Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 26, 1917, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HA UT
EKU.
Vypravovarri ze zivota sibifskych vypovezencu.
''Pane Laflere" opetoval Was. j eelnik policie pfed chvili.
Oba zdvihli hlavy. Hlas pficlia-' Jermak porozumel a umlknuv, u-
zel s vyse. dosti velkou derou, u
pravenou ve stfese, jiz procliazel
kouf z olmiste.
in UZ.C ejiiic, iicicciinft. puiiuic :
pravil Igor.
Utevrte mi! nrosu znovu
hlas.
"Myslite, ze to on?" tazal se
Lafler ponekud osmelem "Otev
ru! Ony kostry, ony kosti, ktere
jsme dnes videli, 0110 hrozne pfe
kvapeni, ktere nas ocekavalo pfi
navratu. ... to vse pusobi na moji
mysl "
Za okamzik vesel Jermak za
Laflerem do chyze.
"Sdelte mam. odkud pfichazi
te?" kazal mu pfisne Lafler. "Do
bfe vite, ze nemame zvyk, tazati
se po vasich spadech. avsak pfi
hodilo se cosi zde, ze mame pravo
zvedeti, proc prichazite v tak
pozdni hodinu nocni?"
"Ale co se stalo?" tazal se
nacelnik policie, jenz byl jiz zpo
zoroval nepofadek v chatrei, skli
cenost Igorovu a nepfitomnost Xa
dezdy i Ladislava. "Prihodilo se
nejake nestesti?" dodal. vypta
vaje se, misto odpovedi. "Kde je
Nadezda? Kde je Ladislav?"
"Zmizeli!" vece Igor.
"Nainori? Snad jako ondy? Ci
zbloudili na pobfezi?"
"Byli uneseni," pravil Lafler.
"Kdyz jsme pfisli, byl In nejvet
m nepofadek."
"Uneseni... nasilim..." mlu
Til k sobe Jermak, vpravuje se
okamzite v ulohu policisty. "Meli
jste mne poslechnouti ! Sam bych
se byl za vas pfimluvil u Jakut
skeho mistodrzitele. Zatim ale ny
211," dodal hlasem zmenenym, "o
11a divka i jeji maly bratr, ubo
hy maly Polak, jsou v moci ki-ve-acneho
kmene, odbojneho proti
.caru, kde samani sami delaji za-
tonj', kde ac pfemnozi z domo
rodcu pfijali kfest, dosud jsou li
de obetovani. Yidite pane Seme
nove kam jste dosel se svymi du
chaplnymi zamysly. ..."
"Mozna, ze zemfeme." odvetil
..Semenov, liluboka si vzdyclmuv,
"ale zemfeme volni."
"Volni? Tote nejake slovo!"
nsmal se nacelnik policie.
"Coze slovo. pane nacelniku
policie?" zvolal Pafizan. "Slovem
tim jiz mnoho se vykonalo
Mohu vam o torn podati dukazy
nejlepsi, ja ktery jsem zrozen na
namesti Bastilly. At' zije volnost'!
Ale," dodal lined na to Lafler.
"vy nam nepovidate, odkud pfi
chazite?" "Odkud pfichazim?" odpove
del Jermak. "Ach! netazte se
mne!"
Ska to, usedl u olmiste, opfel
lo'kty o kolena a slozil hlavu do
dlani. Igor a Pafizan na sebe
mrkli a nechali ho na pokoji. Jer
mak obrativ se napolo, spatfil. jak
Lafler na stole upravil vsemozue
druhy potravin
"Narty se tedy jiz vratily?"
zvolal zive Jermak. rychle vstii
vaje. "I toto," del mu na to Lafler.
"My sami jsme to vse pfinesli."
"A odkud pak?" dotazoval se
se Jermak vsecek uzasly.
"Ach, netazte se mne" odpove
del mu Pafizan tymiz slovy a stej
nym pfizAoikem, jak pronesl na-
oro
', Zhotoven die T)f eunisu. zaneclianeho
moudrymi starymi mnichy, osveu
il so
SOROL
podivnhodne lispeSnyta proti
Bzaludecnim kfeeim a zacpe,
boleni v krka, r.a-luSe, bole
ni hlavy, nechuti k jidlu, r.a
chlazcni hlavy, atd. atd.
vyralxn ti tt-ze spolcdno
Sti. jei vyrabl proslaveny
Pain Expcller", stare
spolehlive mazani.
Pfoziravy clovi-k chnvfv
stale po nice lahev kaz
deho z obou. 25c. s, 50c.
ve vlech lekarnach, neb u
F.Ad. Richtcr&Co.
7 80 Washington St.,
New York.
Pfihody tfi
uprchKku na Sibifi.
sedl si opet u olmiste.
Tfeba. abychom vysvetlili, proc
tak tajemne prodleval mimo cha
trc po cely den a nacnou cast'
noci.
Xaeelnik policie ztrativ nadeji
dockati se navratu Tekela a Sorta
pokusil se o utek pesky a dal se
na cestu, jakmile odesli Igor s
Laflerem na lion. Za potravu
vzal si toliko tuleni tuk. Kdyz u
sel asi pet nebo sest hodin za
prudkeho mrazn, oden toliko v
lehci odev, zastavil se. nejsa si
jist. zda jde pravou cestou.
Lisky pfivabeny vfmi tulenich
fikfi pobihaly kolem neho. Marne
je zahanel svoji holi. Byl to spat
ny zacatek. Strlil se prudky viclir
Jaka tu byl a vyhlidka na noc?
Kam si ulelinouti? Kdyby se na
hodou polozil do prostfed tnndry.
pfisly by lisky, odfialy potraviny
a mozna utocily by i na neho. Bez
potravin cesta i iitek jest nemoz
ny. A )iik : byla cesta. kterou se
vydal. pravou? Obloha se zachmu
rila. Nebylo hvezdicky, kterou by
se nan. lMKcie stromu, aDv mu
byl vudcem. Pokus jeho objevil se
nesmyslnym. Za okolnosti. v nicliz
se nalezal, nebyl by nikdy dosel do
Xizniho Kolimska.
Lip bvlo se obratiti a dati se
cestou zpatecni. T.o take ucinil.
Odhodil vetsi cast' potravin. na
nez se ihned lisky vrhly a pone
kud zbaven tize, vracel se, usilu
je, aby j)risel po pobfezi nekolik
kilometru k chvzi. liidil se tva
rem mysu a zalivu. Za nekolik ho
din uzrel kHz. pod nimz odpoci
val jelio syn. Poklekl nad rovem.
Kdyz povstal, byl cele zasypan
snehem a nebyl by nalezl chyzi,
kdyby nad stfechou jeji nekrou
zil kouf smiseny s plameny ohni-
iste
Kdyz nazitfi Igor a Lafler ne-
nalezli tulenich fizku, jez byly (
urceny pro nacelnika policie. tu
sili, co se asi stalo.
Nez jak ohromuy vikol jim nyni
nastaval ! Xalezti Nadezdu a La
dislava a vyprositi je z rukou u
chvatitelu, Po bezsenne noci nebof vsieh
ni tfi vysedeli kolem olme neinlu
vice spechali Igor a Lafler o
hledati stop' narty: bylyf dosud
patrny. Igoruv pes stekal a dal
se ve smeru sani; sli. za mm.
"Dobfe ze mame "Waba," pra
vil Lafler, "pomoci jeho je nalez
neme !
"Doufam take!" zvolal Igor.
"Xez smime opustit chatrc? Yy
dati se na cestu. odvadejice Jer
maka a ubirati se pfimo ku prou
du Anadyrskemu, az najdeme
Xadezdu a Ladislava?"
"A eoz narty, na nez cekame?"
odvetil Lafler. "Co se stane s na-
simi viulci? C'i mozno podniknouti
pesky cestu tak ohromnou? Niko
li. vefte mi, zanechme chatrc v
ochrang nacelnika policie a pojd'
me, vezmouee s sebou toliko nej
nutnejsi. Pak se navratime."
Ystoupili do chyze. ucinili na
kvap pfipravy a vali jen neco ma
lo potravin. Nezapomneli ovsem
na sve zbrane Igor na pusku a
pistole, Pafizan pak na sekeru,
jiz nalel na lodi velrybafu, aby ji
nahradl pusku, znicenou bilym
medvedem
Kdyz odchazeli, pravil Igor Jer
makovi, aby pouzil potravin a za
sob, ktere j-sou v chatrei.
"Mame se namahate, pane Se
menove, " odpovedel nacelnik po
licie. "Radeji bych zemfel hla
dem. nez bch se jieli dotekl. Ale
ukojili byste moji zvedavost kdy
byste mi fekli, odkud mate tyto
zasoby. ' '
"Povim vain," odvece Igor, "a
nebudete zajiste vice odpirati."
I vypravoval mu, jak nalezli
lod velrybafu.
"Pak ale," njal se slova nacel
nik, "nutno, aby se zachranily
trosky lodni Jak se lod' zo-
ve?"
"Nevnn."
"To tfeba nejprve zvedeti. Do
zvim se to, Keknete mi, ve kte
ry ch mistech se lod' naleza, od-
hadnu zasoby Snad ze bude-
ine moci v Niznim Kolimsku nebr
na trim Ostrovojskem prodati za
soby, zbrane, celou vystroj A-
le toho netfeba. Ponechame si o
pustene potraviny, a to jen po
kud staci pro nasi potfebu."
"Souhlasite tedy. alT'chom po
uzli pomoci kterou nam skyta vel
rybafska lod'?"
"Zajiste. Tentokrat se to deje
na utraty vlady carovy."
"Sprostfedkujte to. jak ehcete,
pane Jermaku," vece Igor, "jen
kdyz neuvidim vas trpeti a mohu
vas na nekolik dni opustiti. jsa
jist, ze pfi navratu shledam se s
vami zivym."
Malem byl by se Jermak zapo
mnel a dal svoji radosf na jevo.
Byl ponekud v rozpacich. a aby
tomu ucinil konec, obratil se k I
gorovi zady.
Igor bezpecen. ze netfeba se od
Jermaka ceho bati. vydal se, pro
vazen Laflerem. na cestu, Wab
bezel napfed, neodchyluje se z
cesty.
Brzy spatfil i na vychode v diil
ee asi sto verst hory Yajvaninske,
Gejlu a Rautanu a ostre hroty my
su Selagskeho. Pes je vedl ku jiho
zaapdu pfes hole pahrbky a zamr
zbi jezera. Kdyz nadesla noe, u
lehli si na nekolik hodin do sne-
lm, ale nemeli niceho, co by zmir
nilo nepfijemnosti takoveho od
pocinku. DrulijV den prochazeli krajem s
nescetnynii hlubokymi jezery ruz
ne velikosti. kteraz od sebe byla
oddelena pfirozenymi hrazemi v
sifi jedne stopy. Po namahavem
poehodu dostali se konecne do vy
chodni casti zalivu Caunskeho.
Stale vedeni "VYabem sli po sto
pach sani ve snehu.
Yitr pomalu ustaval a zacalo
sneziti.
Igor a Lafler pospichali co mo
hli. ale snih zavival jim stopy.
Zdaz pes stopy nalezne?
Kdyz ustala clmmelice, pobid
li psa aby dal se ku pfedu.
Pes z pocatku byl eel' pople
ten ; lined se pustil ton, lined onou
stopou, vsak konecne zdalo se, ze
nasel pravou a Igor, jenz zacal
zoufati, nabyl opet duvery. Sve
fili se vedeni psa a sli dale.
Touz dobou vysel nacelnik )oli
cie hledati lod' velrybafu a fide
se ullanim Igorovyin, velini snad
no ji nalezl.
Prvni jeho peci bylo, jak byl
fekl, aby znal jmeno lodi : Hugo a
Maria.
Jmena kapitana. jeho namest
ka i lodniho muzstva jiz znal. jez
to byla napsana v bibli, pfinesene
Igorem. Sestavil soupis vscho, co
bylo na lodi nalezeno.
Kdvz s tim bvl hotov, ial se
vynaseti z lodi vse, co nebylo pfi-'
lis tezke a pfilis objemne i konal
cestu jednu po druhe neunaven
timto dilem zachrannym, ktere mu
lezelo na srdci prilve tak, jako
zdar dovesti uprchle vyhnance do
Jakutska.
Kdo by byl ho zfel. zahalenelio
v kozene saty himatou cepici, pa
dajiei mu hluboko do cela, na hla
ve. se sekyrou a ne.bozezem za ko
zenym pasem, se soudkem pod pa
zi, s puskou na ramenou, jak tah
ne za sebou pilu. pytel sucharu a
baliky naboju, byl by lio jiste po
vazoval za Robinsona'kraju ledo
vych. Jednoho vecera pfisli konecne
vfulcove jakutsti. hfmotice hroz
ne se svymi dvaatficeti psy, az se
ozvena ozyvala od Ledoveho mo
re. Jermak mel naramnou radost ;
nyni mohl provesti svuj iitek. I j
gor byl vzdalen a okolnosti byly
nejpfiznivejsi.
Jedine co mu kalilo radost' bv
lo, ze nemohl sebou utecence od
vesti; ale vedel. kde se zdrzuji. Z
Jakutska bylo lze pomoci rych
l.vch poslu sdeliti zatykac po ce
lem pobfezi oceanu pacifickeho
pfi )roudu Anadyrskem.
XTa jaro dostanou se asi Igor a
jeho spolecnici do Anadyru a pak
budon lapeni.
Yudcove, jimz Jermak svym
zpusobem vypravoval o iinosu Na
dezdy a Ladislava, o odcliodu I-
gora Semenova a Laflera na vy
hledani onech. donmivali se, ze pa
ii jejich nikdy vice nenaleznou
eestu ku chatrei. I zdali se souhla
siti s tim, co si pfiil nacelnik po
licie. Yyzadali si tfi nebo ctyfi
dny na rozmyslenou ; toho casu o
:tatne bylo )otfebi, aby si pfipfez
ponekud odjiocala.
Jermak blazen. ze nadeje jeho
se vyplni. poinyslel zuzitkovati
teehto nekolika dni.
Pomoci narty tazene nekolika
psy dal odvezti z velrybafske lo
di vse. co melo cenu, zejmena ale
prach. harpuny a zbrane.
Pak dal pohfbiti nedaleko mis
ta, kde odpocival jeho s.yn, kosti
nalezene na pahibe i v podpalubi
lodi. vyplnuje tak slechetne za
mysly Igorovy.
xxn
Ve stanu kamakajove.
Sto mil na vychod od zalivu
caunskeho naleza se chobot Kol
jucinsky. v nemz pfezimovala lod'
"Yega" od 27. zafL 1878 do 18.
cervence nasledujiciho roku.
Celemu svetu znamy jsou dnes
dejiny teto pfekvapujici vypravy.
kterou fidil Sved Xordenskold a
jejimz vysledkem bylo zjisteni
volneho pruplavu severovvchod- j mi zenami kamakajovymi. Tyto
niho. Je to dozajista nejvetsi ze-( nehezke zeny nizke postavy, cer
mepisny objev, ucineny od doby nyeh oei. barvy zlutohnede. s
objeveni Ameriky.
Je znamo, ze onomu ucenemu
Svedovi podafilo se po vice ees
tach podniknutych severnim Rus
kem a Sibifi doplouti do tiziiiy
Behringovy a Ticheho oceanu, a
uskutecniti tak domnenky. ze nio
f(? podel bfehu sibifskych je splav
no nasledkem pfitoku vod veli
kych fek asijskych.
Xordenskjold zil za dvanacti
mesicnilio )fezimovani v chobotu
koljueinskein uprostfed kmene
rukcu. tehdy jeste velmi malo
znameho a vsemi sibifskymi kme
ny. jez s nimi pfisly do styku. vel
mi obavaneho Bezpoehyby, ze po
vest o krutosti toho kmene b,vva
la druhdy velmi pfehanena.
Slavny cestovatel Xordenskjold
nebyl ostatne prvni, ktery vnikl
az k poloostrovu Cukcu. Jiz roku
1S32 doplul az k chobotu kolju
cinskeimi rusky namofnik Wran
gel. Pa i pfed timto cestovatelem
ruskym byl to jiz slavny cestova
tel Cook, ktery roku 1778 objevil
Mys Severni. jejz Xordenskjold
nazyva mysem Irkijisk,vm a ostrov
Koljucin. jejz naval ostrovein
Burnejovym.
Isrorovi bylo znamo. ze Cukco-Lcf
" j jiuoii. iLiiiajt; jjuutc ijtuji lti., lie-
ve jsou lide zli, )fed nimiz tfeba mohl posud jinak vvi0ziti Xadez
se miti na pozoru. Ale pfi veske- (lg co s nmi zamSli ne2 rQ
re opatrnosti nikdy mu nenapad- tal angiicky a2 d0 tfi a llkaz0Val
i 'yi, . i -i
io poniAsien na to. ze uy ttcera
Davidova mohla byti n.isilne od
vedena. Uboha Xadezda zatim zavfena
jsouc ve stanu nacelnika kmene,
rozlozeneho na chobotu koljucin
skeho, neocekitvala sjiasy svoji od
niceho jineho nez od chytrosti ma
leho Ladislava.
Tento beze straclm ji nasledo -
val. Domnival se. ze ji bude moci ;
zachraniti, jj prospivati.Unoscu u- j
holip rlfvkv hvln sprlm nnpt l
Iei nimi nalezal se tez stary
Cuke, ktery pfed nekolika dny
pror-il v chyzi za pohostinstvi.
Yudee jejich byl clovek mlady,
usazeny prave u chobotu caun
skeho, jehoz irave lovecke bydlis-
te nalezalo se pfi chobotu kolju-1
cinskem. I
Kdyz se Cukcove octli blizko o- J
bydli beloehu pfisedsieh od zapa- ;
du, vyzval tento cukesky kama-
Ail,) ClU IlilL'L'JIlllv hve lvIUJUIl lv
pfcsi'liovani ; vsielmi ho nasledo
vali, nejbohatsi vlekouce s sebou
o .
sve otroky nejspise potomky
byvalyeh valecnycb zajatcu.
Xadezda, s niz zprvu rozvazne
zachazeli. konala tuto novou cestu
v narte. Pfitulila se k Ladislavo
vi, jakoby se bala. ze ho od ni od
trlmou. XTartu tahl veliky pocet
psu. pobadanych otrokem, jenz
bezel pesky podle vozu. cim dale
se jiohybovali k vychodu, s tim
vetsi hruzou pocital Ladislav vzda
lenost. kterou by musil nazpet
ujiti k uskutecneni sve myslenky,
jiz od pocatku choval, totiz uteci
se do chyze se zpnivou o smeru
eesty unoscu Xadezdinych
Ladislav clitel Xadezdu opusti
ti, avsak tato ho zdrzela. Vykla
dala mu, ze ji nesmi opustiti, ne-
vedi-li jiste, kde se nalezaji. Jak
by tedy mohl pouciti o torn Igo
ra? Lepe ze bude, zustane-li u ni
'i spolelme na oddanost' a podnika
vost' Igorovu.
Kdyz )fisli ku mysu Selagske
niu, objevilo se jim pobfezi posete
vesnickami, z nichz kazda sestava
la asi z tuctu nebo jeste mene sta
nu To byla sidla Cukcii, zmine-
liycll VystellOValciU ktef 1 oby Va ji
pobfezi mofske a rfizni Se Od pas -
teVCU cili CllkcU SObicll. Kostra je -
jich stanu zfizena byla z bidel ne
bo velrybich zeber, pokrytj-ch so-
bimi kozemi.
XTadezda zpozorovala, ze obydli
ta majici podobu homoli. byla na
severni strane silne vypoukbi,
kdezto opacnii strana byla celkem
ploska. XTa teto" strane nalezal se
nizky otvor, zastfeny kozesinou.
To byly dvefe. Ye vrcholi stropu
nalezal se druhv otvor. jimz vv
chazel kouf z krbu.
Konecne dospeli chobotu kolju
cinskeho. Tarn nsidlena byla cast
kmene. Tu pak byli Ladislav a
XTadezda umisteni ve stanu kama
kaje. velmi prostrannem a mno
hem lejie zafizenem.
Tain se shledali se dvema prvni-
dlouhvmi pletenci vlasu, velmi po- 1
i i - !l
tioune zenaiu greenianciSKym. vi
dely v Xadezde svoji sokyni a ja-,
ly se ji pfitezovati praci, suzovati
a trapiti vsim moznym zpusobem. ,
Obydli kamakajovo sestavalo z
dvou stanu. Za prvnim stanem na
lezal se druhy, asi stopu. vyse na
dfevene podlaze postaveny. Tento
stan byl mnohem mensi, teplejsi,
osvetleny lampou plnenou tukem
tulennim. Y teto prostofe umisti
ly se zeny kamakajovy a nutily
Xadezdu. aby se zdrzovala v pfed
nim stanu. vzdy velmi chladnem, j
byf se tarn pf istrojeni jidel topilo.
Ale pfece vedlo se tarn Xadezde
lepe nez v druhem stanu, kde by-;
ly hnede krtisky poloostrova cuke-1
skeho doma Ukhidaly ji nejhrub-
si prace. jako nahrabati snehu ku
pfiprave kuehynske vody, sbirati i
podel bfehu naplavene dfivi, ane-
bo mech. kosti a zebra velrybi
pro spotfebu krbu.
Dale zamestnavaly ji zeny ka
makajovy bez ustani pletenim siti
z feminku na loveni tuleiiu a u
pravoA'finim vnadidel na ehytani
vlku. Kamakaj pficiiioval se, aby
zachoval pofadek ve sve domac-
: 7-n - - -.
1)H tom linsfimnp no RV,oh fivoll
L x
zenach. Tim ji daval jasne vedeti.
ze ji prokazuje poctu sve tfeti
J suzkv
(Pokracovani.)
Chvbuje ten clovek, kterv
domysli se. ze je dobrodejeem po
kazde. kdvz udeli nekomu laci-
, 10U racu
delne ceny, jednejte tedy ihiied.
ODVARKA
BEST PATENT
- mt . tsr I
FLOUR Ja.
W.0"' Cu AO ANTE E
purita!L prodej
$375
V
Moc malo ditek
obdrzi doslalecnou davku potravy aby dfis
stojne bylo sileno lelo jakoz i duse v dobe
kdy rostou a kdy prirodne pozadavky jsou
vetsi a mocnejsi ne dospelych jiz v muzny
sfav. Toto jest zrejmo v tak mnohych ble
dych oblicejich, slabtch tel, castych nastuze
nin a nedostatek dulevni s!ly.
Takovym di'tkam nutno davati uzfvati
Scott's Emulsion. Pravime tak s veikerou ne-
j pochybnosti. Obsahuje. v soustredene forme
'jedine ony potravne pri'sady jez bobatf krev.
'Zamenf slabost za si'lu; ucini jej statnymi a
silnymi. 2adny alkohol. 17-4-
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J.-
2 a d e j t e
4aML73odsv
EAGLE
BRAND
CONDENSED
MILK
THE ORIGINAL
Po sedesat let nspesna potrava nemlav
nat. Dopiste si pro rada jak knnlti nem
luvfiata. BORDEN'S CONDENSED MILK CO.
New York. OUZ.
Zde jest neco
z ceho se budete
w mum
tesiti
Beverage
Jest h'zny a chutny
Pnchut' tohoto napoje
bude se zamlouvati.
Cisty Lahodny
Obcerstvujfci a
Zdravyo...
ZKUSTE JEJ!
Storziiv napoj muze byti
prodavan bez license Spoj.
Sfatii a prodej jest chra
nen pod prohibicnim zako
nem kterehokoliv statu.
Prodava se v lahvich. aneb
v soudkach.
Storz Beverage
and Ice Co.
OMAHA, NEBR.-
Adolpii
Schlosser,
ZLATNiK 3 BGPIKfi
' Hodinky spravuje
1!
evne a dobfe.
Ysechno zbozi jest zaruceno,
koupi tento krasny a velky zanovni automobil,.
ktery musi byt prodan co nejdfive. Chcete-li
dobry a zaruceny automobil za ctvrtinu pravi-
Hlaste se u (41-4)
BROS., CL ARKS ON, NEBRASKA
Vase pecens bude lehkym
kdyz budete pouzivati
"PURITAN MOUKU"
Puritan tnouka jest vyrabe
na WelSs-Abbott-Neiman Co
ve Schuyler. V Clarkson na
u A. V. Hejtmanka.