodlí hez přepychu Lahodná jídla
Vcchny kajuty uprostřed lodi Naprostá bczpcčnoiit
Bezdrátová telegrafie Podmořské gignály
Přlméřenó cony:
Druhá kajuta $5750
Třetí kajuta $:J500
Pouze na "IUicím Main" a 'Ncckar'
Mczipíiluhí $:i:{oo
Když jedete navštívit starý d unov v Cechách jeďte přen lialti-
more
Když posíláte pro své příhuzné neh přátely hy přijeli do Ame
riky z Cech kuplií jim vyplacené lítky přen líaltimoro
(I úplné podrobnosti požftdejtat
A SCHUMACHER & CO H CLAUSENIUS & CO
Ccneral Aeiits Oeneral Western AentH
HAiriMoiu cincAoo
niich jejich zástupci- v celých Spojených Státech
Vmzm Vi
írv a
í
'i
tt
1
7-i ' A
í S"i~i
PETRA
pro
koždou
rodinu
V každé rodino na venkové i
ve iiiěslé měla hy hýli "Alptt"
Hvéloznáiiiá vylilášená hylínna
léčívá suiéH ze Hlnrá Vlasti kte
rú koná pravé divy Hlyste í
"AI pa" udólala u mno přímo
zázrak u proto celénu vétu "Al
pu" odporučuji Mné hylo již tk
zle že jsem tmí na jídlo nenudil
pohleděl Žádné medicíny ani pi
lulky nepomáhaly až Vaše 'Alpa'
pomohla Z vdéénoslí napíší o tom
do novin Frank David Mevyissín
Altu 21 října 1!)12
Takových a pod dopisu máme
mnoho ze všech končin
"Alpa" je laciná! Velký hnll
éek za riOc 2 za iMOO O za ♦2W
poštou vyjdaceiiě az do domu
Český i ihikI návofl pří každé zá
silec Český popi "Alpy" na po
žádání zdirma "Alpu" (dijcdnej
U- Česky u The "Orion" Box 507
Dept B Omaha Neb a odvolejte
se na I 'ok rok !(l tf
Frank Svoboda
Umélecký r&vod
IPOMNIKOVV
Nejvčtši
skine) pomnlkD
n Spojených Státech
r UI5-ÍH ih Sir
OMAHA NKJ1U
' I hoin
lifte e Doiuli Js7
lť id lo' I oiiei VJJll
MACH MACH
rnsi iřKviii
I 4t uu ek feh lt t ite
UK Ol I I
1 I If
% - 1 i V í
t tt lt"u
vnolav TCořMc
ramicky a uxonnrwy
i i
M
i:-
(
V 3
t
-1 -
-