Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, July 10, 1917, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    CLARKSO
Nejlepsi prasky proti cerviim
u prasat lze koupiti v lekarne
B. IT. Kozy.
Lambert Eoubmek a Lawrence
Folda odejeli dues rano do Ster
ling, Neb. na podivanou k Law
renci Roubiukovi, ktery venuje
se tam rolniceni. Zaroven mu pry
vypomohou s praci pfes zne
JManzele Anton Koreekyho ode
jeli v pondeli do Omahy se svoji
dceruskou, Idou, v zajmii vyhle
dani pro ni lekarske porady.
Pani E. H. Kozova s ditkami o
dejela v sobotn do Denver, kdez
'setka se se svym manzelem, kte
ry se naleza na zpatecni ceste z
Kalifornie.
'J- 1IOFSTRA prasek se osved
cuje velmi dobre jako nicitel o
kurkovych brouku. Zknste jej.
Yzorek zdarma.
' Chlebonu Bros., Clarkson.
James "Walla a Frank Flajsanc.
kteri meskali zde pres tyden nav
stevou u rodiny Wallove, odejeli
v pondeli zpet do Omahy.
Pani Henry Jandova a jeji ses
tra, si. Molackova meskaly v pon
deli ve Fremont.
Pani Jos. Votavova odejela v
pondeli zpet do sveho domova v
Omaze po kratke navsteve zde. S
ni zaroveii odejela jeji sestra
Olga Dusatkova, ktera se tam zdr
zi po nejaky cas.
'tp" Platime nejvyssi trzni ceny
za prasata. Zkuste nas.
Nye Schneider "Fowler Co.,
Clarkson, Neb.
Ye stfedu dlelo mnoho zdejsich
lidi ve Schuyler, v Columbus, ve
Stanton a v Leigh, kdez oslavova
li "dzulaj." .
-Rodina Fr. Humlicka tesila se
minuleho tydne navsteve manzelfi
Fred Opocenskyeh z Jizni Omahy.
Y patek meskali spolecne rodiny
Humlickova a Opocenskyho ve
"West Point navstevou.
Emil Bartos dlel po nekolik dni
m t. ve Schuvler navstevou u
pratel.
SEP Pani"f armefi !
Neopomente, ze stale mam ve
skladif hojnost ruznych strojo-
vych oleju. Tez proclavam "Mo-
narch Dip." Ceny moje jsou mir- ze byh deny takove nabozenske
ne. F. C. Koci, Clarkson, Neb. i organizase 15. bfezna tolioto roku
Pani Marie Faltysova z "Westa ne pozodeji. Ctvrta a posleuni
Point dli zde od pfedesleho tydne pricina pro osvobozeni od povin
navstevou u svych pfatel. Pani n0sti vojenske jest ta. ze nebudou
Faltysova sucastnila se tez zdejsi . odvadeni muzi, od jejichz vydel
pouti. .Ini a podpory absolutne zavisi ro-
"Cholera Morbus." Prujem je dina nebo nejblizsi clen pfibuzen
velmi bolestna a nebezpecna ne-'stva.
moc. Temer v kazdem okoli nekdo
na ni nez se mohl opatfit lekaf.
Spravne je miti po nice vzdy la
hevhev Chamberlain's Colic and
Diarrhoea Remedy a v padu po
tfeby ji pouzit. Pani Karla Eny
sarta v Huntington. Ind., pise. 'Y
lete 1911 dve z myeh deti rozsto
nali se nemoei ''cholera morbus."
Pouzila jsem Chamberlain's Colic
and -Diarrhoea Remedy a ta jim
dala lined ulevu." (cerv.ohl.)
i V cene od
Moore a Hobza
"THE HOME OP DEPENDABLE GOODS"
CLARKSON, -:-
Jos. Ilospodka, ktery praeuje
)ro Jos. Travnieka, meskal pre-
desleho tvdne v Oinaze.
Manzele AV. F. Adamkovi hosti
od minuleho tydne ve svem domo
ve sve pfatele z Crete. Jsou zde
navstevou pan a pani Vit Jelinko
vi, pi. Brabcova s ditkami a pani
Xedelova s dceruskou.
iry Platime nejvyssi ceny za o
bili vseho druhu. Dovezte vase o
bili nam a pfesvedcite se ze na
se ceny vas uspokoji.
Nye Schneider Fowler Co.
Clarkson, Neb.
Jen ctyfi pficiny jsou brany v u
vahu, pro ktere budou registro
vani muzi vojenske povin
nosti sprost'ovani.
Ty ctyry pficiny byly formalne j
oznameny v nedavne proklamaci
presidenta Wilsona kterou uvadi
mo na jinem miste nasemu casopi
su. Muzi, ktefi nebudou k vojsku
odvedeni, budou konskribovani k
pracem, od nichz zdar valecnych
operaci zavisi. Ty ctyry pficiny
vyse zminene jsou naslednjici :
Pfedne nebudou odvadeni lide
zmrzaceni. Ovsem taci musi se o
sobne ostaviti pfed komisi, ktera
je pro telesnou neschopnost po
tom osvobodi a propusti. Dale ne
budou odvadeni ti, kdoz trpi sr
decni vaou, rovnymi chodidl3r, oc
nimi nemocemi, jez pomoei skel
nelze - vylecit, tuberkulosou, rako
vinou, nemocemi jater, ledvin,
zkornatenim ziL, a nakazlivymi
nemocemi pohlavnimi. Druha pfi
cina je tato : Lide zamestnani pfi
stavbe lodi v lodenicich pfi vyro
be del, pusek a naboju, jakoz i
delnici v olejovych distriktech a
uhelnych dolech. Nebudou brani
muzi z jistych departmentu vlad
nich ani ze zavodii, kde se vyrabi
satstvo, obuv a podobne potfeby
pro armadu. Pocita se vsak s tim,
ze tito" lide budou pozdeji nahra
zeni zenami a take na ne tedy doj
de pozdeji fada. Tfeti pficina :
Lide nalezejici k takovym nabo
zenskym denominacim, ktere ve
svem uceni maji zasadu "Nezved
nouti zbraii proti svemu blizni-
nm. J5UC10U aie sprosteni oct vo-
janciny jen tehdy. kdyz dokazou,
anecni Zabava
uspofadana bude
v nedeli vecer dne 22. cervence' 17 i
v sini Kat. Delnika v Heun.
ve prospech. Cerveneho Bjrize.
O dobrou hudbu jakoz i vzorny
pofadek jest nalezite postarano,
Jedenkazdy jest uctive zvan na !
tuto velkolepou zabavu.
Pofadajici vybor.
20 do 40c
Skorem vsechna kava ktera se pro
(i.hi'i 7. vozu po i'arimich jest objedna
liii v. vyehodu. Kiiva tolioto druhu neni
(iTstva a odkazan;i jest kazde zmene
ocasi ve vlhkem pocasi pfijima vlh
kost a v suchem zase vysicha a tak
pozbde pravou chuf.
TAC CUT kava
prodava se pouze v jedno a ve tfech
libernich krabicich za 35c a $1.00.
Tez iiiame kavu od 20c do 40c,
tak ze muzete vam poslouziti s jakou
Loliv kiivou. . Pfijd'te do naseho ob
to vyphici objednavati aneb kupovati
chodu a pfesvedcte se sami zdali se vam
od ruznych petlakii.
-:- NEBRASKA
Od naiich hochu.
Fort Kamehameha. Honolulu,
due 22. cervna 1917.
Odvarka bratfi : Pfedne Vas
srdecne zdravym a vedomost Vain
da vam. ze jsem Vase noviny obdr
zel za ktere Vam mnohokrate de
kuji a tez i na dale Vas zadam,
byste mi je zasilali. neb se v nich
moje matefstina tesi. Abyeh Vam
vyjiisoval neeo o tomto ostrove,
moc toho nevim. neb nejsme ni
kam pusteni, jsme uvazani na pro
vazku ani ne pul mile dlouhem,
jen kdyz jdeme na vychazku, kte
rou koname kazdy den odpoledne,
tak se projdem dve mile od pev
nosti a zpet, cestu neni moc k
spatfeni. nez pfiliv a odliv more.
Pocasi jest zde stfidave. vice vsak
pekne. Podnebi jest dosti teple,
nemel jsem vsak pfilezitost dosta
ti se k teplomeru. bych spatfil,
kolik stupnu ukazuje. Zima snad
zde velka neni, ale po tfi mesice
snad neustale prsi, v ten cas voja
ci ehodeji do skoly, o torn vsak
pozdeji. Dosud ta vojanstina neni
k smrti, ackoliv jsme jiz rany s
kanonu slyseli, ale to nebyli rany
mifeny na nas, nybrz od nas a to
byla jen zkouska. Tez se dovidam.
ze budeme pfideleni k jinym kum
paniim, kde nam nastane vycvik
pfi kanonech, dosud jsme evicili
jen pochody. Az se dosti vycvici
me, tak bych si pfal namifiti na
samotneho kaisera a ustfelit ran
helmu a trosku jeho mozku, ostat
hi bych nechal. by zbylo neco take
na druhe, neb jsou tez nadseni nad
jeho sobectvim a tyranstvim nfi
roda. Spime dosud pod plachtami,
ale 1. cervence budem pfideleni
do kasaren, polni kuchyne je s
mimi a doktor kazdodenne k nam
pfichazi. Jest nas zde vselijaka
sorta vojakii, tlusti. hubeni, mali,
velci. mladi. stafi-a kazdy ma roz
licnou vedu a to od toho, ktery
vi kdyz se setmi ze je vecer az po
bezdratovou telegrafii. kazdy vy
klada svoje rozumy. Ja vsak ne
znalec feci anglicke se postavim
jako vojak, otevfu usta, ne vsak
moc, protoze zde litaji komafi a
jine okfidlenci a posloucham. Jak
to pokracuje v dennim pofadku,
zde Vam zasilam moji vmovac
ku :
1.
Vesehi je vojanstina.
kdyz v parade masirujem.
ale. pfedlouha to je chvile.
kdyz na varte spaeirujem.
2.
Rano v sest hodin so vstava.
at se dice spat nebo ne,
aby kazdy lidy narovnal.
exercise lined dostane.
3.
O pill sedme je snidane,
kazdy bezi kalupem,
kdyz nenici dost jedne porce.
bezi honem podruhe.
4.
Jidla ta jsou rozlicna,
a to kazdy den jina.
aby boleni se nedostalo.
hrach, fazole to napravi.
5.
A potom se jdeme cvicit,
v pravo. v levo, sikmo chodit.
tez i tak "drill march',
"halt. one. two,"7 zastavit.
6.
Kdyz nekdo jest nemoeen.
u doktora lined se objevi.
on jemu v kratkem case,
bolestem jeho ulevi.
7.
Pata hodina se blizi,
)rapor vlasti jeste vlaje,
tu vystfeli jedna rana,
a prapor hvezdnaty pada.
S.
Nasi doma vzpominaji,
do)isy tez pfichazi,
kazdy ceka na jeho jmeno,
az ho kapral vyslovi.
9.
A konecne ta hodina,
kdyz hornisti zatroubi,
a to kazdy jeden vojin.
na sve misto se ulozi.
10.-
Tu kazcV'' si vzpomina.
na ty easy blazene,
a ted' misto deveete.
kver na rameno dostane.
Timto koncim a vsem darcum
co pfispeli nam dobrovolnikiim
Vasim prostfednictvim, srdecne
dekuji. Na posled volam: "Jen
ku pfedu americky prapore!" Na
Zdar! Frank Polacek. C. A. C.
Kamehameha, H. T.
Sestatneni telefonu a telegrafu.
Navrh zakona. abv sestatneny '
byly telefony a telegrafy. mel by
byti pfijat. V Anglii, irancii. Ne
meeku. Rakousku, Belgii. Dansku,
Italii.. Norvexssku. Svedsku, Svy
carech. Rusku, Japonsku a No
vem Zelande jsou telegrafy i tele
fony statnimi monopoly, spravo
vanymi ve prospech statu, t. j.
vseho obyvatelstva.. Nestava. zad
ne pficiny, proc by ve Spojenych
Statech nemohl se take system
tento zafiditi.
Uroda bramboru bude velikou.
lesieni zprava o stavu urody v
Xebrasee. vydana sekretafem
statni zemedelske rady. E. R. Da
nielsonem pravi, ze jsou dobre na
deje na velkou urodu brambor.
Pfed mesieem bylo oznameno, ze
rozlniia. osazena brambory je o
devadesat procent vetsi. nez oby
cejne. Xyni z nekolika okresu do
sly zpravy, ze ocekava se uroda
rekordni. Ani jediny okres ve sta
te neoznamil mensi uordu nez 80
procent.
Z ufadovny Cesko-Narodniho
Sdruzeni v Howells, Nebr.
Zadame o laskave uvefejneni
jmen a obnosu ziskanyeh pro 6d
bocku U. N. S. v Howells. V minu
lem oznameni byla ucinena chyba
tiskem. Uvedeno bylo, ze J. A.
Drahota daroval $10.00, kdezto
melo spravne stati $20.00. Vyne
chano bylo tez jmeno Jos. Blaz
ka st., ktery pfispel $1.00. (Poz.
red. : Milenidi opravujem.) Ve
s'chuzi 1. cervna 1917 oznameny
byly pfispevky od nasledujicich :
Anton Herout $1.00. Boh. Palas
$1.00, Frant. Teleck-' $5.00 Josef
Hruska $1.00. Simon Slama $1.00,
Frank I'hlik $1.00. F. J. Hrubes
ky $2.00, Alois Hamsa $5.00, Vac.
Zrust $5.00, Peter Nemec $2.00.
Jos. Nemec $2.00.
Ve schuzi dne S. cervna 1917,
oznameny byly pfispevky : Jerome
V. Srb $2.00, Rudolf Kuzelka
$2.00, Vincenc Tfesnak $5.00. Jos.
Nykodem $5.00, Frant. Bulin
$2.00. Boh. Palas $1.00, E. F.!
sonka $1.00, "Win. Dostal $2.00. V
teto schuzi pfitomni pfispeli: Fr.
Hampl $1.00 Frank Vanek $1.00,
Josef Novak $1.00. Frank Baza
ta .50. Josef Hanzel .50, Frank J.
Priicha .50. Josef Kofen .50, Jos.
Broz .50, Emil Brodecky .50. Ant.
Rysavy .50.
Ze dne 18. kvetna 1917
oznameno $347.50
Sbirka do S. cervna 1917 55.50
rhrnem S. cervna 1917 $403.00:
Odbocka kona schfize kazdy.
druhy patek v mesici. Pfisti schu-,
jze bude v patek dne 13ho eerven-
ce o qsnie hodine veeerni v V. X.
e o asi
ini. ffe
sim. yest zaaoiieno uv sc Kazav
clou dostavil. Clenem stiiva se kaz-!
dy kdo pfispel nejmene $1.00. Vj
pfijirave jest velky vylet. ktery
uspofada. C N. S. s odboekou Sva- j
zu f'eskych Kat. za spoluiieinko-!
vani vsech eeskyeh sjDolku bez roz
dilu. Blizsi bude pozdeji zdeleno.
sill zpraw
Psenice $2.25
Korna $1.66 (
Oves 73c
Prasata $14.40 f
Vejce 25c
Maslo 30c1
i
Kufata 22c
Kysely zaludek. To je jen mir-
ny znnsob netraveni, a obycejne ;
.ie pnvoden kvapnvin jidlem nebl
pre.iedenini, aneb potravou nebo-i
diei se pro vase traviei nstroji. ;
Tiudete-li jisti volne, dobre vse
rozzvykate a zdrzite se ruasa, hlav
ne na noe. zajiste se vylmete za-',
kyseleni zaludkn a vylmete se bra
ni lekn. Ale kdyz sp vam zaludek ;
zakyseli vezmete jednu Chamber-'
lain tabletu k sesileni traveni. !
Tanecnf
: : Zabava
uspofadana bude
v nedeli dne 15. cervence '17.
v sini Kat. Delnika ve Wilson
Zacatek v 7 hodin vecer. Krof
tova kapela bude ueinkovati.
O riizne obcerstveni a zakusky bu-1
de milezite postrano. "Kazdy jest
uctive zvan. Pofadajici.
BHft-. - - -
Toto celkove pradlo "Union-Alls" mame ve vsech
velikostech pro muze i pro chlapci. Jest to ten nejlepsi letni
odev do prace.
Kosile vsedni tez mame ve velke zasobe jak pro muze
tak i pro chlapci. Kupte si vase zasoby u nas.
A. J.
Clarkson,
Obdivuhodnost
I n i t
i run nininTi
UUU dlLIlM 110JHV1 I
ft
? n I. if i -ttI '
iromysSu!
Od pocatku vyroby traktoru, snazi
ii se strojnici zbudovati stroj ktery by.
me! taznost v rovnosti sve vahy.
A nyni tento velky strojnicky sen se
vyjevil ve zbudovam WaSIis Cub Junior
traktoru vyse vyobrazeneho0
Ackoliv tento maly traktor vazi pou
ze 3000, ma taznost pres 32 003b, coz se
dokazalo ve zkousce konane Hyatt Rol
ler Bearing Co, Zde se dokazalo to co
drive bylo nemozne.
Toto jest ten nespolehlivejsi trak
tor v trhu a drive nezli nejaky koupite,
prijd'te si prohiednouti tento.
Gbraff
SB
Od 1 cervence t. r. jest v platnosti novy zakon tykajici
se svetel u automobilu. Vsechny silne elektricke aneb ply
nove svetla museji miti nove skla aby vyhovovali pozadav
kum tohoto noveho 2akona. Svetla se nesmeji odrazeti vy
se nezli .42 palcu od zeme ve vzdalenosti 75 stfevicu. My ma
me zasobu tak zvanych
Osgood skel9
ktere vyhovuji tomuto novemu zakonu a protoz laskave za
dame, abyste si je obstarali u nas. Mame je na vsechny kary.
Jest velka pokuta na to zdali svetla nebudou v pofadku
a protoz neodkladejte s koupi neb jedna pokuta zaplati Vam
nekolik skel. O pfizen vsech uctive zada
Spravkam venueme
Clarkson,
t
.--M -m.'mm mm
WE wish to call the special attention
of our Farmer friends to this
splendid work suit the most com
fortable, convenient and best garment of its kind
ever manufactured. It's all in one piece, a great
improvement over the. old fashioned overalls and
separate jumper less expensive too; besides, it
looks better, fits better, wears better. No bind
ing suspender straps, no double thickness at the
waist, no loose tails to catch in things.
Wear Lee Union-Alls
Reduce the High
Cost of Living!
They are made in Chfldren'a
sizes, too. Such perfect play
suits! Every mother will ap
preciate the saving made pos
sible by Lee Union-Alls
for "kiddies."
Let us fit Father and Son
in these fine new garments
you'll thank us for calling your
attention to Lee Union-Alls
KAREL,
Nebraska
trakforoveliG
!
akonu!
zvlastni pozornosf.
Nebraska
Co