Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, July 10, 1917, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JI.jJjT.A,
Poutavy roman z nasich dnu
"Mily strycku," ozvabr'se Ju-
lietta smiflive, "zelim toho vskut-
ku velice, ze byl k villi nine tako-1
-vy vystup, v jehoz dnsledcich spo-
civa nase rozlpuceni snad na- j
vzdy. Uznal jste zajiste. ze ne- (
smim zde dele pfebyvati. j
Dekuji vam za vsecko dobrodi-
211, ktere jste mi prokazal, ale
pres vase pralnr nepfekroci jiz tvofily etverhranne klece. j mu kreslu. ''tot' vskutku vzacna a Boniiae uehopil jeji nice a tisk- 'z kapsy a zasadila mu mravenoem
nikdy ma noha. To by bylo pfilis. V klecich techto sedel pfi boho- premila navsteva v hodinu neoby- mil je. strasnou rami do brady a v zap-
Zijte blaze, mily strycku " 'sluzlie trestanei, aniz drub druha klou. Doufam, ze nikdo neone- "Mluvte! "SMne muzete rici vso- ti do skrane. -
"Hubu drz, sojko stebetava!" videl. Jen hlidky mely prehled ze mocnel " jeko." nalehal. Pater povyskoeil do vzducliu.
pferusil ji Dorini, jeste ty nine svych povysenych mist. A postaviv lampu na still, stab- ''Strvcek nine milu- chytil se leviei za skran, pravici
"budes hrati ? Slibila s. ze poseekas A z protejsi kazatelny hfnnaval mil ponekud svetlo. '" Pt;1ha. klopic hlavu. ; dues' za bradu. zaupel a skacel se na
lo zitfka kam pak bys utikala . trestancum pater Boniiae do bu-1 'Fvidime snad dost." pokra- veeer mi to rekl a ju-i torn nine podlahu. ktera se ihned zbarvila
"V noci? jse, pripominaje ustaviene, ze mi- coval. "a co se tedy stalo? One- objimal."' j krvi. V rude kaluzi teto povalo-
A vubec jakj' speeh ? Vyekej , lost bozi vztakovaly zlociny pa- mocnel nekdo u reditelu?" "Starv plesnivec.'' zasipel pa- valo se tez nekolik zubu.
nebot' do rana muze se mnoho zme-, chati, ze na tyto duse, ktere se A pfistoupiv k divce. pozoro- ter zarlive. Aby nemohl vedomi nabyti.
niti. Kdyby jinak nebylo. byl nerozpakovaly zlociny pachati, ze val ji pohledem, jemuz Jnlietta 'Ano ale v temz okamziku vrhla se Jnlietta na neho, stisk-
"bych srozumen, abys odsud odesla na tyto duse, jsou-li sehopny po- nemohla nejorozumeti. Kazda rozletly se dvere a a ' a mu hrdlo a zabusila jeste asi
jinde se ubytovala. j kani. cekaji strasne plameny o- zilka hrala mu v tvari, kazdy ''Pani Sabina vesla,'' dolozil petkrat do jeho skrane. Chrcivy
2afidim ti iituln,v pfibj'tetek a eistce. a nejsou-li. ze propadnou rys prozrazoval ehlipnost a divo- Bonifae zkusene a skodolibe. ' zvuk, vysedsi pak z uvolneneho
poskytnu ti vsecko, abys nebyla hruzam pekla. kou zadostivost. j Jak by byl mohl popfati takove hrdla jeho. presvedcil ji, ze jest
odkazana na cizi dobrodini nebo , A trestanei pri torn snili o svo- Julie.tte davno jiz nebylo tajem poupe svemu milemu pn'teli Do- i'iter zachvacen hlubokou mdlo
liamizny v'delek, ale jak jsem jiz bode, o pretrezem pout, pobiti hli- stvim. ze pater Bonfac po ni oc- rinimu : how.
rekl, do rana se muze zmenitijdek, pozaru trestnice a volnem kern bazi. j "Ano teta vesla, ?J potvrdila Vysvlekla ho tudiz z kutny a
mnoho." . vzducliu v horach. 'smala se na neho koketne. ve- Jnlietta isvazavsi mu nice i nohv vstrcila
fNevim, eo by se mohlo zmeni
ti," prohodila divka, ohrnuwsi
podm ret.
"Ty nevis, ale ja vim," vyhrk-
lo z Doriniho, jenz klopil rozpa-
te oci, "zmeniti se muze vie, nez
si myslis, ale vzdy jen v nas pro
spech. Mnohd3r pfijde cloveku o
sud na pomoe mhm
Vis co? Odebefes se nyni do
sve komurk3r a zamknes se. nebof ,
pani Sabine nelze mnoho duvefo- j
van. A dbej, abys zahy usnula a
iiicim se vvrusovati nedala.
Kdyby povstal hluk ii poplach
iievsimej si iuiiu. xvuv u hckimj
kricel, nestarej se o neho. Die
vseho bude jeste dncs krik, n?bof
pani Sabina nebude moci usnouti, tise do patra, az konecne stanula Prosim jen, aby tato duvera byl a Teta se ovsem na nine r';'n:rila. konale a za bidneho osvetleni 1110-dokud-si
nevykfici hlasivky. -prede dvefmi Bonifjicova pfibyt- neobniezena. liim zkusenosti, jakobyeh nesla vinu, ze strycek hi zcela snadno zmizeti hlidkam z
"Ocekavam jeste" jeden vystup,
'az budeme sami. Ale necht' se de-!
ge cokoliv, nevstavej a nepoustej
svou komoru. Zamkni se. poloz se
se na ucho.a usni. Ocekavam. ze
poslechnes. ' '
"Ano. Poslechnu, strycku. ale
coz kdyby hofelo."
"Tobe neshofi pranic. Bud' ro
zumnou a poslusnou."
'Budu rozumnou a poslusnou."
"A -mne oddanou."
"A vam oddanou."
"A mysli na nine."
"Budu na vas mysleti. Dobrou
hoc!"
Chtela odejiti, ale Dorini ji za--drzel.
"Pockej!" pravil a sespulil
svadle sve rty.
Julietta mu uklouzla ze dvefi.
"Opice!" ssela za sebou jeho
sykot.
Odebrala se vskutku do sve ko
mory, ale nikoli na dlouhy pobyt.
Jakmile v dome vse stichlo a svet
la pohasla, pfehodilo devce pfes
sebe plast' a vykradlo se tise z
Tmdovy, zamknuvse ovsem komo
ru za sebou.
Pfebehla nadvofi a kracela pak
k pobocnnnu kfidlu, kde bydlel
pater Bonifae.
"Stat! Kdo to!" zastavila ji
lilidka, namifivsi na ni rucnici.
opatfenou bodakem.
Ja, Helena. Neznate nine?"
odpovedela divka. klidne, "jsem
netefi feditele Doriniho a mam
pravo, eh! Zde jest muj prukazm
listek. Mohu choditi kdykoli a
kdekoli po cele trestnici."
Dao jiz si obstarala tento pru
kaz, aniz toho Dorini zvedel.
Napsala si jej sama a pfitiskla
malou pecet" feditelskou, takze
lilidka nemela dvivodu, proc by ji
.zadrzovala.
Jen ze zdvofilosti tazal se vo
jak: A kam raci krasna signorina?'
"K ctihodnemu pateru Boni
faeovi." "Aj!" divil se, "signorina chce
se zpovidati?"
NikoIiv," zasmala se.
Vojakovi dosel vtip a proto po-
i
o
i
i
i
Napsal J. Sokolovsk
kyvnul mleky blavou a sel po
svem.
Jnlietta spechala dale a zahy
stannla prede dvenni domovm-
mi, kde bydlel pater a kde take
lyla trestnicka kaple.
Byl a totiz v pfizemi budovy
zvlastni sin. jejiz vsecka ploeha
rozaeiena oyia prepiazKami. jez
dcera
Musolinova
V patfe nad kapli bydlel pater done, ze ho ma v hrsti. '"Tohle ovsem bylo fatahn. Sam mu do list radny roubik. Pak ho
Bonifae. i "Ctihodny otce!" ozvala se. d 'as ji prinesl' sipel Bonifae "a vlekla io podlaze do sousedni
Sam a docela sam. nebof v "chci vam neco chloulostiveho mily Dorini mhm! co vlast- J mistnosti, kde pfes neho prehodi
trestnici portolongonske nesmel svefiti. Promiiite, ze mam k vam ne delal? Jest prece jiz letitym ia velkou houni.
niiti hospodyni. Stravoval se z ku
chyne feditelovy
1'klid obstaraval mu kazdeho
due jiny trestnik. z tech. jimz se
rika "konkar" a ktefi v brzku by
vaji projmsteni na svobodu.
Juliett molila se tudiz zcela ur
cite bezpeiti, ze patera zastihne
samotneho.
Dvefe byly pfivfeny pouze na
kliku, aby byl a kaple komukoliv
1 v noci jji isiupiia neuaio se v
1
ni pranic ukrasti.
Divka vesla a po tme stoupala
ku.
Odechnuvsi si a nfinutivsi se do
klidu, zaklepala.
V temz okamziku odbijely ve-
zehske velke hodiny dutymi ude-
ry jedenactou.
Pater Bonifae jiz spal spankem
spravedlivych, nebof trvalo drah-
11011 chvili, nez se na opetovne bu-
seni Juliettino souraly ke dvefim
kroceje.
Na to se ozval ospaly, mrzuty
bias pateruv:
"Kdo tarn zase u vsech div.vch
? Vola nine nekdo. Jest neko-
mu tfeba duchovni utecli3r?"
A hlas dodal opovrzlive :
"Zrovna v noci! Jakoby "
" Prosim vas, otevfte mi, cti-
hodny otce !" volala Julietta, "ra-
da bych s vami mluvila, ale ry-
chle." j
Hlas pateruv zmenil se uplne.
Znel nyni lahodne, lichotive, bla-
hosklonne.
"Ah! Oh! Vy. signorino?"
"Ano. Ja sama."
"A sama?"
"Docela sama !"
Julietta zaslechla, kterak pater
sprasknul nice.
"Klamu se cili nic?" skuhral (
pfi torn, "nevim, bdhn-li. Jste ,
vskutku pfede dvefmi, signori-
110?
1
"Ano, ctihodny otce, jsem zde
a prosim znovu, abyste mi otevfel.
Dulezite veei "
"Oh. oh! lined, signorino, lined.
Nemohu vls pfece pfivitati
mhm ! ucinil jsem si pohod-
li. Pf eliodim kutnu ! Okamzik str
peni. Zrovna jsem chtel jiti na
kute "
"vRacte si' pospisiti, ctfhodnjr
otce! Mrznu a specham," pferu
oila ho divka.
"Za dve minuty "
Pater die vseho odskocil ode
dvefi, nebo dalsirn si ovum Julietta
nerozumela.
Zaslechla vsak vrzani dvefi,
pak se nekde skacela stolice, na
to klepaly zase trepky ke dvefim,
klic skfipnul a dvefe se zvolna o
tevfely. Proud svetla z male lampy, vy-
soko drzene. polil divcinu tvaf.
Ve stinu lampy sklebila se o.lu-
la tvaf patera Boniface, jenz la-
buznicky spulil rty. Oei mil sviti-
iy i ko divoke kocce.
lak bv ne 1
Mhma, hezka
neho navstevon
svezi holeiee u
tak pozde
a sama !
To se inn jiz davno. velmi dav-
no nepfihodilo. Ani by se byl ne-
, odvazil sniti o necem podobnem.
j "Ano jd to jsem, ctihodny
otce, liovorila. prekroeivsi prah,
' a prosim, abyste mi na nekolik
'minut pop nil sluchu."
'-(3, prosim prosim. sladke di-
te!" sveholil pater, ehapaje se je-
ji ruky a provaze.ie ji Ice kozene-
takovou duveru."
"Proshn, prosim, hehehe "
'Je to zalezitost. ktera
mne
pusobi neobvyklou starost. "
" Posad 'te se." septal sprahle
a tisknul divku do kresla rukama,
vasni rozechvelyma, "rozunii se
samn, ze vas vyslechnu. draha
Jielenko a prosim za vasi neob-
mezenou duveru.
Chci vam hyti dobrym radcem.
pnmiuvfiiii. pnieiem. vm neiu-
1
site, jak jsem si vas oblibil a jsem
st'asten. ze mate ke nine duveru.
znam zivot. znam potreby mla-
dveh lidi.
Tedy s barvou ven, Ilelenko !
Knez jest vzdy pfitelem vsech li-
di, obzvlast' mladych a hezkych
lidicek a jeho bias jest vlastne
ohlasem nitra, ktery napomina k
dobremu."
"Jsem o torn pfesvedcena,"
pravila vahave, odkladajic plasf
a sedajic ve svcmii pfilehavem sate
ktery prozrazoval nadherne jeji
tvary, "ale stud tlunii muj bias,
nebof "
"Stud! Oh! Netfeba se vam
stydeti se!" hovofil, shaneje niz-
kou stolici. kterou pf istavil, na-
cez se teskne proti Juliette posa-
dil, "podejte nine svou malou,
hebkou rueku, signorino, a mluv-
te se mnou jako se svym otcem
ne jako s bratrem ne, jako
se svym lekafem. hehehe. jako se
svym duchovnim lekafem, anebo
jeste lepe, jakobyeh byl vashn
manzelem. Jest znamo, ze damy
pfed svym manzelem ostychaji se
nejmene, hehehe !"
"Hihihi neprovdam se ni-
kdy." smala se rozmarne.
proe- byste se mhm! A
eo je mi do toho? Ze? Jste dosud
pfilis mlada a vase srdce nevolilo
jeste. Ale jen az pfijde ten pravy.
i hehehe! No no! Vzdvf to zn;'i-
mo - A strvcek Dorini zajiste ne-
opomene vybaviti vas pfimeyenym
)ekn.vni venem. Proc byste se ne
provdada ?"
"Vidite! Drive jsem se chtela
vdati, ale ted' se mi nahodilo na
hlednouti v zakulisi manzelstvi a
vefte mi. ze jsem se zachvela."
"Ah! Zakulisi manzelstvi!'' di-
vil se pater. v jake manzelstvi.''
"Ve stryckovo a tetino."
"Ah! To jest duvodem vasi
Inavstevy. mis Ileleno?" tazal se
pater table a sepjav pod bfichem.
vrtel palci "mlynek."
"Ano."
"Oh! V rodine feditelove neni
ovsem vsecko mhm! tak, j
jak byl melo byti. Ale niyslim, ze
tak SDOciva hlavni cast vinv na !
zene, kterii jest tak rozmarna, sve-
hlava, hastef iva mhm mhm
eh !
takovy dedous mhm ! Ale
vypravujte, ITelenko, vypravujte !
Co se tedy stalo?"
"To se stalo. ze jsem urazena a
ze zitra opustim domacnost sveho
stryee.
Pater vyskocil. jakoby usedl na
sidlo.
"Opustiti ! Nebesa nedo
poustejtez!" zvolal vzrusene, "ja-
ky diivod muzete uvesti pro sve
rozhodnuti? Snad se to da srov -
nati v dobrote?
"Asi sotva!" septala, skubajie
nervosne krajku sveho ohrdli.
"eo tomu reknete. ctihodny otce,
povhn-li vam "
a nmikia.
imuzem. pro nehoz vice nekvetou
i tak pekne ruzicky. jakou jest mis
irelena. Na svete jsou jini, star-
jnejsi. mladsi muzove, nez Dorini,
, kteri by si pokhidali za steti a!
' bl.izenost mhm takovi
muzove. kteri maji dueha, zkux'-
nost i svezest. muzove. kteri jsou
odsouzem svym stavem ziti ve zdr -
zenlivosti a prave proto jsou ohni-
: vymi a citlivymi "
luvtvue mi, cunuun, uice.
pferusila jeho parafrase, ;jak
bych se vlastne mela zachovati.
! Snad bv Dorini
a ja za nic nemohu ! Nezav- 0ci rozdil ve vzrustu divcine a
dala jsem stryckovi nikterak pfi- paterove.
cinv " , pait pfistoupila k oknu a vyzi-
"To si myslhn!" pravil horlive. raa cin nadvon. Vyckavala onoho
"kdez pak vy a on ! A z na- posla, urceneho, aby ji v domne
davek tetinych nic si nedelejte. ni. ze jest paterem Bonifacem, do
Tk vam vynada i bez duvodu, po- provazel do Musolinova vezeni.
kud ji znam." j (Pokra co vam'.)
"Ano! Spilala nine jiz casto."
"Vidite, ze ji znam! Ona ma Bylo to z opravdove prozfe
dva zlueove mechyfe a snadno telnoti Bozi, ze byl Mojzisem roz
vzkypi. Nedivte se ! Dorini jest kazano. aby z vinic anebo poll ne
staryni zaletnym motylem. A "v bylo oesbirano vse do posledniho
tomto pfipade. kdoz by ji mohl zbla a tak neco nechano pro chu
zazlivati? j de. Nebof lakotnost nikdy nema
Takov.v stary kostal vysepta- dost. Zada tim vice, cim vice ma.
ly kdezto vy jste jako svezi ret- Takova nenasytnost zranuje dru
kvicka. Vzdyf jest jeho man.el-(he, ale toho. kdo jest jejim nosi
kou pravem lidskym a bozskym. telem ,toho na konec zabiji.
Jak by ji mohlo byti lhosiejno. ze
se jeji plesnivec otira o mladou
suknici? Hehehe!
Ale proto pfece jeste neni ne
vAiinutelno, abvste z Porto Lon
gone utikala ! Plesknete dedka
pfes neetna klepeta a konecne
mhm ! kdybyste vskutku ne
niQhla v domacnosti strycove se
cti obstati, znam jine vychodiste
na pfiklad jdele tarn, kam
jste se uch,vlila dues, ke nine.
Budete nine vitana. Diiviio jiz
si pfeji miti svarnou hospodvfikn,
abveh nebvl odkazan na kuchyfi
pani Sabiny. Hledam damn, ktera
by mile hyla sympatictejsi. nez
ona.
A kdybyste se chtela ujmouti
nieho hospodafstvi. mis Ileleno.
zili bvchom v mini, klidu a svor-
nosti. jako dva andele. Neisem
f
zrovna nuzakem nebvlo bv te-'
t
dy do zalu pfilis vysoko a take
bych vam nepocital
1
hrach do
hrnce "
Za tt0 dlouhe feci naklanel se
Bonifae stale vie, hladil divce ru-
co j kolena, kroutil zamilovane o-
cima a laj)al po vzducliu.
Konecne sevfely jeho nice jeji j
dokv a pater naspuni usta k pono-
ku.
A ted' se pfihodilo, ceho by se
byl pater do nejdelsi smrti nena-
val.
Docela tise a nenapadne vsunu-
la divka jiz drive pravici do sve
, sukniee.
Mela v kapse "mravence", to-
tiz boxersky prstenec zelezny, o-i
patfeny hrubymi hroty. Na vlek-
la prstenee na prsty a cekala na
veei. k nimz die zdani jejiho
snadno dojiti molilo pfi smysl -
nem rozeehveni ctihodnelio pas -
tvfe ovecek duchovnich.
A IJonifac, roztouzen po kyp-
rvch vnadach divein.veh, bvl sle -
pym a hluchym tetfevem; chtelo
'se inn libati, milovati a proto za -
pomel docela zeptati se. bvlo-li bv
to divce vhod
Xetazal se a pfesel k cinn.Sevfel
1 divku v bocieh.
I A v temz okamzikn, kdy ji elite!
polibiti. vytrhla Jnlietta pravicii
Jsem panem situaee,"' proho-
dila. vrativsi se do predni mist-
nosti. "a ted' rvchle ! Prestro-
jm se a pujdu po svem."
"Jsem panem situaee." proho-
ti;u vrativsi se do pvedni mist-
nosti.' a ted' rvchle ! Pfestro-
jm se a pujdu po svem."
1 Sebrala kutnu, ocistila ii pecli-
ve, obula Bonifacovy boty pfes
sve strevice. stahla si kapuei jeho
plaste pres hlavu a postavila se
proti zrcadlu.
iiasnata kutna zakrcvala ji do-
-Hall.
Cela tato sbirka sa $1.00
Sokove. - Pomsta krve. - Prekaze! -Pefra
Petrolina. - Oenovefa.
To jest obsah jednoho svazku a jak na nazvech videti,
jsou to povidky vesmes velice zajimave a zvlaste pak posled
nejsi jest briliatni dejepisna povidka, ktera uvede ctenafe v
opravdovy udiv. Puvodni cena tohoto svazku .50
Nevinne popraven. Puvodni cena .75
Tento roman z francouzskeho, upouta kazdeho do nejvetsi
mirv. Samotny nazev o torn svedci. Puvodni cena .75
Chyze strycka Toma.
(Uncie Tom's Cabin.) Zajiste slyseli jste o teto povidc
mnoho, ktera ctenafe zavadi do dob otroctvi a lici se v ni utr
peni otroku. Puvodni cena .25
Odvarka Bros., Clarkson, Nebraska.
Jak pfipraviti zmrzlinu.
V letnich horkych dneeh pozije
se mnoho zmrzliny, ktera casto
zdravi vehni skodi. Kdo ehee miti
dobrou zmrzlinu, necht' si ji pri
pravi sam takto: Piil libry eukru
, na kazdy kvart smetany neb mle-
' ka 6 vajec. Die toho jakou zmrz-
linn kdo dice miti, pfida stavv ja-
hodove, citronove, ananasove, ma-
' i i .' . -i '
1 Hnove a p. Led roztluce se na kou
sky. prida troehu sol, do toho vlo-
Ui se nadoba se zmrzlin'ou a za
ctvrt hodiny je hotova
2 a d e j t e
EAGLE
BRAND
CONDENSED
MILK
TME ORIGINAL
Po sedesat let uspesna potrava nemlnr.
nat. Dopiite si pro rada jak knniti nem
lnvnata. BORDEN'S CONDENSED MILK CO.
New York. OUZ.
Veskere tiskove pra
ce zasilejte firme
v Clarkson, Neb.
Farmefi pozor!!
Abych vj'hovel mnohym farme
rum, rozhodl jsem se miti mojl
mistnost otevfenou kazdy vecer
do S :30, cimz jiste bude vyhoveno.
Platim nejvyssi trzni cenu za sme
tanu. F. L. sindelaf, Howells.
AUTOMOBILISTE POZOE!
Oznamuji, ze jsem otevfel au
tomobilovy zavod v budove Gil
bertove v Dodge, vyehodne od
Vnukoveho garaz? a veuoviti se
budu vyhradne spravkam rafu
vsech druhu jakoz i obnovovdni
batterii atd. Kazda prace jest za
rucena. Zvlastni pozornost venujS
spravkam rafii a batterii z venko
va. Zaslete mi vase spravky. Do
pfizne vsech se odporucuje
Jos. Musil, Dodge, Neor.
JOHN F- SCHAFFER
kontraktor a stavitel
CLARKSON, NEBE.
Mohou vam dati rozpocet na ja
koukoliv stavbu a zarucim ze praV
ce bude k vasi spokojenosti.
Vojt.
Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
.zavodu..
v CLARKSON, - NEBR
Mam ten nejvetsi sklad
pomniku na nice zapadni
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko
misn, kdyz muzete koupiti
pfimo od vyrabitele.
Cena .25