Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 12, 1902, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CL píliiTM W
Oznamujeme tímto že p VÁC
PŘIBYL jest oprávněným naším
jednatelem a kollektorem
Vyd Pokroku Západu
i] OMAHA [
— Podporující &okoi TyrS č I
pofádati bude šibřinkový ples
svoj due 17 ledna 1903 Zábavní
výbor zahájil již přípravy k němu
Lože Jan Hus Č 5 Ií
1 pořádá svou výroční
zábavu na americké po
svícení dne 27 listopadu
Vstupné 25c osoba
— Nemálo zajisté těší se kra
jané naši kteří ve vůkolí 10 a
Bancroít ul bydlí ie chvalně
známý řeznický mistr pan Chas
J Passick jehož zvláště uzenářské
výrobky té nejlepší pověsti se těší
otevřel řeznický obchod na rohu
10 a Bancroít ul Krajané učiní
dobře navštíví-li tento obchod
kde budou vždy ochotně a vzorně
obsloužení
— Dnes ráno odbýván byl po
hřeb Matěje Medvěda kterýž po
dlouhá léta ve zdejší tavírně pra
coval a v pondělí ráno v nemocnici
sv Josefa zemřel Zesnulý pocho
ván byl na katolický hřbitov v So
Omaze Chvalné zmínky zaslouží
p Jos Pezdirtz se svými krajany
kteří pohřeb vypravili a výlohy s
pohřbem spojené kryli Medvěd
byl 50 roku stár a do Ameriky
přijel asi před 20 léty z Krajinská
kde jeho manželka posud žije —
Pohřeb ku všeobecné spokojenosti
obstaral p J A Janda
— Paní Urbanová manželka
Českého policisty p Fř Urbana
odebrala se min týdne na návště
vu ku svým přátelům v Shawnee
Okla Terr bydlícím
1 — Těl Jed Sokol pořádali bu
de výroční maškarní ples svůj v
Sokolovně v sobotu dne 7 února
1903 Zábavní výbor zahájil již
předběžné přípravy
— Besídka pořádaná v neděli
odpůldne žactvem české svobodc
myslné školy v Sokolovně vyda
řila se nad očekávání skvěle v
každém ohledu Jednotlivá čísla
bohatého a pečlivě vybraného pro
gramu přednesena byla účinkující
mláTdeží na nejvýš zdařile a páni
učitelé zasluhuji plného uznání za
obětovnou práci s jakou se cviče
ní svěřených jim žáků a žákyň
podjali Netřeba podotýkati že i
tentokráte dívky vynikly O úspěch
besídky má též nepopiratelnou zá
sluhu české obecenstvo jež v hoj
ném počtu v Sokolovně se shro
máždilo a přítomností svou účin
kující mláď zajisté značně povzbu
zovalo k zdařilému zhostění se
syěřených jí úloh Přednesena
byla tato čísla: 1 Hej pod Kri
váSom slovenská národní píseS
— žákyně vyšší třídy 2 Poněm
čilá Češka — žákyně nižší třídy
3 Česká řeč — P Boháčkova
4 Česká země — At Vackova
5 Pohádka Veršem -- M Kmen
tová 6 Vávra a zajíc — Vrati
slav Kořisko 7 Pradlenka —
Fr Kunclova 8 Shubertova se
reoáda — F Machi sl M Šrám
ková 9 Volení řemesel — žáci
vyšší třídy 10 České písně —
žáci nižší třídy 11 Černoch —
Rud Havelka 12 Hanácká —
M Šerpánova 13 Pracuj každý
— J Kulhánek 14 Orloj —
nižší třídy 15 Matička — Anež
ka Hofímanova 16 Matka —
Smrkovská Kolačný 17 Kala-
„ 1 - LI D-IM -O Tri
zlaté slunéčko — žáci vyšší třídy
iq Melodie pro housle s průvo
dem piana - - F Mach Josef Šrá
mek a sl Šrámková 20 Mlynář
a kominík — J Kolačný 21
Čáp — M Svobodova 22 Krá
dež — Růž Kunclova 23 Ozvě
na — žáci vyšší třídy Čestného
uznání zaslouží si té hudebníci
pp prof Peci AI Kořisko J
Mareš Jos Šrámek a oba učitelo
vé kteříž účinkovali při besídce
úplně zdarma — Po besídce od
býván byl tah na stolek jenž če
ské škole věnován byl Těl Jed Sok
Šťastné číslo jež bylo vytaženo
nalézalo se v knížce jejíž obsazení
vzali si na starost bodří Tyršáci
Zároveň odbývána dražba na
vkusnou podušku věnovanou ve
prospěch české školy dámským
borem Vlastislava Č29ÍJČD
a majitelem její se stal pan V F
Kunoi
' — Bratří Johánkové vlastní
pěkně zařízený hostinec č 1728
již 13 ul Krajané kteříž se
ubírají kolem hostince toho ne
měli by opomenout v něm se za
stavili Majíť bratři Johánkové
na čepu stále řízný ležák Schlitzův
a bude jim opravdovým potěšením
obsloužit! vzorně žíznivé krajany
Též i dobré doutníky 4 výborné
likéry dostanete vždy a JofeárK j
Přesvědčte stl 45 '
— Krajané pozor! Známý a
oblíbený hostinec na 15té ulici
vedle "Creightonova Orpheum"
vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastní krajan neméně
oblíbený Louis Máchal dlouhc e
tý sklepník v místě samém Hsté
zajisté že přesvědčí se že obslu
ha u něho jest ta nejlepší neboť
každý s usměvavou tváří odchází
odtud spokojen Řízné pivko stá
le na čepu a což ty doutníky a
likéry ty nejsou k předstiženi
Pravá plzeňské a chutný zákusek
stále na ruce Přátelé a známí
zajisté že zastaví se u něho "na
jeďnu" kdykoliv na cestě do mě
sta kolem místnosti jeho se ubíra
li budou tf
— Fr Novák majitel grocer:
cerního obchodu v č 1264 již 13
ul má na skladě velký výběr
zboží železného jakož i grocer
ního za ceny velmi nízké Te
lefon F2727 14x2
Chcete si pochutnati na výbor
ném doutníku? Zajděte si k chvat
ně známému českému doutníkáři
Chas Donatovi v č 1310 William
ul a požádejte jej o výtečný výro
bek jeho "Kubelík" Málokdy
kouřili jste doutník lepší 14
— Hrozným spůsobem chtěl se
sprovodili se světa strojník James
Dolan zaměstnaný v dílnách
Union Pacific dráhy Nalézaje se
pod vlivem lihovin chtěl si včera
kolem 10 hodiny ranní rozbiti
lebku o dlažbu blíže 10 a Dodge
ul Zranil se povážlivě na hlavě a
byv dopraven na policejní stanici
vymlouval se že jej kdosi udeřil
při práci v dílnách Byl ošetřen a
pak uvězněn Dolan před nějakým
časem přišel do Omahy z Provi
dence R I
— Sobotní ples Těl Jed Sokol
vydařil se znamenité Prostorná
s B Sokolovny naplnila se brzy z
večera bujarou mládeží a při vý
borné hudbě p AI Kořiska roz
proudila se srdečná a přátelská
zábava kteráž potrvala téměř až
do 4 hodiny ranní Nejenom zá
bavní výbor ale i účastníci plesu
jsou s výsledkem spokojeni —
Téhož večera pořádán byl ples
řádem Dobromila č 116 ZČBJ
v síni p J Ondráčka na osla' u
dvouletého trvání Návštěva to
hoto plesu byla velice slabá a ani
výborné hudbě p St B Letov
ského nepodařilo se zdržeti účast
níky déle než do půl noci Dou
fíme že příští ples mladého řádu
navštíven bude hojněji alespoň
členy a Členkyněmi ostatních řádů
ZČBJ
— Máte-li zapotřebí služeb
spolehlivého expressáka obraťte
se s plnou důvěrou na svého kra
jana Franka Břena jenž vám
rychle a zároveň levně poslouží
Zejména ti kteříž se hodlají stě
hovat měli by se na pana Břena
obrátiti neboť se nemusí obávati
že nábytek jich bude poškozen
Pan Břen za správné a uspokojivé
vykonávání svěřené mu práce ručí
Ptejte se po něm buď v čís 316
Woolworth ave aneb v hostinci
pp Francia a Vávry 2 — tf
— Hudson & Judah z Kansas
City pronajali od Fred Krug Bre-
wing Co divadlo Trocadero na
14 a Harney ul na příštích pět
let Noví držitelé započnou již
příští týden s přestavbou divadla
jež má státi asi 125000
— Distriktní soudce Baxter roz
hodl v pondělí že mayor a měst
ská rada musí vyplatili služné
členům nové požární a policejní
komise W J Broatchovi J Vv"
Thomasovi Lee W Spratlenovi a
C L Wrightovi asi $125 každé
mu za měsíc srpen a září Soudce
rozhodl dále že město zbaveno
jest povinnosti platili služné za
totiž dobu člčuúfú komise siai
mayorem jmenovaným a kdyby
tito později byli dosazeni na svá
místa že se musí soudili s členy
komise nové
— Požární a policejní komise
propustila v pondělní schůzi 16
policistů mezi nimi 1 krajana Fr-
Urbana Propuštění jich odůvod
ňuje tím že v policejním fondu
jeví se schodek Jest sice pravda
že policejní fond stůně na soucho
tě avšak okolnost že propuštěni
byli většinou policisté staří a za
sloužili zdáse nasvědčovati tomu
že páni komisaři ''vyhodili ' z po
licejního odboru ty na kteréž měli
"piíku" Několik občanů z jižní
13 ulice podalo komisi žádost
aby krajan Petr Matza ustanoven
byl zvláštním policistou pro okolí
na jich útraty Žádost ta odká
zána byla k vyřízení mayorovi
— Stávkáři z dílen Union Pa-
ciíi: dráhy chtěli před nějakým
časem postaviti kolem dílen želez
niční společnosti strážné budky v
nichž by hlídk" mohly se ukrýti
za nepříznivého počasí Tento
úmysl svůj tšak změnili a prona
jali raději prázdné budovy v okolí
dílen za týmž účelem a pouze u těch
vchodů kde oslze vhodných
budov najmouti postaví prozatím
ně budky Z toho je patrno
že není ještě naděje na brzké
skončeni stávky
KOTVOVV'
PAIN EXPELLER ti
Vtioct cenéný viemi kdo ni nékat poulili i
Jedno z maohýth dosvědčeni známech oob i
yCO DřlNICKÝ VODCE
MAT tH JJlfi£Ii£EU Plit
New York ks9i L _ -5
VasXG7V0VrRINHPEt ?
IIR jest pravým dbrodj r- X
nírnpropi-évuiiotrKlMlldw JLJ
ponovícjest odporuio-
van pro svoje účinkováni v přípa
dech rhgurfiattsrnu ojny neuraloia ra
íiráBÍ9fiieai viti?írí šestina
prsgu kipiiíf b a rw s!r3r?b boj
íji v kjřrži chřipkya podobiiýth
"JfWttčěch v dosvědčeních )ti
jsem videi od véhlcVJnýtbléksřu
Vynikajících PíitlWittznarnýcH
kneíía předních velkVleMrníkýi
mluví sám zá sebe Kemůz Wtfřmi
dosh odporuíer£íÝi fiúw
Tzrujl M pzdfUu!
— Ml 1 " V
Roderick Dhu-
OkuBili jste j i 3E nikdy dobrou starou
horskou kořalku? Máme jl Sám Ro
derick Dliu nepil nikdy lepit kořalku
oné jež nese jmi no jeho Přichází pří
mo ze starího Glasgowa a v každé láhvi
akryví se hudba du 1 a vane vřesu Kaž
dý prav}' Skot ocení toto oznámení
lioderic Dnu jest pravá stará libovi
na líplne vyzrálá ve vinném dřevu a jest
to kořalka nejlepSlho druhu
Jakost íítá a my dáváme vám jakost
Ve všech předních hostincích a kavár
nách Objednávky poStou rychle se vyřizují
Objednávky v městé se dovážejí
CACKLEY BROS
v"f borná vina i stolní likéry
Naproti poště - - Tel 1148
Jednatelé pro proslulou Huntcrovou
samoiitnou
Velkolepý pjag
uspoHdi
Sbor Boleslava
— č 60 J Č D—
na amer posvícení ve Čtvrtek f
27 listopalu 190?
v Národní Síni p Ondráčka
O cbutnézákusky bude postaráno
Výborná hudba bude úřinkovati
Začátek v 8 hodin veíer
1'iíii g dámou íOf
2ďc
Vstupné: Ki
V act8 zve -5g-Vybox
— Kouříte rádi dobrý doutník?
jestli ano tož zastavte se u Vác
DuSátka 1248 již 13 ul a požá
dejte o "My best" Při om mů
žete si vybrati pěknou dýmku
aneb špičku jichž má Dušátko
hojnou zásobu jakož i tabák kuř
lavý šSupávý a žvýkavý 27 —
— Nejstarším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v české
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevaou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijae podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'štofu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Krbml
žádoý "šijejd nehoupu 23x4
— Krajany naše upozor&ujeme
na elegantně zařízený Boy's Home
Saloon na rohu 13- a Howard ul
v němž opfet hospodaří osvědčený
český hostinský p Anton Křeček
Jdete li do města aneb z města a
jste-li souženi hladem neb žízní
zajděte si do hostince Křečkova
kdež řízným ležákem Storzovým
zaplašíte žízeň1 a chutnými zíkuzky
ukojíte hlad Též i o nějaký ten
říznější doušek a výborné doutníky
jest pečlivě postaráno Zi nálev
nou naleznete buď samého Toníka
aneb věrného jeho sklepníka p
Václava Najberga kteříž vzorně
vás obslouží — tf
— Od té doby co elegantně
zařízený hostinec na rohu 13 a
William ul převzali do své správy
hostinští Franci a Vávra vzrůstal
stále počet návštěvníků útulné
místnosti té a dnes možno tvrdili
že "Hospoda u Šřiupce" těší se
ne j větší patroaáži Čechů omaž
ských Ano í krajané kteříž do
Omahy častěji návštěvou zavíiají
zastavují se rádi v hostinci tomto
neboť nejen že se tu sejdou vždy
s některými svými známými ale i
pochutnají si též aa řízném moku:
Scblitzově a chutném teplém lun j
či jejž mohou dostali v kterou
koliv dobu denní Hosté jsou
kromě toho oprávněni k vždy
čerstvému ESupcL 14 —
— Zubní lékař Bailey zaměst
návající českého assistenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxton bločku —8
til
pJL
PB
lift
m „
n 1
mm
10 roků stará
Zdarma! Zdarma!
Toň 15 dní
Pošlete nám tuto uznámku a my za
Slemo v-'n t knž'tvm -ilunern n u At tioulh
Oniatia Itt-lle ''10)j tiebiktžríym K'
nein o!Ulrouiovc i) M deset rok A staré
kořalky zdarma 1 kvart viua Port aneb
Klackberry Délámo to ten pralo aby
cl nim rozvedli svolá zboží na zúkilky po
stovul- Zaručujeme avuja zbožf jak je
popisujem ntio punfre vrátfnie
Pošlele poštovní poukázku aneb draft
na
SOLSGOLDSTROM
velkoobchodník llbovlnaml
BOLTII OMAHA NETt
7ailatelskf obchod — Objfrinívky na zipad
od Kebraalty niuil znlll na B galona a po
šlou se po fieljthtn vyplci:D
VH objednávce 4 pltiích kvarta kotlíky v
Nelirasire bude zixylka íplné vyplácnuv
tMeiosiriMT"
T V
i
rokb stará
XJllli!
Ulili !
TJilli!
kKuš?e uhlí u I Lovi-ho
U něho do
stanete uhlí
dobré a čisté spolehlivou váhu a tak lacino jako kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s ublíia
u něho koupeným plně spokojeni TEL ior
I LEVÍ 715 So 13th St Omaha
„Kupujte všeobecni oblíbritó
Crcscent praná ořechové uhlí
k dostiinl Jedinř u
912 So 13th St
TELEEON 373
SOOTH OMAHA IGE & GOAL CO
Český prodamř p JOS MÍtlllL obslouží krajanj
rJ-mt "t „„JJ UJIT- Tl""l l— — ~m
JANDA & SPOL íWjffi:
nůže se povoiat naiaou noainu v noci
TEL 2984
MWollstein&Go
prodá vám galtcn
dobrého clarefa ~vcoí6° za 65c
fříucste vlastí í svůj plucar a bude vás státi pouze Coc
W0LLSTE1N & CO INK
522-524 jižní 13 ul Omaha Neb
TTŤTrVi velko-i maloobchodník
LIIIUVLNAMI-®-
má na akladě
' výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I ímpor
' tované a kentucké kořalky a likéry
0 Kuří íe zbcžl Jest také jak o ním tvrdl jinak pc penlne vnítí Chvalní
t známý krajan p F Tětiva avéaňmiUS zakázky va' vyřídí
TELEFON 38
2508 N Street SOUTH OMAHA
JLáJU
Zvláštní výnrotlťj chlu
lrCťkýtfi zimníků
V nalem dflukm fdtinru dal] jame
do avliuilnl vvprmlrjc itX) tiiiujiků
pru rlilajice ve íi!íl i ui 15 rokfl
ztiotovonýťh z oxfurd Scdílio rlivio
tu Jemnou noďivknu tiiřlvrtrfnf
(1'Mky Pravidelná jiclt cena 1100
dma #400
Pokrok Ztuadu Nov 1£1U0I
Zvlíítní vrodej spod
ního prádla
Mní tká jeraey pruliované koSilo a
MUle'ky Irgypuké bavlny Je
prodává ta SO- po
Mu?k( koiilearmdvliVky fřlovln'
ne fiove mmirc a bnidi' }Sn aa 4$0
Miikú koMie a pDdvlcfky t twké
vint minii arlll Vllltlflllllí a llHrn-
Jzané barvy ocny (100 po 7c
Ony mužské ziiuníky
jež prodáváme po $1200 délají "furore"
Jsou pokládány nejlepiimt znalci oděvu za nejit p£í cecné
zimníky v Americe Tyto kabáty dáay byly do výprodeje v
bobotu Prodali js:ne jich několik set Ti jež je koupili
doznívají Žc jsou to nejlepší zimníky jaké kdy viděli Pra
víme že jsou to ntjkpSí iiinuíky v Americt za ty peníze
Tvrdíce toto uechceme te chvástali avšak uavStívíte-li ná5
odbor zimníkový a apatříte li tyto zimníky budete s námi sou
hlasití a uznáte 2e pouíili jbire velice skromného výrazu na
oceuiuí těchto oděvů
$20 zimníky za $12
A
HVMnrt zvláštnosti
liUlmil tf vmiížskvch oblecích
MiiKké úplně ctloiliií ne podimní a zimní f)Icky---zhotoveué
z cheviotů a kašmírů pěkné kostkovaných
a tečkovaných a též prostých Oxford Šedých všech
ny mají pevnou podšívku a krnovku krejčovsky
udělané nejpečlivčjším způsobem dokonale
padnou ceny Í8 až $10 výprodejul cena
Mužskí fclorlněné těžké zimní obltkj — modrých
sergů kašmírů cheviotrt a ktásuých woibtdi velmi
vkusné a dobré obleky podšívky a vobne kažký
steh učiněný jsou vůbec ty nejlepší jedna z aejlep-
ších výhod jaké jsme kdy nabídli výpro
dejní cena '
Za 91000 máme přen 25 různýili workA z nichž si
lze vybrati tyto oblaky jsou Z černých a modrých
cheviotfl pěkných chvioto a oxíord šedých chevi
otů pěkných worttedů a sergů tyto obleky jsou 1
kabáty jeduó-i dvouřadovými zakulaceně neb do
rohu střižeoýaii otjlepU výbír kdy nabídnu
tý po
Zvláštní nabídka svrchní
kú po $1000
Tyto svrchnfky jsou č'-rné modré
a hnědé z beaver a kersey látek
$750 y
S500
zviastni výprodeji po
Hřlíkií nuniJvíS íl usiiť1 btřlhy
Obleky pro mládež zhotovecé
1 Moť £ilAi-tXf il (Xní
jistojistě nejlepší kabáty k Jykoliv 1 i r '
kmi uu rrlce a správci střihy zahrnující
nabídnuté za ty peníze látky
podšívky a práce pive trMy a
ceny $15 u líaydpnfi za q
Chlflpk a df%ké obleky
Nejdiažší výrobky ivxiových
nejlepších vyrabitelů cllapeckých
a dětských oděvů vysoce cenné
obleky za ntuižbí ecuy leuto
týden činíme zvláštní nabídku ro-
iliíCai mající iaysl pro vkus a
štítrnost Proč nepřivedete chlapce
sem a nekoupíte jim úplně nové
obleky?
MňJete dostati obleky tyto z
modrých a Černých servň wort:
du oxford šedích neb hnědých
kostkovaných neb Scolch tečko
váných z kašmírů a pčkných
v sobé pefcny námořnický a Nor
folkský bílý námořnický límec
stďřl a Vt až 8 let Neopomeňte
( se na nS podívat!
Iblaprrké u děUké kraiké haháty -
3 ohrnovacími liriici a i bincbilla
a imh vlysemoxtoid šedé a hnědé
zvláštní výpredejní ceny n nn
95CÍIJ5 ti 95 2-25 a [jU
Chlapecké a dřtské jedneřadové
bvrchníky diouze střižené kabáty
zhotovené dle nejoovějšílio Sey
tuoui btřihu z oxford a hnědých
chevictů a suken kostko- An nn
vanýth po 5 55 50 a UU
Oldckj pro mlridcz a dlouliými ktllio
taini Stáří i už ío kt z Čcroť
cého neb modriho ucre worute
du ortqrd šedého ueb huěJího z
kcukých clieviojů
a dvíjiiřadového vo-
Emil Hansen
IMPORTÉR
lihovarník a vtlkoub~
chodník lihovinami
— Má ba skladě —
tjt(C:á vína kcMky a likéry
Jet Jídnstelt-ni pro pro'!u!í ksntacké
kof:lky a vícliodnf f-amo?írí
2a výbornou Jakoat velio zLoií e rufí
Fklad a nrodejnt mfisinobt ta Jiho vích
robu 24 a X ul Koutb Omaha lul 3362
doma předených látf4kka?dý střih
jaký bi přejete vestový a pluklá- j kašmíru ntb 51
dací Norfclk a mužský a trtkuso ! jfdnořadovéfco
vé obleky všech vclikoílí od 3 do
15 ht Mftžete ii vy brati t oble
ků majících ctnu až řSoo v (čto'ÍJ 75' $4-5° 75
Rádi bychcui vám ukázali tyto oUkky a zimníky
jcuakého střihu velká rozmanitost
zvláštní výpnxlejul cena An no
01au
HAYDEN BROS 16 a Dodge xh Omqha
Dcwey & Stone Furniture Co i boston storb
1115-1117 Famana ulice
Nábytek za -nízké ceny
U!Ktil!!lliu-áaliuUl-JÍ-
Velký
ctchod
ornažský
Zvláštní
vVřrolej
každý den-
1 tmamp+rf
Ncjvétsí ťiporii výprodeje v
Laciný nábytek není vždy
špatný aneb špatně zpracovaný
neboť my máme úplný výběr
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaný a dobře se
stavený a vydrží tak dluubo
jako nábytek nejnákladnčjší
Dubové garnitury do ložnice
(3 kusy) se zrcadly
z franc skla po
Dubové kredence i velkým zr
cadlem z francouz- aaa nn
skéhoskla-za ááOU
Dubový šatník S francouzským zrcadlem 24x30 Ain nn
krásnéšuplíky ' ípiyUU
Kombioovaaé skříně ca knihy dubová výprava Ain nn
okrasným zrcadlem za ujjjUU
ZvlíStč dobří hodnota ve vsech drniích nábytku— aí k nejlepiímu—
hotoveného za ncjnitť ni-jíně cny -
DEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115 1117 Furoam ul Jasný počet-
t - 1 1
l
mg
m -l
m
j 'v
nejvítšírn to obchodě v drobudm ca západě
Připravili jsme se ca zvláštní výprodeje ve všech otšich
odborech bčhtm podzimu zimy
Navštivte bOSTON STOlili kdykoliv zavítáte do Oma
hy - Zařiďte se v našem obchodu jako doma
Pět roztáhlých poschodí všechna plná Od 600 do 1000
klerkň zaměstnáno skrz celý rok — Máme svou vlastní elek
trárnu — náš vlastnf telefonní syateni — n5i vlastní banku pod
vládním dozorem
CeStí klercl v každém odboru
J L Brandeis & Sons bankéři
4 proř úl ní & na vklady Iluuka pud vládní dohlídkou
Zvláštní pohodlí pro venkovské vkladatele
JOHN UBER vaikusbciiouiiik lihovinami
má na skladě
ffffi M iiiigof aií i Hnid víaa kořalky a lén
2v1štř ale proslulou z r 1881 0 F C & 1 S Tayicr
Za jakest všeho zboží se rutí ' t
Te'efonl815 120? Douglas ul OMAHA NEB