Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 30, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ořka a ttaiiatlka arakllt Mha I
♦ Mwlrsa
Mí temltMIstvI doM doby
Oeha vlca nvlli při kterémkoliv
Jinlm povoláni l ne vats M
kuu v ruce i rki ic h ýn vykoná
váním jednotlivých prací Ho
podá! novodobý twusl nejen vé
díti jek jednotlivé práce it vy
konával alt i proí se Itk vyko
oáil ne jinak
Orba— mícháni braccnl pftdy
— tákladoí prací rolnickou
Ona má na výsledky bili práce
daleko včlM vliv octli se vleobec
ně ta lo má i'rolo hlavní př
oráol je velmi dolelito abychom
vlJetká důvody pro práci lulo
nespoultili myili
1'řlroda kdyl není podporová
no elvilisovaoým ílovékem ncLe
re ohleJu na jeho pláni oýbrl
veškerá Její energie imituje
roivoji druha Následkem toho
vyvinuje se v přírodfc veliké množ
tví rostlin razných druha které
pak zápasí mezi sebou o existenci
-o bytí
V tomto zápase o existenci ztrá
cejf rostliny které jej přestojí na
těch vlastnostech jež považovány
jsou lidmi za nejcenntjlí Tak
ku pFlkladu obilí které musí zá
pasiti o místo t plevelem nikdy
nevyvine velký klas brambora ne
vyvine velkou hlízu ovocný strom
nedá velký plod Rostliny pisto
vaoé přinášejíc! velké plody po
tfebujl jakési pomoci ae strany
Člověka v zápase a rostlinstvem
ostatním aby plný užitek plinésti
mohly Proto je prvním účelem
orby ničili vlechny nežádoucí
chránili i zlepšovali pokud je to
v moci na 51 podmínky k vývoji
rostlin nám užitek přinášejících
Dalším důležitým účelem orby
je mělnili půdu Jelikož orba je
práce dlouhavá má se konati tak
aby se jí docílilo toho účelu plnou
mirou Nevykoná-li ae orba
řádně musí se orba připravovali
jeítě dalfiím nářadím Čímž ae
práce značně zdraží
Při orbě spotřebuje se pouze 10
procent síly k obrácení půdy od
hrnovačkou Asi 35 procent síly
apotřebovaoé při orbě ztrácí ae
třením pluhu o půdu kdežto 55
procent vyžádá si uříznutí a zved
nutí ukrojeoé brázdy jakož i tření
piazu
Aby se docílilo nejdůkladněji!
bo rozdrobení půdy budiž použí
váno při pluhu krojidla není li
ornice přilil kamenitá Krojidlo
sestává z nože připevněného před
radlicí na hřídeli a tak upraveného
aby byl nápomocen při obracení a
drobení nůdv Kroiid em uanart
oí e též náležité obrácení půdy
následkem čehož se všechno rošt
linstvo a po případě hnojivo nále
žitě zakryje
Orba má též značný vliv na vlá
nu pnoy miudokou orbou se
umožní aby vláha mohla se stá
bnoui rychleji do hloubky Pakli
je půda neprostupnou následkem
příliáné slehlosti měla by se orati
na jre mělce na podzim pak h!u
boko- Hlubokou orbou podzimní
společně 1 působením mrazu do
bou zimní umožní se lepil prostu
pování půdy vláhou a předejde se
tvoření ztvrdlé neprostupné vrstvy
(hard-pan) kteráž často vzniká
následkem stálé orby do stejné
hloubky Kde je půda lehká 1
porovitá do té míry že vláhu ry
chle spodem propoužtí neuškodila
Jby takováto ulehlá nepropustná
-j-vrstva proto je zde radno orsti
po několik roků po sobí do Stejné
r hloubky aby ae ona vrstva vytvo
fila
Velmi důležito je při orbě při
hlížetí k tomu aby se jí vzbuř o
vala vzlínavosl nebo li capillarita
půdy neboř tato vlastnost umož
Buje větlině rostlin přijímat! vláhu
Půda totiž prostoupena je malými
otvory mezi jednotlivými svými
z4-:jm_ 1 _ : iíl _„
Vllliviaril IQilll vrff eiuU(71 zc
apodu nshoru následkem známé
ho zákonu fysického Aby
mohlo vystupování vláliy pravidlo
vsti musí se i v tomto ohledu
půda přiváděli vzděláváním do
žádoucího atavu Půda nesmi se
udržovali tak porovitou aby vy
pařování bylo přílilným proto
mnaí povrch její býti oakypřeo
aby průlinky zmíněné přerušily
a vystupování vody k povrchu za
mezilo Dostačí když voda vy
stoupne jen ka kořenům fe li na
povrchu půdy Ikrsloup stoupá
vláha rychlá na povrch odkudž
e vysoulí a tsk jsou rostlioy o ní
připraveny že je tomu tak mi
lém se snadno přesvědčili na
čerství gvláčeoém pozemku V
místech kde je půda zkypřená
uschne v krátce poněvadž vláha
nemůže od apodu stoupali Za
to viak v mísiě kde jsme llápnu
li zůstává povrch půdy po dlou
hou dobu vlhkým poněvadž je
sásobován vláhou spodní
Ornice musí býti náležitě ule
hlá aby průliuky byly dosti malé
neboť jen takovými může voda
aamovolně náboru sioupati avlak
aaivsiue) sieMa)ae)sis)es 4(esi si
I
™ mm
Ilospodarskii Itesiuku
rvřaéa Já JtJfi
EkiolioHolie)iclsolioliotsHok)rlsPkiOkiolsolsoisoaiolsokioaioiaiioMoisai
horní jrjí vrstvi má ! 1 i na dva
nili tli palte toimřluřaa aby vlá
hs nemohla al k povrchu Aby
choti lahránili unikáni vláhy
tmariMW rVVi V! 3y rUf4 p
orbě ponlvaJl Kot se srovná aby
nebyl velký povrch vyetn vysu
liilclmu viduchu a pak se liorol
vrstva roamělnl 1'ouie podrimni
orba m nemá vláčeli aby na půdu
mohly vzduch miát a vůbec po
casl účinkovali plnou měrou
l)alífm účelem orby je nálelitl
provětráni půdy aby ae dodalo
kolínkům náležitého vsduchu po
llebného k rúsoým lučebním tmi
nám jako je ku přikladu oiirifi
kace Čili přeměňování dusíku 1
půdě se naleaajlelha ve tvar rost
linami nejsnáse přijatelný Aby
niinhkaco náležitě postupovala
je třeba tepla vláhy a vzduchu
náležitém poměru
Výsledkem orby je též tvýScnl
zmíněné vslhavosti půdy násled
kem kteréž jsou přiváděny z hloub
ky půdy s vláhou různé rozpuStě
né výživné látky pro rostliny
které nezapoultějí svých kořenů
dosti hluboko
Půda se má vždy orali jen leh
ay Kayz je ve fpstoéti slávu
íysikalním Pakli je v dobrém
stavu takže lze lůno pro osení
snadno připravili když je vrchní
vrstva půdy bohatší nežli apodina
může se pozemek oseti aniž bylo
třeba ztráceti času orbou
Nikdy oeořme pozemek když
je přilil mokrý nebo suchý takže
se až práší neboť v prvém přípa
du nadělali bychom hrud v dru
hém pak by ae nám půda po delti
llila
1'áře pM krmení kukuřicí
Letos máme opět rok chladný a
mokrý následkem čehož budeme
nepochybně sklízeli značnou část
kukuřice měkké To bude míti za
následek že počoe se jí dříve kr
rniti nežli jiná léta Mnozí zku
lení hospodáři se obávají že bude
toto krmení měkkou kukuřicí mfti
za následek nemoci mezi vepřo
vým dobytkem A mají pravdu
Mekk i kukuřice působí vždy znač
oých íkod
Nejčastěji! chorobou která oá
sleduje krmením kukuřicí měkkou
je nestraviteinost Můžeme li ví
řiti anslyslm některých zkuieb
ných stanic není mnoho rozdílu
látkách potravních u kukuřice
měkké a tvrdé ale riiuHÍrne uváži
li Že kukuřice měkká je nedozrá
lá následkem čehož spotřebuje jl
dobytek více Když pak dobytče
sežere lakové množství kukuřice
nevyspělé nemůžeme se ani dost
málo diviti že to jeho zažívacímu
ústrojí ku prospěchu netude
Kukuřice měkkl má jiné vlast
nosti nežli kukuřice vyzrálá —
ona totit snadno kvasí a kysne
což má za následek průjem jak
zajisté každýdosvědčí kdo krmení
podobným zrním zkusil Nedo
zrálá kukuřice mi iit tu vlastnost
že otvírá pory kožní a působí na
ledviny tak že zvíře na prvním
místě zeslábne Jinými slovy jsou
první účinky nedozrálé kukuřice
té tytéž jako účioky šťavnaté ne
sporé jarní trávy A vle co při
vádí zažívací ústrojí do nepořádku
musi mní nepříznivý vliv i oa oběh
krve
Je li poiooným způsobem zvíře
oslabeno podlehne tníte aema
cern a lim si vysvétluiesne proč
ku přikladu cholera řád! nejhůře
mezi vepřovým dobytkem který
by silné krmeo kukuřicí mokrou
Píce tuto nemoc sice nezavinuje
příčinou jejl je nákaza aviak
oslabuje zvíře následkem čehož
toto dříve ji podlehne
Při tom dlužno podotknout! i
mnohých případech nelze ani pád
dobytka při krmeni měkkou kuku
řicí přičítali choleře vzdor tomu
že se to na choleru sválí Přizná
ky nestravitelnoéti zaviněné kr
měním nové kukuřice mohou ae
podobali přizsitkům cholery úr boř
jsou podobného rázu Následek
toho je že mnohý pak buhí pra
sáta v doměnl že je mezi nimi
cholera kdežto mohl by jich maso
dobře zužitkovali Již z této při
činy je třeba věnovali dvojnásob
nou péči krmení kukuřicí novou
zvláště když není úplné zialá aneb
je částečně mrazem poškozena
Nejlépe je máme li kukuřicí ne
dozrálou krmtti dávali ji jako pří
dávek ke krmivům nežli jí lypati
dobytku nešetrně samotnou Kr
mine li jl ve imlleniné a krmivy
suchými jako je Irotovaoý ovea
soeb otruby nebezpečí zlých ú-
činků se velkou měrou anlžl O-
byčejně se též největií chyba dělá
tím že v pádu aklizně měkké ku
kuřice ae všechua oatatnl píce
zaataví a krmi se jen kukuřicí aby
co nejdříve zužitkovala Lépe
krmili stále jeítě jetelem ře-
zankou a travou a při lom prasata
oa kukuřici přivykali V případu
tom bude přechod pooenáhlý a
nezaviní tak náhlou pornchu
Za těchto okolností lze též do
pe-tuřovaii předkládali vtptovfma
talltkU tUtiatek tiíetenlho Ithll
a urealsa vodnatý (h) poautpMle
l soda) kdyl pofoe e krmili
novou kukuřici K dřVvtntmu
uhlí rliř má rilnvý dubtHk
volný přistup a Sptutrbuje bo dle
lil oni kdclio sirnsisn solnsij"
dává se do klmivi v divkéth o
I '1 n 4 lift o dvou duthaáth Uoi
nebo dvsktát di niit Mimo loto
opsiltnl můle se přidávali do
vody k pM M-y e 1 retlaaU
jevili nsk přlsnsky nemoci ně
eoím kapra kyseliny sirovi ns
kaldý kus dobyiki denně Jelo
snanirnilý trgulalor prosiřrdok
tráveni podporující a iniiirpiiiký
Celkem dluloo řfci lenová ku
kutíce nikdy by nrtavínila tolik
nrsnáil kdyby se jl krmilo msum
ní a rozvahou v menllm množ
ství a společně 1 jinými krmivy
zvláště v první době nežli si na ni
dobytek zvykne Kdyl budou si
hospodáři hleděli uvedených prs
videi budou jistější nejen před
cholerou samotnou ale i před
různými jinými nemocemi které
le choleře podobají svými příznaky
jež různi Spekulanti svými prášky
jako choleru léčí
Týdní přehled o stavu úrody
Chladné foíai( působilo Škodliví na
dosud ntsklitenou úrodu — Uhodl
vít mratiky po!kodily komu jen
ictla málo ale (hladné polasi
tdritlo Jtjl dotrinl
Ačkoli celý minulý týden koo
čící dnem 31 záři byl neobyčejně
chladný a mrazíky uhodily ve
vfech středních údolích a zasáhnu
ly až na jih k severním zálivním
státům škody jimi způsobené
byly nepatrný vyjímaje v Částích
nejkrajnějšlho západního Kansasu
Nebrasky obou Dakot Minne
soty a Wisconsinu
Jiboatlantické státy trpěly pří
lišnou vláhou a také silné deště s
minulého týdne které spadnuly v
severní části missourských a ho
řeních mississippských údolí zdr
žely mláceni obilí a zárovefl způ
sobily vzkličování obilí stohova
ného
Sucho jež trvalo dtlS! dobu
Dyio koneene přerušeno deSti ve
východních zálivních státech ale
dosud trvá ještě v ohioském údolí
Tennesscc a ve středních a zá
padnlch zálivních státech Státy
na pacifickém pobřeží měly mi
nulého týdne nejvýš příznivou
povětrnost
Vzdor uhodivším lehkým až
silným mrazíkům" které se dosta
vily v celém kornovém pásmu ni
úrodě korný způsobeny v celku
jen nepatrné škody Jen v někte
rých okresích v Nebrasce Dako
tácb Minnesotě a Wisconsinu
způsobeny byly poněkud škody
na úrodě korný Chladné počasí
však povážlivě zdržovalo dozrává
oí zvláště v západních distrik
tech avšak později dostavivší se
teplo mělo velice příznivý účinek
úroda korný si stoj! velmi dobře
vyjímá e v ohioskénr údolí a v
Tennessee kde trpí luchem Ve
liká část úrody jest nyní bezpečni
před mrazem a ostatní bude potře
bovati k dozrání jen ještě jeden
neb dva týdny příznivého počasí
Na aeverolm pacifickém pobřeží
byla sklizefl jatky ikončeca V
Dakotách a Minnesotě stohovaná
jarka byla poškozena mokrem a
mlácení tam bylo zdrženo dešť
Vyjímaje východních distriktů
kde počasí bylo deštivé a přeruší
lo tam sbírání bavluy v celku
ostatní čáti bavlnového pásma
bylo počaní příznivé pro sbíráni
bavlny a v této práci učiněn znač
ný pokrok Bavlna jest však na
mnohých místech poškozována
pilousem a jiným hmyzem a také
rezí Silné deště poškodily ji v
Georgii Již Carolině a ve Florí
dě Bavlna se rychle otvírá ve
všech distriktech ale úroda bude
jen asi průměrná
Pozdní tabák byl poškozen su
chem v Tennessee a Kentucky a
silnými dešti v Sev Caroliné a
Floridě Vlhké počasí poněkud
poškdiio tabák uložený v Mary
landu Větlina sklizně jest již
sebrána Zprávy ze všerh koo
čin týkající se bramborové skliz
ně zní nepříznivě
Uzimoí orba a setba pokročily
uspokojivě vyjímaje v ohioském
údolí kde jest půda přilil luchá
Ve středoatlaotických státech bylo
opět pro tyto práce přilil mokro
Zde následují telegrafické íprá
vy z jednotlivých itátů:
NEBRASKA— Týden bylebtad
ný a v nejkrajnějších jihovýchod
nich okresích uhodily lehké mra
zíky v okresích západních a střed
oích byly ailnějŠÍ a na některých
místech dokonce ničivé Se m
nosečí mlácením a le letbou
ozimky le rychlá pokračuje a něco
plenice již vzeilo Koma v jiho
východních okresích nebyla po
ikozeoa ani y nejmeollm ale v
středních a západních okresích
uhodivší mrazík kornu částečně
poškodil
KANSAS— Se senoseči se po
kračuje jakož i ae sklizní pícnin
Pozdní korná byla poněkud po
Ikozeoa mrazíkem na severozápa
dí jinde dozrává pomalu násled
m thladnlhe) pnčisl K nsimttl
eiboii I pnktlČuje pftU e v
přlsnivrm sisvu Mlties sí
pal kde t pUliš stuho Se
sríbmi ploníte se pnkrsf pt
viny u p'kné na seirrerápadu
uhodil oiřivý mratlk ttdtý po
škodil sshrady a pícniny
JlJNl KAKOTA— Týden byl
chladný drltivý v prvé polovici
lýdnt 1 ni stohovaném obili ipa
sotwny byly škody Druhá pulo
it byle o pi a a mlácením 1 s
senoseči se pokrajovalo Mrailk
který uhodil dae 16 slehnul linii
ntdcxrálé korný a poškodil něco
poidniho lnu a millety lieiptáv
o všech okresů se odhaduje le
Iři Čtvrtiny úrody korný nebylo
poškoseno lle le jest dosud
měkká
SliV DAKOTA- Deště se sní
heni kleré se dostavily v první
polovici lýdne zastavily mlácení
s nimi započalo bylo teprve zase
ke konci týdne Obili ve slohách
jest vlhké Mrazík který uhodil
v prostřed týdnezničil zeleniny 1
poškodil zosčně pozdní Ion kor
nu kttr potiebuje tepla a jasna
k dozráni Zrní v klasech násled
kem vlhka počíná klíčili-
IOWA — První polovice lýdne
byla chladná deštivá a zamrače
ná druhá byla jasná a na dozrá
vajícl kornu příznivě působila
Dle veškerých došlých zpráf lze
soudili že koma nebyla jjoškoie
oa ani tam kde teplota byla nej
nižší Větší Část korný jest již
bezpečna před mrazem jedině
pozdol dozrává pomalu Se sklizni
bramborů a jablek se pokračuje
podzimní orba dosti pokročila a
rozloha bude větší nežli obyčejně
MINNESOTA— V první polo
vici týdne bylo počasí deštivé a
zamračené v druhé se vyjasnilo
Dne 16 17 a 18 uhodily mrazí
ky které zničily pozdní len na
severu a poškodily značnou měrou
kornu Avšak v jižní části státu
jsou ikody poměrně nepatrný
Dne 18 září bylo započato opět s
mlácením ale práce ty byly zdržo
vány mokrým obilím a pak také
stroje mlátící následkem mokré
půdy nemohly být dopravovány
místa Něco korný jest již bez
pečno ale většina jí sotva dozraje
WISCONS1N— Přílišné dešiě v
západních okresích poškodily sto
hovauí obilí a zárovefl zdržely
mlácení Dne 17 a 18 uhodily
mrazíky které poškodily kornu v
některých okresích ale většina
zůstala nepoškozena Bude to
vyžadovali isi lýdne neb-desíti
dnů aby korná dozrála Bram
bory zahnívají velice tabák jest
již sklizen a úroda byla veliká 1
jakost jest dobrá pohanka ae po-
člná sklízeli úroda jablek jest
slabá úroda brusinek jest dobrá a
počíná se sbírali
MICHIGAN — Příliloé deStc
poškodily fazole a brambory a
zdržely íarmerské práce Ranná
korná se teče ale většina potře
buje asi desíti dnů příznivého po
časí k dozráni Brambory zahni
vajl cukrovka jest ucházející
všechno obilí ve stohách počíná
klíčili a jest vlhkem polkozeno
akost jablek se zhoršila
MISSOURI-Z počátku týdne
bylo počasí deštivé a teplota nlz
ká čímž pozdrženo bylo dozráni
korný alepak byly povětrnostní
poměry Rejvyl příznivé Mrazíky
nezpůsobily Žádných ikod dvě
třetiny úrody jest jíž bezpečno
i rtd mrazem a ostatní bude ssi
ve dvou týdnech Bavlna se po
Číná otvfrati a se sbíráním se za
počalo úroda jest ale pod průměr
Setba pšeoice byla pozdržena de
Stí ale nyní pokračuje rychle
Úroda jablek bude slabá
INDIÁNA "Teplejší poíaaí by
lo v poodělí a úterý ve středu a
ve čtvrtek se dostavily deltě v
sobotu ae značně ochladilo ale
korná nebyla poškozena a vyhlfd
ky na úrodu se značně zteplily
Dobrá úroda rajčat se očekává
ale pomalu dozrávají Úroda
jablek a brambor bude slabá S
ozimní setbou se pokračuje po
měry jsou příznivé
ILLINOIS-Z počátku týdne
bylo počasí teplé pak se ale ochla
dilo a dne 17 a 18 uhodily mra
zlky v severních distriktech které
způsobily poněkud Ikody Tem
peralura vstoupla rychle ke konci
týdne Korná jest t většiny již
mimo nebezpečí S podzimní or
bou se pokračuje
awV
(Jtlui-
Lovní výlety do míst
OHIO A INDIÁNA
1 N n Ki rAH n fi MJtia
Halná na rtobii 30 dni
OHIO
Toledo
Urbana
Marioo
Columbus 1
Springfteld
Dayion
Cincinnati
Sandusky
Lima
Bcllefontaioe
Ceny okružního lístku z Omahy:
INDIÁNA INDIÁNA (VoVtA
117 KO
10 40
7 J4
7 J4
1814
7 J4
7 34
7 J4
18 00
J 14
a6 80
llimmom!
South Hend
Pt Wiyne
Msrion
Ll Payrtle
Indianapolis
New Caslle
Evansville
Híchmond
Terre Itaule
li 94
J 17
tl 14
sjao
14 80
9200
S S4
1180
Lngantport
Kokomo
Wahaah
Laporle
Crivrlordsville
Nonh Veroon
Vincennei
lil 67
r 1160
II4O
10 00
1147
1367
II 80
i
KENTUCKY
Lotiisville I1600
Toto jest částečný seznam míst do kterých! ceny jsou uvedeny
Podrobnou iprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně Č 1401 Farnam ul Omaha
ineb si dopiŠte pod adresou W II HUILU IMt 1'llSH Al't„ OMAHA NEH '
mi3
Velmi snížené ceny
PO
Wabash dráze
Vflctnlkftm Ji rlilí navUtívltl svá
domovy v ImlItitiA Ohiu a Kenturky
ro(Ul ie dno 1 H„ 15 ziíH n říjím
bitky za velmi levnou cenu a platná u
dloubnu dobu
POLOVIČNÍ CENA
Do Baltimore Md a nazpět
naprwtnl I7„ 18 a 19 láM
Do Little Kock Ark a nazpět
ni prodej S a 4 tljna
Do Detruit Mích a nazpět
na prodej 14 IS tlí a 17 HJna
Výletní lístky pro hlednjíd sl domovy
do mnohých míit na jihu a Jlhovýcbodo
buď Jun na cestu tam aneb cestu okruž
ní protlftvajl se první atfuti úterý kaž
úého mésíce
Wnbsub let ledlná drKba vedouc!
kolem svttnvé výstavy a skýtající rAera
vyhlídku na budovy a výstsviitě Ve
íUrzné spojoní Žliliní omnlbuiovádo
pravá na wui urftze
Elcrantnl výprava ipiIiívhIIcí z vozfi
spacleb vozů opatřených lenoikaml a
vysokými opěradly na víecn viacluu
Žiídi lte avtílio jednatele abys vílu tv
pravil po WabaiiU O enny brožurky
a Cplný návod požildiijte ve W slinuli
mKluků úřadovno 1H01 Farnam Ht
aneb sl dnplAte
HARRY E MOORES
flenl Agt Pass Dept Omaha
Deplsy přicházejí kaldý den od
lidí navolivších se placent vel
kých účta lékařských kteří nalezli
v užívání Dra Petra Hoboka
(draví a blaženost Lék tento
oeprodává v lékárnách nýbrl
lidem přímo od majitele Dra
Petra Fabrneye 111-114 So
Hoyoe ave Chicago 111
wieí strofo
zcela nové kterél ae pro
dávají po f 35 k dostáni
jsou za f jo - Hlaste se u
zkrácení £1111
zlepšená olwlulia
2 listopadu
Denní chicagský zvlitttnf vlak vyjířdl
730 riiio místo v 7:00 ráno V tuí
dobu přijíždí de ťblcsira
Denní Ht ('sul Mnpls ezpressní vlak
vyjíždí v 7d0 tf no místo v 6M T tuí
dobo pUJÍídí do Ht raul-pls
čís 9 Overland limited do Chicaga v
7'45 veíer mi spueí wj poiie Daleko
rychleji Jode na zApad t Chicaga do
Omahy
North Wonturn to mAŽeulnlti
MEZI
01AH0U
A
CHICAGEM
PO
Chicago
Milwíiukeo &
St Faul
Železniční doprava mezi Oma
hou a Chicagem po Milwaukee
dráze byla zvýšena na tři rychlo
vlaky denně tam a zpět Na vý
chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí z
Union nádraží v Omaze jak ná
sleduje! Čía a Overland Lim v 8:05 odp
Čís 6- Východní Exp v 5:45 odp
Čís 4 Atlantic Exp v 7:45 ráno
Limited vlaky jsou řádně vesti
bulovány parou vytápěny a elek
tricky osvětlovány 1 elektrickým
světlem v každém parádním poko
ji
-Výtečné jídelní vozy
Q vlnky denné
3
tam a zpét
Městská úřadovna:
1524 Farnam ul Omaha
hlavní jednatel pro západ
Min firaorna: UOl-3 Farnam oí
Železniční pozemky as prodej
V severním Wisconsinu Chica
go St Paul Minneapolii & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních ai 400000 akrů vybra
ných pozernkC rolnických Ti
kdož koupi záhy mohou vybrali
si pozemky při krásných řekách 1
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jei poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po větlině jsou zales
něny pftda jest úrodnou a anadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolia
Dulutli Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P„ M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhl pro
plodiny íarmerské
O bližll podrobnosti pište na
Gea W Bili
pummknvf komtuaf Hartfon Vf
lb Q Jf McRat
lor A a I' st Pii' Mino
Drába i šmm ni]
DO TEXAS
WMsaacKCTOBcaataasn
Nízké
ceny
na
západ
a
$2500
Do Han Franclsko
a Loh AiiíícIch
Scatllo a Tacoina
Wash a Portland
Ořežou - - $2500
Hpokano Wash - 2250
Itatte a Helena Mont 2000
HnltLakeClty Utali 20 00
IHí? Jíorn IliiNln Wyu 1075
Lístky na prodej denní
aí do 30 listopadu
Přiměřeně nízké ceny do sta jiných
míst Požádejte ntb dopilte li o
brožurku obsahující všechny po
drobnosti Veskrzné turistické vory do San
Prancisco Los Angeles a Seattle
J B REYNOLDS City Pass A?ent
1 502 Farním ul Omaha
HOTEL PRAGrUE
ČESKY HOSTINEC
u mésta Praby
na rohu 13 a Wilifam ul Omaha
řlstd a pohodlní zaKiiiii) pokoje pro cestující Jako I výborná
strava a vzorná obsluha V hostinci otvlržfte tfiofnf HTOltZ&V LKŽÁK
ncjlorf druhy vln a HMrll a nejjmnnřljlf doutníky
Krsjaná savítítu II do Omahy nilvstívou ubytu te sm v hotulii Praha a
ijíiitílte nelnnoin pmiftz ale zbavíte ae I vtallkyYh a snáf a
Tel MH24 Ofiřizen kraanMl(M VIUKNC IMIIIIlOiSkí
aaaaiaaBiaBaaiaaaBaaBaaBaBasaKiaiiSM
SIMaia™iaiawsaiaaaiíwiaorTaBrBra
nnív
mu
PnilmaiioTj Boíletorfi mad rizy a rilie
mnut tou ía Tiect TlaUcl
Najlepll dráha do všech ulit
Kaasaa laéláaskáas áaeasi Texas a
Mexika aaa ťaelflckén lebřeái
Jda přímo do
jnla40a Shannio flniBTfB
OaHu 11 Vorth SlQjboTA
Wanihoh!aWeo ?tmp
8oltoa Taylor GahenriHc
jLocUur Cmrletta Saalíarcc
LaOnxga ícatci Alrarado
1I0USTD5I EILVESTOM AllsH'
I
saw winv
m HAMBURSK0-AM£RI0K4 LINIE i
ni
HptiMnost tntu ndriiile lt rok pravidelná sp Ji
IreulHivyml ludoil NeJrrrlilHil Jízda a New írko d
Ledě ingudí re čtvrtek r sdIhiIu
Evropou driiu
llMniburku
Hambursk(#nerli:k Linie lesl nelsiartl NAineck Trans-Atlantlrkil Páru
vebnl Hpolefnoit s vlaatní iMI2 lodí malířích úhrnnou nnnt mi tiku „
tchto Jaou vtllká námořní parníky zahrnujíc! 84 dvoulroubových parolodi
): """"V'""1" i uarnopT jiMu i aaovy počet parolodi st
Vlaatnl Žildná jiná společnost Ohledná proplavu % cen obrafta ae na
HAMBURG-AMERICAN LINE
Paroplav Spol Sev-nemeckéno Lloydu
Po parolodích expresních nejrychiejlí ízda přes
moře ca 5 dní 15 hodin a 10 minut
"TBW YOřlK A Ilftf3MKPr
Prald!nái1oi)rT po rjehiyrh jpmMiilrh parolnllik
Th"iíHr:r W""r™ "'r"1"' 4tiio—r aHooprlDa Wllhl- (akMrla MaHa
Pravidelná dnprava po otubnlch dvoalronbovrnb Darolo4(rh a 10IW innirk usm
d ouhřcS SO top llrukh "Oro Ku tamnf Hi-oiStlnL
nmmh -Fnwlrlrli H Hnm" "Konl Allrf 'rritummlnmi °mlin
ťmvldalos poStoval doiirmva ikaadf ttvrv k) "Khalo" "Slaln" tleck"
Htrcdoaamnl doprava
faídoB aobnt-"Uliiin "Tráva" lohaaaollara"-0 poateal ohldo jldr v kalili a
nati palubí cea atd obraťt M aa ' aan a
jELItICIIS & CO 5tíroadrrayNew York
-Hlavni tsdnatal pro apav4Aa-
H CLAUSENIUS & CO eo-oa ueob atr