Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, July 10, 1917, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OZV6NA ZAPADU
(ECHO OF THE WEST)
ZABAVNY
T?DENNIK
PUBUSHED WEEKLY
Vyehazi kazdou stredu. Published Wedncidaj
Vydavatele : : Publisher
tO V ARK A BROTHERS, CLARKSON, NEB
?fjplarne na rok $130 Subscription $1.50
"Entered as second-class matter March 10,
1911, at the postoffice at Clarkson, Nebr.,
under the Act of Congress of March 3, 1879.
Adresa jednoduie:
SYARKA BROS.
CLARKSON, NEBR,
HI
Pripravy k odvpdu.
Vyber bude konan verejnS.
Hranice jsou uzavreny. Kdo
' ma narok na sprosteni vojen
ske povinnosti.
President Wilson vydal pro
hlaseni jimz byl uveden v cinnost
sely peclive pfipravoYanyr system
vryberneho odvodu, za ucelem vy
budovani narodni armady citaji
ci 500,000 a mozne, ze 1,000,000
muzu. Tento odvod bude ,vykonan
v nekolika tydnech. ProMaseni
obsahuje pravidla kterymi se ma
31 fiditi osvobozovaci rad3r a ur
cuje onech nekolik pomerne veli
ce malo druim lidi. ktefi jsou vo
.jenske povimiosti sprosteni.
Jest tez ucineno opatfeni, aby
riespokojeni se mohli odvolati z
rozsudku lokalni osvobozovaci ra
dy k ssimu tribunalu a vse moz
ne bude podniknuto, aby bylo za
braneno jakekoliv neroynosti a 0
sobnfmu vlivu. ,?
Odvbd bude konanyefejne, a
v tez osvobozovaci rada .bude pra
covati otevfene, tak ze nebude 1111
ti pfilezitost k stranicke cinnosti.
President vyzyva vsechny eie
ny osvobozovaci komise k ne
strannosti a neohrozenemu vyko
navani svych povinnosti.
"Odvedeni muzi budou vylosova
n die loterniho systemu, jiste eis
lo bude vytazeno a muz s onim
cislem bude zadan dostaviti se k
sluzbe.
Podrobne provadeni teto lote
rie bude oznameno v dalsim presi
dentove prohlaseni.
Nasledujici tfidy lidi jsou psro
steny vojenske povinnosti :
tJrednici Spoj Statu, iizeini a
distriktu Columbia.
Duchovni a studenti bohoslovi.
Osoby ve vojenske a namofni
sluzbe Spoj. Statu.
Poddani Nemecka a vsiclmi ci
zinci, ktefi sf nevyzvedli posud
prve papiiy.
TJrednici okresni nebo obeeni.
Lodivodove, liamofnici a plavci
obchodniho lod'stva.
Synove zavislyeh vdov, synove
zavislyeh, starycli nebo invalid
nich rodicii nebo bratfi sirotku do
16 let, ktefi jsou na nich zavisli.
Muzove moraine nezpiisobili, v
co pocitani jsou i trestanci.
Olenove uznanych nabozenskych
sekt, existujicieh pfed 18. kvet
nem 1917, jejiehz vira zakazuje 11
cast' ve valce.
"Lokalni osvobozaci komise ma
ji autoritu na zadost osvoboditi
.Zenate muze na jichz vydelku
vyhradne zavisi zena nebo dite.
;"Zamestnance v celni sluzbe,
statni okresni a municipalni u
redniky. Otce ditete nebo deti bez mat
ky, mene nez 16 let starycli, kdyz
vyhradne, od jelio podpory zavisi.
Bratra ditetgineb deti pod 16
let; star.veh, zavisi-li dotyene nebo
dotycm od jeho vydelku.
Brigadni general Crowder, co
nejdffve stanovi datum, kdy sej
dou se odvodni komise, aby se
. zorganisbvafy. "Fodle nynejsich
planu budbu'odvody mozno-li jes
te v cervenci a odvedeni povolani
budou due 1. zari nebo tak brzo
po te, jakmile ucineny budou j)n
pravy k jejich ubytovani.
Vsem spravedlive; nikomu
pfednost.
Odvodni system jest rovnoprav
ny a spravedlivy, pravil president
Wilson, a vydal nasledujici pro
hlaseni :
"Pravidla ktera jsem vydal
mr.ji iicel ziskati muzstyo pro na
rodni armadu a namofnictvo. z re
gistrovanych muzu. die zakona o
vybernem odvodu."
4 Vsiclmi ktefi spadaji pod u
stanoveni tohoto zakona jsou rov
nopravni. stejne cenni a zodpo
vedni pfed vojenskymi autorita
mi. ''Pravidla ta byla sestavena
vzhledem k potfebam a pomerum
cele zeme, a cely system jest ses
taven tak ze znemoziiuje jakou
koliv nerovnost."
"Kazdy srstem vyberu muzu
pro vojenskou sluzbu. necht' do
brovolny nebo nuceny, vyvoli ne
ktefi musi nesti bfime nebezpeci
a obetovati se pro cely narod. Ten
to s;rem stavi vsechny muze ve
vojenskem veku na stejnou uro
ven, a stejny plan, die nejz nikdo
nemuze ocekavati pfednost a ni
komu tez nebude ukfivdeno."
"Nase vojska na frontg budou
posilena a jich moralka se zvysi,
budou-li miti vedomi, ze jsou u-
tvof ena na spravedlivem systemu ;
lickych udalosti a co i vice je do-! povolani ucitelskemu a nekterych ;
svedeujici. ze nic se nenachazi.k pastoralnimu lifadu vyhradne.
co by se pficilo pravdivosti bib-Na techto je si osvojovat biblic-
lickych spisu. Zaznamy krale Xa-
ke uceni a pak dorustajici gene-
' t 1 1 V , N -I 1 ,
buchodnezera byly najite, ktere ,i'aei toto taKtne a postupne ucinet.
mluvi 0 vezi Babelske. Chaldieke , Bible se zove knihoii Bozi po
historicke spisy n;:lezene ve Vy-!evadz podava Bozi myslenku a
kopavkaeh mluvi o Abraliamovi. j P111 s elovekem. cloveku. Kdyz
rolchezdiku. a mnolio iinvch kni- i reknemc ze myslime, ze bible je
lu te doby. A podobne jine udaje
stareho zakona jsou dekazovane
pomoci vykopavek a p;i train v
knihovnach museieh a pod. a
nynejsi doby se tiskne kazdy rok
pfes deset milionu vytisku bible
ve vice jak 500ti fecich. V rocc
1915 bylo vydano pfes 20 milionu
vvt'isku. Vice bibli se proda nez
vsech modernich novel. Bible ob
sahuje liberal ni vzdehini Gam a v
sobe. V ni se naleza historic, ve
da. zakonnictvi, filosofie, narodo
hospodafstvi, a mnohe jine. Ona
mix nejvyssi system mravniho 11
ceni a ponouka ku tvofeni nej
slechetnejsiho charakteru. Spoji
tost bible se ukazuje tim iak vy
znam knich jedne po druhe se k
sobe dusledne hodi. fame knihy
od Boha to neni dosti, neb vyrok
ten obsahuje jeste zrno pochyb- i
i"T" v v I'll
nosn. My muzem rici, ze dioic je
od Boha.
8:
ELOOMFIELD, MONT.
Ctena redakce : Dovoluji so
be opet ct. red. a ctenafstvo t. 1.
kratkym dopisem )Ozlobiti tak ja
ko kazd.v ma nejaky mihled bud'
to k dobru neb k zlemu tak i ja
mam vselike nahledy a kdybyeh
mel trochu vice casu a jeste vice J
klidu a mold se oddat myslenkam
co clovek vse jiz iuns.pl zazit a
jeste zazit musi se k tomu
slavnemu a spraveVllivemu odpo
einku odebefe tak byT toho mohl.
jeden sepsat vice nez stoji v te
bibli. a jelikoz i dosti v bibli jest
nas
jest
Longin Folda, pfedseda J. M. Mundil, misto pfedseda
Clarkson State Bank
(Zalozen pfed 25 roky.)
CLARKSON, NEBRASKA
Bankovni obchod by vyhovel nasemu okoli a vsechny
jine prace se konaji die zkusenosti a opatrnosti.
Penize vzdy u nas k dostani a nase vklady jsou zarucene.
EMIL FOLDA, kassr
F, Jelinek a Jos. Mundil, vyp. kasirove. '
FARMERS STATE BANKA
Kapital a pfebytek $30,000.00
CLARKSON, NEBRASKA
Jest pripravena vam vy
Sioveti ve vsem co spada
do bankovmho oboru.
vyber, a budou nadsena ku vet-iknina zjeveni v novem zakone
simu usili pro svoji vlast, v ktere
se vysoke vefejne funkce vj'kona
vaji nestranne, spravedlive a ne
ohrozene." "Woodrow "Wilson.
HISTORIE BIBLE.
Pise A. B. Piala, Howells, Neb.
Pokracovani. Bible od "Wyclif-
fa se rozsifovala velmi zvolna,
neb to vyzadovalo rukopiscum ko
lem deseti mesicu opsat jednu ko-
pii. Te doby nebyly tiskarny. Tis-
kafstvi vynalezeno bylo az roku
1454 Pozden Tyndale v Londvne ;
, , , , . v bvla nebyla dana bible. Bible x-
veil ova radii pr. v nram s vpv-
1 y l 1 i ! T- 1 v.
lsiuje jiz po siaieii.' J5tvia ciena a
praei
nejshn pfekladem z puvodnich
feck'ch a hebrejskych spisu. Bib
li dohotovil rokem 1525 Opravne
ny pfeklad krale Jakoba anglic
keho datuje 1611. Tento revisovan
roku 1881. Americka revise datu
pocatku a zakladu. Pet Mojiso- l , , , , ,
, , , , i zivot timto slzavvm udohm
, , , . , ku kntice hnan. Jak vidno a za
v novem zakone. Pak nasledu ji i , .
, v. , . , , , , Idoucno ien ten chiuu pilnv lid
knihy cum, historicke vp starem v , , , v,. , I
, ma bvt trpeliv, poslusen a napo-1
a knih skutku v novem zakone. , , , ' . vT i
.Dale knihy nauk, kmhyr poeticke . v . J . !
. i-i . v , za iu zu uvi cuituNiu a . csie icc
v starem a knihy epistol v novem , , , , . , l
XT , , M hloupym. neteenvm. a lliosteinvm i
dile. Na konec mame knniv pro- , ' , . , I
,o , . a tak to sio neustaie a icie. a
roctvi. knihy proroku v starem a , i n
snaa pujuu kuu i jcslc jaK tuou
ho. Coz si nejsme na torn svete
vsiclmi rovni? Proc ma mit neja
ka takova sebranka nejaky cex-
- tra vuft" aby jen holdovali a u-
- traceli na urok toho porobeneho
lidu? Ten kdo prvne zpival "Sve
te, ty panujes, ty falesnou lasku
nemilujes," mel radeji zpivat o
pak. Kam to dospejem pujde-li
to takto nadale? Jak mnoho z te j
mlade generace jeste zb'de? A ti
eo zbudou co z nich bude? Ota
zek by se dalo uvesti vice nezli
vsechny zeme maji dohromady
zakonu. neb tak zv. paragrafu,
ktere dohromady jsou jen pro ?K'
. kolio. Xechci se mnolio rozepiso-
Jest to jako pofad lidskeho zivo
ta. Nejprve detstvi, pak konani a
zkousky. na to zralejsi pozuani a
ziti zivota, a konecne vecnost.
Bible je jedina kniha na svefe
ktera se pokousi zodpovedet pfi
rozene otazky kazdeho rozurnne-
ho cloveka. Ty jsou. Az zemfui
budu zase zit? Kde budu pfebyvat
po smrti? Jak mozno mi stat v
dobru pfed Boliem? Jak se 'ba
vim a oeistim od toho eo jsem jiz
ucinil spatneho? Pfedstavme si
v kam bv byl svet dosel kdvbv mu
John D. Wolf, pfedseda
Adolf' Dudek, kasir E. E. Dudek, vyp Jtasir.
Nedostatek provazkul
Zaoptite se v casl
Zdali jste dosud- si nezajistili provazek na blizici se zne.
uciiite tak lined neb jak se nam zdeluje bude jej velky nedostatek:
letosniho roku. Cena jest o mnoho vyssi nezli byla pfedesle roky
ale pozdeji bude jeste drazsi. O vasi objednavku laskave zadame
zkoumana pfately i nepfately. Ol
stala by tak dlouho kdyby pochar.
zela od pouheho sobeckeho, sebe
chvalieiho, a osobiveho cloveka?
Bull bvl mocen stvofit cloveka a
.leluOl. Tvto revise jsou nutne t. , , .
, 1 - , , psat zakonv a naukv die ktervch
nasledkem casovvm menenim. sla- , v;,
, , , . , , , dice abv zil. Samotne autori bible
bikovani a 1 v vnitrnich vvzna-, , . .
, , . , , lnsou o sobe iak pine slabosti a
iiiecii iov a nriiimani nov
opatrne a pomoci
bibli v fectine a v
slov jak se deje pfi vsech zivych
fecieh postupem casu. Kazda re
vise se provadi vyborem ucencu
pfirovnani s
hebrejstine.
Tim se nemini ze' se jiouzivaji
vzdy piivodni rukopisy, neb ted'
existuje mnoho otisku tech fec
kyeh a hebrejskych bibli po celem
vzdelanem svete. Bible pozustava
z 66 kneeh. Starv z.akon ma jich
3ft. novv 27. Authoru cita: ctvficet.
1600 let minulo od doby napsiini
prvniho verse do doby napsani
r, , pisou o sobe jak pine slabosti
KreuKOsn Dyn. -je to prirozene
pro cloveka psat 0 svych chybach
a lu ichach do spisu ktere vi ze po
ziistanou a budou ctene humani
tou v nasledujieh )okolenich ? T'
ved'me si jen pfiklad pocinani si
pfi podobne pfilezitosti smetanou
naseho americkeho statnictvi. ha
sim smemem kongressniku vo
AVashingtone. Casto se docitame 0
pfijmuti resoluce kterou se vyji
nia z kongressnich zazHamu nekte
re slovo, vyjev. neb pfedloha po
chybne dustojnosti za kterou by
vat ( tomto neb jak se HIH, ze
zlost kazdemu skodi a ja bych ne
rad jeste ke vsemu dostal sedive
Vlasy neb si myslim aby eh se jes
te tomu mlademu a neznemu po
hlavi po case zalibil. Jak videi,
nrjak tech dopisovatelu ubylo, no
neni divu, byla pilna prace. ale
snad to opet vynahradi. Pad ct"ii
a take rad pisi jen mit vice klidu
jak jsem jiz podotknul. tak byeli
se casteji sucastnil. Kez bysme
ireli same pi. pfedsedkyne a pi.
iLauscvove. Z tech dopisu dyse o
)ravIovp a sleehetne srdce a jsem
si jisl. ze bysme tez smelym a
sisiuyni kiokem kraceli ku osvp
te )okroku. procez pfeji jim zdra
vi l.y i nadale mohli rozpoustet
znika p.rn.vdv ktere p?ee nm.ihe
inu utkvi v pameti a die nich se
fidi. Kouc-im muj dopis rdeenym
pozdravem na vseeky ctenafe i
ctenafky. Yas krajan.
Frank Kopacek.
I 3- "IF
Budete kupovat vazak!
Pfedpovida se ze zdali valka setrva jeste nejaky cas ze bude.
velky nedostatek hospodafskych stroju pfisti rok a protoz neod
kladejte a kupte si hned stroje ktere potfebujete. Navstivte nas
a mileradi Vam vse vysvetlime. O pfizen vsech zadaji
WOLF
Clarkson,
a VITEK,
: s Nebraska.
posledniho a 6000 let je krvto v 1
n . Miieziip no ji rekord pro budouc
je.p historn. Dr. Gray, dekan - . . , v .
Moodv biblieke skolv pravil : "Ne-!JIUi5U - .1
divte se. ze to vezme rok neb dva ! blh 0na "obsahuje zapis mysle-1 $ mSve neg. kollpite sobg jakoT1.
pfecist a- trochu pochopit bibli j neK koliv zasobudfivi. poskytnete !
nepraM ja mysiim. moje presvea- Am pHlezitost dnti vam nase ce
ceni je, jisto je. uvazil jsem. sou- uy Nye Sohneider powier Co., !
dim atd. Tarn je Bull pravil. Bull qq Cla-rkson. Nob
mi porucil psat, andel bozi mluvil 1
kdyz to vyzadalo 1600 let ji ,na
psat." Ac. knihy biblicke psane
bvlv od ruznvch muzu v ruznvch
vekacli, prece ne vetsi shocia a
T
spojitost jedne k druhe nez se na
leza v kterekoli kollekci spisu ne
nadchnuteho spisovatele ktereko
li doby. Toto samo silne podpo
ruje vfru v pismech biblickych.
Kristus mel po ruce stary zakon
v hebrejske feci a ten bedlive-tu-doval
za svych jinosskych let a
zakonniky, Po mnoha. stoleti,
ravdivost a spolehlivost staro
zakonnieh spisu byly drzeny v
iochybnosti 11 mnoha skeptilcn.
Kni tee o ukoneeni valek Napo
leonkyeh nalezen byl klic ku in
telligentnimu cteni obrazkopisu
nalezajicich se na pyramidach,
pomnikaeli, obeliskach. a na ka
mennych tabulieh v knihovnach v
zemi egyptske. Tyto starodane
zaznamy mluvi o civilisaci tech
starycli dob, z dob kolik tisic let
nez jMojzis zil. Mluvi se tarn 0 stvo
feni, 0 Adamovi, 0 raji, 0 svedeni
Evy hadem, atd. Dale historic po
topy. o Noahovi a jeho vraku, a
potomni doby jsou uvedene. Mno
he vykopavky pozdejsi dodavaji
dalsi dukazy 0 pravdivosti bib-
mi. Boznn vedenim pisu, atd. Kol- gSSSffl
lejm professori nynejsi doby po Mhirtw he ersflLrii?
TUCtU StUClU.P D1U11CKOU
Zdravy pracovity krejei ehtel
bv se ozeniti s vdovou od 36 do
literatu-
ru. Je to mozno aby vyplod chra-
lit'plin 1 WlQlrplm mnvlrn Trpfl vir
. , , ,. , , v., 43 let starou M pekny domek
iak dvouma tisicemi letv stvoril , , , , ' ,
literaturu ktera by byla modelem
po tolika nasledujieich stoleti. ve-
ru tisicileti? Osoby nektere nidi
poukazuji na mista v bibli a te
mito zavrhuji celou bibli. Tvrdi,
ze jsou nemraviiii a skodliva cist
nejenom mladezi, ale i dospelemu.
Bible je knihou zivota "a vse co
tarn je je mozne v zivote. Kazdy
clovek je bhthovy ktery si mysli, ,
ze vychova ditko sve v uplne ne- j
vedomosti 0 spatnosti a hf ichu v j
zivote. A cini-li tak pak je nepf i
telem sveho ditka. Y nevedomosti
vychovane ditko je v nebezpeci a j
casto lehce a nevinne pada ve
spary zla. Slob mluvy v bibli je '
takovy, ze vyznam neni pochopenj
pokud neni mysl ditka vjrvinut
pfijimat pouceni tarn davane, A
bible sama pravi, ze rodice maji
uciti ditky, a 0 urceni jistych ,k
i a sest ditek od 4 do IS let starycli.
Zaslete podobenku. 2
Yaclav Tiekal, 31 Mi R. E. 1 str,
Iasoii City, Iowa.
e
in prasek j
mm mnmi y prasai
h
Pestitele prasat:
Tento prasek jest uplne vyzkusen a
protoz mohou jej zaruciti ze da kazdemu iip
nou spokojenost.
Cervy nemohou byti na zivu kde jest pouzivan GETS
EM prasek. Jedna zkouska vas pfesvedci. Zkuste jej a za
chrante vase cenne prasata.
Old Reiialila Lica Killer
Tento prostfedek jest zvlaste pfipraven
na niceni cmeliku a jineho drubezniho hmyzu,
Vypar z tohoto znici cmeliky na slepicich. Rid'
to se die navodu a potbm jiny prostfedek ne
budete si pfati. Pfijd'te se na nej pfeptati.
J. W. KOZA, Howells- Nebr.
Dalsi vydani obrazku na
sich dobrovolniku.
Na mnohostrannou zadost j ;
rozhodli jsme se vydati obraz- j
ky dobrovolniku z Clarkson ;
v drub em vydani a iyto pro- j
dnvnnv bndon nonzo no 10c I
jedei exemplaf bylo vydani
spoil castecne bylo vj-dani
hrazeno. Lepsi upominku na
nase hosi nemuzeme miti jako
kdyz mozno nam pohlednou
ti do jich oei alespon na 0
brazku. Zasoba jest obmeze
na, proto jsme tou radou kaz
demu kdo by si jeden pfal
by se hlasil co mozno nejdfi
ve aby se na meho take do
stalo. .
I
1
I
Cesko-Arnericke kucharky,
Joasovi cesko-Anglicke slovni'ky,
Joiiasovi AngEicko-ceske slovniky,
Jonasovi a Zdrubkovi tlumoce,
"IConske nemoce"
Zpevsifky vsech druhu,
Ceske ciianky (ucebnice),
; i
Ruzne romanove knthyf atd.
jsou vzdy ku koupi v tiskar. 1. 1.