Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 10, 1904, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA I
1
_ i
f i unesla vin arate i
"Chytlsl S yroli tr(iuMí
tt M)t mu lamíloveol eMilkt
vrátila dfku Jo irdccl" hučel opři
lid
"ÍHytsl lato aptávuř
Gitu tvého msnteli
"Slylíro tle neberme ji o vl
doml' odpovldlt lískohvdo
"A irslri Julie ml novino Ir
píli?" "O jednu jt-plilku vlet Či méně
— lo je jil jedno!"
VII kdo jest tito lestta Ju
lie r
'Nevím''
"To jest on Maďarke ml pří
telkyně ktrrou jsi mo lem i
Monaka přived '
''Ubohé díl jak jí lituji"
"Nepřipustím aby jí nevinné
Ubližovali!"
"Co chcel učinili?'
"Jsi můj choť lil mysli ivou
jde ta tebou ty mne inadno uhá
jíl Půjdu a přihlásím se"
"Kde?"
"U Karmelitánek"
''Neiia toho Sestra Julie může
dokázat! ivou nevinnost
'Nejmenovali mne a tfm již mě
šetři šetří mne a obětováním své
ho života! Mohu tedy apolé
hati ae na tvou ochranu?1'
"Oh Gitto tv ta íiStě mflžel
tak pliti? Mé jmění můj život —
všecko je tvé!"
"Tedy pojď doprovoď mne ke
Karmelitinkám Čili tak jakobyi
ty chtěl mluvili Julií"
"Pojďme Lid beztoho jest
netrpělivý bude moci pohltili
dnešního dne aspofi novíjlí srn
lacc Eakobedo vedl ivou choť pod
paží do kláštera Karmelitánek
Nahoře v prvním patře před
vězením bylí shromážděni kočži a
jeptišky Na chodbě pak ve vý
klenku rozpalovaly jeptišky nad
ohněm čtyřhrannou železnou dé
lku "K čemu to?" tázal se generál
ukazuje na tuto desku napolo již
červenou
"Podrobíme sestru Julii zkoul
ce' odpověděla jedna z jeptišek
"Kterak?"
"Přejde třikráte bosi po řeřavé
desce Neipálí-Ii te a nohou -
jest nevinná I'
"Zbláznily jste se?" zvolal £
ikobedo pobouřen
"Prosím paue generále to jest
prastarý zvyk v nalem kláiteře
Nevinné chrání Bůh Cídí k vůli
oim divy I'
"Přiveďte sem sestru Julii!" na
řídil generál
Přítomný zástupce zavražděné
ho pokynul vznešeně jeptiškám
aby břílnou dívku přivedly E
Ikobedo ji před rozpálenou želez
noa deskou nezachrání ať se ne
strachují o tot
Julie vylla ze dveří žalářních
bledá v okovech bezvládná jako
mučednice na imrt odsouzeni
Když ipatřila Gittu objevil se
Dl bledých tvářích jejích náhlý
ruměnec naděje
"Milá sestro pravil Eskobedo
hlasem zvučným "račte jrieoovtti
toho komu jste dala klič k tajné
chodbě Obvinění vale jeat těžké
nemohu připustit! abyste nevinně
trpěla"
"Pane generále'' odpověděla
Julie tile "přísahala jsem že do
tyčaou osobu nikdy neprozradím
Považujte mne za vraha otce Mí
chala — ale přísahy tvé nikdy ne
zrulím" Gítta roztáhla ruce k objetí a
tak se k Julii blížila
"Dknji ti drahá přítelkyní!"
pravila Gitta prudce "ostatní již
řeknu já "
Přítomní kněři a jptíftWy pnhll
želi napjatou zvědavostí hned na
Gitlu hned na trpící Julii
Gitta obrátila e k jezuitům
pravila
"V nřfl jnrf ď?ě'jll le
otec Michal chce mého chotě ne
vinně potupit! a zničiti Chtěl to
učiniti na základě listu jejž uči
nilí lidé íalelof a zlovolní List
tento musila jsem si stůj co atůj
oratřiti Kláiter jezuitů byl za
vřen U Karmelitánek byla jsem
známá a věděla jsem že teatra
Julie opatruje tajný klíč prosila
jsem tedy Julii jejíž srdce ae nade
mnou ustrnulo — a pustila moc
tajnou chodbou"
Gítta f hluboká i! vydechla a
pokračovala:
"Stanula jsem před otcem Mi
chalem V noci ssmotinkál Na
kolenou prosila jsem ho o onen
list jejž ipatoost dala napsali
Otec Michal vysmál se mně do
oči"
Přítomní se zatajeným dechem
naslouchali vypravování mladé
Odvážoé pant
"Nuže" pokračovala Gitta "by
la jsem rozhodnuta fe i za cenu
vé cti si listinu tuto opatřím A
liji jsem knězi pohlédla do tvá
ři a::':ivil s raně Ah myslila
( -tí-jju obavovi mám
tohoto pekla iploivnct mám u
M(ti já a mnj mul udatný Rtnt
til dul republiky? MM
(sem i tohodU — přiskočila
tasila MtjavtH k lulsu icttutuvi Nad
lůlkem visrla na idi lesklá dfsi
Strhla jsem ji a ntl ae ohyidný
knřt vzpamatoval a překvapeni
vrátila jsem mu onu ostrou dýku
do rriou!''
"Ah paní generálová jest ledy
vrahem?'' pravili překvapené pil
tomol-
"Aoo já iem vrahem a před
soudy todpovlm ai tvůj čin Ne
věřím ie by bylo v Mexiku soud
ce který by mue odsoudil za to
že jsem zabila bezectného muže
zrádce mé vlasti a mého národa a
který i svému svatému povolán
byl nevěren! Nedokončený list
Michalův nasvědčuje jakého muíe
dýka zastihla)"
"Po tomto přiznání mé choti"
pravil Eskobedo — "vraťte zase
sestře Julii svobodu Jest úplní
nevinna!''
Zástupci otce Michala zavrtěl
hlavou
"Sestra Julie těžce ae prohřeii
la" pravil kněz "Neměla oikomu
kromě abatyle klíč onen vydávali
Za toto provinění musí sestra ju
lie pykali''
"Důstojný otče" odpověděl E
skobedo energickým hlasem "u
pozorfiuji vás na pozůstalosť otce
Michala Dopis jeho jest přímím
vyhnáním o vaSem amýllení Já
generál Eskobedo vám slibuji že
z kláštera jezuitského i karmelitán
ského nezůstane kámen na kame
ni pakli se stane sestře Julií oej
menší ublížení Jste zrádci vlasti
nepřátelé vlastí lid sám shoř I
vaše hřííná hnízda! To jest mé
poslední alovo Pojď Cíitto po
jdeme Vy pak sentro Julie buďte
klidná generál btkobedo nad vá
mi bdí!''
Eskobedo podal rámě tvé choti
a odcházel hrdými kroky z klá
Itera
Později objevil se ie ivou chotí
oa balkoně v červeném domě a u
kazuje na svou choť vykřikl dolů
na lid:
"lile to jest vrah otce Mícha
lal Hoď po ní kamenem kdo ji
považuje! za vinooul '
uiucna nuia a nava bylo mu
zdola odpovědí
liikoteoo vsak povazoval za
potřebné učioíti také u soudu
oznámení o činu ivé choti a jejím
jménem je také učinil
Mezi tím umlouval ae Míramon
ie tvým přítelem Altamirou
Alttmira byl rovněž císařského
smýšlení ale vrátil ae do služeb
republikánských Súíastnil te své
ho času také onoho poselství me
xickéoo ifcž k Maxmiliánovi ae
vydalo ale uznal za dobré přidr
žeti se atrany mocnějíí
Lstivý Altamira obelstil svým
lichocením zdvořilostí i něžnou
pozorností Miramons který mu
naprosto důvěřoval
"Dneinfho dne dospěla záleží
tost republiky k obratu velmi
zvláštnímu" pravil Miramon "E
ikobedo napsal u sličné Cilty list
v němž resigooval oa tvé hodnosti
a zboŽRoval císařství List tento
přinesla mu zase jeho choť a spí
chala proto i vraždu O knězích
rovněž vyílo na jevo že jsou na
straní císařově Nálada lidu ae
vlní mění se jt jako počasí
Sám fsem dospěl k tomu že te
mně již nudí věčné tyto svízele
krveproléváoí vraždy Toužím po
odpočinku! Co vy teď říkáte cí-ařství?''
Aliemíra ae uSklíbl
"Tolik ivéřte mol důstojnost
Eskobedovu — pomohu vám pak
mexickou irmádou k státnímu
převratu Haslo moje budei Ať
žije Míramon cíaař Mexický!"
"Hmf Vážně to pravíte?"
"Na mou čtať''
"A CO Udělám i Ekobedem?"
"Choť jeho dáme zatknout! ve
jménu zákona pro vraždu a jeho
pak"
"Nuže?"
"Jeho zajmu sám Sám ho za
jmu a budu ho drželi v zajetí
pokud státní převrat nebude hotov"
'Důvěřujete v armádu le pří
oáa setrvá?'
'Vojsko i lid jsou jíi unaveni a
nasytili se již věčného válčeni
Zde má ruka než týden uplyne
jste císařem mexickými"
'Dříve musí býtí Eskobedo o
činěn nelkodným" pravil Míra
mon zasrouiile "Ano zajmete
ho zavřete ho Jeltě nea pod
pitu vale jmenování a velitelství
nad vojsky mexickými převezmete
ihned Mexiko terně celý
svět ae podiví užasne nad tím co
Miramoo učinil! Cftařtký
trůn vlak bude Maxmiliánův já bo
nechci toužím jen po míru a
pokoji!'
Oba mužové stiskli n ruce —
nad císařem Maxmiliánem a
jebo trůnem m obloha nadobro
— '? Pro jil zamračila
KAtilOUA 18
INU
"Jíl osmý lUn n Jilt skryt v
Itleih lcksikjih a df(lm Jmt
Stejní dtlrťi jako 1!lv" frkl lt
tam it im!(hm Cín 'Jliě
tot ilnl a vtiilm t ilo y irtHttt
odtud psk i irmldou Ittncnurtkou
do Ptřile Má krásni milá -I
řií ift te tl y id l)lo leti
dneth tí(Mvi — sice thludá
mt jíl j n v ťitliil''
1 míli ie ii trptiivott tt
můlrte nthlcMnouti I vlrtky
l)io tmslky a pobouření já jsrm
tpůiobila Otec Michal it jíl
mrtev lid roidclíl se na dvl ura
ny: jedna provolává slávu choti
Kikoticilove druhá volá smít na
jfl hlavu Alttmira bývalý nál
přítel tpřilclil se a Mitimonem
císařská strtna mlčí a nepokojně
čeká republikáni pak křičí na
prázdno Dnet dollo na třetí
ho! Eskobedo vyklouzl mni t
rukou pálert Michala probodli
ale tfi-tl rozhodne a vy pane ge
nerále Utzaine v testi dnech tm
dete císařem "
"Kdo jest onen třetí?"
"Kdo jiny než Miramonl Po
žádal mne na dnelní odpoledne o
návltěvu v červeném domě Míra
mon jedná velmi rozvážně neměl
odvahy aby lám ke mně přítel
Zve mne — a co myslíte: vrátím
se bez vítězství? To není možné!
Miramoo chystá se k státnímu
převratu!'
"Miramoo vás také miluje?'
"Ano'1
"Nuže jen vihůru ku předu!
Smělému přeje vítězství možná
že i na vás se hodí toto přísloví
Doelního večera vlak sám bych se
k varn pozval Až se vrátíte od
Miramoni vzkažte mně dnes po
bavíme se pří Čaji samil''
b radosti vám obětují večer
vSak beztoho musíme si o mno
řiérn velmi mnohém promluvili'
Citta e odebrala do červeného
domu vyhledati Miramona
Miramoo uvítal nebezpečnou
dobrodmhyni v salonk'1 vedlt své
pracovny
"Tu jsem" pravila Citta a padla
do lenoiky
"To znamená tolik" odpověděl
Miramoo "že odhodlala Iste te
vyšly Seti mou prosbu "
"Nikoli Vy pane presidente
požádal jste mne o mou ruku
Nemohu vám ji dáti protože si na
oi činí nároky sám císař"
"Jakže? Císař) Zdá se mně
ze ae pamatuji na jistý výstup ve
stáné Tehdy jsem ae na vás
velice hněval Cíttoť
Cilta tázaví pohlédla oa Mira
mona "Což ví že mnou Maxmilián o
povrhuje?'' myslila li vzpomenuv
li také oa onen výstup v leženi
"Slyld anad co mně císař řkl?
Ah to není možné! Není možné!"
"Cj tedy dokazuje vál pří
chod?" "Tolik že za jistých podmínek
jsem ochotna státi te valí přítel
kyní Vfte co to jest přítelkyně?"
"Vím A jaké jsou vale pod
mínky?" "Státní převrat Bazaioem na
trůně"
"Cena nesmírná ale pro vás
jfist človřk mnohého schopen'
odpověděl Miramoo V duchu sle
si myslil že jen ten Člověk je
schopen mnohého pro lásku Cíttí
nu který jest nadobro již blázen
Vždyť lám chtěl si Cíttu naklonili
)po proto aby mohl Celili lstivoiii
Bazainovfi
Mohu se tedy ipolehnouti ni
to že dáte provolati císařství?"
"Ano můžete ale smím i já
pak diuíli Že francouzské vojsko
nevytáhne z Mexika pokud nebu
de cítřký trůn upevněn?
"To vám mohu jménem Ba-
zaínovým slíbili
Jste důvěrné známa a generá
lem Bazainemi''
Cíita re usmála
"Vy ae ptáte oa to? Co
chcete na Uazainovi Víccko
vám na n£m vy mohu co se má
státi v zájmu císařství"
'Ká l bych od něho měl slib"
"Jaký?'
"ji li stoupencem císařství
zůstane li v Mexiku bude-li cí
sařem "
"Bazaine vám tento alib nedá
Ale mohla bych dokázali že se
objeví zde v červeném domě a
balkonu promluví k lidu — v
zájmu císařství"
A kdyby bylo generála třeba
jeltě doea?"
"Bude tady"
"Jest tedy nablízku"
"To jest mé tajemství''
"Dobře nepátrám kde ic ge
nerál Bazaioa zdržuje Ii uďte lak
laskavá napiltc mu několik alov
a pollete mu je''
"Promluvím ním lama o-
sobol"
"K tomu již není času"
"Není času?" pravila Citta i
úžasem
"Nikoli!"
"Což jsou věci již tak dalece
připraveny?"
Do večera musí býtí vlečko
odbyto '
"Co? Státní převrat?"
"Ano''
"Pravíte to ca svou čest pane
prtsidente?"
♦Takli Mtmfllnl lidu Biotlttl
ptali mni — buvU sittMfkl tepu
bbkt il dnes pchHt "
"Mitamone llsaht le
likl pttvduť avolal Clili pfuii t
'Tlíotliámr'
"IV t rrni fétJ inkoust pa
ii lulUte J mého !)! list
kný ntplki — a ťtraíne tle
bude hnřd1''
Mittmno uwdl Cillu ke stolu
"Přijďia ihned a plnou ilň-
♦ ř"eeaij fijarr k Mit
monovi Hodiny trputliky ou
střteny clssřská koruna bude vall
rlil dnet Citta
"Toto nssul nechť dají mému
lokaji Nikymu llude jíl védfti
co a nim" pravila Cúla rsprte
tivli lístek
"D?kujin lekl Mitamonaatho
val psaní do kapsy
"A teď" pokračoval pak "do
volte abych vás opustil čeká
mne důležitá práce"
"Mám zde tostatí proto abych
tu byla sama? zachvěla ae Citta
"Ano aama pokud provát ne
přijdu"
"Ilazaina ke mně pusťte"
"Vlak se shledáte"'
"Sul )le ae náhle tak chlad
ným a odměřeným co se vám při
hodilo?"
"Jsem na prahu veliké událo
sti Cítto Možná Že dnelní den
připraví mne o hlavu'
"Ale proto nedívejte se na mne
tak hněvivě!"
"Nehněvám ae Jen Jen
vám chci oznámili že — ač mně
to jest velmi obtížné — nesmíte
vyjiti z červeného domu pokud
státní převrat nebude odbyt"
"Bojíte se že bych vás zra
dila?'
"Budu vás potřebovali Cilto '
"Ani nemuknu Oh Cilia do
vede přinést! velikou velikou občť
těm jež miluje!
Miramoo se uklonil a opustil
Cittu
a tebou pak zavřel dvéře na
klíč
Citta byla zavřena
Nepozorovala co ie i ní vlastní
Halo a mlčela
Byla svaií přesvědčeni že Mi
ramon zavřel dvéře jen proto aby
v nastalém zmatku byl v jistotě
Miramoo byl v pracovně očeká
sán Altamirou
'Co nového?' táal ae Miramoo
"Vojko jeit získáno"
"Tak rychle?''
"Mužstvo ví že bude Btzaioe
zajat a proto te v měně rozeitavi
lo Vrchním důttojjíkúm jsem
líbil dvojí ba i trojí postup
pakli při mně vytrvají
"Jen tolik jste jim řekl?"
"Jen tolik"
"A ty?"
"Já budu v čele délostřelectva
Neposlechnou li pak vojáci ode
prou li složili přísahu věrnosti
císaři dám do nícb ittíleti Ale
nemyslím že by ji odepřeli Proč
by to dělali? Těm jest jedoo ko
mu slouží jenom když dostinou
plat a válka bude skončena "
"Podle toho zbývá jit jen jed
nání a Eikobedem a jeho chotí?'
"Jen t Eskobedem"
"Jakže? Choť jeho jsi již dal
zatknouti? '
"Ano "
"Aj!"
"To bylo překvapení a dive
ode!"
"Kád věřím!"
"Není to jeltí půl hodiny co ji
mužové zákona odvedli Vyšetřu
jící soudce počínal ti velmi obrat
ně Odelel k paní Ekobedové a
řekl jí že oznámení jož mu posla
la dostalo ae do jeho rukou A že
podle zákona a vyíííliO rozkazu
jest nucen paní generálovou od
vézti Jednala by ldy velmi
správně kdyby te ním odebrala
do soudního paláce a tím předělit
formálnímu zalknutí Generál E
skubedo trochu se vzpíral nabízel
za ivou choť záruku ale výmluv
ný aoudce zvítězil generálova
choť odebrali te i ním k soudu a
když byla tady prohlásil ii vyle
třujícf soude za zatčenou"
'A ona doufá ve tvé osvo
bození?" "Jt ivaiusvaiě přesvědčena
že te jí ani vlas oa hlav! ne
zkřivl'' "A generál?"
"Jest rovněž klidný"
"Netulí bouři jež te chystá?''
"Nemá mi nejmenlího tulení1'
"Pospěl si tedy a opatři ho la
ké Mám již též zajatce — Cittu!
Jeat již tady ve vedlejlím pokoji
A budu míli co nevidět jeit! jed
noho ale toho ii lem přivezu sám
Geoerát Btzaine lstivý generál
c'tařiký nepřítel citaře Maxmili
ána jeat zde v hlavním místí me
xickém dám mu při státním pře
vratu zajímavou úlohu AtpoR
bude za ivé postvadol věrolomné
chování potretláal"
"Sotva moha uvěřili ie by Ba
zaine byl v Mexiku!"
"Citta to pravila bude tedy
tomu tak"
"Miramona tobi přeje Itěttí!
Mytlírn fe bychom ai již mohli
gratulovali"
"Nechvalme dne před večerem
Jdi přeji ti bojol Itěttí k zajeti
Eskobedovu "
Altamira chtěl právi odejiti
kdyi do dveří vrazil — Eskobedo
"Iliitiátíie ftlvl v řss mil
gsniille" i ismI Aliamif lrh
"Ca thivuř" (lul tt likcbvdo
silni nelHtv sltk plet to pttstíc
llflO
"Vy podepsat minulé neil
jistou likiua
"Kln o pravil ř ' svolal lko
bvdo vi)'řiv hrdl ale f-řei lo
tapíli! te ll po IL
"Val lhot lama te k tnmu při
latltP
"To tkl Íl!"
"Co? Je přimánl?'
"Nikoli ale onen list '
"Vile ckoť jrtt ubvlněna
vrtlJy o vát pak te lenil le se
thcele připojili k clssřtké Mrštil
Jest to prtvda?''
"K čemu ta otárkiř Jsem
ide meri vámi a hájím svým tivn
tem svou vlastni krvliljmy irpu
bliky! Crho více na mní M
dáte?"
"Pane generále vy jsle velice
kompromilovánl" pravil Altamira
zvučným hlasem "e jménu re
publiky prosím o vali zbraS '
"Eskobedo' řekl Míramon
"důvěra republiky ve vás ie zvi
klála Z kruhů jezuitských byl
jsem zpraven o hanebných vě
cech Republika nemůte něco po
dobného nrpěti poslechnčte pana
Altamirti odevzdejte mu ivou
zbrafl jste zajatcem mexické re
publiky"
"Pánové — to jest hanebný
klam zráda! Mizernost!" křičel
Eskobedo hněvivě "Zbraně vám
nevydám vidím vám dobře do
ledví sám vlak uhájím základy
republiky vy ji nesboříle to vám
přisahám!"
"Vál meč Renerále naléhal
Altamira "sice užiji moci"
"Ustoupím jen hrubému nás!
II!" řekl Eskobedo hrdě "Mou
ženu jste dali zalknout! abyste
pak mohli i mi odsiraoili i cesty!
Ale klamete tel Vojsko a lid drží
ie mnou Vale hlavy padoou
na popravířití to vám přisahám!"
"Vyzývám vál jeltě jednou
oapotleď abyite ie vzdali" zvolal
Altamira
"Nikdyl"
President zazvonil
Do sío! vello osm ozbrojených
vojínů
"Odebtřto panu generálovi lav
li Eskobedo ie těžce prohřeší)
proti vlasti '
Osm ozbrojených vojínů zira
ženě pohlíželo na Eskobeda před
nímž iž potud dovedli ie jen
chvíli a třásti
Nařízení preiidcntova vltk mu
lili být! posluloi
Altamira položil pravici Esko
bedovi na rameno
"Ve jménu republiky jste mým
zajatcem!" zvolal hlučným hlasem
ukázsl rukou na lavli Ktko
bedovu
Síkovttcl přistoupil ku geoorá
loví a odebral mu lesklou lavli
Pan generál zůstane až do Jal
lího rozkazu v mém laloní tam
ho uřežte pokud váa jiný rozkiz
nedojde"
"Mírtmonel Miramooel Ty
chcel být! císařem! ' pravil Esko
bedo a zamračil ae "Mé) ie ni
pozoru! Etkobedo může ie jeltí
opásat! tímto uloupeným kordem
pik bída tobě i tvým loudru
húml Proto tedy jsem tě lem
přivedl? Proto tedy Jsem vy
pudil Juireza? Proto ibyi nát
podvedl a oklamal? Miramo
na tyl horlí niž kterýkoli ne
přítel vltstil Jioli tě potrestej bu
de-l -li císařem ni bo při vedut li nám
lem císaře!'
Míramon se založenýma rukama
klidní ie díval oa pobouřeného
generála
Slíbil jsem císaři Maxmiliáne
vi na ivou ěesť i ho zde budu
milovali Tomuto alibu chci ná
ležití dostáli a ve tvé vlasti zřídili
opět mír!"
"Tedy jest to pravda?' zvolal
Eskobedo rozkaceně "Ahl Člo
věče já tě ulkrtfml"
Miramoo půh!edm kynul vojá
kům a rukou ukázal na dvéře
Dosti toho bylol Odveďte bol''
poručil jim Miramoo zvučným
hlasem
Eikobédo pěvlí pohrozil Míra
mon o vi a odcházel
Altsmíra a osm vojáků dopro
vodili ho do Míramonova itlonu
V salonu zůstalo osm vojáků
vedle něho
Eskobedo zuřil vztekem Vo
jáci ie již domoívali le ie imd
zbláznit-
Kloní a lál Miramonovi a Alta-
míru nazýval bídným ničemou
V tu chvíli zattavil ie před Ur-
eeným domem kočár Miramonův
čekal na preaidenta
Miramoo aelel ve vojeniké uni
formě a mrtmorových achodů čer
veného domu
Do bytu tlečny Cltty' poručil
Mírimon pobočníkovi který vedle
nébo křičel
Pobočník tlumočil rozkiz voz
kovi Sám pik ii myslil:
Slečna Citta jest v Červeném
domě Co to má býtí? Co ie zde
chyttá?" (Pokračování)
Čiotá potrava
) tiUvof M li rlilMrtisVmit Hrást ferwřrn ty H Mrlv
je li kr nrfMá rfl wlninl KHtr vjíálkt iliriima
tum a iite imá slsu-u ) Hky - IM4 rlm1á krev
mlalmje nrk a řHy-ílhl nás hr hipnml k pi' t I tttt#
Dra petra Iloboho
inwm tkueii tytími pimiřtdik tiejimun t-Mi kri ale
táliivrů l lliliai-u)e pnollujlo tlm rcioU SHI Jtl ťlesllt
II Mni Jtilitaielit )' !i!Uí Aitf-iijle
DR PETER FAHRNEY
112114 Ko Iloyna Ave
Ctilctmo III
Kdykoliv jHitleliuJelt kutit k xl
hřliu aneb k vy)llrev odjeilnejie tl
jej V hejvfltl fjjíivnf kurii a tni5
Pilaco Slubles
( Mdll KiinON aiaj
roh 17 u I)iivpiiH)rt til
KďAry Jnou vyhMvíny a roi
mořno v nich pixlniknouil I ilnIM vjl
InU Povoty mnftio al nbjt-iliistl itl
telefonicky TKL SS7 88
: JOS DUFFY
vclko-l tnaloobcliodnfk '
UIIOVINAMl®- 4
má na skladě J
výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor- J
tované a kentucké kořalky a likéry
Kuří l ttiužl Jest tk! jsk o nřm tvrdí jlnsk s peníze vrdtl
t
$
ě
TELEFON 38
I
i
0
0
2508 n Street SOUTH OMAHA '
A N Frick & Sou Co
C-Velícobcbodnícl a lmportířl-1
Kástapel firmy I U Klrseht Hrt frirM erbets
Tel 514il— — lOOlFunu ulM OimuIia
Fred Krug Browing Co
OMAHA NRDRASKA
"Váti nejlap&i druh ležAltvu
Oavlclzvavt av Xlsrtzav toldUé ir ouUkuVelx av "r latb-xrlcK
"VyrovTVi IcataViému av áiavdAé epíed4i
JIAÍE ZiHálíTl Rejlepíl materiál a Bejlejrif twbeli ká éoveéiiwit
ss— — Tellká pellrwt a vlx hixlní epatraast
KASE 811 Hi i ťspvkofltl ebeeenstve
%kfa Mrl:k Ml 'rsesreUnJíeltM-hd
Doplujr no ochotné ryflztijí dle yHni
Met
z
mm mwg Do
StexaM ei spololilívl siadoi
--řVaří a lahvnjí výborné řlvoX---
Tolořon 119 OMAHA NEBU
Pro stůl
Ti kdoí dovedou ocenit! výborný itolní nápoj
oLlíbí li zajisté naSe "GOLD TOI"' lahvové (ívo
Jeti lehké perlící ie řízné jako jest zdravé jeat i
chutné Vyrobeno jest t nejleplího chmele vybrané
ho ječmene a čutá vody— oeuíf v ním ani jediné pííia
dy by byla Ikodiivá neb nezdravá Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno % nejlepsích
a ti kteříž je jednou okusili atali ae řádnými nslimi
zákazníky
Dodává ae v bednách a sice v lahvích kvarto- r
vých neb paiotových Objednejte ai u avého obchod
nika měli telefonem— Tel Omaha 134a So Omaha 8
UETIER EHEIINQ CO ftfi 3 Un ffln PiTí
SOUTH OMAIIANKH
Bihem zimy přiházívá ie mnoho
vymknutin a pohmožděnin a nej
teplím prottředkem proti nim
jednotlivě nebo dohromady jeit
oaproato St Itkob a Oel který
boji rychle a jisté
Nová železí čnf Um
MlíZI
0MAI10U
# A # i
CHICAGEM
Chicago
Mihvmikco &
SL Paul
drázo
Železniční doprava mezi Oma
hon a Chicagem p0 Mílwaukee
dráze byla zvýiena na tři rychlo
vlaky denné tam a zpit Na vý
chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí z
Union nádraží v Omaze jak oá
sleduje:
Číi a Oterlind Lim v 8:05 odp
Čít 6 Východní Ezp v 3:43 od
Čti 4 Atliotie Eip v 7:43 ráno
Limited vlaky jsou řádné věsti
bulovány parou vytápěny a elek
tricky osvětlovány a elektrickým
světlem v každém parádním poko
ji— Výtečné jídelol vozy
3
Tlaky denné
tam a 7)H
3
Mětttká úřadovna:
1521 Furnam ni Omaha
hlavní jednatel pro západ
1