Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, July 17, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zApadu
OZVEzNR
ECHO OF
THE WES7
Ho Sink-Volume IV.
C LARKS ON, NEBRASKA, v utery, dne 17. cervence (July) 1917
cislo-Number 52.
CLARK SON
Bud'te pfipraveni!
tx. tak zp. az nrnede k vam sbera-
ci vvbor Cerveneho Tvfize zClark-!tu- Letci zenou se bezprodlenne v . jest pfehlizeti zalezitostem tyka
Son,abvste se nenmseli rozmvslet 01111 straim bv ona ,nista Sf i-, jicieh se vyletu starych osadniku
mnoho-li asi prejeti si dati. Oce- H na vzdalenost. Cara z prvu se j v okresu Colfax, aby se jiste su
kavejte jej dues, zi'tra aneb po- Pvazuje za zasobovaci oddil, ma- j castnili schuzi jez se bude odby
.zejtri, tento tyden vas budou hie-1 liePHteli ov&t nove zivolnijvati ve Schuyler due 24. cerven
det pracovm'ci navstivit. Z df i-: Ptreby. Vse mcici hromadny vy- ce. Rokovano bude o zalezitostech
vejsich zprav za jiste jste zvedeli j 8t?el ma zmaht nad uepfitelo- pfipadajicich k uspofadani letos
ze okres Colfax nedostal vvzve - S aP0ati eka se na velenijniho vyletu. Selnize zahajena bu
cMpntn Wilcnnfl ipztn now-, dfistojmkovo. kteryz dice jiz vy- j do o druhe hodine odpoledni.
"bral se rozpocet penez jaky pri-
nadnnl nasemu okresu. nroto abv
'hnm wkonnH ,fl5i vlnstPiifinkmi
povinnost musi se sbirati zase a
sbirati tak dlouho dokud poza
davkum nebude vyhoveno. Roz
Trh na jeduotlive precinkty jest
naslpdovnv :
Eichland $ 675 00
"Shell Creek 525 00
Wilson 600 00
Stanton 1375 00
jran. qq
Midland" ". '. ". ' '. '. ". ". '. ". 52500
lAdams 1500 00
Holers . . . . . . . . . . . 400.00
IVfaole Creek 550.00
Lincoln ... . 1650 00 pfrpadeni. Vsak pfed dvema vec-1 sociation minuleho-tydne usnese-
rhrnem .$19000 00 ' 1111 musl se est za-stavit. Dvou j uo bylo pojmenovati novou mezi
Zle svedomi vas bude pronas'le- j v?e1' nesmi nik(i P0111 ku kla" ! m&tskon cestu. ktera povede pfes
dovat az do Won, nepfispejte-li in5ui PHtelovu : Cerveneho Kfi-, cely okres. "Colfax Highway."
Sebe-ffiensim obnosei-e3te. ze0 a bil6 vla3k-v- T-vto dv6 v5ci j Na cestu tuto zaroven bylo povo-
na bilem poli pla uslechtile zna- i nes,U1' h'1 aeceny do nepf atel-, lcno z kasy sdruzeni $200.00. Dal
meni slechetneho lidstva. Co via. stvL musi zustati prosty vseho po-1 si vydani plati okres.
jici prapor a korouhve valecnvch ; zfeleho a nesmi na nich pad-
armad znamena smrt a zkazu. Cer- j 1101lti ani stl'u ta2- neb 3 " , ScMze odrocena.
venv Kfiz slouzi jen zivotu a po-!zakladg "bsolutni neutrality pozi-j Jelikoz nedoslo k definitivni-
moci. Jak krasnv as pfipada ten-! va mofadnych zvlastnieh I mu ujednani byla zvlastni mest-
to pfivetivy, pfatelsky symbol ra-
nenemu, kdyz lezi bezmocne u
prostfed valecneho fevu na poli
zkazy v njvetsich bolestech. Ja
Jco zaciiranni andele odvaziiji se
'"jclenove Cerveneho Kfize az v nej
vetsi blizkost smrti, by zachraiii
li ubohe ranene. Zde pfestava ve
ru vsechno nepfatelstvi. Zde ne
cini se rozdil mezi pfitelem a. ne
pfiteleni Zde plati jen velky za
kon vseobecne lidkosti, jenz nas
vsechny spojuje. Cerveny Kfiz
vznasi se daleko nad vsim nepfa
telstvim. Objevuje se nam upro
stfed vseobecneho svafeni jako ti
che, vazne a nalehave napomenu
ti ku smiru.
V prvni fade je Cerveny Kriz
chranicim oznacenim pro osoby a
material jsouci ve zdravotnicke j
sluzbe armady. Tato ochrana, kte
ra se zdravotnickemu personalu
dovoluje vsemi narody, zaklada se
na rvou podminkach: neutralite
zdravotnickeho personalu a lid
ske a uslechtile uloze, kterou ko
na. Zneuzivani Cerveneho kfize
je zlou neplechou a osklivou zra
dou na samyeh ranenych. pone
vadz v posledni instanci tyto zba-
vn-ip nntne ochranv. Cervenv kfiz
pf ednostni prava a privilege, vsak i
techto ma b.vti pouzito jen v za j-,
mu vseobecne lidskosti, ne ale
snad ku prospechu nektere arma
dy. Zneuzivani Cerveneho Kfi
ze jest tedy as to nejhorsi. co se
da mysliti, neb jest to hanebna
zrada na lidskosti. Prvni a nejvec-
nejsi povinnosti Cerveneho Kfize
je tedy dbani pfesne a svedomite
cim, srazkam a sporum jurisdikc-
nim. Vsak toto spojeni neplati j
pfimo uo ucely vojenske. nybrz j
vj'slovne jen pro osetfovani rane- j
' 1 1 'A ' 1 .! .'...1,
nycn a z Diievni mne vyraueii en.
Neutralita je ochranou Cerveneho
Kfize a pramenem jeho nedotknu
telnosti. Personal Cervenelio Kfi
ze je vzdy nedotknutelnym, po
kud pfesne dba pfedpisu neutrali
ty. I v samyeh nepfatelskych li
niich tesi se Cerveny Kfiz teto ne
dotknutelnosti. SkutecnS povznasejieim divad-
neutrality. Jest sice v jednotli-, lm'110ll i ' i""oni.ici praei. a ze ne-pi slrana okresu proti yv2ni ye 0bcane-obchodnici zalozi tak zv. ; arcibiskupem omazskvm za fani
vvchzemich Cerveny Kfiz ve spo- bllde treba delslho roani P1 verni stranu zasiujovati bude v-; 4 'Labor Squad" a poskytnou far-;f.e v jaeksou, Xeb. Pfitomnc rlli
jeni s armadnim velenim. To se niaine Cervenemu Ivrizi vyjiti h?e jveUs. Clarkson a Leigh. Je- merum svou pomoc. Kdo by tedy ! vlp mUx y 0maze
rozumi samo sebou. neb jinace by ! s poinocnou rukou. A ybor liko2 jednA se 0 51eehetn potlllik. potfeboval p01110C a liemfl2e doJ dQ elevitom
nmsilo docbazeti ku stalvm tfeni-1 sk,ada se W- i Adamka. f . , doufame ze v,vlet setka se s nadc- tati delnika lined, ktervkoliv z ob- i , ,X1. ,,r1 .
T
I
I
Cerve-
neho kfize. Pozorujeme na obzo-
1 '
slovit osudne slovo : Tu v posled-
iiini okamziku da letec znameni
J odd" e Pod c" Cerveneho
; Kfize. Dela mlci a kolona dale
lem tato nedotknutelnost
vpf ed se pohybuje, nijak neobte- vyucovain ceske letni skoly v
zovana. Na jiokraji zkazy neusta-1 Clarkson. Ac termin letosni byl
le se pohybuje. Nepatra se dale, ; kratickym. pfee doufame. ze dit
znamein Cerveneho Kfize zcela kam nasim dostalo se mnoho vedv
j Postaciije ; jest postnou zaru -
kou Pr0 neutralitu oddilu a to je
' moc erven6ho Kfize. Nafizuje
! vraedu st mlceni Kraci az
l-,, i
j ti ranene z bojiste na hf meni del.
j Lest neni ve vAlce n5jak zaka'
zana Ikou se nosit nepf atelske
iiforiny a v nich se pf iplizit k
raaam nepraieisKym ku jejicn
,llX? 1.1 1 J .
zememi prirceny. jvcio jicn zneu-Meiio
zmi, dopousti se zrady na rane
nych a bezmocnych, neb jes'tli ne
pfitel se" inusi obavati. ze pod
znamenim Cerveneho Kfize (nebo
bile vlajky) se skryva zrada, pak
nevzem vice, ohled na tyto ve
vlastnim svem zajmu.
Cerveny Kfiz je tedy necim nadipotom bude pozde o torn rokovat
vse povysenym, vznesenym, ne -
cim co nase doba cti. Ochrana,
kterou Cerveny Kfiz poskytuje
ranenym, musi zustati nedotknu
telna. oMusi byti posvatnou ochra
nou, proti ktere nikdo se neodva
zi hfesiti. Proto jest to veci sve
domi. a vznesenou lidskou povin
nosti aby Cervenemu Kfizi bylo
pomochano, a vime ze nasi farme-
H s, ockoto.u vypomohou
Vid'te, ze jiz pochopuje co Cer
veny Kfiz znamena pro vas. Vy
hovite si doma, vy kracite si pek
ne jako obycejne za vasim idIu
hem aneb strojem a kontite si svou
praei jako by vas nic netizilo. ale
jiny musi jiti do boje za vasi o
chranu. Jsme pfesvedceni, ze nasi
farmefi nezadaji pficiny aby se
jim po valee mnoho vyt,vkati. ze
oni nepomahali. Rozumejte tomu,
" i- - j
ho hema. Nebudete-li bojovati :
nyni s vasimi penezi. budetc bo
jovati v hodne kratkym case se
zbrani Jedno z dvou nas nemi
ne a proto vyberte si to co vas
mene bude bolet pfispejte.
Ch'mek tento venujeme ve pro
spech sberaciho vyboru, jezto
floilfam Pv0n?k,ud snadni u-
J. Millera. Emila Foldv a Dr. F.
J. Kalala. Uvitejte je s otevfenou
naruci a hodne stedrym pfispev
Na praei Ces. Nar. Sdruzeni j se z pp.Johna Iusila, Christ
od doby posledniho kvitovjini j Crosse. Emil Musila. Johna Pe
pfispcli nasledujici: j tra, ml.. Jos. Zastery. J. F. Dud
Jos. J. Sedlacek $5.00 jka. J. J Dudychy. Jos. Ilejtman-
Frank Seda 3.00 ! ka a Jos. Zrusta. koupilo sobe
Sbor Sokolek z Clarkson 15.00 spolecne mlatici zafizeni druhu
Za dalsi pfispevky teto zasluz- "Minneapolis" od firmy Bukac
ne veci uctive zada mistni odboc- ka a Zrusta. Zafizeni toto doslo
ka Ceskeho Xarodniho Sdruzeni. vcera a v nekolika dnech uvede
B. A. Filipi, tajemnik. no bude v cinnost.
Misto-pfedsedum pfi sdruzeni
"starych osadniku!"
Timto se vefejne uvedomuji
misto-pfedsedove jiehz ukolem
Xeeht' vsichni se dostavi.
Skonceni ceske skoly v Clarkson.
i Minuleho uterv ukoncena bvlo
jo vlasti ceske a bohateho postou-
j peni v matefstine. Ucitel. j Jos.
Kucera, odebral se nasledujiciho
;dne do David City, kdez ocekava-
Nova cesta ponese jmeno
"Colfax -Highway."
Ye schuzi okresniho sdruzeni
Colfax Countv Good Roads As-
--jsiva scnuze 3ez oaoyvaia se minu
uterv, odrocena na dnesm
vecer. dne 17. cervence. Ve schii
zi teto bade rozhodnuto jake kro
ky v zajmu nasi elektrarny se
podniknou. Jisto je. ze "nepujde-
me zpet k svickam". proto za -
doucno jest by co nejhojnejsi po -
! cet poplatniku dani se sesel, jezto
tfebas nekde na ulici.
Nas okres musi dati 77 brancu.
Z Colfax okresu na prvni vy
zvu odvedeno bude nucene 77 ho
chu. Tak zni vladni zadost. Z ce
leho statu Nebrasky povolano bu
de 8,470 muzu. Odhaduje se. ze
kazdy stat, okres aneb precinkt
bude muset dat dve-tfetiny jed
noho procenta sveho obyvatel
stva. O odvodu zminujeme se na
jinem miste.
Okresni vylet ve prospech 6erv.
Kfize.
Iinuleho jatku dlel v nasem
meste hloucek propagatoru ze
Schuyler, ktefi objizdeli vsechna
mesta okresu. vyjednavajice s
mistnimi odbockami Cerveneho
Kfize v zajmu uspofadani ve
Schuvler okresniho vvletu z kte-
renoz cisiy vyrezeic uy piynui ao
kasy vvSe uvedeneho sdruzeni.
Jak nam sdeleno, byl plan srozu-
men a pochopen. protoz ustano-;
von byl den 5. srpna na uspofa
dani spolecneho vyletu ve Schuy
ler, jenz odb.vvati se bude v Xo-
hovem haji jednu mili severne od
mesta. Jednou z attrakci bade
in0va lira v niz utkaji se soapv-
cek a va n v m v vsl ed kem
Koupili mlatici zafizeni.
Sdruzeni farmeru skladajicieh
K blizicimu se odvodu.
Plany ku odvodum pro novou
narodni arniadu jsou pfipraveny.
Odvodem bude urceno nejen kte -
fi rauzi budou povolani ku pra -
porum v prvm arniade, ale take
urceno v jakeni pofadku budou
brani registrovani, budou-li poz -
deji dalsi armady organisovany. ; tomto jiz pfed nekolika tydny,
Die tohoto planu kazdy regis-1 ze zdejsi obecni sdruzeni (Com
trovany bude znati pfesne sve muuity Club) se pokousi o ziska
misto na seznamu tech. ktefi nio-ni tohoto prospesneho kursu pro
hou pfijiti na fadu. Ti, ktefi ve ' nase mesto a dues konstatujeme
vsech okresich neb mestech bu
dou uvedeni v pfedu seznamu,
budou nejdfive voh'ini ku pro-
hlidce a povinost pujde po fadejni university, ktera bezplatne bu
dal, die toho mnoho-li muzu bude
zapotfebi.
:To neznaci, ze zvlastni jmeno
nebo cislo bude tazeno pro kaz
dvho z onech 9,800,000 registro
vanj'ch. Ve skutecnosti kazde vv-
tazene cislo bude representovati
ctyfi tisice muzu, jednoho z kaz-
deho registracniho distriktu.
Podrobnosti systemu nebyly do -
sud uvefejneny. ale hlavni body
v neui jsou tyto :
Kazdy registracni vybor ocis
loyal registracni listky sveho dis
triktu cervenym inkoustem, poci
naje cislem 1. az k nejvyssimu po
ctu v jeho distriktu.
Jak cisla tahu ve Washingtone , kere vj'dani s kursem timto hradi
budou uzita cisla od jednotky az zdejsi Communty Club. Maminky,
do nejv.yssiho distriktu v zemi. pamatujte ze den kursu bude jiz
Prvni cislo vytazene urci ktefi j pfisti patek, proto poslete vase
muzi budou povolani nej'dfive. ! dcerusky aby necemu velmi uzi-Jiude-li
ku pf. vytazeno nejdfive tecnemu se pfiucily a vam samot
cislo 10., bude to znaciti, ze vsi- nym v podobne praei byly take
chni muzi ve vsech distriktech uzitecnymi. Dalsi ochotne objasni
majici cislo 10. jsou prvni na fa- lajemnik sdruzeni. p. "W. F. Ada
de. Druhe cislo urci, ktefi maji.mek, u nehoz nechf kazda zena
-
hvti druz. atd. Neimensi resris -
I f J V fj
tcni distrikt ma 187 registro3ra-
nych a ten nejvetsi 7,000. Kde-
j koliv pfijde cislo vetsi nez je po
j cet registrovanych jisteho dis-
, triktu, tak jest to cislo slepe. ci
1 neplatne pro feceny distrikt.
Tah cisel die vsech okolnosti sejby ve zdejsim evangelickem koste
asi nebude konati drive az v pfis-jle. Rev. Filip obdrzel pozvani k
Uim tydnu pocinajicim 23. cerven -
eem, ponevadz pouze polovina sta-1
tu dokoncila pfipravne prace.
V zajmu zdejsiho hfbitova.
Ufednici Cos. Slov. Hfbitova
meskali minuleho tydne ve
Schuyler, kdez sucastnili se sehu
ze okresnicli komisafu ve ktere
jednalo se o polozeni cementove
zdi nfi severni strane cestv ve-'
douci kolem zdejsiho hfbitova.
Po vyslechnuti zadosti zavtizali
se komisafi postarati se o patfic
nou napravu jez by zamezela dal
simu hrouceni bfehu. Tak daleee
jak jsme informovani bude nej
spise polozena osmi-stfevicni zed'
no cele severni strane.
Obcane Clarksonsti budou
mahati farmerum.
vypo-
Tato zpravieka bude jiste vele- elku precinktu, jenz jest sest mil
vitanou mnohvm nasim farme-1 louhy. Prvni vyjizd'ka zahajena
rum, jezto zvestuje jim neco vel- j bllde "ejspise ve ctvrtek tohoto
mi duleziteho a neco neocekava-1 t'"dne. v Padn "epfizniveho po
neho. Vetsi pocet zdejsich obchod- j asi Pjede se 0 don poeji.
nikfi a clcnu obecneho klubu , yip. Bafa pfesazen.
(Community Club) podavaji far-; Docitame se, ze vlp. Jos. Bafa.
nnerum v nasem okoli pomocne
rukv v pilne teto dobe kdv zne
jsou jiz' na krku. Tito uvedomeli
canu v nasem seznamu se naleza
jici s nejvetsi ochotou zaujme
misto ono a vynasnazi se vyjio-
moci sec sily jeho vystaci. Jest to
nejlepsi skutek jakym lze iar
mer sve styky s mesfanem utuzi
ti a naopak zase mest'an s farme
rem. X'as Community klub odby
vati bude svou pravidelni schuzi
zitra vecer, ve stfedu. kdez bude
tato vecdukladng projednana. tak
aby vedena byla systemem co nej
praktictejsim O dalsi hlaste se u
tajemnika sdruzeni. p. Adamka.
; Demonstrace v zavaf ovani ovoce
v Clarkson pfisti patek.
Zdejsi mladezi, zvlaste nasim
, nastavajicim hospodj-nkam
' Clarkson a okoli. naskytuje
, skvela nabidka vyuc-iti se v prak-
tickem zavafovani, preservovani
a suseiii ovoce. Zminili jsme se o
vec tu za uskutecnenou. Jiz pfisti
patek, t j. dne 20. cervence, bude
zde zvlastni instruktorka ze stat-
de uciti a cviciti jako zavafovati
a jinak zuzitkovati ovoce. Bude
zde jista Miss Hall, ktera v tomto
oboru ma bohate zkusenosti, jez
uplatiiovana budou e prospech
vsech zena a divek uplne bezplat-
j ne. System uceni jest absolutne
i prakticky, vse vedeno jest die nej-
novejsi methody. Kurs potrva
! pouze po dobu jednoho due. Neni
nam mozno uvesti v detailu
co vse bude vyborna tato kuchaf
ka vyucovati, ale tolik vime, ze
nauka jeji nebude zadne zeng a
zvlaste jak vyse uvadime, tern
jez v brzku hodlaji se stati hos
podynkami, postradatelnou. Ves-
.ueb divka se hlasi.
zadne bohosluzby ve zdejsim Ev.
kostele pfisti nedeli.
Za pficinou odcestovani Rev B.
j A. Filipiho do Thurston, Xeb., ne-
i budou odbyvany zadne bohosluz-
: sucastneni se cirkevni slavnosti v
Thurston. Uchovejte oznameni
toto laskave v pameti.
Routa sberaciho vyboru Cerv.
Kfize v Adams precinktu.
Nize uvadime okruh cesty kte
rou ubirati se bude vybor Cerv.
Kfize v Adams precinktu pfi sve
. ampani, pri niz suirau t,e uuuou
pnspevky a dary pro sleehetne to-
1 ' y ;y ,. i -l
to sdruzeni:
Pan Emil Folda se svou dru
zinou objede okruh vychodni v
sifi dvou mil.
Pan "W. F. Adamek se svou dru
zinou objede stfedni okruh. v obe
hu dvou stfednich mil.
Pan F. J. IMiller se svou druzi
nou objede zapadni okruh zahr
nujic v sobe zapadni dve mile.
Kazdy okruh vede pfes celou
ktery slouzil v osade Heunske
nr-Pl kvntSim fosw hp? nfpsidpl
do St Louis llstanoven byl ndp
i.VWX . , .
defil blesk do Xye Schneider ele
vatoru v Leigh, nasledkem cehoz
stavba se vzfiala. XTa rvchle a usi-
jQy
ne zaicroceni rammcii nasicu
ibvlv plamenv v zarodku uhase-j
! ny a elevator zachranen.
! DK. J. J. WATCTA, ocni. usni.
: nosni a kreni speeialista z Oma
I hy, bude v Clarkson ve ctvrtek,
dne 26. cervence. Ufadovati bude
v uusinosii ui. xviiiiiiii, ivLiuz. ieui
ti bude se zdarem vsechny vyse
uvedene neduhy.
Dulezite upozorneni!
Odbocka Cesko-Narodniho Sdru
zeni v Dodge za spolupusobeni
v(okolnich osad chysta velikou ma
se , nif estaci, dne 19. srpna, ktera
bude projevem upfimnelio ceske
ho citeni nasich osad. Slavnost
tato slibuje byti iednou z neivet-
sich, jake kdy v nasem okoli po
fadany byly a bude brana pro
pohyblive obrazky. Je nutno, aby
o tuto manifestaci probuzen byl
zajem co mozno nejvetsi a pfota
snazne zadame vsechny jednotliv
ce i spolky v okolnich osadach,
by zdrzely se pofadani zab&v v
v nedeli, dne 19, srpna. Prospeji
tim ceske veci.
Odbocka c. N. S. v Dodge.
Tanecni zabava ve
prospech Cervene
ho Kfize!
Pfisti sobotu vecer, t. j. dne
21. cervence bude tanecni zabava
na farme pana John J. Dudychy,
pofadane ve prospech zdejsiho
cerveneho Kfize. Vytecna hudba
obstarana bude laskavosti bratri
Kroftu. Tez o zakusky a ob
cerstveni bude postarano. Don
fame, ze se dostavite jeden kazdy
jiz ku vuli ucelu, pro ktery odevz
dan bude cisty vytezek teto za
bavy. Pfijd'te, pobavite se, a
prospejte dobre veci!!
Kazdy muz, cinici naroky na vy-
jmuti, musi vyplniti formal-
ni zadost v torn smyslu.
Formalni zadost o vyjmuti z
vojenske povinnosti musi byti
ucinena kazdym muzem odvod
niho stafi, ktery je zamestnan ve
velikych prumyslech, chcerli . ra-.
deji konati svoji ponnost u s.au
struhu, kovadliny nebo i pece,
nezli na bitevni fronte. Profous
Crowder prohlasil, ze pouhe vy
jadfeni na registracnim liistkti,
ze zada vyjmuti, jezto jeho sluzeb
je tfeba k uspesnemu vedeni val
ky, nedostaci, aby jeho pfipad byl
pfedlozen pfed distriktni vyjima
ci vybor, ktery ma posledni slovo
v takovyeh zalezitostech.
Die pravidel, jez sestavil gene
ral Crowder a ktere ufedne byly
uvefejnen- presidentem "Wilso
nem bude tfeba. aby kazdy muz v
podobnych prumyslech zamestna
ny, chce-li zustati pfi sve praei,
bud' sam nebo jeho forman, su
perintendent, zamestnavatel neb
jina osoba seznamena s jeho za-
mestnanim. vyplnila formalni za
dost o vyjmuti.
Xe pozdeji nezli pfisti tyden
president "Wilson ustanovi cleny
ruznjvch distriktnieh vyjimacnich,
vyboru, ktere budou rozhodovati
o vsech industrialnich vyjimacich
zadostech. Vyjimacich pravidla
urcite stanovi. aby zadosti o vyj
muti byly podany do peti dnu pa
po te, kdyz vybranym muzum by
lo sdeleno mistiiim vyborem ze
nejsou sprosteni nasledkem teles
ne nesehopnosti nebo z jineho du
vodu. Musi udati trvani jeho zamest
nani a ze jeho sobody jest napro
sto tfeba a ze nemuze byti nahra
zen bez pfime. podstatne ztraty a
ztraty a skody fadnemu a vydat
nenui provozovanj doytcneho pod
niku ve kterem jest zamestnan.
President jest splnomocnen roz
hodnouti. ktery prumysl die jeho
dobrozdani jest nutny k udrzova
ni a operovani vojenskeho zafize
ni. Dosvedceni bud' pro nebo proti
jakemkoliv naroku na vyjmuti
musi byti podane do peti dnu po
vypleni zadosti naroku o vyjmuti.
Zadne vyjmuti nebo sprosteni
nepotrvji dele, neili pficina k ne
mu trva. Certifikaty sprosteni
mohou byti odvolany vyborem ne-cha-li
vyjmuty muz sveho zamest
nani nebo stane-li se z jakekoliv
pficiny c postradatelnym. ' '