Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, August 02, 1898, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
ZALOŽEN ROKU 187I-R0ČNÍK XXVII
OMAHA NEB V ÚTERÝ 2 SRPNA 1898
Dvojtýdenniku: ROČNÍK VI číslo 92
7 J7 li
Vyjednávání
Ponce a Juan Diaz jsou obsazeny
s
Obyvatelstvo Porto-Rikské vítá Americkou vlajku
s nadšením
Gen Merritt dorazil do Manily kde to nebezpečně vře
Na cesií k míru
V sobotu dala vláda naše odpo
věď vyslanci francouzskému co
zástupci Španělska na dotaz zda
li by vláda naše byla nakloněna k
započetí vyjednávání o mír Od
pověď kterouž zástupce Španělský
obdržel byla určitější nežli Špa
nělsko z počátku očekávalo Pie
sídent nedal se zaskočiti schytralý
mi Španěly Projevil sice ochotu
započíti vyjednávání o mír avšak
položil ihned podmínky za jakými
pouze mír uzavřen býti může
Tyto jsou zcela takové jak jsme
minule již napověděli a sice po
stoupení Porto Rico Spojeným
Státům na místě náhrady válečné
uaeieni samosDravv nur£ a no
Itoupení míst na ostrovech la
c —
dronských i filipínských pro uhel
ná skladiště Podrobné znění od
povědi není ovšem známo ale (
podstatě jeho ' nepanuje póchyb:
nost V"—"—
?r I ř i r r
f x- r
ny v vsiauct iiautuuiSKV co zasiUD
ce apaneisxa povoian pyl v sobo-
tu odpoledne do Bílého Domu í
tu předložil své další pověřující li
do
stíny jimiž mu španělská vláda
dala plnou moc vyjednávali se
Spojenými Státy nejen o to aby
se k uzavření míru přikročilo' ný-
brž vůbec vviednávati též i o naň
mínkách míru Dle toho se též
# — — l —
vyslanec francouzský zachoval
Nejdříve předloženy sekretářem
Dayem podmínky za kterýchž by
Snoipné Státv fwlv nrlinřnu na
lír přistoupit! načež předse-
ito pojednávání o jednotlivých
článcích jednoho po druhém Je
den z původních článků a to o
hledně Filipín byl prý na usilov
nou přímluvu zástupce Španělska
trochu DOzměněn ač neudává sp
ani znění původní ani změna při
í — — —
jatá Zástupce španělský mluvil
francouzsky a slova jeho překládal
i uivui acmeiai vvsianeciva iran-
_ _ 1 1
couzského Thiebault Vyjedná
vání trvalo několik hodin a skon
čilo vespolúou shodou kteráž má
zapotřeby pouze jen schválení se
strany vlády španělské aby vedla
k zastavení dalšího nepřátelství a
pak ovšem též schválení senátu
aby úplné platnosti nabyla Roz
1 _ B A v a w
a uuuuttu opaneisna oceitavaio se
I dnes a všeobecně má se za to že
r hllffo nřfrnivn v rtpr£m} nírln Kiw
Válka rázem ku skončení dospěla
Proto však neustává se ze strany
naší v dalSfm nfnfptr¥it£m válřonf
přípravách k témuž tak že ne-
dl ani v nejmenším uleveno je
slí Španělsko nepřistoupí na
podmínky navržené
X
bpaneiske ministerstvo odbývá
valo v pondělí drč porady o návr
hu míru presidentem předloženém
a sice od io hodin ráno do i hod
— r j -
I — — tJ-1 L— 1_ t
a vvsieueK uvio usneseni po
žádat! presidenta o vvsvětlení a
Vpodmínky Ml se za to že
o mí roudu
to vztahuje se hlavně na Filipíny
ly zajímají Španěly nejvíce Obá
vají se že když by se tam znovu
ujali správy nedělalo by to do
brotu jelikož vliv Spoj Států byl
by tam přece jen citelným Mimo
to otázka kněžská dělá jim bolen
hlavy Když by zem sprostili
vlivu kněžského jak povstalci po
žadují rozlili by si ocet u církve a
hráli by do rukou karlistů Jinak
ale zase povstalce neupokojí
musili by na Filipínách vládnouti
krutěji než druhdy
Ponce se vzdalo
Gen Miles nemá na Porto Ricu
zápasiti s takovými obtížemi jako
měl Shaíter u Santiaga Důležité
přístavní město Ponce vzdalo se
mu aniž bylo zapotřeby vypáliti
proti němu jediné rány Do záli
t
vu uuiytueno posiana Dyia ve
středu"vvýpomocná vdeTóva lodice
Dixie provázená lodicemi Anna
poliš Wasp a Gloucester a velitel
její vyzval město ku vzdám' se
Tomuto vyzvání bylo bez odporu
však po vyjednání podmínek vy
hověno a Američané uvítáni byli
obyvatelstvem s nadšením Pod
mínky míru zněly: předně aby
posádka měla volno odtáhnouti
za druhé aby místní úřady pone
chány byly v právu třetí aby po
licie i hasičstvo ponechány byly v
moci ac bez zbraně za čtvrté
aby velitel přístavu nebyl brán v
zajetí O těchto podmínkách vy-
jcuudvduu uyiu ve sireou večer a
ve čtvrtek ráno o šesté hodině vlál
již prapor americký nad důleži
tym tímto městem Téhož dne
zakotvilo několik dopravních lodí
amerických s vojskem v přístavu a
obsadily město pod velením gen
Milese kterýž podal ve čtvrtek ná
sledující úřadní zprávu-
"Dne 26ho měl Garrettson po
týčku na předstráži Z našich
byli' čtyři raněni kterýmž se jinak
dosti dobře daří Španělové ztra
tili tři mrtvé a třináct raněných
Yauco obsazeno bylo včera a
Henryho divise jest tam dnes
Velitel Davis z lodice Dixie obsa
dil tento přístav a následován byl
kapitánem Higginsonem s jeho
loďstvem časně dnes ráno Gen
Wilson s Evansovou brigádou vy
stupuje nyní na břeh Španělské
posádky ustupují z jižního Porto
Rica Pohce s přístavem majíc
50000 obyvatelů jest nyní pod
americkou vlajkou Obyvatelstvo
přijalo vojsko a pozdravilo prapor
náš s velkým nadšením Námoř
nictvo ukořistilo několik lodí a
též 60 lodic vykládacích Želez
niční vozy Částečně zničené se ny
ní nahražují Telegrafní spojení
se též zřizuje Kabelové nástroje
sou zničeny a poslal jsem na Ja-
maicu pro jiné Toto jest prospí
vající a krásná krajina Armáda
bude brzy v horách Počasí jest
rozkošné vojsko jesc při dobrém
zdraví i dobré mysle Neočeká
vám žádné nepřemožitelné překáž
ky v budoucnosti Výsledky tak
dalece docíleny byly bez ztráty je
diného života"
Do této neděle již obnove
no bylo telegrafické spojení mezi
Ponce a Washingtonem neboť v
neděli odpoledne podal velitel
Miles následující zprávu do Wash
ingtonu přímo z Ponce: "Dobro
volníci se vzdávají i se zbraní a
střelivem Čtyry pětiny lidu ra
duje se z příjezdu ~~naší armády
2000 z jednoho místa nabídlo své
služby Jateční dobytek a jiné
potřebné zásoby se přiváží V
celnici se přijalo již $14000
Jakmile všechno vojsko vystoup
na břeh bude pohotově k pocho
du dalšímu Prosím pošlete jaké
koliv národní prapory jež můžete
abychom ie mohli dáti různým
městům Žádám aby otázka jaká
sazba celní vyžado?ati se má
částích Porto Rica jež obsazeny
budou našim vojskem předložen
byla presidentu k rozhodnutí Do
savadní dřívější clo trvá prozatím
v platnosti Co se týče vlády
vojenského obsazení dal jsem ji
naveaeni zaxiaaajici se na in
strukcích daných presidentu v pří
padě filipínských ostrovů a po
dobné oněm vydaným v Santi
agu"
K obyvatelstvu Porto Rica vy
dal generál Miles následující pro
volání:
"Vedouc válku proti království
španělskému v zájmu svobody
spravedlnosti a lidskosti válečná
moc Spojených Států přišla aby
obsadila ostrov Porto Rico Při
chází nesouc prapor svobody
nadšena šlechetným účelem hle
dáti nepřátely naše i vaše a zniči
ti aneb zajmouti všechny kdož
budou odpor klásti Přinášíme
vám objetí svobodného lidu jehož
největŠí mocí jest spravedlnost
lidskost vůči všem kdož žijí pod
jeho správou Proto zbaveni jste
všech dosavadních politických po
měrů a doufám že s radostí při
jmete vládu Spojených Států
Hlavním účelem americké válečné
moci bude svrhnouti moc Španěl
skou a poskytnouti lidu vašeho
krásného ostrova největší míru
svobod) jakáž za vojenského ob
sazení poskytnuta býti můža Ne
přišli jsmeabychom bojovali proti
lidu této země kterýž po století
byl utiskován nýbrž naopak při
nášime ochranu nejen vám nýbrž
vašemu majetku chceme po-
vznésti váš blahobyt a poskytnou
ti vám výhody a požehnání našich
osvícených a liberálních zařízení
Není naším účelem klásti překáž
ky nynějším dosavadním zákonům
a obyčejům jež jsou prospěšné li
du na tak dalece jak budou 1
souhlasu s pravidly vojenské sprá
vy pořádku a spravedlnosti Toto
není válka za účelem ničení a pu
stošenf nýbrž za účelem tím aby
všem kteříž budou v dosahu vo
jenské a námořní moci poskytnuty
byly výlohy a požehnání osvícené
civilizace"
Po vzdání se města Ponce do
stavila se ku gen Milesovi delega
ce knčží a chtěli včděti jak to bu
de s nmy ylastně dopaďati jestli
když bude ostrov pod vládou Sp
Států budou poŽívati své dosa
vadní platy z pokladny státní
Když jim bylo sděleno že ve Sp
Státech nemá stát s církví pranic
co dělat tvářili se velice kysele
ale ujišťovali že to tak bude nej
lépe když lid sám si musí je pla
tit! a vyďržovati
Dle zpráv včerejších nenechává
Miles růstí trávu pod nohama voj
sku svénu nýhrŽ nechá je postu
povat! do vnitra ostrova V ne-1
děli osazeno vojskem naším Juan
Diaz asi 16 mil od Ponce vzdále
né (viz mapu ve válečném atlasu
strana 11) a na cestě ku San Juan
ležící Vztýčení vlajky americké
uvítáno bylo obyvatelstvem s nad
šením Obrněný křižák Colunv
bia vjel na mělčinu v zálivu Pon
ce ale očekává se že bez nesnáze
při vysokém přílivu opět splav-
ným se stane Sběhové od špa
nělských sborů dobrovolnických
stále se hlásí u armády naší Pa
nuje pověst že španělský jenerál
Opega jest na cestě ku Aibonito
kdež soustředuje svých sil aby
kladl odpor dalšímu postupu vojů
amerických Veškerá moc která
až dosud„na Porto Rico výpravě
na byla přistála již v bezpečí
Ze Santiago
Jelikož panovaly různé pověsti
ohledně poměru mezi velitelem
armády naší u Santiago a velite
lem povstaleckým Garciou byl
mu dán z Washingtonu pokyn
aby podal úřadní o tom zprávu
zdali Garcia byl pozván k súčast
nění se obřadů vzdání se Santiaga
Zpráva Shafterova zní následov
ně:
"Obdržel jsem Sun ze soboty
dne 23 července v němž posuzu
je se mé jednání vůči gen Garci
ovi Přeji si říci že gen Garcia
byl pozván mnou osobně aby
vstoupil do Santiago tou dobou
když jsme město obsadili avšak
on odepřel tak učiniti z té příči
ny že španělští civilní úřadníci
ponecháni byli v úřadech Bylo
mu obšírně vysvětleno že titr ú
řadníci ponecháni budou v moci
pouze jen tak dlouho pokud ne
bude pohodlno jinými je zaměniti
Výpomoc gen Garcíova byla úpl
ně dobrovolnou s jeho strany a
bylo mu hned od počátku sděleno
že nemám nad ním kontrolu než
li takovou jakou on sám bude mi
chtět svěřiti Gen Garcia oče
kával že bude mu svěřeno velitel
ství tohoto místa jinými slovy že
město odevzdáno bude do jeho
rukou Vysvětlil jsem mu obšír
ně že my válčíme se Španělskem
ažejA nemohu uvažovati o otázce
neodvislosti Jinou stížností je
ho jest že když jsem shledal že
několik tisíc mužů vešlo do města
bez odporu ze strany Garcia roz
šířil jsem šik náš i před něho a u-
zavřel tak tuto mezeru jelikož
jsem nahlédnul že se musím spo
léhati na vlastní síly při svírání
města"
Minule jsme přinesli zprávu od
gen U U Howarda ohledně srny
šlení povstalců vůči Sp Státům
podotknuvše k ní že nezdá se
Dyn zceia veronodnou ze jsme
se nemýlili potvrzuje nejnovčjŠÍ
zpráva od něho v kteréž doznává
ze gen uarcia a jeho Kubánci
jsou proti bp Státům velice roz
trpčeni
Odbor námořní ve Washingto
nu obdržel koncem týdne úřadní
zprávu od adm Sampsona ževá-
ečná loď 'Infanta Maria Teresa'
bude splavnou učiněna a do Gu-
antanamo přivlečena jakmile zji
stí se buď štěrbina aneb otvor
kterýž jest kdesi na přídě a jímž
voda dovnitř vniká o němž neby-
dosud zjištěno zdali jest to
snad štěrbina spůsoberá střelou
aneb otvorkterýž byl otevřen aby
se loď potopila
Do Key West došla zpráva že
přístavní město Nuevitas na se
verním břehu provincie Puerto
Principe v Kubě bylo bombardo
váno loďstvem naším vyklizeno
Španěly a spáleno Zprávu tuto
přinesl kapitán Maynard na dělo
vé lodici Nashville a sdělil mu jí
povstalecký poručík Royas Je
diné americké válečné lodě kte
réž okolí to střežily byly Prairie a
Badger a proto se zprávě té víry
nepřikládá
Ze Santiago sděluje se že špa
nělští obchodníci a obyvatelstvo
španělské v Sautiago vůbec jest v
nesmírných obavách následkem
pověstí že americké vojsko hodlá
město opustiti a ponechati je na
pospas povstalcům Španělové
se obávají že povstalci by pova
žovali za své právo a za patřičnou
odplktu aby poplenili majetek
španělských royalistů za to co
musili od španělské tyranie snáše
ti Čelní španělští obyvatelé prý
uvítali by rádi správu americkou
ale obávají se velice toho aby mě
la vláda ostrova přejiti v ruce ny
nějších povstalců kteříž prý by
dojista se mstili a loupili Obavy
tyto sdělil prý gen Toral jednomu
z amerických důstojníků jakož i
to že chystá se obyvatelstvo za
slati presidentu McKinleymu pro
test proti tomu aby město vydáno
bylo v moc povstalců
Merritt v Manile
Od gen Merritta vojenského
velitele kterýž vyplul 27 června
s křižákem Newport do Manily
provázen jsa dopravními loďmi
Ohio City of Paris Indiána a
Morgan vezoucími 5000 mužstva
našeho jemuž následovala Valen
cia 28 června došla zpráva že
25 července přijel na místo se
svou lodí a ostatní lodě očekávány
byly během 4 dnů S posilami
jež takto na Filipíny dopraveny
byly má nyní gen Merritt 11000
mužů pod svým velením a jest
pravdě podobným že nyní nebude
s útokem na Manilu dlouho od
kládáno a že může býti jest již
dnes v rukou amerických Špa
nělové až dosud kojili se nadějí
že jim přijdou posily ze Španělska
a nechtěli věřiti zprávám o zniče
ní loďstva Cerverova a návratu
loďstva Camarova do Španělska
Nyní však znají již celou pravdu a
ví že postavení jich jest bezna
dějným Sděluje se z Manily že
guv Augusti jest pohotově vzďáti
se Američanům tak brzo jak to
bude možno se ctí Odhodlal prý
se vytrvati až do 1 srpna a jestli
do té doby žádné posily jej nedo
jdou že chce kapitulovati
Povstalci filipínští neustávají v
obléhání města a čítá se jich na
50000 Až posud nebyli v stavu
aby města dobyli však Španělové
také nejsou v stavu aby je zapu
diti mohli
Min pátek vyjel ze San Franci
sko třetí prapor 1 pluku so da
kotských dobrovolníků a minne
sotŠÍ a coloradští branci k dopN
nění dřívějších pluků na parníku
St Paul do Manily Dostalo še
odjíždějícím ovací tak slavných
jako kterýmkoliv z předcházejí
cích Dle nejnovějších zpráv odesla
ných gen Merrittem z Cavite
minulý čtvrtek stává se situace v
Manile nebezpečnou Chování se
povstalců jest asi totožným jako
oněch na Kubě pod Garciou s tím
toliko rozdílem že zde jsou po
vstalci v převaze a svými vítěz
stvími nad Španěly rozjařeni
Stojí naše armáda tedy v nebez
pečí jak se strany Španělů tak se
strany povstalců Merritt sděluje
dále že hodlá společně s Deweym
vyzvati Španěly ku vzdání se aby
povstalce předešel ač tím možno
že vzbuzeno bude nepřátelství
těchto
_ ťredDlácei:e na "Hosoodiřii'
do
Čech pouze 1160 rucoé '