Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 17, 1906, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 16 ledna
Trb pfieničný byl dnca na po
čátku pevný následkem došlých
zpráv o vlhkém poíail v Argeatiaé
t nepříznivé vyhlídce na úrodu v
Indii aviak pordijí ochabl Trb
kukuřičný byl pozvolný pf i cenách
o poznání nižilch
Ceny byly následující:
Jarka nová £ a 85—88 čís 3
82-87
ťienice Červ nová čís a 88 #
— 90J4 čj nová 87—89
Tvrdá pšenice nová č a 84 Jí—
87 C 3 8jtf-86
Korná bílá č a 42)4—43 čís
Ovea díi a bílý 33 S MJý
jatf— jajá č a mích 31
žito akleilo též v cení a trb byl
mdlý Čít a 66tf
JeCmen přidražil a druhy
ke sladování přinášely 41—49
kt krmeni 38c
Jetelové temeno nabízeno ta
ÍIJ I-i3 35
Lněné temeno ca teverozápadu
C 1 nabízeno ca J125 trb byl
pomalý
Trb na hovézí dobytek při mi
lém dovozu byl pevný etejné
pevným byl i trb na dobytek ve
přový při cenách o 5c al 10c vyl-
lích
Průměrné ceny byly náiledujlcí:
PtknUl n]ltpli roli IS3tCISI
Uabanl tl k proitMaim tSOMQtlO
Voli k kravnl SS 404 N
Eráry 1003410
'lovíc I notuo
TeUU „ I0KQI00
ťrutta UtU nJUpll 6S6©íiW
PnU Ubká Tjrbnoá M IIOM7
PrutU hrnbá II ÍOftl SO
Otm kn4 ti k rrbrtnM 4(joo
TobBttt S4T8ÍI7S-
Omaha 6 ledna
I zdejfií trb píeničný byl na po
čátku pevný avlik nátledkem
velké dovážky ze teverozápadu
ochabl t ceny proti včerejšku o
Yit poklesly Trb kukuřičný byl
pozvolný při cenách o poznání
nižších
Průmiraé ceny byly následující:
Pieni:3 č a tvrdá nová 76—
8o# Čís 3 tvrdá 73—78 i 4
tvrdá 70— 76 5 a jarkt 76 —78
Koma čís 3 Žlutá j8# č 3 bílá
3U-}9% í 3 mích j8tf-
Ovet č a mích a8# čís 3
bílý aaXč4 bílýa8tf— ao
„líto t a 6a č 3 íoyíc
"Dovoz dobytka hovězího byl
sluSný a trb na žádoucí druhy byl"
Čilý ač při cenách o něco nižších
než včera Trb na dobytek vepřo
vý vzdor nevelkému dovozu byl
pomalý při cenách dobrých
Ceny byly následující:
Volt pka! U DjlpU 3 5018 00
Erivj 1 IVjQI-W
JlrlM IKOIIO
Voli U krmnt S00&I70
PrtMta nJlpli 1-SOQAtS
PrutU proitfwlnl a6 82
PrwtU hrabá MZká S-SOftBSS
Otcv najlopll 4KXW7&
JehBt ?0DQTS0
Brambory notá flO-O&e bull
V)M rerttv4 ~ 18©Í0 toet
Miilo máilárn 8lt lb
Máilo farm Dtjlepli ll-llo "
Mátlo frm Ipataá tl dobrá lA '
Slepic S&ltto ''
Ve
Stehny
Kobootl
Kroťtat
6e
14roil
' "
Potká-h čfo éh
c&d Vás nehoda
vymknutí vymrnknutí nebo podole
titho iranřní jMjužijto okamžité
Dři Blchtra
flnchor pain 7 xpeller
ttiSuJ bolesti hojí a Hiii4
llkt Míjte j) i4y domt tw
A (tbojto tuha t)t UutnH pravý
wlmuiiiou Kuitiku
Q_ kutrua li obalu
y Vikhnl kUroM H
41 F Ad Eichler & Co
CIS rl řitr Ntw Yark
I ZK SOUTH OMAHY
m
Divadlo každou nedři I
rříití a každou nedéll ve
čer nový program v di
vadlo Hlnkulové Vstupiiii
pouzo ÍOc
— MČstskýprávník připravil min
týdne zvláítní ordinanci která
předložena byla městské radě v
pondělní večerní schůzi Ordinan
ce tato pojednává o důležitosti
dokonalého kanalissčního systé
mu a o nezbytnosti 'ohlašování
bouda k áčelí tomu v obnosu
1250000 Městská rada jest li
dána aby za tím účelem vypsala
zvláBtní volby
— Krajan j J Malý zastupuje
tři spolehlivé pojilťující společ
nosti Nechte ta pojistit! proti
ohni než bude pozdě Náhoda
nečeká 42tí
— Pouliční dráha po dlouhém
rozmýftleol a donucování zaslala
městskému klerkovi opis nového
rozkazu ohledně vydávání pře
stupních lístko (transíers) na lini
ích Walnut Hill a So Omaha
Dle nového tohoto ustanovení
možno těm kdož jedou jižně po
34 ult obdržeti přestupní lístek
na Missouri Ave východně a
opačně Kdo cestuje po Walnut
llill káře do So Omahyoprávněn
jest ku transferu na tev 34 ul
na 34 Missouri Ave Přestupní
lístek tento vlak platným je v
obou případech pouze jen na hra
nice Omahy a So Omaby a musí
o něj býti požádáno zrovna při
placení jízdného jinak vydán ne
bude
— SLAMÚV [MLSÁM pro
plícel Jediný jistý lék proti
vlem prsním neduhům! Dosud
nejvýtečněji působící — Vlem
kdož iei okusili bylo pomoženo!
Též 'Slámův Elektrický lioioenl"
výtečný lék hoiící víechov bo
lešti zvláttě pak osvědčený proti
rbeumatismu a neuralgii! Objed
návky zasílejte pouze na Leo
Hort lékárník 1012 Q ulice So
Omaha Neb
— V ledárně jatek Cudahyho pří
tel minulého pátku o Život Lewiu
Fuct Uher zaměstnaný meaSími
správkami v ledárně té Byl právě
zaměstnán na nejbořejSím patru
když pojednou ztratil rovnováhu
a po blavě sřítil se na nejipod
nějií podlahu kdež zůstal v bez
vědomí ležeti Byl dopraven do
to-omažtké nemocnice kdež vlak
za krátko skonal nenabyv již vě
domí Zanechává zde manželku
a několik dětí
— čerstvou grocerii chutné
pečivo ovoce vSeho druhu hojný
výběr cukrovinek psací a Ikolní
potřeby za neilevněisí tržní ceny
dostanete vždy u J J Malýho
34 a Q ul 42tí'"
— Městský klerk připravuje pří
sluiné listiny a aplikace pro kan
didáty do městské rady pro příští
volbu jež odbývána bude dne 3
dubna Mezi kandidáty nalézáme
také jméno krajana Joseía Bláhy
co kandidáta pro radního z druhé
wardy
— U krajana Jana Vomáčky
v č 3413 P ul jest veselo Přibyl
tam malý aice ale ta to tím víta
oějli host statná dceru&ka která
se má jak náleží k světu Manže
lům Vomáčkovým gratulujeme)
— Do rodiny naficho stavebního
mistra Jotky Vonáska přibyl v
sobotu nový občánek který vypa
dá prý akorát jako holčička
— ftád llvěida Svobody 2fs 4 3
ZČUJ odbývat min neděli vý
loinl tchůii ve kterél svolit ti
ns rok následujíc! úředníky Star
li předseda Jqi štěrba předseda
los Vonliek dozorce Vác Ku
tíleki tajemník I r Ilájckiočctoík
Ohoesorg ml) pokladník l'r
Kcutský průvodčí Kar Těsno
hlídek vnitřní stráž Pr Kadil
ml}vcok stráž J01 černý výb
msjetku na 3 roky Václav Mertlík
praporeČoík Vác Vondra řád
lékař Jsa Koutiký táitupci do
Matice Ikolské: Pr Kadil ml
Perd-Piala a Jos Kutilek Přitom
ně čítá řád blízko 150 členů
— Jstt-lí unaveni nic vás tak
neobčerství jako sklenka čerstvého
pěnivého moku a proto kdykoliv
chcete se občerstvit? zastavte se v
hostinci jejž po mnoho roků řídl
Jan Červený
na ao a Q ul v So Omaze
Budete vždy ochotně obslouženi
Mimo výtečné pivo má na akladě
ty neíleptí kořalky ví a vůbec
víc co v hostinci pr' é třídy lze
obdrlcti II
— Mslkarní ples Til Jed Sokol
minulou sobotu pořádaný t!Sil se
obrovské návitěvě Porota měla
pernou práci rozdáním cen mas
kám a rozdělila je následovně:
První mužskou cenu obdržel So
kolský monogram pí K Muchové
druhou: Potápěč p Wm Nath
třetí: Soustružnícii pp Laraou a
Predriekson čtvrtou: Indián p
V Pivoňka První dámskou ob
držela: Křest lodi pí Prantiika
Spěvákové Mag Černá a p Ant
Novotný a cenu: Zvon Svobody
ní Hed Vafikatová i cenu: Umři
kyně pí Ant Šimková 4"Tcnu:
Krotitelka hadů pí A Benáková
Ceny pro ialky 1 lid Skupa a
Petr Pípal a Br Dienstbier a
Pr J t i á S 3 Oskar Oisen a Pr
Soukup 4 cenu V Kovářík a
Lacina S výsledkem msikaroího
plesu jest výbor úplně spokojen
FitANK JANDA
č 1335 jíž 13' ul
nejprtktičtějlí Český pohroboík a
balzamovač— Tel 3984 Mkdt
— Dovolujeme si upozornit vie-
chny naše příznivce že přestěho
vali jsme úřadovnu nsfieho dřevař
ského a uhelného obchodu na
východní atranu 34 ulice mezi
N a O ul do naší vlsstní budovy
a budeme moci každému lépe po
sloužit jelikož budeme míti vždj
část natebo zboží zde na akladě
Nav&tivte náb S úctou
Crosby-Kopietz-Cascy Co
tf ' Tel 614
— V pondělí kol osmé hodiny
večer rozžehnala te te ivětem pí
Anna Vávrová bydlící na ao ulici
blíže S ulice v pokročilém již věku
a po kratičkém utrpení-
Spojené spolky vlsstoící Národ-
oí bifl připravují se k pořádáni
hazáru za účelem umoření dluhu
na Síni a sice v drahé polovici
měsíce září Vybízíme krajany aby
spolkům v podniku tom byli ná
pomocni aby sIS v brzku dluhů
zbavena byla
— V úterý "bacil do toho"
Sokol Jos Macháček připraviv al
Maru Novotnou o rodinné jejl
jméno 1 Čímž ona vlak úplně
byla spokojena Veselo bylo prý
dost a dost a Macbáíck chudák
ani nestačil připíjeti na zdraví a
Itěstí tvého manželství Gratulu
jeml
— Tábor Žižkův Dub č 115
WOW uspořádá v sobotu dne
10 února společenskou zábavu
jejíž Čistý výnos věnováa bude
účelu nejmobutnějlímu rodině v
bídných poměrech se nalézající
Z nevysvětlitelných příčin minul
se rozumem člen řádu toho Ant
P a v pondělí 8 ledna odvezen
byl do ústavu choromyslných v
Lincoln Kodioa jeho následkem
toho uvržena jest v bídu tu nej
větil a Tábor te tuJii usnesl u
pořádali zábavu tuto ve pro
pěch jejl Dožaduje se tudil pří
ně velktrého ct obecenstva zve
kalJého co nejuctivěji ku přispěni
na účet tak lidumilný Vstupné
pán s dámou 30c
— Krajan J J Milý vyhoto
vuj vtlkrré ootátáká práce správ
ol a levot 4"
Zvláštní lace
láfolt na šaty v úsporném spodním
patro vo čtvrtok ráno v 8 hod
Jodon z nojvótžlch úsporných prodojú
zo vžooli vykllzovacloh lodnových výprodojú
vo snodním natřo vo čtvrtok ráP' Úlm
vinn ntfnh nrnrlnlft na líitkv llndO IStO VidOU
V4ww j mmm j mm w m w j v www — — — —
tím lópo dovodoto oconiti prodej náš jožto
zboží námi nabizonó Jost výtečná jakosti a
basomont znamonitó osvótlon takže budete
si moci věo řádnó prohlódnouti
Fmvidoliitf 75(5 n $100 krásné látky
na Sáty různých barov o Étvr
tok ráno dlo vaSoho výbfiru m
lí) contú yard
Zboží toto jež připraveno jest ku prodeji jest čisté úplně
zachovalé ítritvé zboží na faty Dobré těžké látky v různých
barvách aílné a trvanlivé 1'řijďte I když koupit! nezamýilíte
prohlédněte ti nál úsporný basement porovnejte jinými Ne
budete tklamáoi Zboží zmíněné ohlašováno jest pouze jen v
tomto listě
pii Helén &
Holi 10 a líowanl ul
101
Co
Spoiogonskou zábavu
-hí-
ve prospřcli nešťastné rodiny svého členr Ant Formánka
uspořádá
l I
Tátor Žižkův Dut 5 115 WOW
v síni SlnkulovS na 20 a Q ul v So Omaze
v Hobotu vfióor dnes ÍO iinorii OíJ
Smyčcová hudba br Stafika bude účinkovat!
Začátek v 7 hodin 26x4 Vstupné pán 1 dámou 50c
— Jak asi krajanům nalim do
posud známo odbýváoy budou
letos župní závody Nár Jed So
kolské v naScm městě a zvolený
výbor ?na závody jíž nyní zři
zuje příslutné kroky předběžné
Datum závodů stanoveno letos na
1 a a 3 září poněkud v pozdí j-
fií sezoně než bývá vfiude jinde
zvykem Jednota a výbor má prý
k tomu dobrou příčinu Patronát
Nár Síně upraví pro závody ty
dva Drazunc sousedící ioiv
— Min týdne zatčen byl J B
Adkins kuchař zamčstnaný v res
taurantu Millerové Do konfliktu
se zákonem dostal se pro vyláká
ní k nečestným omylům Mleté
dívky Anny ťoremanovy jež za
mčstnána byla v témž hotelu
Pozbyla tam práci a Adkins se
nabídl Že jí zaopstří pfístře&í a
vfie ostatní NezkuSeuá dívka jež
jest Češkou a bez přátel volila
Urzy vlakseznala a prohlédla ha
nebné úmysly Adkinsovy když
týž poslal za ní do hotelu kdež
ubytovali se a registrovaly co žena
a muž cizího mladíka V krátce
na to byl Adkins zatčen a dopra
ven do míitikého vézeol kdež
očekává rozhodnutí soudu ťor
minová ponechána sstlm v ole
ttovánl mstrooy
Horno FumlturuCo
505307-509 S i'#th 't— Pro
dáváme vrlkrrý tabytek o to pro
cent lovnčji nci v Ornáte a to sa
hotové nebo na výhodné f plátky
rtciviJMt sel tl
— ytiofi rfnv nťWfvnťilí
mASetA Irouníll 11 i
— —
Josefa Stérby
jehož střížní obchod v č 3014 oa
Q ulici úžasní vzrůstá l jenž
doplfiuje své zásoby neustále
čerstvým zbožím které velmi
levné orodává Má též velkí
výbčr trvinlivé modul obuvt "f
_ ti _ ji vTiiix 4
pay uray m uuy i "
má krásné obrazy jeř tkmot
levně rámuje WeoporreBte že
nikde zboží tV-c dobré levněji rie
l#nnnfA Pf!ifi a n I - n n í'tí-
MWUIIVI j4 VW V 111 f r
db jah ff imm
český lékuf
m a mů ft mm s% A
naa urana union iea oiorc
24th & N Htretti
V SOUTH OMAHA NEb
Ořadaí hoillnyi OJ 9 do 13 bod dop
Oil í do O bcxl od p
Od 7 do (j tíod voCrr
Telefon v úřadovno a v obydlí 14 a
Hojně zásobený
rlnnWilAf nt1'1 nlmriT1
lMt&l K
Vil rA ITNKK7
ItiKtrtO iL Htk Owiba
Kr)hí jll chtl( il 144 hmnut au
ikuu!i ilulm (iiHittilku iitťUit )a
1 lt m ltltnurufch ivUllI Vir
linky Ifil m tiujníinu mlbyUi 4'JiuU
u Liijttoii pfiica Í444 Vr Ultur