Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 21, 1906, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Market Street táhne ta od bře
hů zálivu tfi míle na' jibozápadj
at1 deiet prvních jejích Mokó jo
skutečným obvodním středem
města a v nich nebo v jejich nej
bllžíím okolí najdete bezmála
vÉcthny význačnější budovy V
tleli míutccli je nejživěji po celý
dtu i večer elektrickými kárami
re to jen hemží automobilů vi
díte více než kdekoli vo východ
nich místech Kerney i Mont
gomery jsou Market Street
ulice nejobchodněji! 04 nichl
mohli by Mo hodiny ztrávit itii'
diem výkladních skříní j lidí
kteří mimo ně kráčejíce v nich
vo shlížejí a lhostejnou nedbalo
atí jakoby ae jfvsli po vylolo
ných věcech
V úpravě výkladních skříní
jsou Američané mistry a ten
vkui uplatňuje ae vidy zřetelněji
i vo stavbě obchodních dono U
nás nedovedou ai mnozí předsta
vit jak pověstné vysoké stavby
amerických mést mohou nejen ne
urálrt oka pozorovatelova nýbrž
zatavte1 mu i lahodit A tatím
takový "oflícový" skyseraper je
stokráte vkusněji stokráte pečll
věji vystaven a ozdoben než kte
rýkoli z pražských činžáků Call
IJoilding jsa osamělý tvou vý
tkou a do viech stran z daleka vi
ditelný jo ncjlcjcífiii dokladem té
pravdy Jiho bílé pravidelné a
přece i obrazností stylisované li
nie lesknoucí 10 pod sluncem
poskytují zvláštního půvabu mo
hutnosti spojené něhou zatta-vltc-li
se za takového rozzářeného
dopolediio na Třetí ulici asi deset
bloků na jihovýchod a pohlédnete
k nímu trčícímu vysoko nad mo
lem itlech Call liuilding se ivou
kopulí a praporem na ní vlajícím
zaplío se vám navždy do paměti
mezi pohledy nezapomenutelné
A když jiného jitra spatlíto týčit
ae jeho Stihlou eilhoucttu g Sedí
vých mihách jako přízrak jehož
úpatí j vrchol tonou v neprůzra
čném ovzduší teprve pochopíte
rozměry onoho koloesa
Je-li však v arclíitektulo cL
chodilho města pozorovat tleplo
ní v reaidenčnlcb částech mezi
dřevěnými stavbami dlo úsudků
mnohých je vkus málo zdokona
len je-li vůbec nějaká změna zna
telná Vrtky San Franciska jsou
roztomilé i aleje psím v ulicích a
zahrádky kolem rotídencf se sto
rým i kvity i svěžími palmami pří
padaly mi pod lednovou oblohou
Čímsi jako malým zázrakem Ale
když první nadtcnl z toho ledno
vého tepla a palem pominulo
hlásil so kutitký smysl
San Francisco je z cihel žele
za kamene a cementu jen ve svém
obchodním středu v okresu přímě
vyznačeném mostskými předpisy
ale ostatek je ze dřeva Je to 6i
siečně pro láci materiálu pak t
klimatických ohledů a konečně
trochu 1 i obavy před zemČtřese
ním Najdete ulice kde je radost
se podívat na ty dřevěné domky
v jichž stavbě lze pozorovat Ja
kousi snahu po novém stylu a
Často dosti slušnou kombinaci
mezi moderními křivkami kla
sickými liniemi i slohy exotickými
najdete stavení jichž věžičky a
balkóny jsou jako vyloupnuty ze
středověku i jiná kde egyptská
bizarnost nebo fauuastičooit ras
urská amIScna je s groteskními
tvary secesně a podivoost onoho
sloučení jt&tě vyzdvižena originál
ní barven odlišnou od všech do
mů v okolí a nejraději setkáváte
do a uápodot i-uinaiiii slohu mir
sijnlhoi ve dřevěné konstrukci
ovšem těžšího k provedení ntŽ
na idČné stavbě těm residencím
(dá se jikoby palmy svědčily k
celkovému souladu nejlépe ltfc
když projcidili jito rtiěsto kliž na
kliž dochátíte k náhledu Že
Iťattné výsledky oné kombinační
snahy jmu — — výminkou je
přilil mnoho libovůle a titernosti
ve vČtliuě staveb nevkuiu a ne
vychovaného uměleckého jemno
citu než aby převládajícím do
jmem vám nezůstal pocit nesou
ladu a vkusu parveunů
ZvláEtoí korrespondent Chicago
Hecord Heraldu cestoval a žurna
lista Curtis napsal o té věci před
několika měsíci zajímavých něko
lik vět jež jsem ai náhodou ucho
val' "Kesldcnčnl architektura
San Franclsca" dočtete ae v onom
Článku "je právě tak mizerná
jak jen můžo být a v nových čá
stech ni£ita jak io zdá jeilě po
klcsává než aby so lepfiila Domy
jsou stavěny ze dřeva i pokryty
fantastickými titčrnoitml— podle
vícho nápodobeninsmi pttčích
klecí nádob na zeleniny psích
bud kofiíčků su Šitím svatebních
dortů a vlebo druhů absurdních i
přehnaných věcí Dříví je Isciné
a tak když někdo si staví dům v
Saa Franclscu řekne svému archi
tektu nebo zednickému mistru
aby vrazil balk ony a verandykam
jen se to dá aby pokryl venkov
ské stěny jak je-u dovede dřevě
nými hračkami a cdůbkaml
aby to vlechno udělal dohromady
tak imělné jak vůbec jo možno
Vczmeto-li li tu práci a podíváte
se po nových částech měatatuna
menáte že průčelí doma podobají
se více tureckým kioskům než po
dobala ae před piti lety a že ae
jc&tě zhoršují Jen tu a tsni při
jdete na slutiiý dům jednoduchých
linií a důstojné výzdoby Většina
velikých residencí patřících bohá
čům jest v&ak opuítěna Takřka
nikdo nežije na Noh llill kdo pe
něžní knížata vystavěli ai paláce
před čtvrtstoletím téměř vSechny
jsou uzamčeny zabedněny Ma
jitelé jsou mrtvi Žijí ve venkov
ských sídlech nebo se přestěhovali
do New Yorku"
Věcí nápadnou bude vám při
potulkách ulicemi San Francisca
hned prvního dne nesmírné množ
ství domků a nápisy "fiirnihed
room" nebo "boardiog house"
často celé ulice jsou dům vedle
domu strávními nebo nájemnými
staveními není druhého města v
Unii kde by poměrně tolik lidí a
rodin Žilo po hotelích a atrávoích
domech nebo stravovalo so po
restsurantrch Ncsmíto si takový
"nájemný dům" představovat po
způsobu našich Činžáků Jeho
vnějšek více nebo méně podobá re
residencím jeho vnitřek rozdělen
je v deset dvacet i třicet světni
ček jejíž obyvatelé navzájem se
nepoznají Často ani do roka br
mnohdy ani se nespatří vracejíce
se "domů" v noci a Časně ráno
zase odcházejíce do práce nebo do
"officů" Za dva za tři dollary
týdoě dostanete pěknou avětnici a
obsluhou a stravování zařídíte si
dle své kapsy
Jsou restauranty kdo ae slušoě
najíte za patnáct dvacet nejvýše
za pětadvacet -centů Polévku
chleba máslo nějaký ten 'steak'
brambory boby kávu po případě
salát nebo puddiog vSechoo
spraví patnáct centů A jsou re
stauranty první třídy kde za
"čest bitů" totiž pětasedmdesát
centů dostanete celou hostinu
San Francisco i Los Angeles jsou
pověstný lácí svých restaurantů
v San Franciacu jsa naposled po
hostionu mezi americkými Čechy
na svých toulkách Spojenými
Státy zkusil jsem ovsem jen ono
ho "Šestibitového" restaurantu
jako kuriosity Pyi ovSem fran
couzský tulím "Puddlo dog re
staurant'' se jmenoval Kdežto
ony laciné restauranty jsou co
nejskromněji! ve svém vzhledu
"U pudla" je vlechno zařízeno i
přepychem jemuž rovného v Pra
se nenaletnete ani u 'Sasského
Dvora $eit chodů měla ta pěla
nedmdesátlcentová hostin a ta
lířků do nespočetná A k lomu lá
hev vína kávu nebo Čokoládu
Mám dobrého přítele v Prize
mladého adepta uměni mimického
jenž mezi námi slynul uměním
místi tli večeře na toho jsem
vzpomínal v Puddle-ově restau
rantu Věru tam nebyl by ani on
anědl té jediné večeře bůh ví Jak
ae to může vyplácet! těm lidem
mám silné podezření že nebýt
nočních návštěv rozmarných spo
lečností v průvodu elegantního
polosvřia jež vesele ae baví za
Šumění Šampaňského restau
ranty onoho stylu nemohly by ani
hradit ohromné své režie
Včtlina "businessmanů" v po
ledne si jen zaskočí na "lunch" a
byť i peněz měli plné kapsy spo
kojí ae tím že aednou za pult do
některého ze starých oněch re
staurantů rychle ani avůj 'lunch'
zaplatí a zase jde za obcho
dem V dražlích restaurantech
v poledne uvidíte většinou jen
dámy polosvěta Mrummera' totiž
obchodní cestující businessmany
jimž na chvíli zrovna nezáleží
starší ctihodoé pány a 'neteřemi'
ajcizince
I to je na prospěch restauran
tům že tisíce aanfrancisských
obchodníků bydlí ae avými rodi
nami v okolí San Francisca hlav
ně v předměstích
Vysoké nájmy láska k věttí
volnosti nebo jiné příčiny vypudi
ly nesčetné rodiny na nejbližšl
venkov ua jih od San Franisca i
na břehy zálivu po nichž je roz
košných městeček a "vesniček"
jakoby rozeseto Businessmani
vstávají ráno okolo Šesté aby chy
tili vlak nebo íerry o sedmé hodi
ně tak Že do oílicu se dostanou o
osmé nejdéle o půl deváté ranní
V poledne naobědvají ae letmo a
lacino někde v restaurantu a
večer ztráví opět hodinu nebo
půldruhé zpáteční cestou Spojení
i a nejvzdálenějSími místy za záli
vem nebo na úpatí hor stojí je
obyčejně deset až patnáct centů
ba větlina jich spraví to pouhým
"niklem'' i při vzdálenostech de
síti až patnácti mil to jest pat
nácli až dvaadvaceti kilometrů
Za rok 1904 předměstské vlaky
dráhy Southern 1'acific převezly
přes osmnáct millionft pasažérů
převozní parníky všech společno
atí převezly v témž roce bezmála
dvacet millionů lidí z nichž lze
slufinou Číslicí připočítat k oněm
osmnácti millionům chcemeli si
uěinit představu o tom co lidí
denně dojíždí ráno do San Fran
cisca a večer se zase vrací
A pak chtějte v takovém vzru
chu obchodním a průmyslovém v
té honbě za dollarem ve stálé
nedefínitivnosti vScho aby se prů
měrný a všeobecný vkus americký
rovnal evropskému! Aby lidé kteří
včera jeStě byli od rána do noci
zaujati businessem dnes stavíce
ai residenci chtěli ji míti ve slo
zích jichž třeba ani jakživi nevi
děli anebo pro než neměli
smyslu ani času byť jen k letnému
povSimnutí Připadají mi ty
mnohé nevzhledné a směšné resi
dence jako zvuky protivných 'rag
timesů' amerických odrhovaček
— — - nesouladné banální na
sláuíé monotónní nebo příšerně
pestré a vždy bezduché
Tak trochu byl jaem zvědav
tak trochu jsem so bál když mi
dobrá přítelkyně jedna a dcer
mého hostitele nabídla že mi
ukáže saníraacisskou gallcrii liylo
bez pochybnosti že ani čehosi
připomínajícího italské gallerie
slavných mistrů minulých věků
ani ničeho podobného výstavě na
šeho "Mánesa" v liopkins Art
Institute nespatřím Ale ovšem
Sel jsem velmi rád už proto že
jako Kipliug libuju si v hovoru a
zábavě s Američankami umějí
něcOi co dovede u nás lak málo
Žeui být kamarádem přítelem mu
ži — schválně pilu 'přítelem''--vážně
pohovořil o uěco so pohá
dat po ptípadě satalkovat a
s flirtovat ale atále mít kolem
aeba neviditelnou sféru jel odda
luje mute od sebemenšího pokusu
jaký v evropském styku obé ho
pohlaví po takovém seznámení
byl by už Čímsi samozřejmým
liopkins Art Institut stojí na
onom vymírajfcím vršku o němž
em citoval Curtise — na Nob
llill — co by kamenem dohodil
v blízkosti dostavovaného Fair
mouot Hotelu a mezi residencemi
jiných boháčů Dyla to vlastně též
residence dřevěaá jako ostatní
obrovská plná oken balkonů
věžiček stř Sek střech a křídel v
soumraku připomínající staré feu
dální hrady i svými obrysy i svou
polohou moje přítelkyně vypra
vovala mi že když ji stavěl Mark
liopkins druhdy kráčije kolem
staveniště poznamenal k svému
průvodci: "Který blázen to sta
ví?" Byl tím bláznem sám nevfm
teď určitě alo tak ue mi zdá že
míval čím dále tím častější temné
chvilky Ale měl zálibu v umění
jak nauvěděuje vnitřek domu a
chvilka kdy residenci í bohatý
odkaz nechal uměleckým účelům
byla dojiita světlá
Sbírky institutu jsou rozvěšeny
a rozestaveny po světnicích jež
sluSno nazvat sály — a jsou roz
věšeny a rozestaveny velmi řídce
snad proto Že někde stěná pokoje
vypadá pěkněji než všechny ty
obrazy — totiž dva tří nejvýše
člyry — na ní A zařízení poko
jů jež bylo mnohde ponecháno a
vyzrazuje někdejší úSele některých
sálů je rozhodně zajímavější než
všechno to harampátí po Mínách
v mnohém oddělení Ovšem na
jdete tu a tam níco co neuráží
zraku co není právě nejvšedněji!
nebo nejnevliusíiíjší ale nikde
nenajdete nijaké originality niče
ho význačného Žádného systému
ve sbírkách žádoého vůdčího
směru v obratech žádné Školy
žádných idejí žáduého zápalu
Žádného zápolení h myšlenkami a
a vyjádřením — touhy není ani
velikého chiěií - jen plátna
a platénka ' platénlu a plátna —
někde trochu slušnější socha jež
v miniatuře sc hodila tak asi za
těžítko a bkorojíž dost Genry
bezvýznamné s pesuou a potrhlou
strakatinou barev — krajinky bez
vůně jež by zrovna tak mohly být
namalovány z okolí Vršovic a
Nuslí jako odněkud od Wiibcr v
Nebrasce nebo Kewaunee vte Wň
consinu kdyby malujícímu šlo o
to aby si našel v okolí těch měst
kus kraje co možná nezajímavého
a bez evéráznosti pak jč-Átě něja
ký ten kus umění historiclio-lakýr-nického
tu i tam trochu čťastuejíl
nápad jemuž chybí právě tak
podpora nměru a Školy jako pod
pora odchýlení od směru a Školy
jako přátehké pokývnutí na vás
působí náhlé spatření obrazu Bro
žíkova není tomu jinak s Čechem
se musíte setkat! všude A v
těch obrazech rozvěšených po
stěnách jako na oáse zastavíte so
před několika 6kutečně náladový
mi citově zbarvenými marinami
Mám rád ony krajinky v nichž za
chyceno je Štěstí okamžiku sta
lidí chodí kolem něčeho a ne
všimne si krásy jež jn tam ulože
na očekávajíc svého vykupitele i
ten jenž je zvyklý odkrývali krá
su snad rok snad po leta chodí
kolem a kouzla neodhalí až jed
nou v šťastném okamžiku jeho
oči spočinou na té kráse s úžasem
v nadšení překvapeny jsouce tím
pro co tak dlouho byly slepý
může to být jen odstín barvy
způsobený stancem v té nebo oné
hodině — může to býti pohled z
jistého místa — a může to býti
nálada chvíle ztlumené mračny
na obloze rozzářené duhou v
pozadí zjaauěné roaou po dešti
všedností oddálené Čímkoliv ale
obrai pak jest odleskem onoho
Itěstl okamžiku veltkého-a slav
ného rozněcující myšlenku a po
svěcujícího k uměleckému Činu
]en lakové obrny mají svou
oprávněnost všednost nemá práva
Života v láduém umění umění
mámeni útěk Šedivému životu a
být umělcem znamená vítězit nad
šedivostí a -ve všedním zachytit
okamžik nevšednoati A právě
před oněmi několika marinami
jsme se oba zarazili ae současnými
výkřiky na rtech jen kus podve
černího moře nassáklého onou
podivuhodnou stříbrně Šedou na
růžovělou barvou mající právě
tak coai společného s červeným
páicm na obzoru jk se soumra
kem jenž padá oi ob'ohy — jen
ten kus moře alo to stačí
abyste se při pohledu na ně vžili
do Štěstí okamžiku aby sí
vám tělo zatřáslo chladem vanou
cím od toho moře zatím co duše
se chvěju požitkem a blahem A
nejen ty mariny: odhalili jsme i
dva tři obrazy z amerických ves
nic s podivuhodně modrou noční
oblohou jež vrhala ttříbrně modrý
nádech ve poetické pastorální
plné linie missíjního slohu cali
fornikého — na ohebné linie
onoho slohu mexického v němž
dech starých věků rudého plemene
spojen jest s dechem Španělské
iuvase v němž oddanost modlitby
a něha pokorného kříže spojena
jest s odleskem vášní Na našeho
Hudečka jsem si vzpomněl stoje
přad těmi obrazy A ptal jseaa
se sám sebe k Čemu asi inspirace
daly by arizooské caRony cali
fornské palmy a oranže coloraď
ské zasněžené Slity texmké pré
rie nevadské miny yellowatoaskó
geytiry kdyby tu bylo několik
Kalvodů Hudečků blavíčků
Kngellmuellerů Jansú — —
A zas několik bezvýznamných
skizz stojany s otáčejícími so ne
sčetnými reprodukcemi oněch
obrazů j Ž jsem viděl v italských
i jiných galleriích a zase
skizzy — —
Omrzen oláčel jsem ee po své
přítelkyni stála až v jednom z vy
sokých velikých výklenků u okna
a dívala ua ven
'Vy co nudíte podle vSeho"
řekl jsem "Je mi lito"
ZaomáU ee
"Ani dost málo naopak my
slím Že se bavím lépe než vy"
"Jakto?"
"Dívám se na nejhezčí obraz z
Hopkins Art Institutu '' řekla
moje duchaplná přítelkyně usmí
vajíc se na mne "a nerozčiluju se
jako vy pro každý hloupý nápad
malířů"
Měla pravdu bůh ví ten obraz
rozložený před očima z okna Insti
tutu stál za více než za pětadva
cet centů vstupného ostatní obra
zy ta plátna byly tu myslím jen
proto aby ee Institut odškodnil
za láci onoho pohledu Ohromné
na vše strany zvlněné moře stříšek
a střech věžiček a věží lesklé ne
dávným deštěm třpytilo se pod
sluncem v ulicích bylo vidět lidi
a káry záliv podobal se utepané
oceli a 'jlýštil ee matně pokud
paprsky mohly prorazit mlhami
nad vodou vířícími v těch mlži
nách potácely so silhouetty lodí a
ferry černaly se obrysy ostrova
a v dálce nad mihy týčily se ne
jasné kontury horských temen —
— Moře Života moře zvuků — —
Ale k nám nedolchl ani nejslabŠÍ
ozev těch hlasů toho ruchu za
námi stálo ticho paláce jenž byl
by také snad tak vymřelý jako
celý Nob llill nebýti lásky ma
jitelovy k umění jeu dech svůj
jsme slyšeli ztajený údivem nad
Štěstím okamžiku
A potom unaveni jsouce choze
ním po sálech usedli jsme v příše
ří podvečera do balkónu nad
hlavní sál residence jenž sahá
všemi patry až k temeni budovy
vyzdobené obrazy sloupy ochozů
i dekoracemi stěn a stropu v prv
ním patře mají veliké varhany a
podobaje se spiše koncertuí vint
nebo přijímajícímu sálu panovní
kovu než "pokoji" v residenci
"obyčejného" občana amerického
l'kcftiil
twT Předplácejte ua 'Tokrok"
ponte $1 ročně