Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, July 10, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Na$im dtenarum!
DOMEK NA PRODEJ!
Jelikoz hodlani se odstehovati,
Pristim tydnem zapocne vy- tedy prodam peknou, skorera upl-
, , ,. o , , ne liovou residenci s dvouma loty
chazeti puvodni povidka z , , , v
I naleza jici se v pekne casti mesta
pera p. Enamuela stibra z Ilowells. Hlaste se co nejdrive.
. , I Marie KvMckova, Howells, Neb.
z Chicago, HI., pod nazvem "
"Jak se manzel pomstil sve
neverne ze.ne." Povidka
psana jest v lidovem. slohu a
trvame na torn, ze jednomu
kazdemu se bude libiti. Pro
sime o upozorheni vasich sou
sedu na novou tuto povidku
a mozno-li ziskati je pro nils
za oclberatele. Redakce.
ZAVOLEJTS NASI
Stane-li se neco ve vasem okoli,
co by stalo za to. aby uverejneno
bylo v nasich listeeh, zavoiejte
nas, anebo dopiste nam. To co za
jiina vas, bude zajimati i jine cte
uare a list nas nabude tak teeh
nejoblsahlejsich a nejsDolehlivej
si zpravy.
C LARKS ON
Do Chicago.
Blalioslav Novotny, syn manze
lu Jos. Novotnyeli, odebral se mi
mileho patku do Chicaga, kamz
odejel v nadeji nalezti lekarske
porady. Trpi bolavou nobou proto
odhodlal se poraditi s odborni
kem. ktery jak doufame, ulevy
ran poskytne.
Mnoho navstevniku.
Ve ctvrtek meskal v Clarkson
znaenv pocet prespolnich navstev
niku na pouti jichz jmena pro
velky pocet nelze nam jednotlive
uvesti. Doufame, ze nebude nam
tobo zazlevano.
9
Nem kava jako kava!
O jakosti nasi kavy nem tfeba rozepisovati se, neb ta dnes
nechybi ani v jedne domacnosti. Hospodynky zajiste vi, kde
maji dobro'u kavu objediiti, a poslou si pro nasi znamenitou
21c
SPECIALITA
21c
coz jest cena velmi mini a. Pri porovnani jakosti s jinymi pfed
ci vsechny druby,.za ktere jinde platite o 10 az 15c vice na lb.
Pfesvedcte se!! Kdo nasi kavu dosud nezkusil, necht' do
pise si o pul-libenri vzorek kavy, eaje a cikorie, ktery zasle
mo uplne ZDAKMA vyplaceny az do domii. Dalsi druby kSVy
23 a 26 centu. Jsme jedini importer! ceske Fikove cikorjejOd
MC. Buva a Syn. Koreni cele i mlete stale na sklade. Zasil
ky nase balime. tak, aby na svem aroma nicebo nepozbyly.
Jsou tez lacinejsi druhy kavy v trhu, ktere my ale nedrzime
a zadnenra neodporucujeme, neb lacine zbozi obycejne pfijde
draho. Objedn'ivy laskave rid'te na vain davno znamy
Prvni cesky velkoobchod kavou v Americe,
JAVA COFFEE MILLS,
vE.-,J. Petru, majitel.
1706-08 So. Racine Ave. Chicago, III.
O poctivosti naseho 'zavodu pfesvedcte se u First National
Eanky v CKicagu.
Narozeni.
Manzele Vaclav Molackovi ra
duji se z prichodu male dceruskjr
ktera pfibyla do jicb rodinjr v pa
iek za pfitomnosti Dr. Kalala.
Gratulujeme.
Navratila se z nemocnice.
Pani Jos. Fillipova navratila se
minuleho tydne z Omahay, kdez
pfed kratkym casern podrobila se
operaci na zlucnl kamenky. Jak
se dovid.ame, citi se pani Filipova
dosti dobfe a jsou skvele vyhlid
ky na brzke a uplne jeji pozdra-veni.
Pfestehuje svou zivnost.
Bohumil Beran zamysli pfe
stchovati behem pfistich nekolika
dnu svuj kulecnikovy sal do bu
dovy pi. Tomsove. kdez spojen
bude tento se zivnosti Johna Bu
kacka. Pan Tomes, ktery vlastnil
mistnost s p. Bukaekem pfeiie
chal .dil svuj nove spolecnosti.
Koupili majetek.
Manzele Alois Severovi koupili
pfedesleho tydne od Dr. Zoerba
byvaly majetek manzelu Fr. J.
Mundilovyeh jenz nachazi se v ji-ho-v.ychodni
casti mesta. Dovida
me se. ze manzele Severovi pfiste
huji se do mesta nebudou-li moct
pronajmouti sob'i farmu pro pris
ti rok.
Nove zakony nyni v platnosti.
Od prvniho cervence vesly v
platnost nektere nove zakony, pri
vate bud 'to narodni nebo statni
zakonodarnou. Mezi temi jest ta
ke zakon, jimz se zapovidii posila
ti postou dopisy, postovni listky,
cirkulafe. casopisy neb publikace
jakekoliv, v nicliz se nabizeji ku
koupi Hhoviny. Kdo vedome posle
takovy dopis nebo literaturu pos
tou, at' obcbodnik s Hhovinami, a
gent. nebo vydavatel. po usved
ceni z takoveho )festupku podle
ha pokute az do $1000 a vezeni do
sesti mesicu. Ctenafi novin a me
sicniku v nekterych suchych sta
tecli, na pfiklad v Georgii, dosta
vaji casopisy a sborniky, z nich;i
takove oznamky byly napfed vy
stfihane. Nejen staty uplne cili
na kosf suehe. ale take okresy,
mesta a townsipy ve stAtecli jinak
jeste mokrych jsou nyni liplne u
zavfene pro takove nabizcni Hlio
vin postou.
Tanecni zabava.
John J. Dudj'cha bude miti ta
necni zabavu na sve farme jizne
1 od mesta pfisti sobotu vecer.- Dal
si v oznamce na jinem miste.
Pani Aloisie Cervova, ktera by
dlela po nejaky cas v Dodge, pfi
steliovala se predesleho tydne
zpet do Clarkson a opet trvale se
zde usidli. Pani Cervova ubytova
la se sve residenci kterouz vlast
ni v jiho-vychodni casti mesta.
Prists
ty d en
bude se po
celem okresu COLFAX
V
vybirati na
Cerveny
Krli
merou
If
H Cerveny Kfiz jest andelem bojiste.
f Vysila lekare aby zavazovali otevrene rany.
j Vysila osetfovatelky aby oietrovaly ranene.
f A vsi bide, ktera ve stopach valky nasleduje vsf
nadlehcuje.
Poselstvf toto adressovano jest vsem tern kteri mohou
zustati doma a teiti se klidu, kdezto tfeba vas soused
aneb bratr musi odejiti na bojiSte.
Dale poselstvi toto adresovano jest kazde zene ktere do-
pfano jest ponechani ji jejiho muze aneb synuf kdezto
sestra vase tfebas proziva muka bolestna nad ne
bezpecim jez hrozi jejimu milacku.
1 Vy hovite si doma kdy jiny musi jiti do boje za vasi ochra-nu-
Vy ulehnete do teple postele kdezto jiny musi
spati v blatem prosaklych zakopech.
Vy vstanete a mirumilovne slunko se na vas usmivaf
kdezto jineho uvita hlomoz del.
flVy ubirate se pohodlne do sve pracef jiny uzasnou ry-
chlosti pospicha v obrnenem voze na bitevni linii.
Poslyste! Volame o pomoc! Nuze pomozte kdyz vime
ze muzete. Rozpomente se a v myslenkach probehne
te pres hrozna ty pekelna pole jimiz Vas pntel, bratr,
soused aneb znamy se prodi v kaluzinach krve poctiv
cu, kteri za vas bojujf, ktefi vas chram-a vy jim ne
pomuzete??? V nasem okresu neni jednotlivce ktery by mohl odepf it
tomuto velikemu dilu podat pomocnou ruku.
pf ipraveny obnos pro vybor tento.
11
IF M6jte
Ttto 0namka jest placena sdruienim "Clarkson Coniniunity Club," v Clarkson, Nebr.
m
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
Lfi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
5
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
ifi
Do "domaciho fondu" Cervene-
ho Kfize pfispeli:
Spolek Kat. Del, Clarkson $50.00
Anton J. Hamernik 2.00
John Mares 3.00
Josef Kabes o.OO
Vaclav Vacovskv 1.00
Frank Totnsi-k ' 1.50
Pevecky Sbor Lyra 10.00
Manzele Rudolf Loukotovi 2.00
Josefka ITolan 5.00
John Xovotnv Jr l.oO
.Emil Petr . .' 10.00
Frantiska Hamsa 5.00
John Zoubek 1.00
Josefka Indra 1.00
Anezka Kratochvil l'.OO
Jos. Stoklasa 5.00
Jos. Zrust 7.00
Klara Lopour rf . .. 1.00
Frank Seda 1.00
Frank Miller (prapor) 1.00
'John Pospichal 5.00
Jos. I5ourek 5.00
Jos. Janecek 25.00
jjos. Podany 2.00
Vaclav Havel 1.50
Anton Zastera 0.00
Jos. M. Bos 10.00
J. E. Ruzicka 10.00
Jos. Adam 3.00
Vaclav Dietrich 2.00
Jos. Skranka 2.00
Frank Rozmarin 3.00
John Petr Jr 5.00
Jos. Rayman 5.00
J. M. Mundil 15.00
Ludvik Nvkodem ". . 5.00
Mary Folda 5.00
Elva Folda 5.00
Dr. F. B. Schultz 5.00
Manzele Rudolf Cadovi 5.00
Manzele Jifi V. Severovi . . 25.00
Manzele Jos. J. Vesely 2.00
Frank C. Schultz 5.00
Manzele Jos. Belohradovi . . 2.00
Vaclav Budin 5.00
Vaclav Makovsk.v 2.00
Jos. Teikl 3.00
Louis Kabes 10.00
Frank Tobias 2.00
Vaclav Koci 2.00
Vaclav Kmoeh 7.00
Pani. Jachyni Krajickova . . 2.00
Rudolf Hamsa 10.00
Pani Anton Ruzickova 1.50
Frank Pokornv 25.00
Emil Teplv 10.00
Frank R Rvchtig 25.00
Rud. Oborny 10.00
Jos. Jonas st 5.00
Totusek Bros 5.00
Hermina Fillipi 2.00
Jaehym Kabes 5.00
Z micove hrv, dne 5. cerv. 37.55
Z micove hry. dne 8. cerv
, Pani Barbora Jandova . . .
Pani John Roetherova st.
Vaclav Severa st
Frank Sterba 5.00
Manzele P. Hamplovi 15.00
V minule kvitanci eliTbne stvr
zpii byl obnos Jos. J. Sedlacka,
stalo ze prispel $3.00, kdezto melo
byt spravne uvedeno .S.OO
20.90
2.00
1.00
10.00
Duvefuje Chamberlainovym tab
letam. "Chamberlainovi Tablety
jsou divem. Nikdy jsem nic ne
prodaval co by je pfekonalo," pi
se F B. Tressey z Richmond, Ky.
JsteJi souzeni netravenim neb
zacpou, zkuste jich.
Vyprodej!
Opet jsme nuceni vynechati nas polo-letni vyprodej kte
ry jsme pofadali jiz po nekolik roku a sice v tento cas a polo
zimni zase v lednu. Pficina tohoto jest ze' jeste vsechno zbozi
nedosahlo sveho vrcholu. Pfedpovidali jsme ze se bude na
podzim bavlna prodavati za 25c libra avsak nehadali jsme
dosti vysoko neb se jiz prodavala za 27c a nyni se prodava za
26y2c libra. Nasledkem toho kazda zasilka zbozi ktera nam
prichazi je cena velmi zvysena a protoz se zbozi z nove zasil
ky musi prodavati drai nezli zbozi, ktere je na nice z dfi
vejsi koupe. Z teto pficiny jest to vyhodna koupe za dfivSj
si ceny neb povetsine se dosud tak prodava, Kartouny ktere
se prodavaji za 10c budou se prodavati za 1214c, sotyse ktere
se prodavaji za 15c budou se prodavati za 20c. Z nove zasoby
overalls, ktere se prodavaji za $1.25 a $1.35, stoji dnes tolik ve
velkosklad '. Az nynejsi zasoby budou vycerpany, budou se
nove museti prodavati 0 mnoho draz. Stav dnesniho trhu nas
pfesvedcuje, ze by bylo marne se zbaviti dnesnich zasob se
srazkou a obratem kupovati nove zasoby za ktere bysme museli
platiti 0 mnoho vice nezli co dnes dostavame.
Dovolujeme si poukazati na ceny velkych katalogovych
firem, ze mnohe zbozi dnes prodavaji draz nezli zac my jej
prodavame a mnohe prodavaji za stejnou cenu jako my a k
tomu pouze za hoto' penize ku pfedu a dovoz na vie. Pfici
na toho jest, ze veskero zbozi maji ceneno die nynejsiho trhu
a protoz pfijde to draz si objednavati nezli kupovati doma.
Montgomery, Ward Co. prodava Head Ryz za $1.05 10
liber, cent na libru bude stat dovoz. Tak libra ryze objednaf
ne stalo by liyc. kdez doma je muzete koupit za 10c librui
Red Salmon prodavaji za 30c liberni krabici (flat) a 25c kra
bici (tall) ; doma je koupite za 25c (flat) a jine zbozi v samem
pomeru. To vse dokazuje stav dnesniho trhu. Tesili jsme se ze
stav se ponekud zlepsi, avsak dosud se neda pfedpovidati kde
budou meze vysokych cen.
Mame nektere zbozi ktereho mame pfilis malo a protoz
udelame na nem snizenou cenu. Popis neni mozno uvesti na
sledkem obmezene zasoby.
0!arfcsai2, - -
fOS.
Nebraska.
1 ri2i" '
Uetf ete si kroky
koupenim si do vasi kuchyne nejmodernejsi a nej
praktictejsi polici ktera jest pfipravena pro vfe po
hodli. Vsechny kuchynske potfeby muzete miti po
hromade, tak ze si usetfite kroku po kuchyny. Mam
nekolilc ruznych druhu, protoz pfijd'te si je prohled
nouti drive nezli koupite jakykoliv jiny druh jinde.
FRANK J. MILLER, CLARKSON.
4)
Yelka tanecni zabava
uspofadana bude
v sobotu veiier, dne14ho cervence 1917
na farme J- J. Dudychy,
4 mile jizne a pill mile zs'ipadne od Clarkson. Zabava bude se od
byvati na prostorue podlaze. Hudbu obstara Kroftova kapela.
O ruzue zakusky a obc-erstveni jest nalezite postarano. Jeden
kazdy jest ucthe zv$in. . Pofadajici.
Vllr tnprrsi ynhnxrn
nspofadan bude
v sobotu vecer, 14. cervence 1917
v Jonasovem parku u Clarkson Neb.
Vytecna Jirovcora kapela bude ucinkovati. Tanecni
zabava bude se odbyvati 'na prostonne a rtinneme
podlaze. Ruzne zakusky obcetveni )ude 'iiojne
Vasobe. Jedenkazdy jest tictive zvan. ' jonas Bratfi.