Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 09, 1905, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MINNESOTA j
Nová Praha i lípni
Opozdéool Lépe snad nikdy
oelli nikdy tudíi doufánrti že
mol ctění čtenářové odpustí Že
přicházím jak f f kajf křížkem po
íuouie
Dnes jest jcltě ten nejkrásněji
caii vyjeti li do lé Uoží přírody
trochu pookřálí Tož oenechte li
ujiti této příležitostí abyste popa
třili na tu krám vlnících se rol
Jano ziaiem poarytyen neboř za
týden již po většině budou ic opět
odívat hávem smutečním Počasí
jaké u nái již po of kolik týdnů
máme uipltí nám zajisté kýžené
žně a mám tudíž za to že nežli
řádky tyto Čisti budete anaha
aco roloíkův bude ve Hohách ba
na mnohých místech bude už
mlátička hučet a parol stroj z tilu
boka dýchat Ob jaká to radost
neodvislým býtl
Celty tu a tam již máme jako
mlat neboť po několik týdnů již
ani oekáplo (Ale pomoz pán
Bůh až le do toho začne zase ce
ditl) Nedivte le tedy že jsem te
se zprávami trochu opozdil Měliť
jsme u nás poslední dobu velké
ucho tak Že kalamář můj až do
dna vyschl a to brzy po tom jak
presiaiy ty aesto a brzy kdy se
tehda přestalo dělat na cestách'
čekal jsem že snad někdo i
okolí "Nové Prahy" byv povzbu
zen dopisy jiných krajana ze Sou
státl chopí se péra a zvěstuje nám
nějakou novinku (vždyť se za ně
nemusíme stydět) Žel vlak nedo
čkal jsem se toho ač okolí Nové
Prahy neni snad k "zbítovánf1
rahmujlc v sobě tři veliké okresy
hustě krajany osazené Obracím
sobě atránku po itránco — týdeu
nrt tórlnti — nnn nnIM UA n!
f ~ J V u w Vf U] M l W UIV
tu nic či snad ct redakce podali
nám omylem minnesotské zprávy
i Nebrasky? Tomu bych však ani
nevěřil (Něco mi ale povídá že
zprávy minnesotské najdeme prý
v Minnesotských Novinách —
Tato poznámka vztahuje ae vůbec
na členy ČSPDJ kteří ať již ne
jsou odběrately "Pokroku Zápa
du" obdrží jej každý Člen co or
gán Jednoty) '
Ale zasýlat zprávy do "Pok
Záp" — "Bratrského orgánu" -to
jest anad přilil daleko kdežto
v ''Mionesotských Novinách" jsou
nám zprávy blíže Tyto se tisknou
v Omaze ve státu Nebrasce kdež
to "Pokrok" — oáí orgán— tiskne
se v Nebrasce v městě Omaze
Nu máme každý svobodnou vůli
a jsme ve svobodné zemi -— nevi
dím tedy proč bychom se soad
měli o to hádat t Jenom že by bylo
nejen služné ale i čestné bychom
se jakožto Členové ČSDPJednoty
povzbuzovali a abychom podávali
zprávy ve svém orgán tak jako
členové jiných Jednot činí — dopi
sujíce do orgánů svých
Dovoluji si tedy poukázat na
to mnoholi těch dopisu aebipráv
z naleho okrsku a vůbec z celého
oaleho státu čteme- Krajané by
dllcl v jioých státech musl o nit
soudit aii takto: "Ta Minnesota
rouil býtl přec jen psota" (ale
přátelé nevěřte tomu krajina
zdeill aer! k "tbítovánl") Z kal
dého snad kout Ameriky čteme
povibuiuilci iprivv odevšad kde
jen vůbec nějaký Čech se nalézá
Nule v tam pak asi u nás věil
tato liknavou? či snad jsme toho
domnění la snad ia správy se
muil platili Toho le ncul co obá
vat jaem přivědQ le ct
redakce s radottl přijme k a Idou
správu lulotft! it uvfřcjuánt
avlálii pak iirlvv nolko4 a
rovull laii iprtvy tykajíc! se
vlobcuého dobra Nenechle jil
na h déle (tkát a nechť tl}(l
ÍUla asUiueiue uplave uo ipiivi
tni jenom a MiuQtioty
Ano vlní othnt l Čaatm t ti
iN lepli vůlitlovik ntnl scho
pen aby nízkou tu spiivu na
píši jak vedlo I mně samému
Byl jiem totiž jak říkají "under
the Waither" již po několik tý
dno tak že vůbec všechna chuť
ku psaní mi odpadla A jak by
také oefl Každého dne býtl na
cestách není zajisté Žádoý med
A přec někteří maji za to Že člo
vek jede jako páni Poslyšte ale
dáli
i_i_ __fa_ a s
uyio m uomiouvaoo když se
cesty opravovaly budu li prý ještě
jednou tak nepěkně psát o natích
zdejSích cestách že to budu muset
opět odvolat neboť prý letos
budou cesty v tom nejlepším po
řálku (O to bylo též "na jistých
místech' náležitě postaráoo ) Jest
to přece jen ku podivu a ani ve
snu mi to nenapadá abych kladl
vseennu vinu na acet "superviso-
rův" aneb "roadbossův" a též ani
nevidím- že by tito snad nadržo
vah některým distriktům více než
jiným (toliko snad v případech
kde toho jest zapotřebí) ale mám
za to že mi povětšině dáte za
pravdu že jest to "vůbec" pone
cháno prvně jmenovanými úřadnl
ky ctěnému publiku — na dbalost
jeho i nedbalost o upraveni cest
přísluSných distriktech
Systém který jest poslední dva
roky na některých místech zave
den jest vůbec nepraktický Cizi
nec který náhodou po některých
těch cestách jede udiven otevírá
oči i ústa a táže se zdali to iede
po cestě aneb snad někomu přes
ohradu neboť hromádky země a
cesta přeoraná ukazují že se tam
snad bude sázet řepa aneb korná
A toto pak má být opravou veřej
ných cest a k pohodlnému veřej nému
užíváni? Jest to přec jen ku
podivu Že na některých mlátech
naleznete cesty v tom nejlepSlm
pořádku (a vskutku také uhodnete
majetek i hospodáře) a na jiných
opět až hanba v nepořádku a
"také upravené
Podivoo letos i Němci počali
opravovat cesty podle téhož systé
mu To se v&ak dá omluvit jsou
to Němci Přátelé kteříž jsou pro
dobré cesty nahlížejí že pokud
zákooem jiný systém zřízen nebu
de že "psaním' systém nás ne
změníme a nezlepšíme Umínil
sem si tedy že o celtách více
psát nebudu a dnes béřu vše na
zad co jsem s jara o cestách psal
(neb to bylo záhy ještě a cesty ne
bylo možno poopravit) neb dnes
ak lze vidět máme cesty "lumero
one ' a nensame sobě proč stěžo
vat Jest to zajisté radost vyjeti
si do té Boží přírody jedete po
hodině a srdce — lamou radostí -
div se vám v těle neumlátít
Však systém náš nám dává také
výhody Předně cesta se o(rayl
tím co jest po ruce (třebas to byla
kaše) v tom úmyslu že po sedm
let pršet nebude a tím uspoří se
na dopravě potřebného a nutného
materiálu Dále pak se ušetři opět
nějaká ta krůpěj potu ponecháním
oněch hromádek země nerozkyda
oých v tom úmyslu bude-li dosti
dlouho pršet že hromádky ty roz
břednou a tak mezery se zailQÍ
Co pak si tedy můžeme přát ještě
lepšího?!
Před Čtyřiceti lety bývaly prý
cesty mnohem horli (v některých
místech) tak že člověk musel
upotřebit a! dva páry potahu jko
přípřež aby vyjel poutě i jedním
pytlem mouky Tomu zajisté oenl
se co diviti neboť v době té byla
krajina neobydlena povětšině pu
stá a tu uiná každý snad ie tomu
tak bylo Tenkráte to jistě mohlo
být až k pláči A dnes kdy jeit
krajina il hustě obydlena a po
ta dlouhá léta tok od roku víc a
vlet se pracuje a opravuje a dnes
eštl ocnl Člověk jist aby Časem
neuváil i kdyt jede i vilku a
tttba i priidorru — -dnes vlak ta
ncul vlče k pláčí ~aW k slosti
Nová Praha tél t tlačí v po
předl Hode tolii poctiua velkým
kaiutviUm jen itpočat dnem to
skonfl dam i) iipoem VI
bude sdatma co jen dá vidíti
(oststol si každý zaplatí podia lí
bosti) Taktéž i dráhy snížily
jízdné k tomu účeli Neopomeňte
nás tedy poctít! sVou návštěvou v
uvedené dny
S pozdravem všem ctěným - Čte
nářům a též vlem naším cestářům
neboť oni za to nemohou a těžko
jest se všem lidem zachovat A já
vám slibuju a slibuju že vícekrát
o cestách psát nebudu
Váš čtenář M T Baštýř
I Ti zní Dfiltotfi
Tyndall 7 srpna
Hledá se dentist který by mohl
vysadit Krejčího krávě zuby
Philips z Geddes sem přivezl
dvě parnf mlátičky Loni chtěl
nám ukázat co umí zvláště ale
Hájkovi a nyní zase je odváží do
Geďdes
Venca Vlasnlk a Kesl z Ni
obrary Neb byli zde návštěvou
Včera navštívili schůzi ftádu Prav
da a na žádost předsedy A O
Nedvěda promluvili několik pěk
ných slov stranu rozkvětu ZČBJ
Nejvíce jim bylo divné že prý v
Tyndall možno dostat pitivo i v
neděli
Krupobití které zde předminulý
týden řádilo nadělalo strašných
Škod na methodistickém kostele
vzalo zkázu asi za £15000 oken
ozdobných Jak se na to ten
Pánbů může koukat? Pruh byl
asi 4 mile široký a asi 14 mil
dlouhý Ani Bodláka to neuše
třilo Je to strašné podívání na
obili jež kroupy jež byly velikosti
až 7 pal v objemu zasáhly Musil-
kovi by byli málem zabily chasnf
ka jemuž bedny od piva zachrá
nily Život
Doitál objednal železniční ná
klad pšenice ozimní pro semeno
bude 11 prodávat
Zně jsou v plném proudu a mlá
tičky dostávají nové zuby a kotle
střeva
Jeden krajan ze South Omahy
mně psal stranu pozemků v Stan
ley County Jelikož jsem dopis
ztratil dříve nežli jsem mohl od
povědít musím psáti takto: Lanty
jsou tam doposud ku zabráni ale
rychle se zabírají Nechť se onen
krajan obrátí na pT J Libertina
lyndaii len jemu vysvětli co
si přeje neb on sám tam má zabrá
}no a jeho přátelé ze Salině Co
Neb- také
Dne 20 t m bude uspořádán
výlet České školy při kterémž p
Palda bude slavnostním řečníkem
Clencvé Rádu Pravda se nechají
při té příležitosti "vyblejsknout
Proto kdo chcete vidět jak jste
hezcí a dámy krásny dostavte ae
a vykteřj se chcete pobavit pohle
dem na školo! žáky pod vedením
učitele p A Z Donata ml tak
se musíte dostavit v čas a vezměte
sebou nějaký ten "Washington
čák Lemoaády bude na místě
dost a tančírnu také již natírají pn
třetí voskem aby tancechtiv! se
též mohli pobavit Mimo to bude
tam i jiné pitivo a kterým se však
nechci prozradit Asi dva Sudy
výletníků prý přijede jenom
Niobrary
Veliké přípravy koná výbor pro
karneval v Tyndall kterýž uspill
dáo bude ve dnech aa aj a 34
srpna Co vše bude k vidění
oenl mol no ani vypsat
Bodlák
1 V noci ze Čtvrtku na pátek
zemřel v Chicagu Leo Sláma
bydlíc! v čís 330 záp ul Trpěl
žaludečním neduhem a tu aby bo
leští své poněkud umírnil pofi
dávku morfiou Vzal vlak přilil
mnoho toho prášku následkem
čehož značně se mu přitížilo I po
slino hned pro lékaře a nežli se
tento dostavil byl nebohý muž již
mrtvolou Dle dobrozdán! lékař
ského Zemřel následkem přílišné
dávky morfinu kterýž vzsl pro
utišení bolestí neboť nemocný
reprojevil sni mjmenŠího úmyslu
épáchati sebevraždu Sláma bý
43 roky stár ženat byl v Ame
rice 31 rok a přijel sem z Vodflan
v Čechách se svými rodiči kteř
dosud Žijí v Ktwaunee W11
Kromě toho zanechává zde zesnu
lý Sláma manželku Annu a dvě
dcerušky sedmnáctiletou Annu 1
jedenáctiletou Marii Dále zane
cbává tu dva bratry jednoho
Miiwaukee wis a dfuneno ve
Wahoo Neb Náhlé úmrtí jeho
působilo na pani Slámovou tak
zhoubným způsobem Že ihned
těžce onemocněla a dosud se z toho
neprohrála Toho však nebylo pro
těžce zkoušenou rodinu dosti ještě
měl být počet utrpení dovršen
Slečna Anna aiamova vracela se
v pátek kolem půl jedné hodiny
domů z města károu halstedskou
když tato najednou jedouc plnon
rychlou! vrazila do těžkého ná
kladofho vozu který jel po těchŽe
kolejích před ni- VQ stocn se
tak Že vrazil do boku káry
značně ji porouchal a mnoho osob
zranil Asi Šest osob musilo býii
ošetřeno v nedaleké lékárně Sltč
na Slámová byla ošetřena v úřa
dovně blízkého lékaře a pak do
pravena v automobilu do svého
obydlí
Ku žiifiu nu polích
XUntety Kervra! a Jllai Hakatjr
Každý den během měníce srpna
Chicago (iieat esteru dráha
prodávali bude druliai o pěti aneb
více I tucích lístky do měst ve výše
imtoěných Hltech ta sničol sní-
lené ceny O dat!! iuloi uact
poládcjte a
S I) l'atkhurttOQ' Af
ijiiiiioím St Omtha Nb
Krásný oli-az "Mistr Jun Hus louíí bo
a pnitKiy cvyml prou upnieuím v Kostní
cl" ďlviimu zn 40 ceotb Jako prémii k
Pokroku x
DrJ A Kohout
V OKD NEB
hotov jest posloužili svědomitě
všem ct knjaoom kteříž by lé
kařké pomoci potřebovali Úřa
dovna jeho nalézá se prozatím v
domě Fr Misky Obraťte se nafi
s plnou důvěrou 49 —
Dr James W Novák
český zubní lékař i
Má úřadovnu svou v pokoji čfa Sl7 1
Kurbach Bločku
na 15 ul mezi Douglai a Farními
TELEFON J203
Ir JT J IřAliil
český lékař a ranhojič
ZvláMní p5řl vfinuje porodnictví nemo
com ionaktfin a dfiukťm
Úřadovna v Karbach bločku číslo
pokoje 303 —Tel I76r
Cf lul hodiny! Od 11 do 1 a od 3 do 5
Ohvtllf tihnzttn roh lfl a Center ul
Úfadul botllujri 01 ldooiluoUTttoB rett
Omaha Neb 1 Stí
Dr Geo F Slánek
v Čís ia6a již 13
Uknr
ul Omaha
ĎUdul hmtlnfl OI drt I tWIl
iW dulSuťf-Tl S?W
0Ui]O 1 U0j!Klt MuCmu Itllttf I
IKHlga ul — l Niilul Hodiny lni
thl I Uu II fcKl Tvlvtuu M
tUjuě táiýbeoý
w m ar u w 1 mim iitim-tw—
ooutniKarsKy oociioa o©
Vil
L AI TM Hlt
UiHrf SO Ml VtkUuuh
KrtUn' lil chtíll tl ikHkiUiui n
ikaiM'ai dxitui 0"iUik4 ktťhr Jm
ru) hi tAttnvrtivys li nUli Jvka lr
o kji ruft 1444 rr Utr
(ZASLÁNO )
f lne o In do So Omahy
Ctěná redaksel Přehlížeje v
"Osvětě Americké'' zprávy ze So
Omahy vidím že si to pan zpra
vodaj nějak plete s tou hasičskou
stanicí v Urowo Parku V před
minulém čísle udává že radní pan
Frank Dvořák mu sdělil že nájem
pouze za pozemek pro onu stanici
obnáší £2500 měsíčně Že poit
vena jest v místě kde nemožn
dát hasičům pořádný rozběh V
posledním Čísle "O A" ale pra
ví Že pan Dvořák ho opravuje ío
prý se platí £4000 nájmu ročně
ťa zpravodaj si to jaksi plete
neb praví nyní že "to Četl v an
glických novinách" Mně se ale
zdá že z toho chce někdo vytlou
kat politický kapitál Upozornil
jsem paua Dvořáka aby poopravil
to co dříve udal panu zpravodaji
avšak bylo to poopraveno pouze
částečně
ťoplatnictvu south omažskému
třeba však zoáti celou skutečnost
Já byl v ten Čas městským radním
a abych se příliš nechlubil mým
přičiněním stojí tam dnes ona sta
nice Hleděl jsem aby město
neplatilo na začátek velký nájem
a to se mi též pc Jařilo Město
učinilo dne 29 září 1900 smlouvu
s Omaha JJrtwiog si'n a prona-
80 stop délky lotů x a 2 block 10
Browns Park Add na dva roky za
$25 00 ťíiínl (pravím ročoě a ne
měsíčně) s vyhraiením na tři
roky aby to však nestálo více jak
£4000 roínl (pravím ročně a ne
měsíčně) Město mělo koupit lot
(ale nemělo tenkrát peníze) a za
jisté by bylo nečekalo na pokyn
nlkterého pana radního nebo zpra
vodaje Pan Dvořák měl ihned
přílež tost jakmile byl zvo en( po-
ohlédnouti se po lepMm místě a já
bych mu dal radu kdyby se tak
mohl dostat s tou stanicí ua a o
mezi Q a S ul a má li blaho své
části města na srdci nebude otá-
teti ani na okamžik a nechá tam
stanici přetáhnout Budeme vidět
co udělá Udělá něco aneb n?
Kdo by mi eoad nevěřil (neboť
jest mnoho Tomášů) nechť se do
batolí k městskému klcrkoviatam
je to černé na bílém
Dále přednesl jem v městské
radě návrh který byl přijat a zní
takto:
Mr Mayor —
í move you that the proper
oflicers be snd they are hereby
authorized to lease the West 35!!
front by Soft deep of Lots 1—3
Block 10 Brown'8 Park Add fora
term of 3 years at £3500 per ycar
with option of three years not
exceeding £4000 per year aod
that the City Clerk be and he is
hereby iostructed to advertise for
bids fot the erection of a Fire
řiall on the said property under
the direction of Committee on
Public Building & City Engineer
at cost not to exceed £130000
F J Fitle
Podepsáno:
VV P ADK1NS acting mayor
Pan J M Tobiáš dostal kou
trakt Vc vší úctě
Frank J Fitle
Jest velké množství chorob la
lodkových všechny však mohou
býti snadno vyhojeny užíváním
Dr August Koenig'a Hamburger
Tropfen ktiréi piofilťuj! a celý
sytéi do dobrého stavu přiváli
Ďoskťi lékárna a pošta
VyttUAvný
fjj Uiuílt ir
fjtriiviiíjU
lriirttvu
rvťvniK WU
Iv
my3
l um
JutťUu piK-
lKntk k fy-
bul''ní linuto'
fu)i4tatt