Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, July 10, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II?
zApadu
ozvna
ECHO OF
THE WEST
Rocnik-Volume IV.
CLARKSON, NEBRASKA, v utery, dne 10. cervence (July) 1917
cislo-Number 51.
CLARKSON
Pout' a slavnost cerv. Kfize se
znamenite vydariiy.
Clarkson liostil ve ctvrtek vol
te zastup3r navstevnikfi ucast
nych elarksonske pouti a slavnos
ti ve prospeeh Cerveneho Kfize.
Krasne slunecko, jez zavladlo v
pfedpolednich hodinach po pfed
chozich pfeprskaeh bylo mirne
Tio vankem, jenz pfispival mnolio
k radosti vseeh kdoz den ten tou
.zebne oeekavali. 0 jedenaete ho
dine sefadil se pruvod katolie
kych spolku mistnieh i okolnich
u sine Z. C. B. J. a s doprovodem
liudby pochodoval do kostela
kdez vrkonany byly pfislusne ob
rady. Po jich skoneeni navratili se
ucastnici zpet do sine kdez odby
la se spolecna hostina. 0 druhe
liodine vysel pruvod Cerveneho
Kfize jenz doprovazen byl kape
lami Jiroveovou a Kroftovou. V
popfedi ubiral se nadherne vypra-
Cerveneho
mist a
skupina ditek, trefne a verne
predstavujic vhodne myslenky or
ganisace Cerv. Kfize. Da my nase
zasluhuji uznani za vypraveni tak
skvostneho obrazu. Po pruvod u
zahajen byl slavnostni program
pfed priicelim budovy Cerv. Kfi
ze, jehoz hlavni eisla jako feeniei
vynesli Vlp. K. Zak z Ho wells, pi.
B. F. Farrelova ze Sehuvler
Mimoradna schuze dnes vecer.
Dues vecer, v utery, zasedne
zdejsi mestska rada ve zvlastni
schfizi ku ktere pozvani jsou tez
vseehny obcane jez )lati dane.
Schuze svolana jest z pficiny dis
kutovati zavedeni nove mestske
elektrarny. Yybizime jednoho
kazdeho k lieasti jezto jedna se
o iispofe penez nasemu mestu.
Mnoheinu obeanu bude znamo z
pfedeslych mestsk.vch zpravl ze
nynejsi zafizeni naprosto nevyho
vuje a za druhe si1 vfibec nevypla
ci. Vydani s nynejsi strojovnou
jest vetsi nez jsou pfijmy a tu-
diz jest nejyyssi cas jednati o na-
Skvely vysledek agitace.
Pracovnice a pracovnici mistni
Schuze Cerveneho Kfize.
j Cor ven- Kfiz v Clarkson odby
vati bude schfizi nfisti etvi-tnk ml-
uen utuzuji sve snany. veuomi- p0C(no
tou a neunavnou ,iieh praei. do-
odbockv Cerveneho Kfize den co
maci fond obnasi jiz znacne
pfes 1 000.00 a clensky kruh cita
na GOO lidu. Je pravda, ze trpe
livost zelezna vrata probiji. O torn
pfesvedceni svou nasi pracovnici
ktofi ac pernou meli praci, pfec
skvelym vysledkem jsou inspiro
vani novym a sveznym duchem k
dalsi cinnosti.
Automobiliste bud'te pozornymi!
Zdejsi rameno strazi snazi se
. 1 pfisne provadeti zakon jenz nafi-
ve sve mistnosti sousedici
s Clarkson State bankou. Ucast co
ncjhojnejsi jest zadouci jezlo
pfcdlelui dfdezite jednani.
Koraisafi povolili upravem mezi
mestske cesty.
Sdeluje se nam, ze okresni ko
misafi ve sve pravidel. sehuzi kte
r;'i konala se vcera ve Schuyler.
povolili penez na upravu cesty ve-:
douci severnc od mostu pfes feku
Platte az k hranieim okresu
venj' allegorieky vuz
Kfize, na nemz zabirala
Stanton. Mezimestska tato costn
prave neb nvnejsi system stoji po- J Pnslie provaaeti zaKon jenz ai'i- v
1 J 1 . , ...... . spoede pi'imo severne ze Sehuv-
platnictvo vice penez do roka nez ' zu.ie miruou jizdu ulieemi naseho , -
1 1 ... . Ier Pies celou stredm cast okresu
kdvbv bvlo zavedeno nove zafize-1 niesa-
Unvi'ilHio to in ii 5 lr nil L-
I o fiiv fol.' ?n 1mi,1
rychle .pzdy bylo jiz j v, J
nrjni a ufjiujjsi ccsra z rioweiis,
ni. Za jedno budeme miti delsi a ' milovniku
spolehlivejsi obsluhu a za druhe , pfedvedeno pfed soudce. roto
uspofime penez na uhli tolik. ze nejlepe pro toho kdo chce
behem kratkeho casu se strojov-, pfestupku varovati by zakonu j
na sama za sebe zaplati. Deficit j vynovei. urdinanceuovoiuje rycu
za jediny rok obnasi skorem , lost os mil bodinu v hranieieh
Clarkson a z Leigh do Schuyler.
jPrace zahajena bude v nekolika
.2.300, a obnos tento budou si mesta.
mnei poplatnici uspofiti. Dostav- J
to se jiste. " j Navsteva.
Vcera rano potesila nas navs-
Dve nove povidky. teva ii. Anton Konopaskova se
Prist i tyden zapocnou vychaze-i -svou dceruskou z Ellendale. No.
ti dve nove povidky a siee jeclna Dakota. Pfijely senV minuleho
jiod nazvem "Rozina Ruthardo- patku a hodlaji se zde zdrzeti as
Tcsilo
navsti-
Oznamena umrtf a dikuvzdanil
Hlubok.ym zalem skliceni oznamujeme vsem pfatelum a
znamym ze se Panu Bphu zalibilo na veenost povolati naseho
draze milovaneho manzela a otee
Ottu S. Brazdu,
ktery nest'astnou nahodou utonul, 23. cervna ve stafi 29 let
a pohfben byl z chramu Pane sv. Yaclava dne 26. cervna, za
hojne ucasri pfatei a znanu'ch. V teto pro nas pfesmutne do
be citime se povinni vzdati srdecne diky dust. p. Jos. Drba
lovi za slova utechy a vykonani pohfebnich obfadu v dome,
ve chramu Pane i na hfbitove. Upfimne diky spolku Z. C. K.
J. z Dodge, za doprovod s praporem k poslednimu odpocin
ku naseiio draheho manzela a otee. Srdecne diky vsem d;ir
cum vencu a krasnych kvetin na rakev, zpevakum za dojera
ny zpev a p. F J. . Srbovi za vzornou praei pohrobnickou,
jakoz i vsem ten ktefi nas v nasem zarmutku potesit se
snazili a jakkoliv nam napouioeni bvli, volame jeste jednou
srdecne: 4'Zaplaf Pan Bub!"
Anna Brazdova, truchlici menzelka.
Helenka Brazda, dceruska.
V Dodge, Neb., .50. cervna 1917.
si
va", povidka z dejin domacieh dvoutydenni navstevou.
n1 Jnc Tv'ni TvLn Tirnlinn iVct Hi'lS ze lieODOmenulv nas
puvodni povidka "Jak se manzel viti. Jre.iem jim miieiio poiiyou
alpomstil sve neverne zene", kte- v knilm svycli pratel.
Rev. B. A. Filipi.. Vylozili jak ny
ni iiloiia pomocna pfipadne Cer
venemu Kfizi ve iirospech synu
teto zeme, ktefi jdoii aby v zapa
su o svobodu jeji pfinesli za obef
i nejcennejsi statek. Kazdy z fec
niku hMsal manifestovati lasku k
vlasti nasi a uplatniti sily nase
i:ak aiby nesly ovoce co nejbohat -si.
Po programu roz)roudila se
tanecni zabava a zahajena uico
va hra mezi zdejsimi obchoduiky.
Hrala vyehodni strana proti za
padni a zapad'aei vyhrali. cisty
vytezek z hry jez vynesl $10.00
pfipadnul do fondu Cerv. ivfizo.
Agitacni ;ybor oznamuje ze zis
kal pfes tfi sta novych clenu a
penezni pfispevky jdou tez do
stovek. O tomto podavame zpra
vu na jinem. niiste. Moralni i
limotny vysledek slavnosti bude
jediiim z nejskvelejsich jakyeh
snazive mistni sdruzeni dosud do
ramce lidskeho milosrdi a dobro
cinnosti zasadilo.
Od nasich hochu.
Zpravy, jez nas dosly od nasieh
dobrovolniku jsou potesujiei.
Vsiehni az na male vyjimky maji
se dobfe. Mimo dopisu jez uva
me na jinem miste, dosly nas zprii
vy od Johna E. Knappa. kteK na
ehazi se ve Vancouver, Wash.
Pfidelen jest ku Co. 44 Inf. Sde
luje mezi jinym, jak nahodou se
setkal s Petrem Zackem. AVilliam
Eozmarin llaeliazi se dosud na
Havvaiskych ostrovech v pevnosti
Kameliameha. Richard Karel pfe
delen byl z Honolulu do pevnosti
De Rassy. kdez naleza se sam je
diny z clarksonskeho kontingen
tix Alois Hanel nachazi se nyni u
Batilionu B. 13. F. A. Camp Ste
wart ve Ft. Bliss. Texas. Anton J.
Swoboda, Anton Luxa a George
Homola posud jsou pohromade
pevnosti "Winfeld Scott, Cal. kdez
prodelavaji hlavni cviceni v ko
pani zakopu. Jos. B. Makovsky
pise, ze byl pfidelen s Frankem
Polaekem a "Wm. Rozmarinem k
6te kumpanii a Edward Vitek k
5te. Dosud nalezaji se v pevnosti
Kaniehameha na HaAvaiskcch os
trovech. Albin Vraspir pise z
Camp Kelley, San Antonio, Texas,
ze byl pfedelen z 19te skadrony
Tzduchoplaveeke do 3ti.Od dalsich
lioclm nedosly nas tenkrate zad
ne zpravy. Vsiehni pisi nadsene a
tlumoci nasiin prostfednictvim
vsem srdecny pozdrav. ziji v bla
bych upominkach na svuj doniov.
rou pro tento list napsal . Em.
Stibr z Chicaga. Obe jsou nanej
vyse poutave a co hlavniho. jsou
Hanebne.
Dochazeji nas stiznosli, ze na
z domaciho zivota ve kterem jsme zdejsim hfbitove tropi nejaky zlo
se zrodili a ve kterem zijeine. Slob myslnik neb zlomyslnici znacne
jest snadno pochopitelny a velmi skody. jezto z nekolika hrobu od-;
zabavny. , eizeny byly kvetinove sazenice.
jllfbitov jest nej)osvatnejsim mis-
Za narod a vlast.
Z presbyterm osady "Sion" u
Xovotnych docluizi nas vitana
; zprava, ze uvedomeli osadnici a
horlivi vlastenci. zamysli se zalo
I zenim odboC-ky Cerveneho Kfize a
jtake i ces. Nar. Sdruzeni. O Xa-
i-odni Sdruzeni staraji se starsi o
Isadnici kdezto mladez zase vzala
si na starost Cerveny Kfiz a za
tim ucelem zvolila si zaroven sve
ufednictvo. Za pfedsedu zvolen P.
J Xovotny; za pokladnika Emit
Totusek a do vyk. vyboru Emile
Jilkova a Stazie Sterbova. V nej-tf
blizyim case proveden bude za
bavny program ve prospeeh Cerv.
i Kfize. cimz zahajena bude cin-
nost na ioli vlasteneckem. Sdeluje
ce, ze clenove cirkve uspofadali
Oznamesif ymrti a dgkuvzdanf!
llluboky.'i zalem sklicein oznamujeme vsem pfatelum a
zininy'm, ze se Panu Bohu zalibilo povolati k Sobe naseho mi
lovaneho syna a bratra
Jana Uhra,
ktery nestastnou nahodou utonul dne 23. cervna, ve staf 23
let. 10 lnesicu. a j.'ohfben byl z chramu JPane sv. Vaclava v
DodgA. Neb., 2b'. cervna, za hojneho ucastenstvi phitel a
znamych. Pf; teto pfilezitosti srdecne a vroucne dekujeme
dust, p; Jos. Dr'nalovi za slova litechy a vykonani smutec
nych obfadu v dome smutku. ve cliramu Pane i na hfbitove.
Dale dekujeme srdecne vsem dareum kvetin a vencu na ra
kev, zpevakue za dojeiany zpev, tez p. F. J. Srbovi za vzor
nou pohrobnickou praci a vsem tern, ktefi nas v nasem zar
itwtku Tioteisiti se snazili a jakkoliv nam napomocni byli. ja
koz i vsem. ktefi se pohfbu sucastnili. volame jeste jednou
srder-ne: "Zaplaf Pan Ikihl"-'
Josef a Josefa Uher, truchlici rgdice.
Josef, bratr; Anna Brazdova, Marie Samcova, Klara
Urbankova, Kristina, Ottilie a Adella, sestry.
V Dodge. Nel).. 30. cervna 1917.
t w 11V 11171 Colinil ch(l .'11 i -i niiApnnfth
-., n . - v n m ..v, , v, . I'll' 1 ov l iiiw.i ovuuil .iiauui 11 IIXU
w - ' ' Vs ar
tyaeii duuuu ui&ia, intend. ciri a raive ma oyr posiecinym mis
Sdruzeni jez vynesl a
Den, v nemz maji byti tazena tern kde neeo podobnelnT by se
eisla nastavajicich vojaku, ktefi melo diti. Fdelujeme zpravu za
byli vyvoleni ze seznamu regis- roven zavystrahu tak podly pfe
trovancch. kvapem se blizi nyni, stupek se pfisne tresce. Pachatel
kdy odvolavaei rady dokoncily mel ly se sjim )fed sebou rditi
svoji organisaci. lysli se. ze na- studem. Sdeluje se nam tez. ze
stane v tomto tydnu, ackoli vhida jedna zdejsi obilni spolecnost po
pokracuje v pfisnem mlceni a ne- strada nejake obili, A-odni hadice
chce nic dati do vefejnosti. Mini-, a jine jeste pfedmety Keditel fir
str valky Baker oznamil jedinou my slibuje pobertovi patficne po
jen zjistenou vec, totiz ze se eisla j trestani bude-li pf istizen. Jest nej
tahati budou ve Washingtone. Zivyssi cas aby tento zlodej nechal
toho se usuzuje toto: Rekruti ne-jsi zajiti dalsi chutkv. neb jak se
budou cislovani die toho, jake cis-j fika : "Se dzbanem se ehodi pro
lo dostali pfi registraci, nybrz bu- vodu tak dlouho az se jednou u-
l.i nlif nn 1 1 -li i.rvin ii t-l i r i. lro flnn ' . 1-. . . 4- -v
uuu Jiuiltim uuiimuuiui v aaiuuin i luu llHHlItr.
jednotlivem okrsku odvolavaei ra
dy. Takovych odvolavacich rad je
30,000, takze kazde tazene cislo
bv vydalo tolik muzu. Povola-li se
Zdejsi vyhrali.
Minnie nedele utkali se v mico
ve life zdeisi nani obchodnici s
1,200,000 muzu, jak jest pravde- j obchodnikv z Leigh ze kter6 vv51i
podobne, bylo by tfeba tahnouti J nn5f vftx5nx sipp in bnfiv-nrnti
asi ctyficet cisel.
Odvodni system bude velice
komplikovany a piny obtizi, kte
re musi vh'ida peclive lusiti. Tak
na pfiklad v kazdem okrsku neni
stejny pocet muzu. Lide, ktefi ne
maji obcanskeho listu. jsou z vo
jenske sluzby vyjmuti. Diilezitou
otazkou bude, jak se ma pomer
mezi okrsky vyrovnati.Muze se to
tiz stati, ze v nekterem okrsku bu
de neobycejiie veliky pocet nes
chopnych nebo vyjmutych. Kdy
by mel kazdv okrsek poslati stej
ny pocet brancu, pfipadla by v j
takovenr nest'astnem okresu vse
cka tiha na ty, kdoz by zbyli, vsi
ehni by museli na vojnu. To bude
tfeba upraviti a bude k tomu tfe
ba velikeho dumyslu a opatrnosti,
aby si nikdo nemohl stezovati na
bezpravi a utisk. Bude se totiz na
druhe strane vytykati. ze nektere
staty poslaly vojaku vice, jine me
ne. Pocita se. ze prvni vojensky
sbor, na bojiste pfi)raveny, bude
obnaseti 500.000 muzu, ale k tomu
bude tfeba aspon 150.000 zj'iloh.
Pocita se, ze z tech ktefi budou
vylosovani, bude dobra polovina
osvobozena. Jak jiz bylo feijjeno,
jsou to vsecko jen odhady, vlaxla
o torn jeste nic iifedne neozna-mila.
8. Cisty vytezek jez obnasel pfes
$20.00 odevzdan byl zdejsimu
Cervenemu Kfizi. Pfisti nedeli
budou nasi hrati v Leigh pro
stejny vie el.
ol)nos . $125.00. Seznam pfispiva
telu ifinos(Miie v budoueim cisle.
Faraf Paroulek. ktereho zname
jako neunavneho praeovnika in'i
rodniho. pfehliJ radostne cin
nosti obou teles. Pfejeme praeov
nikum l)y co v nejkratsim ease sve
tuzby ve pros)ech vlasti mohli
uskutecnit.
Ve prospeeh Cerveneho Kfize.
Osadnici v Heun uspofadaji
od nedele za tyden. dne 22. cer
vence. velkolepou tanecni zabavu
ve sini Katolickeho Delnika ve
prospeeh Cerveneho Kfize. Don
fame, kdyz plyne vytezek ve pro
speeh tak vznesenemu skutku. ze
zabava bude hojne navstivena.
Tanecni zabava u Jonasu.
Pfisti sobotu vecer upofadana
bude v rozkosnem haji Jonaso
vem velkolepa tanecni zabava. Za
catek v 7:00vecer. Vizte ozin'uiiku.
Snizena cena uhli musi zustati az
do konecneho rozhodnuti.
Vseobecna cena uhli $3 za tunu
u dolu obecenstvu a 50c mene vla-
de, musi zustati az do doby, kdy ; 000, pozili dvakrate tolik zelenin
Mame jisti mene chleba.
"Krajejte chleb pouze tehdy na
stole, kdyz ho potfebujete," zni
heslo, jez vydano bylo hospody
nim io eele zemi od llerl)erta IIoo
vera 'Teden den bez chleba u
setfi milion buslu pseniee za ty
den. Kdyby ti, kdoz bydli na far
maeh a jichz se pocita na 45.000.
bude konecna cena ustanovena.
Federalni obehodni komise ozna
mila, ze vyseftovani cen uhli a o
eele bude tento tyden skonceno.
Komise zaujinm stanovisko. ze
v prubehu leta. nez jak za obycej
nych pomeru jsou zvykli. usetfi
lo by se tim 20,000,000 buslu pse
niee. Kdyby kazdy American sne
dl denne o etvrv bramborv vice
I
V Z P"0 M l N K fit v
S bolnym srdcin vzpomiiuune dne 9ho cervna. kdy bylo
tomu prave jeden rok. co navzdy se s nami rozloucila nase
milovana matka a babicka,
Marie Bartunkova,
a nyni vecnv sj)anek spi na hfbitove Sv Trojiee v Heun.
Zangchala's nas zde v zalu a ve smutnych vzpominkach. Ti
se rozkladaji se vecerni stiny kolem nasieh opustenych dve
fi, smutne nam pfipominajiee, ze jiz te drahe tvafe nespatfi
me, neii.slysime a ice hlasu mile matky a babicky. neshledne
me vice jeji milou tvaf. Ty tvrde dfimas v te chladne zemi
a nie te netrapi, ale nam srdee krvaei. S bohem bud' Bull
te k sobe povolal a obydli ti v nebi dal. Odpocivej v pokoji.
Upfimnou tnto vzponiinku ti venuji:
Tva dcera Anna Klimsova a jeji ditky.
i
Ceskemu lidu ve
Spojenych Statech!
Dues, 4. cervence 1917, ve slav
nc den prohlaseni amerieke neod
islosti sesli jsme se my, zastup
ci Ceskeho Narodniho Sdruzeni a
Narodniho Svazu Ceskych Kato
liku, abychom skutkem ueinili
pfani ohromne vetsiny vernelio li
du ceskeho ve Spojenych Stateeh
a spojili se k spoleene a obetave
praci pro svobodu ceskosoven
skeho naroda.
Zachovavajice osobitost svyeh
organisaci. slibujeme si. ze bude
me praeovati vedle sebe pro vzne
seny cil, setfice navzajem sveho
nabozenskeho citeni a pfesvedceni
a vystupujice pfed americkou ve
fejnosti pod spolecnym jmenem
I501IEMIAN NATIONAL ALLI
ANCE. Narodni Svaz Ceskvch Katoliku
vsechno snizeni se ma hlavnejm, mjste chleba. rovnalo by se to I j fveke NVirodni Sdruzeni praco-
vztahovati na privatni nakup, a
I die toho mini na dalsich planecli
praeovati. Zasada vlady jest bud'
jednti s obchodem ukazujicim o
chotu, nebo stanoviti eeny zako
nem. anebo pfevziti kontrolu nad
ruznymi prumyslovymi zavody.
Modry kasel. V teto nenioei je
dulezito udrzet nemoeneho, aby
kasel byl uvolnen a aby snadno
vykaslaval, coz je mozne dava
nim Chamberlain's Cough Reme
dy. Pani P. H. Martinova z Peru,
Ind., pise: "Mojo dve dcery mely
modry kasel. Davala jsem jim
Chamberlain's Cough Remedy a
ta pracovala jako kouzlo."
30,000.000 buslu pseniee. Nase po
vinnost jest zfejma", konci Hoo
ver svou radu. '"Jestlize kazdy z
nas sill pouze etyry krajicky chle
ba na miste jeti, jez jsme bli zv'
kli snisti, pak jiste docilime sveho
vicele a tisice zivotu bude zachra
neno. "
xsp Mam velky sklad ruzueho
polevaneho zbozi ktere prodavam
za dfivejsi ceny, jn-otoz nemes
kejte a zasoby sve si kupte u
nine. Tez mam uplny sklad jineho
kuchvnskeho nadobi
(28) John F. Pimper.
vati bude vsak nadale mezi ces
kym lidem v tech mezich a for
mach, v nichz praei svou zapoca-
iy.
Prosime cesky lid. aby navza
jem se v praci te podporoval, hte
daje, co jej poji, srdci svemu a
nitru svemu poneehavajice otjiz
ky, jez by mohly zanechati bo
lestne rany.
Pojd'me vsiehni za velkcm a
slavnym pfikladem naroda sveho
ve stare vlasti, v niz cely narod v
nejtezsi hodine spojil se jak neni
pameti v historii jeho aby obranil
dueha i fee i statkv lidu sveho
pfed tezkou pohromou.
Dnes spojujeme se ke spoleene
praei politicke a narodni za spo
lecnym a drahym cilem, jimz jest
dosazeni neodvislosti eeskosloven
skeho statu (Ceeh. Moravy, Slez
ska a uherskeho Slovenska.)
Podfizujeme se politickemu a
narodnimu veleni Ceskoslovenske
Narodni Rady v Pafizi a zavazu
jeme se mravne i financne ji pod
porovati tak, aby ona se cti dosta
ti mohla svym velkym iikolum v
zapasu, v nemz nechf nas vede ku
konecnemu vitezstvi !
Volame znovu ceskoamerieky
lid k praei a obetem. V radostnem
vedomi. ze po dlouhych letech zi
vota dovedli jsme my. americti
Cechove. najiti se bez rozdilu pfe
svedceni v bratrskem porozumeni
za spolecnym usilim, prosime vse
ehen nas lid, dobry a uslechtily
ve svem srdei, aby veren sobe i
vlasti nedal zahynouti detem je
jim. a silny, spojen hiskou k feci
matek svycli a vedomim velke po
vinnosti zdvihl srdee sve i paze
sve k praci za svobodu zeme oteii
na sieh !
Za Ceske Narodni Sdruzeni v
Americe: Dr. L. J. Fisher, pfed
seda. Josef Tvrz"ky, tajemnik;
Dr. J. F. Smetanka. Ad. Lonek,
Vojta Benes. Za Narodni Svaz Ce
skyeh Katoliku : Innocent Kestl,
pfedseda: F. Sindelaf. tajemnik;
Fraut. W. Jedlicka, Jan Straka,
Karel Radons.
V Chicagu, dne 4. cervence 1917.