Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 26, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ciiíizitiťpá"
Oznamujeme tímto že p VÁC
PŘIBYL jest oprávněným naším
jednatelem a kollektorem
Vyd Pokroku Západu
A AAAAAAAAAA A A A
2ií
ií QMAHA
3
tTTTTTTf fTTTfTTTTTTTfTÍ V
— Cvičeni Siko Těl Jed Sokol
hade se dfti nyní kažaé úterý a
pátek veCer místo odpoledne Za
aájeoo bude již příští pátek určitě
▼ 7 bod a bylo by žádoucno aby
žáci pravidelně cviCeoí navštěvo
vali — Včera ráno zavítal do Oma
ky p Josef Pacourtk z Milladore
Wis Pan Pacourek znám jest
omažským krajanům z dřívějších
)ob jakožto dovedný kouzelník
(escamoteur) a jak nám sděleno v
poslední době v umění svém zdo
konalil se tak velice že rozhodl
se nastoupit! uměleckou pouť po
západě a pobaviti staré své známé
Provází jej dvě dcerušky kteréž
vystupují v rozmarné komedii
'černoch a duch v hotelu" Prvé
představení bude p Pacourek dá
vati ve Wilber načež navštíví jmé
české osady V Omaze uspořádá
představení dne 20 prosince v
síni p J W Hrocha a v South
Omaze dne 21 prosince v síni p
F Franka
— Řád Slovan č 78 ZČBJ
bude odbývati soukromou zábavu
v Sokolovně v sobotu dne 27
prosince Vstup pro členy všech
řádu jest volný
-— Do rodiny p Jos Bulíčka
bydlícího v č 917 Horaer ul za
vítal v pátek milý host boubelatá
dceruška Babička pí Mary Gla
deová jest velmi potěšena že
děvušce i matce dobře se daří
Sousedu Bulíčkovi gratulujera!
— Dne 17 ledna 1903 ve středu
uspořádá dívčí spolek sv Anežky
ples v síni Metzově Spolek slibu
je všem účastníkům milou spole
ienskou zábavu 17 —
— Lože Jan Hus č 5 R P
zvolila sobě v poslední scbflzi ná
sledující úřadníky pro příští rok:
Rudolf Havelka Velící Kancléř
Přtr Šíp Místokancléř M B
Letovský Mistr Práce Frant
Vodička Prelát Fred Sláma
Strážce Archivu a Pečeti Václav
Přibyl Strážce Financí Josef
Novák Strážce pokladny Sylvestr
Suchánek Zbroimistr František
Krajíček Vnitřní Stráž a Antonín
Drápalík Venkovní Stráž
— - Milou a neočekávanou zá
bavu připravila čilá četa 'Lesníků'
Táboru Nebraska č 4771 MWA
sousedům svým po schůzi ve stře
du 19 list odbývané Lesníci
aby nějakým spůsobem odměnili
se sousedům za výpomoc při jich
zábavách usnesli se uspořádati
pro ně přátelský večírek K tomu
nčeli zaopatřili hojně řízného moku
Mttzov uzenky (výttčný to vý
robek lesníka Jos Vopálky) a též
výborné doutníky Sousedé velmi
přátelsky se bavili různými hrami
a zpěvem národních písní Chval
né zmínky zaslouží si též kvartet
sestávající z pp Jana a Antoni
Brázdy a Franka a Jana Fialy
který pěkoě sehranými skladbami
sousedy pobavil Dále Lesníci
sami cvičením svým nemáio po
zornnst sousedů k sobě poutali —
Že zábava byla velice srdečnou
dosvědčí zajisté každý účastník a
ctnt iu ía ba nrotáhla hezkv
dlouho do noci
— Dramatický odbor Těl Jed
Sokol má v "pácu" "Doktora
Fausia"
— Minulou středu zemřel na
chorobu iědvia krajan Matěj Ma
tejka bydlící v č 124 Hickory
ul ve stáří 50 roků Matějka za
městnán byl v zdejší tavírně a byl
po dlší dobu nemocen Do Ame
riky přijel asi před 16 roky a ná
lež?) k táboru Columbus č 69
WOW Pohřeb odbýván byl v
patek na Národní hřbitov Tru
cblící rodině platí upřímná naše
aoustrasf
— Neúprosná smrt v poslední
době řádí zle v naší české osadě
V pátek v 2:10 ráno skonal ra
něn byv mrtvicí krajan Frank
Vrána z č 1215 již 14 ul a téhož
dne v 1:30 odpoledne vydechla
naposled vážená stařenka pani
Jos fina Němcová bydlící v čís
1252 již 14 ul Oba pohřby od
' bývány v neděli odpoledne na Ka
tolický hřbitov v South Omaze za
přehojného účastenství přátel a
známých obou zesnulých Krajan
Fr Vrána narodil se v Omaze dne
: S prosince 1876 a předčasnou
smrt jeho oplakávají věrná eboť a
tři malé dítky Otec pí Vránové
p Jos čfrný od David City Neb
a pa příbuzní zesnulého z Dáven
port la přijeli do Omaby aby
doprovodili tělesné pozůstatky
mileného příbuzného tvého k po
slednímu odpočinku Nechť man
želka í rodiče zesnulého již ztrá
' to drahého syna svého těžce ne
vol přijmou naši upřímnou sou
vrisť! — Krajanka pí Josefioa
Němcová zemřela v požehnaném
věku 79 roků a 6 měsíců sešlostí
věkem Narodila se dne 3 června
1823 v Prostejně kraji Čáslav
ském v Čechách a do Ameriky
přijela v říjnu 1872 Zůstavila po
sobě tři syuy a čtyři dcery vesměs
v dobrých poměrech Pp Anton a
Jan Němcové vlastní pěkné farmy
p Josef Němec nejmladši syn ze
snulé jest klerkem v Boston Sto
ru a jedna z její dcer provdána je
za p Jana Šimánka — Zarmouce
ným rodinám projevujeme srdeč
nou soustrast' naši! — Všecky tyto
české pohřby k úplné spokojenosti
vypravil Český potrobník p Janda
Lože Jan Hus é 5 R
P pořádá svou výroční
zábavu na americké po
svícení dne 27 listopadu
Vstupné 25c osoba
— Slečna Antonie Sadílkova
zavítala v pondělí do Omahy z
Lincoln na kratičkou návštěvu
četných svých známých
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
Dušátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My besť' Při tom mů
žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má DuŠátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý šSupavý a žvýkavý 27—
— Nejstarším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem aa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
Četnou společnost a za nálevaou
usraívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v Ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijoe podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'Štofuni
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Pod
m t - _ ~ j — w
rheumatismu neuralgii attl
DRA RICHTERA Švítor ním
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLFR
Jednot aeséislnýcn líkaraliycn viuwui:
K Upotřebil Jsem Ora Rich4
[ ' l URU a shledal jsem ZeiiSt
'ji! todivuhodnymvboleímycn
" pjnpadReh onemocněni
rhmmsŤ ismem neum ta i Ml o
23c Sc a vlech lékárníka neb plitt tlrmt j
35 ZLATÝCH YiZNAKtlUW
v uapurtfvn virniimjirtmi u-xan
i Jt velká i maMtlutrníkll
jy duchovními atd r
Cohasset Punch
—připraven hotov k použití— při
dej drobet roziluřemho ledu a po
dej Zrovna víc pro boniny po
léčné zábavy atd Ušetří řasu ne
snizf vydání— vidy stejné dobrá
Cena kvartu 1100
Cocktail 01 i ves
Nřco nosého— sladké nadívané olivy
—lahodná a příjemná pochoutka—
nenínxd ni-víe :o Jde zpét na v
chitd Cena láhve 75c
Ob)ednávky poíiou rychle v vyřizují
Objednávky v mřatř se d"vsiejl
CACKLEY BROS
v'f borná vina t stolní likéry
Naproti poště - - Tel-1 148
Jednatelé pro proslulou Hunterovou
Mtnožiloou
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepŠÍ
zboží v trhu neboť Sloup a Krutni
žádný ''šmejd'' nekoupí 23x4
— Krajany naše upozorňujeme
na elegantně zařízený Boy's Home
Saloon na rohu 13 a Howard ul
v němž opět hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete li do města aneb z města a
jste-U souženi hladem neb žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
plašíte ž$ze3 a chutnými zákuzky
ukojíte hlad Též 1 o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zs nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorně
vás obslouží — tf
— Krajané pozor! Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou viastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dlouhr e-
tý sklepník v místě samém Hsté
zajisté že přesvědčí se že ohsiu
ha u něho jest ta nejlepŠÍ neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá- j
te na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u cčho "na
jedou" kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubíra
li budou tf
C-bcta si pochutnali na výbor
ném doutníku? Zajděte si k chval
ně známému českému doutníkář
Cha Donatovi v č 1420 William
ul a požádejte jej o výtečný výro
bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jue doutník lepší 14
Kalendář SU Pani dráhy
pre rok 1903
šest archů 10x15 palcích s krás
nými reprodukcemi v barvách
panelovými kresbami od Brysona
jest nyní hotov k rozesýlání a bude
zaslán poštou po obdržení dvaceti
pěti (25) centů — v penězích neb
kolkách Adressa F A Miller
General Passenger Agent Chi
cago a
— Těl Jednota Sokol čini
pilné přípravy k velkolepému syl
vestrovskému plesu kterýž uspo
řádá v Sokolovně ve středu dne
31 prosince večer Do plesu
tohoto budou míti přístup ponze
zvaní hosté Vstupné 25c osoba
— Zubní lékař Bailey zaměst
návajíci Českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku — 8
— Bratří Johánkové vlastní
pěkně zařízený hostinec v č 1728
již 13 uL Krajané kteříž se
ubírají kolem hostince toho ne
měli by opomenout v něm te za
stavili Majíť bratři Johánkové
na Čepu stále řízný ležák Schlitzův
a bude jim opravdovým potěšením
obsloužiti vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutníky a výborné
likéry dostanete vždy o Johánků
Přesvědčte se! 45
Vyslovení stu trasti
Tímto vyíloTUjeme nejhlubsl
soustrast milené sestře
Marii Matějkové
ad ztrátou milovaného Uiaožela
Za řád Dobromila č 116 ZČBJ
Em- Bandhauer fřtds
Marie B Letovský taj
Velkolepý
Selský : :
Pse
uspoHdá
Sbor Bohslava
— č 60 j č D—
na atner posvícení ve čtvrtek
27 listopadu 1902
v národní Síni p Ondráčka
O chutné zákusky bude postaráno
Výborná hudba bude ofinkovati
Zaiátek v 8 hodin veřer
Ywtntmrf- PaB S dámou 50c
Drazí sedláci a selky chalup
níci chatu pnice a nájemníci
Přijď ríli-bnl mratt- sebou
vtie známé neb to ! de lfrm'- mk
rou Jelit v& n4lal íniftimltúé
siitu íjuj ti" éO Jf tíw-tsYir
ob iin blifn rwrnuára oImUkuí
vás vtrcltjr Ml l"r "" r"J"
mmlk a riin-smiije ti-ru iwrnikr
Til 1 o mr finf tlinf lio'le
Ktr4io D b ni UudiH má Jli tu
nř-co niélm oieni"vno ťl"bn
páu uné slíbil svoje éía-tníní~cli o
budeiasr vyiateoi rn-bse ni6fc kMf
pán }itiK)diím nfbtruikáHia J
toho luinéni t t pri te švn e um
LicernH ponorného ji inkiila by
f ioncilií™ A kom píkné no-víilla
Kae"o purkmisira diwra— IHoiilm JI
lit yMMíw— ráda ly une s mntleui
—n lavtla tn sl ituc d-n a k-
IMS bode ai hlava ourtf bolel— !
vina tn ie dout — ob-wmí kaírty
bmír~káif ! í'il-nivfí r'i~ t"r
do mrll lluiv t biide ťoltesjl mi
j'i"ii~víil }~ sed lit- 7 1 saií v-1'e
předvedl do nai radnice bei rnxllln—
svKřua mladí staří Vendové oe Veo
eíovr Jiernv Jan"V Matéjove a
tak dila k wj itaii uiuilco
Z usneleni obecní rady
Vylíno na din Í7 tltopadnspojenř
sesiavnosií nat k panováni v}lim
véoln Bol"lv Palaarutjr následn
Jiri dleniuhise oboceosivo na plesa
niu-I hulil
PH t naí rnurloo nknmo vjkatl
musízapilás pernikn koupal
1! tro jnn v sile rjtrfnntl " na! sa
pria p niku koupit! bea niilosU
Kdo by n razil n iatakoa radu la pt
rik perníku ui')l koupili aa tu mou
Kdo By v kolovém tanci pruvosovai
patrni r Jaovák muai peruíku SuU
p tl aa pitík
Lfnst neb ebjlmat v pieao křivky
at JI néfik na peruik diu sa ten kou
sek tisky
Kdo by l přál v 'v mnnínlnkf
Vktouplt mast aea otcem ducbovptua
p raut
Ten kdo stana se dnrs maníelem
obdaruvSB bude perníkem
H t&nrl volu do pť wcl maji plávo
dámy po pal noci sedláci 1 pial
Kdo by sl prii JítJ ven trocha vy
chladit mlil sa éCi piv konplt
ťalsgraf deaoty inra Je kaidému
dipfnl dust 'iruĚku krku svéuiu
Kdo by arnlll f av máni bay dnes
teoataroatou poaulovaa tvst
pollcajara a iradnllm nrridat
Cest dnes kaídf hoat poautovia Jest
WRBEHNETTXO
I 1 612 & HARNEY ST$ VW
Dobrý $Mr užitečných toilctních přcdmčtu
za velmi mírné ceny
5c
8c
4c
+c
Sc
4c
4c
4c
Sc
Duaky D dehtové mýdlo kus
Grandpa'a Woder dehtové mídlo kua
Bennettovo Capitol dehtové mýdlo kua
Elder Flower dehtové mýdlo kua
Col(fate'a turecké lázeňské mýdlo kua
London Transparent glycerine mýdlo kua
Honey Dew
ConoanutOil mýdlo kua -
Volcania mýdlo pro řemeslníky kua
Pure Olivě Oil Castile mýdlo 8c kua 20c bedna
Munyon' Witch Házel mýdlo kua 0c
Dobrý vonný mastkový práSek krabiíka 50c
Na bolavé rozpraakané a popukané ruce nic není lepšího nad Bennettfiv
Anti-chap láhev 1Sc
Sedmiřadový kartáč na vlaay kaídý 9c
l'osícenská vína a likéry
Bennettova čiatá Standard Rye láhev 7Sc
Výborné ataré Sherry [xerea) víno v kvartových lahvích láhev 50c
Výborné ataré Port víno v kvartových lahvích láhev 50c
líic není lepšího k dodání chuti a vůní puddingúm a omáčkám
Na5e pálenky jsou íisté a právé toho druhu aby dodaly vůní i chuti
vSera druhům omáček
Čisti kalifornská pálenka t hroznů 7 roků atará pint 60c gallon $4
Pravá pálenka z merunčk pajnt 6°: gallon
Čistý starý rum pajnt 50c g-allon $3
W B BENNETT CO 16 Harncy
i l il I Tfr
I
JANDA &' SPOL ?ÍT3
Může se povolat kaidon hodinu v noci TEL 2984
-cm ni
TJllli !
XJlili!
Krajané
kupujte
uhlí u I Levi-ho
U oeho do
stanete uhlí
dobré a íisté spolehlivou váhu a tak laciio jano kdekoliv jinde
Obchodoí solidnost Levibo jest nejlepŠÍ zárukou že budete a ublím
u neho koupeným plně spokojeni TEL 10'°
I LEVÍ 715 So 13th St Omaha
ňTSaaC
tul ' ťtaaft
Knpujtft T§eobecn6 oblíbmé
Crescent prané ořeihové nhli
k uostánt Jedině u
SOOTH OMAHA IGE & GOAL CO
912 So 13 ti St
TELEEON 373
Čenký prodarac p JOfí MÍCHAL obslouží krajany
awwa%MWaWMJtJr
MWollstein&Co
prodá vám gallon
ÉSrÉhi claretu za 65c
Přineste vlastní svůj plucar a bude vás státi pouze 6oc
WOLLSTEIN & CO INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
Pokrok 7pa0u Kov l !"
V)
Náš výborný zimník
kterýž prodáváme po $1200
Jest uznáván všemi za nejlepŠÍ zimník jaký kdy viděli za
f 12 oo a stále jest po nich vetší a větší poptávka což dokazu
je nade víi pochybnost ie lidé plně jsou si vědomi skutečno
sti Že jsou daleko lacinější a lepší nei ony nabízené kterým
koliv jiným obchodem Ti kteříž si j'ž vybrali jsou více než
přesvědčeni Že pravíme-li že to jest nejlepší zimník kterýž
prodán byl v kterémkoliv obchodu v Omaze za ťia oo jest to
pouze velmi skrovný způsob vyjádřeni se Vizte jen střih
popatřte na tvar kabátu délku a široká ruině vycpávaná ra
mena atd Dostanete nejenom nejlepšf látku ale dostanete
kabát jenž ve všem vyrovná se $20 00 oděvu pouze za 1 12 —
v každé nejmenŠÍ podrobnosti úplně bezvadný a CIO f)fl
nabízíme je v každé velikosti po UlZiUU
I
r
r
HAYDEN'8 SSLír
Pres 50 J zimníků prodá se po $500
: $5 00
Tyto zimníky jsou z látek Ker
t
seys beavers a vicunas Darev
modré černé oxford šedé a svě
tlých největŠÍ to výběr zimníku
kdykoliv nabídnutý za tuto užasne
levnou cenu Tyto zimníky mail
cenu ažfio zvláštní vy
prodejní cena
Zimníky po $850
Velký výběr velmi vábných zim
níků z celovlněných beaver neb
Krrsey barvy modré ierné a ox
ford šedé zimník mající cenu
tli 50 zvláštní výprodejní cena
v tomto velkém výprodeji Q pn
pouze $UDU
Zimníky po $1250
Velký výběr zimníků ze všech
látek i střihů tyto kabáty jsou
prostřední délky a dlouhé zhoto
vené pro statné a štíhlé a pro
zvláště velké mající cenu
{18 00 zvláštní cena
"$1850
Hart MihafTuBr k Marxovy
oorumoduí zimníky
Přejeme si abyste spatřili nyní
proslulý Ryton zimník Jest ve
lice oblíbeným Zhotoveoý buď
pásem neb bez pásu s kapsami
s chlopněmi neb kolmýni oba
isou dlouhé Tyto a několik ji
oých vkusných střihů jako "The
Box" a "The 1002 Mo- h1P nfl
del" na prodej po í 18
Hlavní stan chlapeckých a
détskýcli odévn
Šťastný levný nákup přes i5o
chlapeckých a dětských obleků a
zimníků levně se vyprodá Víiárae
každou matku aby se podívala oa
tuto obdivuhodnou nabídku nej-v
novějších střihů
Chlapecké obleky velmi oblí
bených vzorků ze šedých a hně
dých kašmírů a cheviotů střihu
vestového neb překládacíhozvlářl
ní výprodejof cena $1 50
Chlapecké obleky velíce rozma
nité Černé modré oxford šedé a
hnědé pruhované kostkované a
tečkované důkladně zhotovené
střihu vestového dvouřadového
Norfolkského a tříkusového ceny
až s výprodejní cena $2 50
Chlapecké obleky střihu dvou
řadového Norfolkákého mužské
ho tříkusového a obyčejného
dvouknoflíkovébo a dvouřadového
s vestou velká rozmanitost no
vých zimních látek a barev všech
— 1 1 ~ „ J I ~ X A ~ C —
vciaustM vu 3 "~ mit u° 1 wy
$6 00 Haydenova výprodejní ce
na ti to
Obleky s dlouhými kalhotami
pro 12 až 20 roků staré z Černých
a modrých tergů worstedů še-
JL 1 LÍJL 1 - X í- A
Scotch chevioiů jednořadového
dvouřadového a obyčejného stři
hu výprodejní ceny Í3 75 ( 4 50
Jt6 75 a Í750
PoStorní ebjednivYy rychle a řádně e vyřizují
HAYOEN BROS 16 a Oodge ul Omaha
rnTnT P Cíatsa i7iirnífiirA Cí
liijwx) a otuiit: i uiiiiiuii} j}t
1115-U17 Farna-n ulice
Nábytek za nízké ceny
Jí -ií
3U'
Máce-li zapotřebí služeb
spolehlivého expressáka obraťte
se plnou důvěrou na svého kra
jana Franka Eřena jenž vám
rychle a zároveU levně poslouží
Zejména ti kteříž se hodlají stě
hovat měli by se na pana Břena
obrátiti neboť se nemusí obávati
že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte e po něm buď v čís 316
Woolworth ave aneb v hostinci
pp Francia a Vávry 2— tf
Laciný nábytek není vždy
ípatný aneb špatně zpracovaný
neboť my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásns zpracovaný a dobře Se
stavený a vydrží tak dlouho
jko nábytek nejoákladnější
Dubové garnitury do ložnice
(3 kusy) se zrcadly Air) nn
z franc skla po JX0 UU
Dubové kredence velkým zr-
j camem z iraocouz- mnn nn
í skébo skla za M) QU
Dubový šatník 8 francouzským- zrcadlem 24x30 Ain nn
krásné Šuplíky j)luUU
Kombinované skříně na knihy dubová výprava ai j 11
okrasným zrcadlem za JJ
Zvližtí dobrá hodnota ve viech druzích nábytka— až k nejlepSírau—
hotoveného za nejmiáí možné ceny
DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115 1117 Faniam ni Jasný počet
Velký
obchod
na zájadé
mm
Zvláštní
výprodej
kaidý den
tor i-wiwí"""
Fr Semerád
na rohu 16 a William ul
Řízný Metzfiv kUk stale sa (cpa
Pravé plieuské s pravovoreřoího pi
vovaru Plzné Jakby smet
Tel F 2321- Fmk Síaeriá
Mí'i) zařízení luc
vlastní—
JOSEPH PEZDIRTZ
v č 1202 jižní 13 ul
Výtečoe pivo stále na ěepii SeJlepM
vína likáry a doutníky Tel B 814
O pKzeo krajand lidi i PEZDIRTZ
„Sváteční zboží
Právě něco málo více než tři týdny do vánoc
Ušetříte peněz učiníte li veškeré své vánočoí nákupy v
BOSTON STORE
Hlavní stan vánočního zboží všeho druhu
Vybeřte vánoční své dárky z největšicb svátečních
zásob v Nebrasce
Pět velkých poschodí přeplněno žádoucím zbožím
Levné zboží v každé příhradě a na každém stole
IIrařky všeliké novinky knihy všelllé před
měty ozdobné a krásny porcelán
Náš velký obchod hračkářský jest největŠÍ a nejvíce záso
bený na ce'ém západě Každá hračka jest nová -~ Učinili
jsme veliké nákupy pro obrovský vánočoí obchod
NEČEKEJTE AŽ BUDE NÁVAL— KUPTE HNED
M LINCER velkoobchodník lihovinami
má na skladě
fílGíiá stará impliíaM 1 iiM ííia MiHt a liry
zvláště ale proslulou z r 1881 0 F C & J S Tay lor
Za jakost všeho zboží se ručí 52
Te'efon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB
Elegantně zařízený hostinec
EMIL HANSEN
vlaatul
na Jiho-vých rohu 24 a N ul
Tťl 3362 SO OjIAIIA
Mejlepií vf na a likérv a jemní doutníky
Jest Jednatelem pro proslulé kentuckí
YiWné pivo ttile na &pu
kořalky a východní tamotiué Za vburnuu Jskist vseto iboil ar ručí