Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 08, 1904, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (1
CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA
aoelt eJ Vlítal Urvi
Maitl vyltiili houslemi
klíněny biiilkou při J
ti iplll milého poiuílki
Ni siliku kde l Ciiictlár oj
f ovldill itále nejali
'Hljdl Med Cliat 0 pfHllJ
ppr oputlil '
KAPITOLA 6)
IfáJl
Clailský palic t QuiřMiru byt
ekvlle oivttlea Smumťal prapor
cimbuří vlijlcl iiralnlo byl opil
skvělou národní vlajkou
Kotáry plijíldily a odjfždlly
knMni Ltikreeie vlítla před palá
cem a ve velikém audíenlnltn lála
prichoil hotty
Tvář cluřova byla rovnll ve
alá Dávno )il nevídll nikdo jeho
dimlvu tcoiokráia vlik ta u
mlvil Smyšlenou lži byla zpráva la
'Novím'' la ttroikotiti a fa cl
sařská jeko choť la v moři uto
pila Mirimoa Míhia kalža Silm
Silm Hijduk Caitelllr a jio( vy
aoc( daitoiofcí a vynikijfcl pánové
hromížďovali te ve ikvllých uoi
formách a řády na prsou upro
atfed dvorany
Mezitím v tichu notnfm vchá
zelo i rotných strm do méita po
malu a umlkla nkouiké vojiko
Nipíed ubírali la důitojnlci ta
nimi mužitvo
Stříla u bran bet překážky je
vpuitily nikdo nemíl ncjmenllho
podezřeni každý ta domníval ia
jsou to vojíni cíeiíítí přicházející
ta vzdáleného ležení
Byli to vlak žoldnéři Juarezovi
ťřeJnl doitojnlci pik rozdělili
mužitvo
Do kíždé hltvoljíí třídy pouta
vili jich olkslig idt
Jeden pluk ponechali li v tálo
loze tby i nim obklíčili císařský
palác
V cíiiřském paláci byla zábava
v oejlepiím proudu
Caitellár podíval ia na hodiny
"Jedna hodina pňlnocí" za
leptal li lile
Koznlédl le a nepozorovaní vy
klouzl t d"onoy
feeblhl ni ulici iplchil ku ko
stelu jezuitskému
U dveřích chrámových olekávil
řio mu! oděný v uniformu rakou
ského generála
Muž tento byl generál Eiko
focdo "Girdísté jsou tady" řekl E
akobedo tíla
"Míjí dobré laty?"
"Úplni lakové jaké rnijf fir
díité Mixmilíánoví"
"Kolík jích jeit?"
"Dvícet"
Právě tolik bude jich ráno v
test hodin vystřídáno- Já tatím
dám tím kdož oynl jiou va tluž
bl u dvora hojnou záiobu dobré
ho vlna aby j nepoznali ř jsou
Jim cizí "
"Dobrá"
"Co ia děje ve misii 7"
"Viecky body jsou obiazany
"Ni l tvým laikem vlal jil po
několik dni podobíme lenskl
"Au"
"ji mim tu uimu aurou po
uobitoi oni pledstivue '
"Snil j lad "
"Jest to dcera leditela itllbr
ných dola"
"Ano''
"Nsidá ia li lito tnámoit na
beiusiuouř''
"Kenbirto neubývá ia poli
tikou"
"Juirei ia nyn! u olho idrtu
je a pne Resbarto penéii
podporuje republiku'
"já miluji jeho dceru nikoli
Rubirti itmého"
"Sejmi ooeoobrit ia itloy nid
ivým loikem Obnz len uráil
cliařský dům!"
Cntellár ia zili-rvenal
"S tou dívkou doitanu míli
ony přivil Cntellár poholvani
"Dcera ftesbirtova oemože býtí
tvou nevinou pokud Reibarto
jeit přítelem Juirezovým''
"Dobrá lundám tedy ten o
brei "
Cntellár odclel do dvonoy
Mirimoo potřásaje hlavou díval
ia ti nim
"Hoivá io pro pravdu bruiel
li pro sebe "A přece oeol
privdé! Dobrý hoch jenom Že
inidoo ia ni něho dá posobiti Nu
dám ii ni olho pozor!'
Cíuřodelel
Hejduk tiké zavedl Lukrecii do
jejich komnat boité počali te
rozcházeli Generálové kteří by
dlíli mimo palác vraceli ie v ko
tárech do tvých příbytků
Mchii kdyt ipitříl v jedné po
itnnoí ulici vojsko atojícf v řa
dách vyikočil t kotáru a přišlou
piv k oddílu hledil doslojníka
"Viol tu io ííi7" Hni ia do-
itojnfki
"Z rozkizu pina generála Ca
stellárí" odpovídal důstojník po
zdriviv
Mehíi pokřtil rameny vrátil te
do kotáru a jel domů
Svitla v oknech v císiřském
pnáci ponenáhlu ubníoala
Méito zahalilo ia v hluboké ti
cho Vojtku na ulicích rozeta
venému byl hovor zakázán Ni
mi mltky nehybo! opírali ie
ivé půlky
Kino o ieseé hodin! vystřídala
ia tělesní itráž císařská
Eikohedo tměla zavedl do cl
lařského palsea dvacet nepravých
gsrdisto
Vitoupíli do piláce a vyitřldilí
přivou věrnou itráž
Odcházející girdisté eísiřití byli
oipalí a vloem opojeni viíchni ia
radovali ia mohli jítiipát
Cínf tpil
Zdálo ia mu ve mu že ia pro
cházel doma va tvém minmir
ikérn ráji' Choť avou vedl pod
paži a zntivílí ia na konci beeíd
ky utvořené z bílých nametu u
icbodíitl a dívali ia ipotu na moře
na pohled nekooetné
"Moje látka jeti tik nesmírná
jako toto obroviké mnomvf vo
'Ráno bude cíař přehlíželi ivé idyl" leplil duí Airlotti
vojiko" í Cíiiřovoa nežni opřela hlavu o
ivlřf-
m í
tedy
Tam
opo-
"íiudema itátí tda dola pod
palácem"
"ťalác a oiobu cínfovu
tni vám"
"Vle bude v pořádku"
"Kde jeit vala nevina?"
"Srdce jjf zmlklo duř
valíce zalíbil — dl jiem ji
acm k jezuitom uichovati
ji opili a teď vyipává tvé
eoí"
"jeit tedy via v pořádku"
"Až pontd víecko''
"Girdnté mohou tin) příd lí
tou přijdi do paláce?''
'Třemi v lett hodin"
"Právl mni oleo nipidá"
"Nužař"
V In kdy budou # tlleenl
atráže Křídatí mělo by le troubili
na poplach Mílo by rohli
lití la nepřítel jda Z parádní
přehlídky nutily by přlprivy k
bitvl Tyto přípravy pomohly br
nám k zijetl clnřa Mizmilíáoa '
"Souhlním"
"Na ihledaoou Jenom ia dobře
bavte zítra bude oáiledoviti celá
řada utrpení"
Cntellár stiskl ruka Eikobedo
vu a odkvípil aizplt do piláce
Na chodhi procházel ia Miri
moa bylo mu teplo vylel ii za
dvorany na ivřil vzduch
"Kde jii chodil Cntellár ?"
tázal aa fenerál rozmarni
"Pobouřil jiem vojiko čnal
rána bude ilavnoitol přehlídka"
"K lamu unavovali tik xbyttč
ctě muřatvor'
"Odpočívá beztoho jíž dlouho
Pojď vypijme lili vlna"
"Jelti oe Optám m ti na
0CO"
"Válná otázka?"
"Arcíža vážná!"
"Teď kdyl pijeme a vetclíme
aer
"Uuiíme vlak itále mluvit! vál'
tJ Fovla tcnl
"Ca ti Kiai líci?"
rameno tvého chotě a šeptala
mikce viím citem tvého milující
ho Iřdce:
"M6j Mizmíliánel Můj dribý
dobrý pioet
Venku na úpatí mlíta tidunll
výltíel t dála
Okoa v cíuřikém paláci ziřio
lela císiř poiidil ia na l&žku a
zazvonil na komorníka
"Co ia mílo?" tázal ie ho
"Z příprav piaa generála Ca
aiellára tulím ia máma nepřítele
na krku"
"Aaol Juiret Jeit tadyl"tvolil
Cntellár rozčileni vpadnuv do
dveří "Uitrojte le veliienitvo
Tulil jem dobře la jiem íáiť
vojika jelti v noci rozeatavil po
roliti! Zda před palácem jeit
feké c!f plakl Splcbám uti
šit dilfí opatřeni oitatní generá
lové jiou jif tiké vzhůru Pojde
me do bojet Porazím opil Juire
tal Nili vojáci jiou plni nidlenll
Nati vojáci tbožfiují cíiařel"
"Uitrojíme ano
a pí jdeme I Komorníku rychle mé
laty"
Koaomlk va chvatu přioeel ob
tamké laty cltiřovy v nichž cínř
v poiledoím lna zálibou cho
díval
Maimílíáo ani oemyilil na to
jak by ia ustrojil Toužil jif býtí
na ulici a mezi avými vojíny
Cntellár odeběhl
- Sotva fa oželel vrazil kvapní
a bet dechu štípán Hajduk k cl
aří "Velíteoitvo ani na krok od
tud neriíte vzdalovali! My
vliebni poitavfme aa nepříteli
tváři v tvář ala vala veliteonvo
jiti nemfile Mezitím co my bu
deme bojovali tacbráol aa vale
velíteoitvo odtud Mbía bude
při tom nápomocen Ztratili jame
vlečko nepřítel přichází i tikovou
přeiilou I oeojůleme bo porazi
li Veliienitvo vážíte-li ii jeit!
iba livnti lihtt hrne ptuUrh
mnitl a innlaM v palld fftknl
Mthia nrpnmflte vám k rtiMiii"
"Já? 1'ichilí? Ullkitt?" při
vil clmř boltill "Nikoliv ml
mflf příteli tlili Muniihlo ne
mftla ani miloviti iv& livol tolik
ihy ii bo riitkr-m nthrtnil! Ne
idrlujte mne tentokráte nepřijmu
vili rady"
"Vehteitalvo'' prolil Hejduk
"protlm ái Aplolivl ticliriřtie
ie luirei lifichátl l deeti tialci
mnfl"
"Nikdyl Nikdy!
Siěnáo Hejduk imuinl sklonil
hlivu na prsa
"Uoh mol vidi do dulele udil
jsem vám l tisiého irdce' přivil
l hlubokým povzdechem
Knlža Salm byl rovni! ia ipáo
ku vyburcován Kvapil tiké k
clisři
"Veličenstvo tctftte le my
sami budeme i nepřítelem ho
tovi" Clnř místo odpovědi vzít kol
lete pod piií a vedl bo dola ic
schoda na ulici
Siipáo Hijduk krok ta krokem
je následoval
Když císaf vylel na ulici ne
vzdal mu vojín dole před palácem
na stráži stojící poctu
Císaři Mnmiliánnvi to bylo ná
padné
Přistoupil k vojínovi a tázal te
bo:
"Nezoál mne?"
"Ne"
"Jsem clsiř"
Po té vojín strhl rychle půlku
rimeoe a vzdával náležitou poctu
"Kde jsi sloužil iž posud?" ti-
zil ic ho cínř
Voják neodpověděl
"Neviděl jsi mne posud oikdyl'
"Ne"
"Kdo jeit tvým plukovníkem?"
Voják mltel
"To je zvláltol muž" pravil cl
nř a krtíl rameaomt "Poege
oerále Hajduku postirejte le o
tohoto nevidomce!"
Hijduk ie uklonil
Neříklídl zvlíSioí důležitost
tomu že vojín ni ttráži nepozoil:
cfsiře přeitrojeoého za obtana
Ni námlitl před palácem stál
rakouský pluk
V tele pluku byl Eskobedo
Eskobedo vsak stál před řada ¬
mi lakovým způsobem že se stra
ny palácové nebylo mu viděli do
oblíte je
Kde iuit Miramon? ' lízal se
cínř
liěžcl li lim pro koni do itá
je" odpověděl lij iuk
sotvi dopověděl přijel sem Iry
skem na žlutavě áedém krásném
koni Mírimno v plné parádě „
Miramio zdravil císaře
"Nechť troubí le na poplach a
a rychle na pochodí" nařídil císař
"Dřívá očekávám zprávu' od
pověděl Mírarnoo
"Od koho?" tázal le císař Mi-
rimona-
"Poilal jsem Cantellíri k měst
ským branim bude tu ihned"
Cistellár objevil le náhle v řa
dách vojska před palácem roze
staveného a rychlými kroky spě
chal k Mirimoníví
"Nuže? jaké zprávy přinálíi?"
tázil le Mirimoo
Cntellár pohlédl i posmliným
opovržením na Miriwona a urážli
vým hlasem odpověděl:
"Obraz Ley Resbirtové jiem
sundal se itlny oid mým lůžkem
bídolte! Nebyla tam viru na dob
rém místi zavliíme jí nad Irů
A iobi patři tohle ''
Při posledních tlovech vytrhl
bambitku a dříve oei mu v tom
mohl kdokoli zabránili vystřelil
sa Miramon
ZbraA zahřměla a Mirimoo i
hlivou krvácejíc! spadl a koni
"Castelláre! Castellárel Co jste
lo uiíníl?' zvolil cluř podráždi
o! a uchopil generála za rameno
"Odpavlď na tuto olázku jest
tamto! odsekl mu Cist#llár hru
b! a ukázal ni Eikobedal
Eskobedo vzlýtil iavlí a dal va
lení k palbl
liubny potily vířili a neholili
polnice vřeltily tvooy oa vižích
polály hii?!í
Vlečko lio jiko oa drátku celé
lo darebáctví bylo promyilero do
oejmenlích podrobnou!
"ZrádalZrádafzvolal Hijduk
"Catel!ár zradil duřel Smrt oa
jeho hlavu! Smrti Smrt!"
Eskobedo blížil sa rychlými kro
ky k císaři a jeho průvodu
"fiezpodmfneíné vzdán! te na
dám vál poitřlletí! ' zaječel Esko
bedo velitelským hlasem
"Ab Kskobedol" zachvěl ae
cfsiř zdrcení "Zřídili mne zi-
prodali mna podii bídníci!"
Hijduk objal císaře
"Veliienitvo rycbla zpátky do
paláce zachraňte ie Mebia leká
kibioetní kanceláři na vala ve
liienitvo!" '
A letrni pobádil vedl i tahal
císiřa k paláci
V paláci úprkem bnalí aa ne
přiví girdiité ie ichodů Ala v
patách ta nimi byli již i praví gir-
diité
Na ichodílti vzniklo brozoé kr
veproléváof s disuý zápal
Hajduk aekal oa právo i na lá
vo háje cíiařa raze mu cestu
Eskobedo velel k střelbě
Ricbot biihnn vlesk pntníe
ivonlal ni poplav h vyplatilo Ipkl
obyvileUlvo l domů aby podii
no a plos hráiy opit pitlula do
dotnA
Clsař titfkl ia do svých koumal
Vfroé ilulebniclvo jeho a n!
kolik Iflriulth ItláltQ ubllllt) le
a ním LHéřa v pokoji v nimi te
ciiař ukryl nbedoili nikvip sá
bylkem sluly pohovkim)
Hijduk a oidlidskou lilou lá
pasil na rhndbá palár
Od prsvlho clsiřského vojska
byli éplol odřlinuli nemilí sni
jednoho vojína ku pomoci
Mirimoo laici před císařským
pilácem ni dlilbl bel vědomi
ve veliké k sluli krve
Nikdt ia o htho oetliril
Eskobedo vrátil i oddílem voj
ska svého do pallca a obsadil
vlečky dvéře a viecky východy
Vlečko co bylo mu nebo vpad-
auvllm volákům v ctili ničili a
pustolili
Na konec stsoul Eskobedo před
onlmi dveřmi ti nimiž ia cínř
tachránil
byly zavřeay a i abednlny
"Jménem zákona a moci naři
zuji abyste dvéře otevřeli líce
vlečko ni prach rozbijuť' hřměl
Eikobedo
Z pokoje žádni edpovlď
Sluhové a girdisté opírali dvéře
nábytek u nich nastavený
Císař pik bledý jiko imrt ale
velikým klidem dulevníro itál le
založenými rukima uproitřed po
koje a lekal až dvéře ae vyrazí a
mitící te Eskobedo te objeví
Z ceity! Z cesty!" otval se za
zády Eskobedových vojínů jakýsi
hlai
Ohlédli te
Přicházel generál Caitellár Je
ho tvář byla krvi potříioim
čela perlil se tnu pot
"Tyto dvéře dovedu otevřití je'
oom ji! ' zvolal Castelilr skoro
bez dechu i zuřivě bol! ia ku
dveřím
KAPITOLA 64
Zajeti cluři Maxmiliána
Venku bulili hlomozili a tloukli
do dveří
Sluhové a gardiité rimeny a
zády je chránili a opírali proti
vpádu dovnitř
Ciař siíl se založenýma ruka
ma iipromřed komnaty
S ulice zavzníval sem hlomoz
ryk ilřek liřelhi nářtk výkřiky
Zvony stále hučely itále vy
řviw-iy jakoby hlásily konec 1
zoič-uf ivřia!
"Vlečko vile namáhání jesl
marné otfvřte dvéfe moji vířní
Já očekávám budoucí ivůj osud 1
klidným ivldomm" pravil cínř
"Ne! Nedáme na Se ho velikého
dobrého milovaného cínře lak
levnil" odpověděl jeden gtrdíiti
"Nechť Eskobedo přijde ale od
nese ii odtud krvavou p'mitkul
Přátelé tlačte jen oa dvéře! Ven
ku ilytím hlai Cntellárův hlas
bídného zrádce nechť dnešní je
jich vítězství jest drahé Hál ži
vot osle krev oálrií císaři ''
Osrdihta který těmito nadšený
mi ilovy povzbuzoval poslední
vlrné císařovi byl Michal Tydél
který posud žije v Ďudapclti a má
tam bostínec
Služebnictvo opřelo te mocni o
dvéře
Venku Cntellár lál
"Zilirnili sel" sípěl bnivivi
"Vojíni! Kolbirni llucta do dveří!
Rozbijte dvéře rozdrťte je na
třlikyl"
Uvnitř v komnatě pik zachvělo
ia poolkud veliké iž k podlaze
nhijícl zrcadlo v zlatém rámci a
pak pomalu ia otočilo '
Za zrcadlem byla ůiki chod
bička-
Jjyla lo tajná chodba palácová
jel vedla dolů domlstikého ndu
Tajným vchodem vrazil do
komnaty Mebia Vrazil sem 1 vy
09u itvií v roztrhaných la
(ttli a kabátem oa pnou rozha
laným
Za ním brnulí ia praví girdiité
císaře Maxmiliána Ozbrojeni byli
halipartoami livlemi bambitka
mi jeden — docela i aekerou
"Ve!iíeo:!ro rycbic zatlrf
r lei Okolí tajné cesty jest vol
oé moji věrní čekají tam a kofimí
pojďme zachraňme ae vle via je
ztraceno) "
Mehío je li vlečko zlraceoo
nechť j ztracen i císař lám" od
povidlí Mixmílíáo vážni "Oče
kávám klidné a brdinn! tvou
imrt dejte otevřití dvéře Mehío
Císař neprchá cínř neutíká"
"Ale veličenstvo probůh ne
důvěřujte v lásku ku spravedlnosti
Juarezovi a jeho přívržencům oni
jsou darebáci kteří neznej! milo
sti mí slitování vlečko hájen! jim
bude marné marný budou kroky
jiných ttáta — odioudl vál ni
imrt a tiké vál zavraždi!"
"Mé ivědomí jeit klídoéMehio
Poipllts ii lám a odejděte aby
vám nebylo ublíženo můžete-li ae
jeit! tachrániti Cínř vdéínl oa
váa buda vtpomloiti jako na ivé
ho věrného přítele Buďte a Bo
hem poipéita ii Mebio alylíte
jak dvéře praltf jak t oich třísky
lítají — jelti několik okamžiků a
nepřítel buda tady!"
Císař podal Mebiovi ruku
Mebia poklekl
Políbil císaři ruku a plakal
' Mr-I pspp moj tltifíl Oh jak
sl veliký 1 vinsleaý! Oh tk ne
paliaý rm vnlla tl!" pllvil a
hlubokým pohnutím a mdlením
"Jsko slili 1 hlubin mořskýth aa
ivadsjitl itajil neivnlnl tiprs
Slled luřlrl bnuře Na kulenou 1
plliku pld llu o li obdivu)! I
vyialvám ia la bych byl ibibll -cm
a hodnfm potupy kdyhyrh i
oa okswiik en od tebe sa vidálill
Otevřta dvéře lidét Do ibra
pf chcete u viikkui u:i:
Sláva cfsali smrt Um kdol trou
fail l ntt h!Ia butkHAiili
Míchal Tydél mul vysoké po
tivy odhátel tátem nábylek ka
dveřím Dislivený ťchnpil kliku
dvtřl jil jil praskajících a vil
lilou si ráa vyrizil dvéře
U prshu stáli Eskobedo a Ca
ateliér 1 tasenými lavtemi
Za nimi nepřehledné mnolstvl
Otbrojencl
"Tím je clnřl'' tvolal Caatet
lár ukazuje sa Maxmiliána "Ta
dy zmocnilo ia ho a odveďte ho!"
Eikobedo vstoupil do komoaty
Za nim Caitellár a oslstnl Zá
stup rozzuřených loldnéřů a hlu
kem a rykem hrnul ae ze síni
Císař Maxmilián Kál bet po
hnutí
Před ním zaujali místo generál
Mthia gsrdisla Tydél 1 vytne-
Dý mi lavlemi
Zpátky!' zvolal zvučným hla
sem "K posvaiaé osobé císařova
nikdo te neodval přistoupili!"
Zpátky lotři!" křičel Tydél
oa Eskobedi "Umřeme ila va
le kůže zůstane zde také!"
"Hurá na Děl" ozvalo ia ze
zadu a kolem Miamiliási t úst
gardistů a služebnictva "Claaře
tak lehce nedáme!"
Jen několik ilov pánovél"
pravil Etkobedo "Boj přijímáme
i my jsme připraveni na smrt
le bez císiře odtud neodejdeme
Násilí nemá smyslů nái jsou lisí
ce a tulce vyzývám vil jménem
republiky vzdejte le beze vleho
odporu!"
Mehíi jako rozkáceoý lev vrhl
te na Kskobeda a uchopil ho za
krk
V lom okamžiku mihlo ia množ
ství lavll a jíchých zbrani nad
hlavou Mehiovou
Clnř 1 mírným klidem přišlou
pil k Mehiovi a odtáhl bo
"Výsosti" přivil Eskobedo
zvučným hlasen kladl na tento
lítul arcikolžecf a ne císařský
zvlálfnf dftnz "jménem republi
ky jste mým zijitceml Vál met a
vale řády dal jsem jíž ve viiem
byt! zibiviti Následujte mne
líce vál dám zistřelítí"
Eskobedo zůmyiln! nizvsl ci
taře "výsoilí"
Nepovažoval ho ani za císsře
nýbrž za ircívévodu
Cínř Maxmilián podal ruku Me
hiovi "Buďte 1 Bohem zlo vítězi oid
dobrem Muifm ie poddati násilí
Na shledanou mojí věrni"
Mebia přitiskl ruku císřovu na
srdce
Mixmílíáo objal Mehiu a chy
tul te odchodu
Ale nemohl odejiti
Jeho věrní ho nepustili Objí
mali mu nohy padali před ním na
koleni plakali vzlykali Ubili
mu ruce a lem jeho ialů
"Veličenstvo my půjdeme téží
Ať odvedou oái tikél Ať ztvriž JI
vlecki irdce jež pro edaře bijí
líce nebude míru v Mexiku!''
Cínře tito vlrooit md míru
dojala V očích zaleskly sa mu
ilzy Šeptli hltiem boleitaým
třesoucím se:
"Děkuji vám moje děli děkuji
vín Nad oblaky jeit iprivedlivý
Bůh klerý oái neopustí"
EskobHo zibodl Oítř! ivéltvla
ď měkkého koberce a ziimuiíla
ia díval oa tento dojemný výstup
Jeho dula ia tmála a Jásala je
mu bývalému vlžtii v dolech byl
tento okamžik velikým tidoitučí
oěnímt Císiř Maxmilián se ubíral
V černých občanských litech
Jež posud měl oa tobě vypadal
skutečné jakoby lei na pohřeb
Žoldnéři v komnatě oa líni ia
rozitupovilí a císař Maxmilián
hrdl důstojnými kroky a a bitvou
vzlýteooa opoutlěl císařský palác
Mehia oititnl obírali ia v pi
lách za ním j
Kdyi imutoý ten průvod ubíral
le kolem Cntellára vyiioupíl ze
řady girdíitů junácký Krýglrr po
hrozil pisl! Cntellárovi a se slo
vy: "Bůh t! potreiiej bídný Ji
dálil" naplil generálovi do tváře
Caitellár ia upálil s mávl lavll
po Krýglerovi aby ho rázem ako
lil ale ostalo! gardisté rychle
lavlemi avými ránu odrazili a vy
razili zrádci zbriřl z rukou
Na ulici před palácem ležel Mí
ramoo posuď v krvi
Dva vojáci aiálí u nlbo oa
stráži
V tváři císaře Maxmiliána obrá
rážel ae hluboký žal a bol kdyl
patřil viroého tvého generála na
ulicí v prachu t hlavou krvácejíc!
a bet vědomi
"Mebia děl pravda" myilil ii
clnř "Juiret a jeho atrsna ne
znají milosti a milosrdenství Zde
na sál vykonijí krvavou po
mttul"
PokraZevial
nl
miirié
a ps-
]%liib ledvin
Jm hMnm sMiVné MtirU Uloů tlili hald rtk
ttews1 vloe Belicj?né a irádti PáJt if til
pllsnaky — ptoliánl f sá!ecH n-pavit uioklé ndf
Dra petra Robolto
trturt! til? m í-dTlry rHr'p' pírílrr třla Odtua-
řluja UMilleWiititt Úlku klotá J j!4vá a pliAiiuJ Je k tU
Mřené Mnnnatl Není ti lék lékártiďký ls hd dostali
pmiietwi mlutňlrh jeilnilelil nebo pllmood vyrahllcln
DR PETER FAHRNEY
112-114 So Ifoytia Ava Chluio III
Kilyknllv ptitMinjeie ktr k pn
hlbu stek k vytllifie ehjetlsejte sl
Jej V asJvKM pljivné koal a porosí
Fttlaco Stablos
C HťKJlIVIITOS aaj„
roh 17 a Dut eu port ul
KoMry Jsou vyhHvánf a proto
motno v alch podniknout! I delál vý
let Povozy ssořau sl otijnlnstl Ul
Ulcfnnlcky TBIi 807 Í8
JOS DUFFY
má na skladě
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor
tované a kentucki kořalky a likéry
Hiifl la lbo Jsl tskií Jak o ním tvrdl jinak se peníze vrátí
TELEFON
% % % % ras
I
vel ko-1 maloobchodník
♦vLIIIOVINAMlGN $
250S řt Street SOUTH OMAHA
A II Frick l §0® Co
CVtl:obCBo4nki ImportéřK
Tel 644?
4foiaM-tfirsi L Klrwkt Hv VrUsk erkela
lOOlFarna ulfOmahu
Fred Krug Brewing Co
as
"OMAIIA AEIKASJCA
N tíi tu í vzorný plvoviir"
"Váti nojlopéi druix lžáltu
CaTolneit m ISaetiav telexlé -v aoudJcaVclx a v UlK-vIcK
Výrova- mm Icatiému m Aad-zvé 2xo jaaptaAet
Hábí tÍMOH
HA fit HliHli
Xejlepií siaUrlál a sJlreí terkelrká deredaest
Tellká peéllrest a )xMui epatraest
l'sskeflU ebeeeaslTe
NáAe oitMkni
Ht 'a se irtUaJicí ebchaé
Dopisy e ochotné vyřizují dle řání
Pro stůl
Ti kdol dovedou ocenili výborný ilolní nápoj
oblíbí sí zajisté oaie "GuLV TOP" lahvové pivo
Jeit lehké perlic! ae a řízné a jako jeit zdravé jeit i
chutné Vyrobeno jest 1 oejlepiíbo chmele vybrané
bo ječmene 1 čisté vody— nenlť v oím ani jediné příia
dy jei by byla Ikodlivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném imyilu ale jest to jedno t nejleplfch
a ti kteříž je jednou okusili Itali le řádnými nalimi
zákazníky
Dodává ia v bednách a tico v lahvích kvarto
vých neb paintových Objednejte tí u tvého obchod
olka aneb telefonem— -Tel Omiha 154a So Omaha 8
-JETTER EEEVIXS CO riH a lalTUjl TlbcnÉ pí ts
SOUTH OMAHA NEB
Muž kterýž
hledá
itále příležitost k tleplení ivých porrěro
jeit mulem kterýž jedoou docílí ivého
úfelu Jestliže te muž len obrátí oa
Chicago Milvaukee & St Paul R'y
obdrží takovou tprávu ohledné pozemka
ležících oa této dráze aneb k ní táhají
cích že mu přispěje v hoobl jeho za Iti
Itím a blahobytem Adreia
F A 'ASII Uen'i Wchtorn Agt 1524 Farnam řít
OMAHA NEB
Unlov-f IIoNtirioo
vlMtal
Frank Semerád
Hojně zásobený
na rohu 16 a Wílllam ul
fl! Hsuftr Itiík eUle lepn
Pravé plAAaké a prsvovaraoífao pl
ovm hlín wýWai Korbelová via
kořalky ty ) lepil ďmioíkr Taplé
tékuack pooul dea Vtoraa obsluks
TEL mt FBXSK PEMEKAD
vlMUri
Bratři Semínové
v C zjai William ul
Maji sa vMr vidy hojnost Untrfbo
bm 4ho druhu Jejich aseeiraké
výrobky léil li Bctlcplí povéati t
PH)fU přTító Ml Ohled ni vk y
axrioo oíinít též telafoaam etaia ktlli