Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 06, 1909, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
I:
SSouth Omaha n
i %
— Sylvcstrovská zábava Kulu
KliSka Krásnohorská odbývaná v
Národní kíiií vydařila se velmi
pěkně Nálada byla výborná a zá
Imvu vebjtii živá a srdečná Účast
níci zdrželi se až přes druhou ho
iliiiti ranní
— Potřebujete ti upriivku ho
dinek yujJ£to mí ku Godfrey-oví
v č 2409 N úl So Omaba kdo
no Vám dostane té nejlepSÍ obuln
hy Cheetc-li koupiti hodinky
zlaté anebo stříbrné zboží obraťte
ho na tento obchod úplnou du-
vírou Za VaSe peníze dostáno ne
Váni to nejlepSÍ zhojil Zkuste
Godfrcy-o ii jisté budete spoko
jen i! 46tř
— Bože dechic Číslo 11 řSDPJ
zvolila ní V poslední své Nclifizi
iiáNledujíeí úředníky: Předseda
John ('Vrvenýj ta jcuiMÍk Ad Zc
zulák účel nik Jan Blažek po
khiduík Josef Doležal j průvodce
Václav Beneš výbor majetku To
máš Meran na :i roky a Josef Bu
dín na l rok dozoren V Pavlík
— NcjvýhodnejSím místem k na
koupeni krásného a trvanlivého
nábytku jeit
IIOMlí FURNlTiníK CO
525-52 No 21 tli & H St
Prodáváme veškerý nábytek o 10
procent Jevnřji než v Omazc a to
za hotové aneb na výhodné splá
tky Přesvědčte sel xtf
— První ňibřinky naší (Vnké
Svobodné Školy na théma "Z říši
Krakonošovy" uspořádány budou
v neděli dne 21 ledna v Národní
síni 12 skvostných cen rozdáno
bude mezi nejlepší pohyblivé nni
Hkv den v jež mezí nejlépe tun
Hkované budou rozdány výstave-
ny v obchodě pana Josefa Štěrby
v čísle 201 í Q id Vstupné Manky
líic nemaskovaná drobotina 10c
dospělí 25c Sesílený orchester p
Pibinirrflv bude účinkovali Do
kažte přátelství k naší drobotiné
a dostavte ne do její radovánek
Štěpán Maťha
na 20 a B ul má hojný výbčr
střížního zboží všeho druhu a pro
dává vSo za ceny velmi levné
Přijďte potřebujete-li koSile Če
pice kalhoty do prače a pod Víie
chno zboží trvanlivé 32tf
— Tělocvičná Jednota Sokol nu
Htolila v pondělí tohoto týdne ná
sledující nové úřadníky: Starostu
Fr Kadil náměstek Frank Be
ntk- ťníeinník T Ohnesorir účet
ní Joseř Štěrba pokladník Frank
Kubín výbor majetku na 3 roky
Voita Košťál: náčelník Frank Bc
nákj evičitel Vojta Košťál 1
iratiorečník Iertác Peřina 2 pra
porečník V Bláha dopisovatel d0
Sokola Amerického Leo Kraus: u
četní vvbor J TobiáS Frank
Laitncr H Tutseli do patronátu
KÍné Jim Maeháek Kristián Pe
řina V Vonásek Jan Bureš za
bavní výbor Ed Bureš AIoím Ka
káíck J Zadina V Košťál Fruti
tišek Jindra A Ncspčšný Václav
Hláha Ignác- Peřina a Kristián
Peřina knihovník Frank Jaroš
župní výbor Frank Penák J J
OhrifHorir Frank Kadil: do Mati
ce Školské Frank Soukup Josef
Macháček Václav Nocar
"Střelte než Vám utcčol"
A stejné dělejte h nemocí Léčte
li dli ve tuž bude pozdř a léčte ji
h léky které jsou dobré a správ
ně připravené Léky takové vzdy
dostanete u
F J HEftMANSKÝKO
everožipadni roh 21 a Q "lice
ti toho co dělá ty dobré prášky
proti bobni hlavy u c " Vi'1('
výběr všeho lékárnického zboží
vftl -l-tf
Krajiai Josefu Apollovi
majiteli kb mpiífkého závodu v é
IH'i jiitt 22 ulice řemfela dne
"SO prtmiiiee HMW lnutá dceruška
Uutli k ň Novém Koee pochována
byla na ídejší hřbitov Slova útí
eby v domě mnut ku i na li hitové
promluvil rev Miniberiíer Ifodi
ůni vjItvujciii' vji tipříintuHi
"trttt
_ Zubní lekaf DR JAMES W
NOVÁK úřaduj ▼ South Oraaj f
pondéll vt liřtdtt i p4tk tir
v ntiUli aopol#dn t ivé rl
tlcncl iu 253 Jíl 23 ul tf
- - V Itedi li illitt týdne odhý-
Mti AkoUkA voji prstí i-
tt luntt mhrtíi i A vbni iVtm hn Ů
m iil řlenA d1'g4tí pd
kft v Matni Nk4ká lutuiip
nUh Hju4 ťi'Mt !( vWi o
tmu í lj l o it ' k'H vub
#kKi j- tiiii tli' %(! Ník'li
rosby-Kcpieíz-Casey Co
Úřadovna C 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
NejlepSÍ a nejspolehlivčjší velko- i
maloobchod dřívím cementem a
veškerým utavebním materiálem
jakož i mékkým a tvrdým uhlím
všeho druhu a nejlepSÍ jakosti Ve
irmC této zastoupeni jsou vžtšinou
čestní krajané Veškeré zboží jo
té nejlepSÍ jakosti a též" ceny jaou
mírné V každém případé obraťte
ho na tuto firmu a úplnou dftvérou
a bude vám vždy ochotné potiloužc-
no Objednávky každého druhu
možno učiniti i telefonem Číslo
Tel 014 Úřadníci jsou:
Win J Urennan předseda
Holi Horáček místopředseda
Frank Koutský tajemník
Frank J Fittle výp tajemník
W Ji Crosby pokladník t£
členů nových se opětně přihlásilo
íéheni jednání bylo i na to stěžo
váno že všechny svobodomyslné
spolky v iMntici zástupců nemají
a nebéřou ujmu v tak důležitém
pro nás podniku Vňiehní přítom
ní zavázali se že prueovati budou
za líni účelem aby spolky tf we
přihlásily Pnu učitel Josef Štěr
ba podal zprávu o Hesídce která
iiiéln jiěkný úspěch jak mravní
lak i finanční Čistý výtěžek jest
asi $70 Dále podánu byla zpráva
výboru který má na starosti u-
ipoiYidátií dětských ňibřinek Ty
to pořádány budou dne 2í ledna
m tile vsecii zmimcK nudě 10 něco
velmi pěkného ' přebytku těchto
'šilřinek bude dán základ České
žákovské knihovně a k témuž ú
čei požádány budou i spoiky o
přispění Příští schůze únorová je
Hchňzí výroční a jest žádoiieno ti
by všichni členové a zástupci e
dostavili
— Vcdkoobchod barvami ná
stčnným papírem a podobným
zbožim vlastní v í 412 No 21 Ht
BRATŘI KOUTSKÝ
Nástčnný papír prolávátno' za 3c
nejlepSÍ barvy í)8a Kaloň dále má
me na sklade štětce varniS olovo
rámy na obrazy ukla do oken a
jiné VSeehnii práci kontraktnl
vykonáváme co nejlevněji a svě
domitě 33tf
— Veřejné cvičení sokolské od
bývané minulý pátek vydařilo n
velmi pěkně Návštěvu byla velmi
četná odpoledne a večer byla sin
naplněna takřka do posledního
místečka Cvičení súčastnili se ve
dle nnstnino družstva cvičenci z
1'lattsmouth Ouiahy a Turnéři —
Sokolky Hoiitli-omažské provedly
cvičení h tyčemi a činkami Oi
čeňky ontažské provedly pěkný
rej Každé číslo vyvolalo bouři
v plné míře zaslouženého potlesku
Pozoruhodno jest že prostná cvi
Cení těší se větší pozornosti a ob
libě než cvičení na nářadí — Ve
čer odbýval se v síni při zábavu
řecko říniský zápas z něhož jako
vítěz vyšel krajan A Marcán O
povznesení nálady večera značitou
KÚsluhu měl náš národní řezník
John Pavlas který bujarým So
klikům věnoval 2óleté — či liber
uího krocana jenž přítomným jak
náleží chutnal Hylo to kapitálu!
hovádko které do síně mus"'"
ti přivezeno na trnka6' ''HÍ
však stula se víle-u mrzuta a vu
bee politové" hodná nehoda —
rtrati! ' Ji'-" !!i""P- Pachatelé
vil-r veškerému úsilí dosud vy
pít nini nebyli
— Vkusní zařízený řeznický ob
chod dle ncjnovéjšího zpíbte-bu
slastní
John Pavlas
2012 Q ul So Omaha
N&S velký výběr í'prtvých mai a
našich osvédéených uzenin a do
máitích výrobku j iiedostiiný —
ceny niJÁl — obsluha vorui To
viň dosvědčuje náí každodenní
trh Přijďte a pNvédéte R6 "2lí
- 1'atrotiát Nitr-idní itié jHititý
šli na opravu síně Síň uvnitř bu
de hunena na jaře
putřebtijete li ďbre ííuini
podol prádlo byte v těch t)iiěj
šleh kapilAlníeh turtute h iieunuty
JSi djdte i k J'uki ŠUrboi
uši ulici kde HtAicle ť V) brat
MA ttt ktrtd liOji"t třuili'
boii baTKor bot rAínýcb tudub
% vňbee všelut " d btru jdu
pHili iVny j b-i jooii velmi tuirné
- KtJ ký Skil p4ád4 due
' 1 ldii ulký iuikiirtil plr ve
Freuk"ě tini P'tiv ylawit
- Ku iprÁté ii vUt"trvitkČHí
Ju řádl 1 bk Krá%tnlHrki
pela pana Jana Jlulače SI Sláv
ka Mubičova provázela nu pianě
Proto se to tak pěkné tančilo a
roto se společnost tak dlouho dr
žela
í5Eý"' Kpar a Fiala zařídili si
tiskárnu v čísle 114 scv 24 ul v
South Oranže a nabízí svoje služ
by spolkům a ctěnému obecenstvu
22-tf
~ 1'an Fr Staněk před nedáv
nem vykoupil Kin od nanu luna
Hartoné Minulou Mobotu us)ořá-
dal tam jdeš spolek sv Anežky
Týž vydařil se velmi pěkně při
ittdbě páně Miilačovč
tW Nezapomeňte žes pro
Štastné p veselé svátky a Šťastný
noý rok je Kdisonfiv hrací stroj
nejlepňím darem k dostání u Jana
Hofmana na 21 a Q ul Má též
hojný výběr anglických i českých
váloíkú 1Ctf
Spolek (''celné chystá si! k U-
spořátlání Koiikronié zábavy tím
21 února 1ÍÍ0Í) v Národní síni —
Kdo itčkné itobaviti se chce ať
ii některého z členů o pozvánku
se přihlásí Kdo žádného nezná
ať jen zaběhne si k Johnu Červe-
iiýitiu tam vždy nčkteréého z čle
nu najde Žoviální John také rád
pozvánkou mu poslouží
Výprodej u VackM
Bychom udělali místo pro jarní
zásoby budeme vyprodávat! tento
měsíc všechny dětské obleky zim
niky a kabáty pro ženské í bolky
s 25prot'f-ntii{ srážkou na našich
pra vídelnýeli cenách V Vacka na
2Í„ mezí N n O
IP"' ('hcfte-li se vydlužiti pe
níze na druhý morkyé na majetek
navštivte mne v čísle pokoje 218
v budově První NároďiH Hanky
Bell telefon 2J1B lfikr3
— Babičku Peeinová tloitesla
ylvestra tnanželůtn Václavu a
A Knuitorádovým v podobě ba
eiilaté dcerušky Manželům Váela
vu a Kiuilií Pivoňkovým bydlícím
nu 'JK a 'i ulici za pomoci tlok
tora ShibauKbti donesla předčasně
na svět přišlého synáčka který
však krátce po spatření světla své
ta zemřel
— Malý prodává majetky a po
jišťuje proti ohni Veškeré práce
notářské rovnřž obstará Najdete
jej v č 2103 Q ul GOtf
Yí'}' Prodi se velmi lacino mu
jetek na 17 a N ul v South O
maze n sice tři loty průčelím na
N ulici jiři Hr každý Loty
ty se hodí pro obchod po čase dá
le lot průčelím na 17 ulici 52 při
130 Htopách na kterém jsou dva
domky o 1 světnicích jeden u dru-
hý o třech světnicích dobře opru
vené dále lot 52 při 102 na 17
ul který jest osázen vínem voda
městská a vše dobře obraženo —
Cena #2800 budedí prodán hned
Hotových $1700 ostatní jsou díl
ce Bližší podrobnosti sdělí Vác
lav (inbriel 1!) ul číslo 107 neb
pište na majitele: John Stčpan
Beaver City Neb
fiT Vkusu? zařízený íukký
obchod vlastní na 20 a O ul
BEDŘICH KBWMA-
ya na skladě velký výWjXíirj
t všeh druhu uzenin ZvMní
péči věnuje objednávkám Jlodiče
po íiiijící tlít ky tlo Junumanovy
Školy nechť nechají objednávku u
něho kterou pníc ochotní vyřítil
ke spokojenosti všech 0 tf
PEČÍRKOVY KALENDÁŘE UŽ
NEJSOU
Na oblíbené tyto kalendáře do-
stall jsme tolik objednávek Že
Jsme jil veškeré své tásoby vy
óerpali Nemůžeme Jíra tudíž před
platitelům nažim posloužili Dttláí
prémie jak na jiném mistó uve-
deny jsou dosud mohou obdržet!
Vydavatelstvo
SrdeintS poděkovaní
i
-
l
ť
I
í' -
I
MrlIbKtiť li ! (it V
lirl Il illlfl S7 railli p Iíhi4
Uiiá NArnlil mni
mm i vi-lili iiH'nní il V tin
um k im jf it -ti it -
tf "! í lil tlUjt-HICI l'J Jl fll
t- f j Wil Itf ' iih l Tr
f llt Yt Ití ulut Ht Jwtf
j VIíiíumÍ l 7rlUkt l I U
ki lun- i'tiiiiiy i[
I U tri k t Q A K
I tu k-a kuatm K 'n'!'
} lukin iit i i tu té
r ú'its!i
k Lni lh OHllkl ť l
J i D f II AOUW
í ' l -l
! ju % ti !
OMAHA
— Minulou neděli zavítal do O-
nuiliy prof H ňímek vraceje se
ze své výzkumné cesty po západ
ní části lowy jež" trvala asi týden
Jak známo pan prof zabývá st: po
mnoho roků zkoumáním jiiiiionii
oess — t j žlutky — a ve věci
té došel k četným novým pozná
ním Thcorie dřívčjsí učila že ná
nos Joesřt pochází z "'doKÍcké do-
iy ledovců Svým neúnavným bá-
áním a zkoumáním profesor Si
mek přisel k náhledu že je to ná
nos větru Tento svftj náhled o ú
tvaru žlutky podal před geologic
ký HcJružcním Spojených Států
zasedajícím v Des Moíiich Ja„ kde
řítomní bylí nejpřtídnéjňí geolo-
ííové američtí Po přečtení náhle
u ovšem odůvodněného celé
sdružení se mu vysmálo To jej
však od práce neodsl rašilo a pra-
oval tlále Diich celý svět uznává
irofesora Simka za aiitorílu po-
íiiui hc tyee ziuiKy vseti neoyr
ho tlokonalé znalostí rostlinst va
tak snadno by autority cloické
nejiředčil Při příležitosti o výzku
mech páně profesorových pojedná
me Prof Šimek vedle prací védá
torských činné účastní se pnící
národních a náleží k iiejzdatnéj-
šíiii pracovníkům v národních na
ších podnicích Prof Šimek jest
rozen sice zde ale není lepšího sy
na českého národa nati něho Vý
sledek právě skončeného sjezdu
klubu " Komenský" se mu ziimloii
vid u prohlásil že v budoucnost
mladého sdružení toho věří Jest
tiž věru na čase abychom vzcho
pili se li práci a vychovávali náš
dorost
Krajan pan ÍJadonič od (Jret-
na Neb dávný přítel náš navští
vil závpd náš v úterý tohoto tý
dne ale tentokráte o berlích
Před čtyřmi týdny spadl se žebří
ku a značné se pomníl Přejetu mu
brzké pozdravení
("'tenáře míše upozorňujeme
na ohlášku pana hhna Yiráka
dohře známého krajina z jižní Pí
ulice rtu jiném místě uveřejněnou
Pan Yírák je nyní přípraven kra-
jaufiiii našim posloiúiti v potřebě
stavby kanálů stok zavádění vo
dy a pod Každý obýUU s' móře
nu něho h jilnou tíňvčroii
7w měsíc jirořinec bylo přijato
nu vnitrozemtiich daních v neb
ruském distriktu celkem #2'fó
(ÍKIH0 proti $u702lr8 v témž
období rok 'i lí)()7 čili více o tííH-
C57 '
- KAjiKL SHM KlíÁíj žoviální
hostinsky na 13 a l)orcí ul oét
obdržel velké zásoby domácích í
importovaných sladkých a kyse
lých vín Perlící tato přírodní ví
na jsou nanejvýše zdravým a pus i
lujíeíii nápojem Objednejte si u
něho láhev nebo Kaloň výtečného
vina tiazkousku Prodává je za
['n?lmiV"'Dié Až je okusíte
'l „odrube třijd-te xas Kov-
' i Mi
" kořalKy t pne jemné iiivrij
)sl" k- nejlepSÍ jakosti líízný
V# l''lř niti e eel-titVV Illl Ce
lt rv v
tný tepý zákusek vždy po
-itrovká zábava Padpn-
VI vt
IIIKCI
lr:i Sol'
jieKjyrs eis i„ vy-
VlIU llii
iiMíně 1'čithtenství
'Vlu ve tfnn& A -'4IVH í
hudbě jiijt ViliiucrovéA wiicčiií
íi lisu Ziuieiié -xiornoKt iSi tiši
Ml rC l
i'detia
ia puinoeni scent iirovedeiiaxiiM -
pana Franka Svnody řitliťi'
dramatického odboru Sokola Tyrí
téhož sdružení členy Adolf: !:!
Houbičketn V Vojvodou a sleč
utni B Bauerovou- Bouřlivý po
tlesk b účinkujícím odtnéuou za
ztlařilý výkon Zábava za výbor
né nálady protáhla se až d hodin
ranních
— Známý fcroceriMtt John ('hic
borád roneuiohl se př'd 1 1 dny
tou nitrou it bl nucen ulehttouti
a povolali poutně )'kařku Ne
umě přivodil si lutHttueniiu Nní
daíi s mu jíá lépe
- Vrhni péké polmili ne ú-
čnttiíťí Hvlvt-xtrovtikého plenu
který i své ini uip'íádla Tělo-
oviéuá JednittM Sokol Kapt lrt Jrt
iiíí Abi% Kořiikii úiSiikovitlii a
bťheui proVťd tt b v b
mtioitl ít-rtowtýťli výlttpiV
- ptxljKrujíci Sokt-lky Tjri i1
1„ ÍVolily fti ť %h %Abt naK
diljii Ú1hhÍ Píťddké Am
Plh tubítopf !dtdkn li"'
A ljiimii Antu SvtijteUj ú
il tluc Piuilu ťbUhorrtdi pkUd
ni- Atuiá HrtKll d"tk M
rii Millr vVI"r tunjilku Ku't
na llftik Auit Vauk Mrtrts
Tř"-k t úctid lH'ř Mn V
i _ i
la V
Ok
lt# 1
r
Vklady od jednoho dollaru
a více přijímá Sonlh-Omažská
Htocto laatíonal íBanín
-KapUál a phbylrk $'100000
Posíláme peníze do icch a doj
všech dílíi svčlnf~
šák slečna Anna Svačinová vý
bor Školní Anna Piťhit Anna Hro-
dil
1000 večer sehraje Hrant Odbor
hokota Jyrse v smi pana joera
Kašpara výbornou frašku se zpč
vy a tunel Mlsní kocouři"
Omiížskémit obecenstvu jež Zaji
sté dostaví se v počtu o možno
nejhojnčjšim ilostant se přilezl
lostí spatřili veselohru jež ne
sčetnčkréte slavila triumfy nejen
v Praze le i v čelných ěes o-
sttdáeh zde v Americe Je 1o hra
rozmarná zdravý pražský humor
tryská v každém výstupu a obe
eeiistvo skutečné ani takřka ze
smíchu nevyjde Zejména jednání
poslední v kterém bude možno po
zrnití výlet pražských veselých dč
tí v celém rozsahu pobaví doko
nale obecenstvo Každý okřeje jak
zpívá povedené kvarteto
tOulimt ind kuMf ' tUÍ
klo ttít Jen llhllilA
víciii tirilci) oMtJh
loto k lidin s tulií tlA
jévy a tattee nacvičeny byly se
zvláštní pečlivostí Nebylo šetře
no ničím jen aby kus proveden
dokonale a omažskému obecenstvu
nředsta ven v eelé své hod rošt i —
Zajisté nikdo nenechá sí ujití té
to příležitosti která často kc ne
naskýtá a přijde aby seznal liru
která všude vzbudila velkou sen-
HIICÍ
-- V těchto dnech zemřela v )-
maze jedna z nejstaršíeh a Jiejob
líbetiějšíeh učitelek na veřejných
školách slečna Sirah Mc('heane
priuetpálka ve Škole Louk Zemře
lá byla churava po dlouhou dobu
a vynikán dukiadnyiu vzdeiatnm
Byla též jednou ze zakladatelek
učitelské podpůrné iissociace
V nimlá vii ííeíoi roce bude v O-
maze neobyčejně mnoho konvencí
z nichž mnohé budou velice vý
znamné zvláště ona "Orlů" od
níž se očekává že přivábí do na
šeho města asi 2-"000 osob Loni
byla konvence "Orlů" odbývána
V Seatlb' Wnsh během kteréž
mělo ono město přes 30000 hoxtí
Z dalších konvencí sluší zazname
nat! onu " Woinetťs ('hristinn
Tem pera ne! Pnion" dále Ná
rodní associace klenotníků
Nej větší
V historii
PEgBBHSraiíM g HBHBt
$ LOÍWof4TolíS t
I orsiAHb I
1 1 I
Pouze jeden den
vsunům
dne 9 ledna 1909
Ncobinenetiý jiit
kteréhokoliv obleku
a zimníku
naši úplné zásoby
JHlítUj v tu
Uiiá-u Pret Hirh Vikwí'
Nwpoti vblky 'bvi iďUkj
atd v rai l ítujio Putně je
b U deti 14
$1250
&
RANDElg
DOSTON STO RE
I6tf
Platíme úroky na vktedy
ti-m-iii r in i um
'AssoetHtel 1'Voternítíes of Ante-
rica" jež bude zde zastoupena
vsemt podpůrnými jednotami aute
říčkami Mnlúí 1í
sledující Národního spojku kot
u - - "m u ij irt'Mi MUK
láříi mezipárodíího spol tiskařů
národní iissocnice péstitelň kukuři-
ce nebraských dřevařft a asi dva
tucty jiných Jest ovSem samo-
zřejmo že ioiolmé kotiveriee jdou
mtsim obehodnikrnti l duhu
— Walter T Pite manaířer ve
zdejší ta vířné koupil v těchto
'lnech residenci od paní Ton (Jol
líns llavens na 'i') a Hode í za
iM80W Týž věnuj- ještě w" dik
tisíc dobirO na zvelebení ot! o
bydlí — Zdravotní komisař' dr li
domicil nařídil správě pouliční
dráhy aby přihlížela bedlivé k to
mu aby všechny káry jež jsou v
činnosti byly ti mře provčlrává
ny obzvláště v nynější zimní e
zoně Dr ('owicll praví že uzavře
né a m provét rávané káry jsou pří
činou četných nemocí hlavní? zá
nětu plíc neboř pasažéři vstupují
V teplém oděvu do takové ucpané
káry a když pak sestupují jsou
vystavení náhlému ochlazení a
prořukujícíoiu větru na ulicí
i 1 1 ''
Prodej majetku
Na základě nařízení distrikt
uího soudu nížepodepsaný refe
rt!cs ustaň veti í za účelem tím
prodávat! budou n veřejné draž
bě ]8" akru pozmku 1 a píil mílo
východně od Toblas Neb jako
Část pozůstalosti po zemřelém Ma
tě ji 'jhéín Protlej odbýván bil
te dne J?s Jet lna II tiřed olcre
ní budovou — court house — - v
Wilbetí Ntd„ v 1 hodinu odpoled
ne
Podmínky' Buď všechno hot ové
nebo polovic hotovo a druhá po-
ivjco na A roky na procent —
Pouze obstojný závdavek jo třeba
složit V den prodeje ostatní dlň
podmínek ustanovených dno 1
února při zasedání noudu Kupea
obdrží úplné a řádné právo a
čemž možno hc přesvédčili z okre„
nícli n soudních zápisu
Ai I) Dodson J Jtciď tlrecii
paklF 0 Kučera referccK
I
Výprodej!
Omahý!
w
J ' ' i
t arm
: i
p i
I jf ' ] i '