Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 26, 1917, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    j i iti i lriirii i
Timm I
ill 1 1 1 11 I A
UL1M1JL
Poutavy roman z nasich dnu
Pohledla tazave na patera, kte
se neviniie tvafil.
"Xerozumim vain. signore,"
pravila lstive.
"Proc byste nerozumela ? Stryc
vas miluje. Projevite-li mn sebe
mensi laskavost, nebiulo vam to
nikdy na skodu," pokraeoval sep
tem. "nebot' jest muzem. jenz do
vede oceniti a odplatiti kazdou
Tozmilou usluznost."
Julietta neodpovidala.
Byla pro veskere vnejsi dojmy
jakoby odumfelon. Ale v dusi je
ji buracely tisicere myslenky a
zamestnavaly ji ustaviene.
Nemohla dele pfihlizeti bidne
mu stavn mileho otee. Uznavala,.
ze nest'astnikovi jest tfeba pomoci
ihned.
TJbezpecil ji sice, ze nikdy na
sebevrazdu nepomysli. ale za okol
nosti tak krutych mohla se ho vel
mi snadno zmocniti zoufalost.
Oddechla si vqjne, kdyz opusti
la zasmusile chodby vezenske bu
dovy a vkrocila do volneho na
dvofi. kde ji ovannl svezi vzdueh.
aspon svezejsi, nez jaky byl dole,
niezi zalafi.
Ale v zapeti sesmutnela znovu
pfi pomyslu, ze ji obklopujp osl
niijiei jas bileliOi dne. zatim co o
tee jeji zmiral v pustych temiio
tacli. Jemn nesvitilo slunce. k nemu
nepronikal paprsek ani mesice. a
ni hvezd vecna tma ho obklopo
Tala a to znamenalo vlastne bud
pohrbeni za ziva anebo zmatene zpozoroval. Odev se tedy osvl- tryznili nine vsemozne."
silenstvi. 'eil. I "Vymstime se jim radne. Krov
Dosedsi poslez do sve komurkyj Julietta. kreic se ustaviene. pli- jejich poteee pod nasimi dykami.
a zamknuvsi se. ulevila si vrou-zila se podle zdi az k jiodpernemu ale to budiz ponecliano na pozdej
p.im rtlnppm. Xik.ln ii npriisil. nie vvstunku, za iiimz. ve vvklenku. sck."'
ji zde neprekazelo.
Oddala se slzam. vyplakala se
n nrpmvslpla
1. f ,
Nebvla tak slabou. abv pomv-
slela na iistiin. abv uznavala ne-
moznost sveho podniku.
Priive napoak!
Cim vice pfekazek se ji nasky-
tovalo. tim usilovneji premyslela ta. a by se orientovala v budove. zes. lee by byl nasilne rozsiren. rosthve. "nezalezi nine tolik na
t) jejich odstraneni. Malomyslno- limo to prostudovala situaeni pfi T-emz bys vsak mohl bvti zra- nn' svobode. jako na tve bezpec
ti podlehnouti nehodlala. ! plan budovy na velke mape v kan- nen.'' .nosti."'
Jeste tehoz dne, totiz tez noei.
chtela si zjednati pfistup k oM ,
- i'xn ..i.x .i 1
X Ullll JtlftllCJI UUC UULlillVJ."l JV(.l- I
niku sve uvedomovala. tim vice
vefila v moznost jeho pro vedeni.
Posleze se rozhodla, ze si pfi-
stup k otei vnuti za kazdou cenu.
Kapitola 73.
Otee a dcera.
Noc rozestfela svuj plast nad
statni trestnici portolongonskou.
Y pfibytcich vifednickych io
Tiasla jiz svetla. budova admini
stracni zmizela v nocnim stinu.
V nadvofi a korridorech vnej
sich smutne blikaly spore svitilny
a jeh vnitfni ehodba nektera by
la osvetlena.
V nocnim tichu rozlehaly se ob-j to nebyla zvlast vyskolenou spl
eas kroceie nfechazeiicieh hlidek. , hounkou.
Mere nespaly nikdy, protoze byly
pilne a pravidelne stfidany. Xa
misto umdleneho strazce nastupo-
val bdelejsi jeho soudruh
Z budovy. v niz bydlel feditel
trestniee, vyklouzla stihla posta
Ta, podobna temnemu stinu, vel-
mi pohyblivemu, temef vznaseji-
ciinu se.
Kdo by byl tusil. ze ve stinu t skobe
tomto vezi Julietta? Xic nepfipo- Odsunuvsi bedneni. uzfela o
mr'ualo, ze by se tudy pohybovala krouhly otvor, listici ve strope ot
rpnrpsentantka zenskeho nohlavi. : covv kobky. Relivlivsi se k iumiui.
Podnikala velmi odvaznou hru
v pfestrojeni podivuhodnem. Ve
sve komurce zbavila se liplne sve
ho satstva. ano i nejnutnejsiho
pradla a navlekla na sebe pruzny
trikotovy kostym pfilehavy z cer
ne, vseho lesku proste latky. jenz
ji zakryval az po bradu. Hlava
jeji vezela v tmave kukli, v niz
byly otvory jen pro oci.
Odev tento objednala si Juliet
tajfit drive z Pafize, poradivsi se
o nem s Timbalem, ktery se roz
pomenul na genialni vymilez poli
ce jnilio komisafe De Fauta, jenz
y podobnem iiboru stihal nejod
vaznejsC bandity az do jejich dou
pat. aniz byl jimi spatfen.
-.t
i
-.
acera
Musolinova
Napsal J. Sokolovsky
i i
4
V odeni takovem mozno ehodi
h v eizim dome, aniz jest obava.
ze by bylo mozno nastevnika spa
tfiti, uziva-li nalezite stinu. v
nemz mizi dokonale. C'erna bar
va bez lesku umoznuje mu. ze se
ode zdi a nabytku neodrazi.
A niiino to pruzny odev tento,
jenz dokonale kryje nahotu. u
moznuje vselike pohyby. v jinem
odeni velmi obtizne nebo tez ne
mozne. Timbal. byvaly svetak pafizsk.v.
znal zivnostnika pokoutniho, jenz j
se zabyval vyrobou podobnych
obleku. hodicieh se kazdemu jio
hlavi a veku, upotfebitelnych pro
rfizne osoby riizneho vzrfistu.
Timbal se take postaral o ne
napadnou dodavku obleku toho.
Julietta. vkrocivsi do trestniee
a pfibytku feditel e Doriniho, no-
sila jiz na malem tele stinovy o-
blek tento, vedouc, ze ho nekdy s
prospeehem pouzije. oteovu vezeni. (
stihle boky jeji byly spja-ty "Oh! Jsi v.-kntku velmi odva?
eernvm bavlnenym opaskem s ma-' nou. ale nebojim se o tebe.'' se
lym kapsafem .kozenvm, v nemz , ptal Irusolino. jenz zumyslne ob-
byly vyborne nastroje lupicske
nezbytne pro podnik Juliettin.
Opatrne pohyliovala se dcera
Iusolinova po dvore spatn? osvet j
lenem. Dospevsi ke protejsi zdi.hovorila divka. "Vim, kterak rr
budovy vezenske. zastavila se. ne-' pis a proto specham. Xeni daleka
hot' nred ni objevil se na vzdale-: hodina tveho osvobozeni."
nost jeu nekolika kroeeju strazny ! "Ktera bude tez hodinou strns
vojak. ne pomsty," odpovidal otee. "ko-
Prikreila se rychle ke zdi. pali nine jako psa. jednali se
Yojak kraeel podle ni. aniz ji mnou jako s prasivou ropuchou.
byl veliky otvor ve zdi. zahrazenv
pouze sklopovnei deskou.
(Jtvor tento hvl vzducnovou
a
svetlovou sachtou pro dolejsi
chodbu. odkud se rozvetvoval ne
kolika smery. V jednom z teehto sun. M;s ne.aky zamer? kavati.
sinPrii byla tez kobka "Musolinova. "Presvedeila jsem se. ze otvo-j "Promyslela's vseeko do )od
Celeho odpfildne iiouzila Juliet- rem ve strope proniknouti nemu- rQbna?" tazal se Aliisolino sta-
eelaf i . feditelove. do ktere vesla
kdyz Dorini vecVr-el.
Pr;,m;vii L- ntvn, vmivoln
i ii.jwumu" "
v nem ihned a vytahla z pod o-
l'asku uzlovatou dlouhou suuru.
na konci nlnvem npatfennu.
I-pevnivsi ji na velike skobe. na
niz poklop visel, spustila ji do
hloubky. Xaraz olova ji pfesved-
eil. ze konec jeji splynul v dolej -
si chodbu.
X'evahajie. spustila se po snfife
dnvnn jiz vyzkousene, ktera sr.e-
sla mnohem vetsi tihu, noz vahu
Juliettina tela.
Stestim bylo vsak jn-o divku. ze
mela lievne, kozene rukavice
. jinak byla by si odfela dlane, jez-
Dosahla st'astne pudy a spustiv
si se pak tfeti sachto v chodbe.
dosiela k onoinu bedneni. ktere
zabranovalo svetlu pfistup do Mu
solinova zalafe.
Rozzala zlodejskou svitilnicku
a posvitila si na bedneni. pfi cemz
shledala, ze se d;l velmi
snadno
odsunouti. Viselo pouze na jedne
iosvitila si svitilnickou dovnitf.
Spatfila otee na )ryciie nataze-
neho s oeima zavfenyma.
Ale nespal. Jakmile se jeho vi
eek dotknul jiaprsek. otevfel oci a.
rozhledl se.
Pak trhnul ramenem a povzty
eil se.
"Co se deje?" tazal se.
"Ticho. otee!" septala divka.
"straz jest pfede dvefmi."
IMusolino tise vstal a vypjal
hlavu ke stropu.
Xaslouchal napjate dralmou
chvili smerem ke dvefim. nacez
se ozval tlmnene:
"Poznal jsem te. Mluv, iroc
jsi pfisla?"
Zadny jiny projev ! Otee i dce
ra. vedouce. ze vezeni jest pfis
n e stfezeno. zdrzeli se vsech zby
teciiych proievfi radosti, ktere
jiin mrhly hvti osudnymi.
Prede dvefmi Iusolinova zab'i-
re stal onen svefepy Antonio:
podal neho byli na strazi tri vo
jaei. ktefi by byli ihned zalarni
kovi oznamili vse. kdyby se bylo
v lupieove vezene nee-o podezrele
ho hnulo.
Kobka byla tak m'zka. ze Muso
lino mohl ke stropu dosi'dinouti.
Julietta. spustivsi otvorem ruku.
dotkla se praviee otcovy a stisk
ln ji.
"Jsi bozim andelem anebo mou
deerou?' septal otee blazene.
'Jsem Juliettou a nieim vice.'"
odpovidala, dusic slzy. "ale pos
lem bozim snad take, nebot' ti pfi
chazim zvestovati, ze tve osvobo
eni se blizi'
':Oh! Dobre, drahe dite ! Jak
ti bylo mozno vuiknouti v tuto ne
jiristupnou budovu? Ale proc se
t:i.i? Vymyslela's jiz tolik sme
lyoh pb'mu "
'0 torn jindv Poslys. otee! Rad
me se o torn, kterak ti pomoci'
A vylieilr ipu. kterak ji byli
inozno dostali .ce nepozorow.ro z
pribytku feilitole Doriniho az
k
eas zariiiufi jjoui. iiu invKuum
bdeleho strazce sveho prede dver-
nu.
"Pro tebe odvazim se vseho
"K(''z bvoh - mohl zlibati
! "Touzim io tve naruci. ale
tim odlozme sve citv. Slzami niee-
ho ncvyridime
im. :utno se poradin o mi
Xezalezi na torn "
Zalezi, nebof strop jest kle-1
mit T?n-siTpin'ni saphtv strzena
- - .
by byla cela klenba zasypala j
by te. A zdi take nelze proraziti. i
X'a pozvolne rozsifeni otvoru by-
lo by tfeba prace nekolika mesi-
cu.
' 4 Jsem o torn rovnez pfesved-
. cen a proto nevim. kterak by se
!utek uskutecnil."
Domnivam se, ntee, ze jiz jsem
pfipadla na dobrou myslenku, ale
zdafi-li se. tot ovsem otazkou."
"Mluv. Julietto!' "rohl bys
dobrvmi nastroji pfepilovati sva
pouta asi za hodinu?'
"Zajiste! Ani tolik casu nebylo
by tfeba. kdybys krnme dobreho
pilniku 0Kitfila dobrou lucavku
v kamenne nadobe s uzkym hrd
lem." "Opatfim to. Daji se dvefe tve
ho vezeni otevfiti paklicem?'7
"Nikoliv. Ani silnymi pacid
ly." "Jak tedy?"
"Jediiie pomoci dynamitove pa-
trony. spravne pod stezeje pod-
lozene. "'
"X'ebezpeena vec! Xezale.elo
by na hluku. jejz by vybueh zpu
sobil. ale na skode zalezi. kterou
bys utrpeti mohl na vlastnim te
le. Xutno vymysleti neco jineho."
"Snad bys pofidila lepo lisko
kem nejakvm.'
"Ano. otee. Poziji spolehlivo
lsti. To jest vzdy nejsiir.ivnejsi
cesta a v takovem smeru hodlam
tez pracovati. Xavstevuje te cas-
to onen protiva. pater Bonifac?"
"Odvykl jiz tomu." zasmal se
Irusolino. "nebof jsem ho zastra
sil. Dfive zde bvval velmi easto a
trapil nine "
"XTejednal"s obezfetne. Prosim
te, otee, smif se s nim nejak a
pfedstirej litost. lined zitra dej
si ho zavolati a dbej pilne, abys
vzbudil jeho duveru."
"Ah! Zaeinam chapati."
''Komedii tivto nutno ovsem
lirati nekolik iliii. Dbej, abys je
vil rozlitostneni a pokoru. vyna
snaz se )resvedeiti ho. ze v dusi
tve nastal obrat a rod ho za nos
o-jtak dlouho. az se nebude rozpako
vali do tve kobky vkroeiti."
"Ale proc vlastne?"
"Aby byli strazeove venku o
klamani. Ode dneska za sedm dni
v unci pocnes stenati a dovolavati
se utechy duclinvni. Keknes. ze's
na smrt nemocen. ze umiras. ze
se blizi nendvratne tvuj skon. "
"Poslou pro lekafe. jenz doka-
"Takovr povercivy lid? Pos
lou pro kneze bud ubezpecf-n.
Ostatne i kdyby lekar pfisel. dn
zaduj se kneze a trvej na torn, ze
se dices vyzpovidati, ze ucinis du
lezita sdeleni.''
"Dobehnou k pateru Bonifaco
vi. jirobudi ho a pozadaji ho, aby
k tobe dosel Ale patera Boniface
necekej. nybrz na jeho miste prij
du k tobe ja."
"Oh! Julietto ! Vrouene milo
vana! Kterak te zboznuji!" se
tal loupeznik. "X"echapu sice,
jak toto vse umoznis. ale verim ti
riplne. Tys tak vynalezavou !'
"Mam dosti svobody. abych
pfipravila vse potfebne.' odpove
ih'la. "ostatne pfi jeho povazo
'est velmi. snadno pfepadnouti ho
a spoutati, aby nepfekazel.''
"Ah tak!".
"Ano. Pak vklouznu do jeho
satu a vyckam, az ho k tobe zavo
laji. Jakmile k tobe vejdu, bude
nam jiz snadno zbaviti tve ruee a
nnhy iout.'"
"Ale strazeove " namit
nul. "I'udeme dva proti ctyfom.
Pfijdu ozbrojena. Skolime Anto
nina a p-.ik se vrhneme s d,vkar:i
nf vojaky. Z budovy jiz unikne
me snadno v pfestrojeni, ja v
knezskem. ty ve vojenskem."
"Xebude to snadno. Rozmysli
si to."
"Xtz vznikne poplacli. budeme
za-:davno v jifibytku pat
era Bonifa-
ce. ndkud se snustime se zdi mi-
, j le lieiene Unvernve
mo budovu. Eoii spolecnici nia.iiU , . ,
taue jiz poKyn a uuaou nas oce-
"Vseeko jsem promyslela. Vec
jest snazsi nez se domnivas. Xej -
vptsi nbtfzi bnde ion rvaeka so
- .,
strazemi pfed tvym vezenim."'
"Oh! Nam dosti sily. To jiz
bude mou starosti. Tedy za sedm
dni ode dneska?"
"Ano. Ostatne te budu navste
vovati a pfinesu ti vzdy sousto
nejake a dousek na posilnenou.
Pro dnesek nemohla jsem vice pfi
nesfi. nez toto.''"
Julietta vylovila ze zaiiadfi
ploskou lahvickii a zabaleny kus
studeiiehn masa.
Pndala maso i vino otei otvo
rem a Musolino. vypiv vino, vratil
ji prazdnou lahvickii, jakoz i o
bal z masa.
'"Budu silen," septal, "nikoli
vincm a jiillem. ale tvou pfitom
nosti. dcerusko draha. Vedomi. ze
nejsem na svetg opusten, )ropuj
ci niym svalum silu obrovskou. A
zvlaste jistota. ze mam deem tak
statecnou. obetavou a dumyslnou.
vzpruzi meho ducha iijilne."
"Konam jen svou milou povin
nost." odpovedela divka proste,
ted vsak jiz odejdu."
"Ano! Odejdi. dcerusko! Xut
no zachovati opatrnost."
"Zij zatim blaze! Slib mi zno
vu, ze se nepokusis o sebevrazdu
ani v pfipade nezdaru. Prosim te ;
zato!"
"Slibuji ti to. drahousku ! Kez
bych te mohl zlibati."
"Zlibame se za osm dni. otee!
X'eza)omen na svuj ukol! Proje-
vuj litost !"
"Budu se vsemozne pfemaha
ti." "XTa pomstu casu dost. Pfede
vsim svoboda, pak pomsta."
"Za jiste!"
zbranemi. nez nasili a hruba pfe
vaha budiz toho pametliv!"
"'Budu toho pamteliv. Slibuji
ti to!"
"zij blaze!"
"XTa shledanou, andeli niuj."
Julietta pfisimula poklop a vy
splhala se do chodby. Odpocinu
vsi si. chopila se snury a vysplha
la do nadvofi. nacez snui-u ode
)jala a uschovala
Bylo to v celku zbytecno, ne
bot' ani ve dne nebyl by nikdo
snury zpozoroval, ale Julietta fi
dil zase pravidlem. ze vice opatr
nosti neskodi nikdy.
Spatfivsi vnejsi poklop, vyciba
la v ukrytu vhodnou chvili. na
cez pfeletela dvur ve stinu pono
feny a vklouzla tise do obytne
budovy.
XTeiozorov;'ina nikym dosla do
sve komurky a ulehla s pocitem
naprosteho uspokojeni. Vyprava
jeji zdafila se tak, ze si lepsiho
uspechu ani nepfala.
"Jsem vdecna matce pfirode."
rozumovala v luzku. "ze nine ob
dafil spetkou zenske slicnosti a
vabivosti. Usnadni to muj ukol
jak u Doriniho. tak u Boniface.
Stafi tito chlipnici stanou se m.v
mi nevolniky a nevedomky p"-i-speji
k meimi vitezstvi. Boze !
Kdyby vedel Harry, jakou prova
dim hru! Ah! Ah! Xedovi se to
ho!" V brzku na to usmila tise.
Kapitola 74
Osudna vasen.
Juliette ujiti nemohlo. z? jest
do ni stary feditel cim diil vie za
milovan. ze mu iater Bonifac ver
ne poniaha v dobyvani jeji pfizne
a ze sam nerozpakoval by se r.;
krorak pfiteli svemu nasaditi a
roliy dfiv, nez by se Dnrini sam
ciomnhl u dviky uspechu nejakc
Im. Die tnhn take prnvadela s oln--ma
starvmi hfisniky svnu hru, r
bezpecnnu sice, ale nevyhnuteiou
se zfetelem k velkolepemu zamc
ru, jhnz se zabyvala.
Pana reditele statni trestniee
'zmocnila se pfimo horecka lasky.
i
takzV se poslez ani tolik nenama-
hal. abv svou naruzivost k domne-
w ,'
pfed svou
Dusledky toho dostavily so o
vsem. Signora Sabina besnila zar
livnsti a v byte feditelove byly zu
five vystupy. kfiky a rvacky li
st a 1 eny m p o fa d k e in .
Zdivo statni trestniee nebvln
j linK'n(-- sicnni ureunici i aozorci
1 v,'tlgli- c0 se d'e v roding dorini-
no. nenoi zasiepeiu manzeie neca-
jjili se svymi vasnemi.
Pani Sabina casto se pokousela
podrazditi Juliettu takovou me
rou. aby mezi nimi doslo ke rvac
ce. ale Julietta vyhybala se po
dobnym duslednostem svaru. kte
ry zumyslne rozsevala, protoze se
jejimu zameru hodil.
XTemohla jinak !
(Pokracovani.)
Cela tato starka sa SI 00
Sokove. - Porrasta krve- - FrekazeS -Petra
Petrolssia - Genovefa.
To jest obsah jednoho svazku a jak na nazvech videti,
jsou to povidky vesmes veliee zajimave a zvlaste pak posled
iiejsi jest briliatni dejepisna povidka, ktera. uvede ctenafe v
op'ravdovy udiv. Puvodni cena tohoto svazku .50
fevsBsSie popraven- Puvodiii cena 75
Tento roman z francouzskeho. upouta kazdeho do nejvetsi
mirv. Samotny n.'izev o torn
S
(Uncle Tom's Cabin.) Zajiste sljseli jste o teto povidee
mnoho, kterd ctenafe zavadi do dob otroeUi a lici se v ni utr
peni otrokii. Puvodni cena .25
Odvarka Bros., Clarkson, Nebraska.
Veskere tiskove pra
ce zasilejte firme
v Clrksoni, Neb.
Farmefi pozor!!
Abych vyhovel mnoliym farme
rum, rozhodl jsem se miti mojl
mistnost otevfenou kazdy vecer
do S :30, cimz jiste bude vyhoveno.
Platini nejvyssi trzni cenu za srae
tanu. F. L. sindelaf, Howells.
AUTOMOBILISTe POZOR!
Oznamuji, ze jsem otevfel au
tomobilovy zavod v budove Gil
bertove v Dodge, vyehodne od
Vnukoveho garazs a venoviti se
budu vyhradne spravkam rafu
vsech druhu jakoz i obnovovam
batterii atd. Kazda prace jest za
rucena. Zvlastni pozornost venuji
spravkam rafu a batterii z venko
va. Zaslete mi vase spravky. Do
pfizne vsech se odporucuje
Jos. Musil, Dodge, Neor.
JOHN F. SCHAFFER
kontraktor a stavitel
CLARKSON, NEBR.
Mohou vam dati rozpocet na ja
koukoliv stavbu a zarucim ze pra
ce bude k vasi spokojenosti.
5SEN AlftlENO. 18168
jest Belgeky importovany hfebee
Imedy s lisinou, vahy 1S00 lb.n
fjest to nejtezsi hfebee v tomto
okoli.1 Bien Aime stiiti bude kaz
ky pondeli utery a ve stfedu na
farme Franka Illedika. 7 mil se
verne a 1 zapadne od Leigh ; ostat
ni dni doma na farme majitele,
2Y2 mile severen od Clarkson.
Podminky: $15.00 za hfibe kdyz
se ma k zivotu. Dobra pozornost
bude se vsemu venovati, ale v pa
du nejakeho nestesti, nebude ma
jitel hfebee za nie zodpovedny. V
piidu, ze by kobyla Dyla prodana
aneb odstehovana z okresu, bude
poplatek splatny ihned. (lS-3m)
Emil HIedik, majitel,
Clarkson, Nebraska
it,
Svoboda
maiitel umeleckeho
pomnikoveha
..zavodu..
v CLARKSON, - NEBR
Mam ten nejvetsi sklad
pomnikfi na ruce zapadnS
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko
miin, kdyz muiete koupiti
pfimo od vyrabitele.
svedci.
Puvodni cena .75
Cena .25
VO