Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 22, 1903, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
í
ROUSKU KOllKNY
HifulHirtlV NU
TA SRDCt
m
"tak 10 n4ti Ivalffku intil
to vidli jak vit maji na paměti
vy ti nt ně nrjdlive pamatnjn a
ini k houbec o honkého
bsráfnlka jaký led k nim spěch
pOlIlle 1(111 dl llěkoho 0pllt
kilo l)' se vyiUI A tri jit m oll
t jl a jdřle r l'i Mlátí? IlInlWr
ardm abyste lu veři-rein t 1 i -
"Slavíme u nás a vt-imeme
4nky na truhlu" venku povídal
Loji
"Trk tuk buď lak dobrý'' pli
Svědíovat Jóía nrtnl4t po crslě
zamířili k chalupě Nepomoě
'Počkej vyviní je abychom
J vojíni dupotem nrvrbudili děti
j E( to chrnpe'' íekl chalupský a
utevlťv branku vešel na zíscp
chalupy a po Špičkách do stodoly
I'o chvilce vytáhl nitky t branky
Jó'a navlékl ii Šandu ptipevné
nou k vojce a vzav vujku do pra
vicc vykročil Lojza tel ra lin
kami Huřlačky měli staženy do
týla uSi podvázaní pod bradou
kolem krku vlněné Sily krátké
burnusy a kalhoty v botách nevy
sokých Jak tu spolu šli kdo
jich neznal nebyl by dle podoby
hádal Že jsou bratři luza šel
krokem drobným a rychlým Špičky
nohou dávaje k sobě Lojza zdlou
bavřji t nohy prohýbaly se mu
koleních jakoby stále chrčí po
klekati Dále za vsí šlo to hůře
sněhu bylo přece jenom vysoko
nohy těžce se z něho vytahovaly
zapadaly místy až k boku Józa
zapadal častěji kráčeltě napřed
za to však m£l delší a tencí nohy
lépe je vytahoval Když scházeli
návrší jež na stráni kopce se
hrbí klátil se proti nim ohnutý
dloubán rozhalený burnub házel
se mu kolem těla lál měl na krku
ledabyle otočený na hlavě létal
čepici se Štítném do třetiny utrže
ným Jak bratry Nepovímovy shlédl
zastavil a chtěl se snad vrátiti ale
byli již tuze blízko pro sráz do
vrchu jich dříve neviděl
'Podívej Zlevor' podotkl cha
lupský '
"Šelma jedna'' odpověděl Jóa
polohlasem a dívaje se na skrče
ného Zlcvora zasmál se
"Vy jste Čistě umíral'' za
chechtal se Lojza proti Zlevorovi
Příchozí vznesl trochu hlavu
pozdvihl čepici a přihlazuje si
proSedlé spocené vlasy na Špičaté
lebce Špulil rty a krčil nos Měi
úzký dlouhý obličej a na lících
popelavé strnisko
"Pánbůh tě potěš Nepovíme
abys tu ránu unesl' řekl skrouše
nýni měkkým hlasem
Józa přikývl a smutně podíval
se na Zlevora
"A jak pak koSilka padla?"
zase tak smál ae chalupský
"Zaplať Pánbůh Pánbůh ti to
Nepovíme nahradí'' odpovídal
Zlevor a díval se na
tom byl stále několik
nich vyhoulť le do
snřliu
"Mně se zdá že bych jí na vás
nenašel ze bude někde dole už od
včerejška uložena" dotíral Lojza
Zlevorovi po vsi vykali všichni
ale oo málokomu
'Zaplať ti to Pánbůh ještě jed
nou Józo a Píubfth tě provázej
tu kosili ti nahradím jináčc tuze
mi pomohla" zase baráckému
řekl Zlevor a přitlačiv čepici níže
k uším sněhem hrabal se do
vršku
Také bratři oddechnuvše si vy
kročili dále Zlevor krče hlavu
do ramen a ruce usaje v hlubokých
kapsách rozhaleného zimníku
ohlížel ae bystře dokud nezmizeli
Pak dlouhými kroky tlapal vzhůru
jak šel tak skrčen široce rozhalen
zdálo se jakoby ae chtěl vznesli
jakoby jižjiž křídla roztahoval
Nesl leně v kapsách trochu kávy
cukru a mouky
Zlevorka byla zuberská rodačka
a muže uhnala ai někde na službě
Před lety se sem přistěhovali i
najali světničku jako kukaň
Ona chodila dělat na mlat do
polí on také hledal živobytí v
polích lesích rybnících řekách i
kurnících ale jiným způsobem
Měl široký revír v samém Zubří
mnoho práce si nevyhledával
Lidé si ho nevšímali byl na
vsi jako vrabčák mezi drůbeží
Došed k vesnici nešel cestou k
návsi ale zahoul vzhůru nad cha
lupy a brouzdal se sněhem kolem
zahrádek stodol Když přišel k
baráčku Nepovfmovu zastavil se
vzadu u stěny opřel se nahnul
hlavu k okénku Viděl neustlanou
rozházenou postel kaaafasovými
peřinami Pak spatřil ruce roz
dělávající peřinu USkllbaje ae
prohraboval strnisko na tváři
Kdyi ruce peřinu sýpku rozšně
rovaly brábla jedna do vnitř vy
táhla velikou brst peří Zlevor
dav čepici hlavy oaklonil ae
trochu více
ťlM Nrpovlltikll UialuptaOU
Zas M iilfcloml pnvrUlrfl
iifiiiou blidrl na postel i IM
k ty hnědé nu MŠněrovaly
svrinniu torurmy polMšr a air
vyliiábly hrt iw M Zlevorovi
ť)li pli lom hrotné do míchu
mál n sípavě až se prohýbal
I k nahnuv se (Jola pěnit uhodil
do tirnti
NVprtvímka leknutím UftknČila
kmm k oit poniele a II roní) plo
t po Krmi Chvilku Mála strnule
pak tailívala se na okno a k I1
živé byinsti lipvidřla ohlédla Se k
oknům ostatním Nikdo nic Ne
chali polštář polMářein a vydrhla
z chalupy Na návsi bylo licho
nikde ani človíčka Chalupecká
přeběhla záep otevřela branku
do zahrady vběhla do sněhu zíra
la ta chalupu — ale nespatřila ni
koho jenom čerstvé tlápoty po
znávala Kýla zle rozechvěna
Kdo zde byl — kdo ji viděl? ti
bylo to fnament? Ne — někdo tu
byl viděl měl znělo jí v uších
Pak spěšně vracela se do chalupy
v síni plaše pohlédla na komoru a
vběhla do světnice Do poslední
no pyri seoraia pen po podlaze a
strčila jc do polštáře Zašněrovala
polštář smáčkla pytlík plný peří
a strčivši jej pod jupku spěchala
ze světnice V síni zase plaše se
poohlédla a zaklapnuvši dolní po
lovici dveří letěla k domovu Na
záspi u chalupy ustala v rychlosti
a pohlédnuvši do okna šla volně
do tmavé síně Jak otevřela dvé
ře ozvalo se s postele: "Mamin
ko!'
"Nó — ' odpověděla
'Mám jut vstávat?''
"1 jen spi!"
Na posteli to křuplo spáč se
obrátil Nepovímka sedla ke
kamnům a zatápěla Ve světnici
rozjasňovalo se víc a více Nebylo
tu podlahy pouze dupanioa zle
hrbolowtá Pj obou delších st£-
nách stály postele na židlích vedle
byly odložené peřiny stlalo se tu
ao vysoká a zbytečné peřiny se
večer odkládaly V Sele světnice
byl stůl kolem pří zdi lavice na
hoře rohatiny s talíři hrnkydžhán
ky miskami v předu židle vy
knihovaných lenochů Na levo
ode dveří stála police a na stěnách
temněly se obrázky — to bylo
všechno
Chaloupccká sedíc před prakem
paži měla opřenu o kolena a dlaní
podpírala braJn Zírala na miho
tající plamen Vařila Ta práce
Ncpovíinku nikdy neznavila Po
vsi řídali si Že u Nepovíruů mastí
zelí kyselem a kyselo vařečkou
KdyŽ dokuchtila zavolala:"Lojzo
Tondo vzhůru!'
Kluci majíce na sobě jenom
plátěné hrubé skoro ještě režné
košile vyhrabali se z peřin a na
tahovali kalhoty potom nabrali
si každý z mědíce vody do hrnka
dosi tu se zásep trochu
ospiicnoout Myjíce se prskali a
funěli jako křečkové když staví se
proti psovi Vrátivše se přičísli
namočené a slepené pačesy a klekli
u postele k modlitbě Když oblékli
vestu zavázali Šály kolem krku a
natáhli kazajky sedli matkou k
plné míse Po snídaní oblékli
ještě burnusy přehodili brišny
natann ueranicky podvázali uši a
řekíes "Páncmbohcml" táhli do
školy Z jiných chalup a baráků
také po dvou po třech trousili se s
kopečku i návrší k městečku
Dále cestou se menší skupiny do
honily a při hovoru hrabaly se
sněhem Bylo o kožich tepleji
oežli den před tím
"Zejira do školy nejdu" hrdě
kamarádům oznamoval Lojzi
"Jdeš na pohřeb — že?"
"Jdu tetce barácké"
''Jenom ncpfij Je-li chumeleni
ce to bysme žádny do školy nešel
a íunus by nebyl '
"I však nepřijde — koukejC'
A Lojzík ukázal po nebí kolem do
kola
Bylo jasno pěkně modro jenom
na 'Východe bélela se ziře alu
néčka zimního jež malé a bez ve
liké záře stálo nad vrchem za mě
stečkem
Kloučkům počaly se na šatech
dívkám až na ófta zakukleným
na šátcích tvořiti jemné nitky jíní
"Budete mít muziku!' ptala se
jedna ze Školaček
I co pak ti napadá leda aŽ
dole snad bude jenom vejkrop
nevím jak to vyjednají"
Ale zvonit budou?' ptal se
Hoblíku Nácek
"To víš že budou"
"To jdu na vři rád vidím hru-
báka stavět To ti máš — vy
houpnou bo a hrubák náramný
zůstane tí tak jko otevřenou
tlamou chvíli viset"
Naši jdou taky na íunua "
Naši taky"
My jsme taky měli íunus —
babička"
My Frantu byly mu teprve
tři roky odvezli jame bo nt sáň
kách já sám táhl al aa hřbitov''
rckntovtel
7 Iilmií ťhttltmy S I) V 4
St faul Mínni i} dubna lun)
IINAl ftft Tula Vám riiUvámt rprávu o stavu naM Jednoty
04 Icina ili) 11 l Osna ini vt klnl shltxUto 1 mtrm isk na
ďnMvi tah I na niar(ini a l vl v dnbtém poll lkii naUtl
Jak v fpřáv shhdál mi Jednota VriU poírt knih pto nale
tpniky # ho li I a nii diplomů Mrr bjihum li li v hotovi pe
ní obtltili Mdime kby ťralM si někl odebrali simlkv Myl
by tiov knihy potřebovaly aby přihlisily knihy ty v levni cňl
ptodivlny vu
Dne 6 Metna trmřel btatt Jorl Punísr tlen pnlku Jan Amos
ftonirinky c f na ono pnpMfn ale ! vrKkrre pottrbná lutiny
Jo JI Metna ůladovn odeslány nebyly tuiiselo lu' vyplaceni
tc nmrtnl nalac oillolrno Al dnes bř pokladník penlrobr dů
věrníku toho spolkli k odevs IJnl dědicům ndesílá
Všichni telíme tirilu brsir ]oi l Punlsra a li jimi dinlíno
bylo n a ním setnlmili vl io jm nutili včrného brstrs upřímné
ho rádce a Maincho boinvníka pio Jednotu naši "Budil jemu těmi
kliká'"
Židi mu tri bratry a kujany vůbec abv ťiřadovnu uvědomili
kdo by se nové Číslo založit dalo a Um rpnsobrm ke vrůstu a rot-
květu naší tnild Jednoty nápomocní bylí
e Svornosti Bratrství a Lánce PKANTA A KUCH laj
PřiíJKM:
V holovosti i ledna loot t ni nn
Svatopluk Č i členů 161
Mladočrch č a " aa
Slovan 'č j " 78
rvarei naviicck C 4
Bratři v Kruh Č 5 "
Jan AmOB Komenský č 6 "
Karel Veliký Č 7 "
Rovnost Č 8 "
Česká Koruna Zl Dolu č g "
Čechoslovan Č 10 "
Čechie č 1 1 '
Chrudim č 1 a "
Český Lev C 1 3 "
Ladimír Klácel č 14 "
Jan Hus č 15 "
Nebraska č 16 "
Bratři Severu č 18 "
Za 6 měsíců úroky ze £9500
Úhrnem
103
67
37
4
6a
ai
3
31
39
a6
'4
27
7
29
43000
3J H8
aot88
aoj45
16418
8733
37 a°
16330
33-73
9823
56 55
77 45
5 5
25 61
6305
15 25
55 34
19000
767 Í324383
3500
3 25
8 08
660
6 60
00
00
900
3 00
10 60
G 75
3 04
příjem
VYDANÍ
i 5 ieana í' ranK skok siuzne za rok 1902 f 2500
5 " F A Krch služné za 2 JIetí 1902 75 00
15 Jos Tyra služné za 1 t letí 1902
15 " " za směnky
2t " I rank Horák jízda a služné
31 " M 1 BaStyř " "
3t " J M Aubrecht " '
30 " K II Dearth státní komisař pojištění 1300
3 února iiid Lech c 12 Cbl'S nájem za a schůze 4
4 Warner Warner pojištění majetku Jednoty
3G " New Pracné Times tisk žádost o změnu certifikátů
13 břez A R McGill za 500 poštovních obálek
11 " C L Dohm Hlavní Lékař Jednoty
31 f A Krch poštovné a expres
Úhrnné vydaní ia8 82
Pfť Kil LED!
1 ledna iooi v pokladně 1 2Uoo
Úhrnný příjem do 31 března 198993
Veškerý příjem
Vydání od 1 ledna do 31 března
Zbývá y hotovosti v pokladně $2045 01
STAV FONDU:
V úmrtním íondu jest Í11475 C2
V reservním fondu jest aofifj 10
v V celku 13545 01
MAJETEK JEDNOTY:
Pod úroky uloženo %i 150000
V pokladně 2045 01
Ve knihách diplomech atd cen No
Jednota vlastní vcelku $14095 81
ucctni vynoř oiezi kniny a ncty v úplném pořádku a stvrzuje
toto svými podpisy: FRANK MIXA
Nový život
slnhyiii inužúin
MH ) UI to upit mll)iMl
lU tkniM HiUill
U UoDiii lite Umí hta
UttMtr klrl f fcM Í řvH-
A- t4t JMI mít ' ri't't tfl }
lH'H ♦' 1 f)ttli ! f H ' t ťf Itlai
Obor!
Ulionivii dvfí řildky iiuJimIiioii
11 honii iti lhii
Š0Á íVÍiV'í" ]c?
mm v
Í2243 83
10882
1
M F BAŠTYfť úíeQÍ vbor
JÓÍU Při
kiokův od
hlubokého
L PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i
(iLEN CAKBON III ~ Red
Pok Záp"l Buďte tak laskavi a
uvřejněte také něco o našem okre
su v němž máte dosti odběratelů
aby též í jiní krajané o nás zvědě
li Jaro nám už nastalo a proto
každý z nás bud míti herky pil
no Brambory jichž se tu hodně
pěstuje a jež se tu velmi dobře
rodí sázejí se již o sto šest
Městečko naše dosti dobře po
kračuje a na vše jest v něm velmi
dobrý trh Staví se tu nová elektri
cká dráha sice přímo ze St
Louisů al do Edwárdsville co
bude pro nás tuze velká výhoda
neboť Edwárdsville jest naše sí
delní městečko a té! dosti dobře
pokračuje Též i St Louis jest
naše město v němž více méně ob-
chodujem Tak rnáme nyní vý
bornou příležitost dojížděli kam
i kdo přeje Také vám dávám
vědět ži zde vynalezli olej Ne
daleko od nás jest malá železniční
stanice zvaná Peters Station též
obydlená Čechy Následkem ob
jevení oleje panuje tu velký roz
ruch a pořád se jen mluví o tom
oleji- Již ae zde sorganisovala
velká společnost a zakoupila mno
ho akrů pozemku kdež se zt počne
vrtáním četných olejových zřídel-
Prvním vynálezcem oleje jesl Po
lák Ed Keller
Též vám musím sdělit Že jsem
přišel do velkého neštěstí Dne
a března mi byla odejmuta ruka
Také Václav_J'rimai byl operován
Rostla mu houba na pravé atraně
ale nyní jest doma % lépe ae mu
již daří Pobyli jsme oba dlouhý
čas v nemocnici v St Louia Vác
Primas vlastní zde hostinec se
strávním domem a jeho syn Josti
jenž tu má zařízený pekařský ob
chod též dosti dobře pokračuje
Prozatím dost podruhé v'ce S
pozdravem Váš Vác Kibikas
7ÍllTfttV V Z4cTt7
T u aronit imltl po i4mr
mnla atlTánl Ur k 1n' Uiul Kam
IMMorcr ZUwv l pro IK lat tkoa
lna OMritM II Hlra Dfk lilu LU
M Ar SllklU4itiMI Fa
Od břebt Horlily kde palmetto
šumí ve vánku až k zamrzlému
pobřeží Kanady nalézáme lidi
ktsří užívali a byli vyléčeni z rU
ných neduhů užíváním Dra Petra
Hoboka Pan Fr Fahriř ve
Wattewyll Ont je jedním
oněch Jak se to stalo sděluje
dopisu ku majiteli Dra Petra
lloooka "Po celý svůj život'
píše "nepřikládal jsem mnoho
víry v nadšeně znící dosvědčení
která plní časopisy ale v poslední
době změnil jsem tvůj náhled co
se tkne vašeho tvrzení o vašem
léku Doznal jsem od něho velký
prospéch Byl jsem skoro na
smrt nemocen slabý z nedostatku
potravy ježto jsem nic na žalud
I LI _K r
nu iiemoiii pourzei vzaai jsem
ae vší nadějp když moji lidé do
stali láhev Hoboka Po krátkém
čase ošklivost přestala chuť k
jídlu ae mi vrátila Pokusil jsem
se o jídlo a chutnalo mi Moje
lepšení pokračovalo Váha moje
stoupla a cítím nyní o 30 let
mladší a mohu vykonávati všechnu
práci na farmě bez neináze Boží
požehnání na vás a vašich cenných
lékich spočívej'' Dra Petra Ho
boko rychle osvědčuje své zdraví
dodávající vlastnosti ve všech pod
nebích Neprodává ae v lékár
nách ale od místních jednatelů
nebo od majitele přímo Adre
sujte: Dr Peter Fahrney 112
114 So HoyoeAv Chicago lil
Chcete bti zdraví bez pa
tcritnfch lékft?
Pak ae musíte usaditi v okresu
Polk Mo kde jest ta nejzdra
vější krajini na jihozápadě Na
too českých rodin ae tana usadilo
za poslední dva roky všichni jsou
zdrávi měli krásnou úrodu a mají
zajištěný blahobyt O Český po
pis krajiny a podrobnosti pište na:
Tbe Ben F Leonard Realty Co
Bol ivar Mo Pište česky pan
L W Doogres mladší apolečník
finy vše pro Tál obstará (19
— Předplácejte se na
Pokrok Západu vonze tl
rotné
"j -j 1
NcdniK ilátu suit Mtdlcat loitltiite
Tnntn novf iitJn vjliVÍ vílny tnnf jt
trl JtUmikiillv píjllliivril sliLitoml pM'Un ri
Nla'll'k4 iriiiipii"ll iI'i'jkiiimi riri
Uru ly mn' i I -hitluial 1 r riilxrh rnll
lil 111 ÍMiirku milxi ty liillilixtl uvá
iliiilvnii dily h vfnB přiví tmu kilo Jimi
Jli-li tiVbii vylíi1! lliiiiul vHiMiny nirnoi l n
ittriilir kKTíll uMvoi('iiy byiv (IWiiihulRijliii
niiii víiniii vknnli ininívaill! aolknl a
rfiiii(liiv m oiArli(in vm vAtirh phpnrlrth
1'nHtt 4il(iit k Hihim Mnllrml naiiin
KiBkinin Hldí Kt wne Ind uMni-Mi ám
Joaiil 1 ii litn Imlifkfi na 7kiii'ii Klnriii v
miirm (iimiu up jitkciik'iir rnrnk u
UiAiiimiI jho otiHi&hlj uritih mit lul iMN-házl
íimuv iiifl tolik t"iitvek ml mnl lf nn
riKitiDti oniiHtlti Uoiiiiivy Knh oliiMt (iv wlt
Iiy nn linii MIH tn nfikoniilli tuto kvíl
iliimáiil licími a rMiíli Jx iilariiiK v lutllkik li
n kiiuku (lu v!h '4 li uvíiii uliv u k lixul
hk miiuMin 11 jcoiiiHiiine l vvléAiu iiiiniH
nllloi Dohllivnl miilHMt kdv n iiiiiiflln
tohoto podivuhodného nového nohlHvntho
odlevu fUtav ixiflnl dnho ohmniiml a
MHf-ilý tnut ]vnf al dop Ao olidrHi poftrou
xdnrinH nazkooAku tímto oliillvuh tln$ pro
tfwluk úplní oliirins Tl ku lil! pí1 nino
Ifnliii)! pranli! uliavmi vnNOnoll leíii
Hll M ! Ic jíl lMlitin jnnt dtvno r iloíiiliý
ilaiav Inkorporovuny Uwm po M lot
Kily! ploli íiiiIBI m o Pokroku Západu to
Hostiaec a IttnrMt
vliwtnl T
J W HROCH
1215 Jižní I I til Ottialm
na f f íiu
NeJlojiSÍ vlns llkilry a Jurnne
doutníky
Slailká vína galon ol 70c nahoru
Kořalky ffulmi od tlr0 nnljoru
{'tiiit importovaná kořulky lUo
roztoiířlnku msnillovk roaolks
bil piinř '1'clt HIHU4
Poloviční' ceny
NA
Wabasli
liniím srělová rýstnry
"Poslední vyjíždí prvá přijíždí"
Vyjíždí z Omahy v 5:55 odp
Přijíždí do St Louia v 7 ráno
ZVLÁŠTNÍ CENY
Do New Orleans a nazpět $2950
Na prodej 11 12 a 13 dubna
Do St Louis a nazpět % 13 50
Na prodej 26 27 29 a 30 dub
1 května
Do New Orleans a nazpět £29 50
Na prodej 1 2 3 a 4 května
Nejpříjemnější nejkratší a nej
rychlejší na jih a jihovýchod
Přeplavní lístky do a ze všech
míst na světě
Všechny podrobnosti v městské
úřadovně 1601 Farnam neb ai do
pište na
HARRY E MOORES
Genl Agt Pass Dept Omaká
ceny
St
jezera
Paul
Minneapolis
Duluth
Minnesotská a
Wisconsinská
Milwaukee
Waukesha
Dakota llot Spring
Deadwood
Providence K I
Portland Maine
N0RT11-WESTEKN DRAHA
1401-1403 Farnam St
Oasaba
I
1 l C~ě JM_
mr n 1
I í A 1 I !
tm-
1
Tho DEMPSTER dvouřadový kultivátor
byl rkoušen po léta
na stoch lánech kukuřičných
{'iHn rn praví n iilch pan limu:
"Zkuall Jsem vit ilvouUloy kultlmtor a Jnum s nim dpluš spokojon
koná v kukuřici uto-ni! přítel dobrou Udí fikali f e Jo to hunibug aln
nyní nino vlili nl-n olmráviitl a Ukují }e jo to nářadí 'skvostné' F IIhss
Pakli váš obchodník jej nemá pište nám
Náš kultivátor pouze se třemi kofimi a jedním člověkem
vykoná tutéž práci jako dva jiné s dvěma páry koni a dvěma
lidmi
VyníMíii v BKATMCE NEIl
Odboíky: v Omnii a Kansas City a Sioux Fnlls
VEMPSTEU MILL MFG CO
Levii6
výloty
PO
Illinois
dráze
Jih a jihovýchod
Laciné lístky 11 Jednu neb o
krušní ceatu pro osadníky a hlo
dající domoviny do mfst f Ken
tucky Tennemue Mlsslsalppl
Loulslaafi Alsbsmí Vlrlnll
(loorgll HfvernI sJlžni Ksrolluři
ns prodej 7 a 21 dubna
Sever a severozápad
Lfifné pro Jf dnu cestu lístky pro
osadníky do míst v Minnesotě
Snverni a Jižní Dskolfl Manltobi
Západním Ontario Ssřkntiiliewa
nu a Asslnnlboloj na prodej 81
bfcna 7 a 14 dubna
Lístky osadnlcké prodávány
Jsou Mxi den až do 20 dubna
do míst v Montaně Oreonu
Washingtonu a Van Couveru
Okružní lístky pro hledající do
tnovy prodávají se do vSo 11 vede
ných rnlst 7 a 21 dubna
Podrobné vysvřtlenl ohledně
cen knttilojfu std ochotné vám
podám dopUcte-li bií o své ceslé
W II BRILL
!' Art III Central it II
Omaha Web
III Centra! dfatlovna'
ě lidi Karnam 8t Omaha Neb
pÍÉf0l1
mWiMí -wjSBVy-smaa— m :'JtmfimHif Bt
OD 15 ÚNORA do 30 dubna
budou v platnosti nízké ceny do
hlavních západních míst Zařiďte
ivou cestu dle toho
Dopište mi a já vám adělím ur
čitou cenu do místa vašeho určení
a zároveň proč Uurlington dráha
jet tou nejlepší dráhoj pro vás
Zařídím vaší cestu do nejmenších
podrobnosti Nebudete míti Žád
ných nesnází a mrzutostí cestou
Turistické vozy denní do Bestlle a Los
Angelos Osobně provázené výlety tři
krále týdní do Cslifornle
PoSlete tl pro brožurku— poví vám o
vSem lom
FRANCIS Cen'1 Passeitfer Afent
Omaha Neb
8
1)0 TEXAS
fillmauiiBiIloliiiijacliizrJ ulit
niiitiie wr 11 litet iiiucí
Nejlepsi dráha do vtach uilst
Kaasas laéláankéai áiy-ní Triaau
Nešik a aa 1'aťlfli kem pobřeti
Jde pHmu do
-3e Shenaaa 8thsí
Sslton Taylor Oalaesvule
lockhart Eanrietu tUnlurcos
KJSTOI BíilESTCI AOTS
1 m tms
I HAM8URSK0-AMERICKA LINIE
HpiiWnmt tato ndršnln relý rok pravidelné spojení s ťrnmttu drnu
truubnrynil Imlml Nijryi lili iil Jízda s New Vwrka 4 llmiluirku
Iah(i eiljlzilíji ve ělrrtrk v subiitn
Hambursko nerlcSá Linie tnst nelsiarM Německá Trans-A tlanllrká Pardi N
vebnl H[Hlťnost a vlastní íoa lodi majfclch rthmaou aaassost 641 QWI tu a U
třehto Jsou veliké námořní parníky nahrnující 24 dvousroubovýco parolodí
kieré lu pohodil ceslujlrích zvláHf xaKzeny Jaou Takový pořet parolodi B
vlastni řádná Jiná společnost Ohledně pfeplava a eoa obrafle st 1 na
HAMBURG-AMERICAN LIŇF
Paroplav Spol Sev-nemeckého Lloytíu
Po paro!odí:b expresních nejryeblejší jízda přea
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
—— T pl y n I ognyigsgTi-w
l'o parolodích ezpreasnlca a Sew Yorku do Brerao Ot
Po parolodích pravdelných a Kew Torku do Ilrenea V'!f M
Po parolodích eipreasnich a Brcmeo do New York a -IM M
Po parolodích pravidelných a Bremea do New Torka M
OELRICnS & CO 5BroadvvayNew York
—CmTmi f lnat4! pro "r1
tl áfl s m II áMk MM
r
ní
r
{
f- t
I
jse1-
1
"' CniCAOOILLIMOUl
r