Plattsmouth weekly herald., November 16, 1882, Image 3

Image provided by: University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

About Plattsmouth weekly herald. (Plattsmouth, Nebraska) 1882-1892 | View Entire Issue (Nov. 16, 1882)