Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 26, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
Kit"
mm
try
3?
IV.
DODGE
CHICAGO, ILLINOIS.
Ctena redakce : Zasihuu do
pis k laskavemu uvefejnem.
Jak si namlouval stary mladenec.
V kraji prazskem nad fekou
"Sazavou, lezi vesniee K. ; kdysi
tam bydlil a vlastnil chahipu sta
Ty mladenec Borovieka. etyficat
mk. Po leta vedela cela vesniee,
ze se Borovieka o nie nez o sve
iospodarstvi nestara. Byl to vel
ky, statny muz a' jak jsem zhora
iivedl, mladenec z pfesvedcem.
Mluvil ztezka, zdlouhave. a vse
ny kvet svych stromu. Nahle byl
vyrusen tichym hlasem. Anna
stale vedle neho. Teta dava prosit
o nekolik vajec. C'eka navstevu u
z nenadani vyrusi z nasi lecliko
jdoucnosti a hrube privede ku po
znani, ze zivot tento neni jen liby
sen, ale vazna skutecnost. Neehci
slcpic. jsou tak line. Zjev, jenz nicit doufam ani nadeji zadneho,
mu smysly pomatl, prosil o vejee.
Zavolal na Marii, aby se sla podi
vati po vejelch, nebot? on chtel za
tim zustati u sve navstevy. Dove
dl Annu do sve krasne zaliradv,
vodil ji od stromu ke stromu a
snazil se ze vsech sil, aby ji poba
vil. Kdyz ho opoustela, nesla si
kos vajec, ale take kytici bilych
fial. Za tfi dny byla opet v jebo
zabrade. Ale tentokrat nepfisla
o fekl, znelo tak. jako by to cetl P vejee. Borovieka ji potkal na
ze stare knihv S bliznimi se dallhodou na louce a k vlastmmu po-
ale pfej si vzbuditi jinou, lepsi
nadeji ktera by nepadla i kdyby
se vse kacelo a slo ku zlemu. Ta
kovou nadeji nam da slovo Bozi,
bible, kdyz ji dovedem nalezti.
Clanky jez budou nasledovat jsou
v.-'-sledky meho hledani te nadeje.
Zabloudim-li neb vyjadnm-li se
nebfetelne nekde, doufam, ze nine
opetne nekdo opravi neb pozada o
objasnem. V uete,
A. B. Fiala
.:malo do feci, nebof zfidka kdy
se s mini sesel. Za dlouhvch zim-
5arv
lich veceru, kdy chalupa jeho le-
zela pod vysokou vrstvou snelm,
v-bylo mu nejlepe. Sedel mlcky vse
cek blazen. pfi plapolajieim ohni
sveho krbu. A kdyz potom jablo
ne 'rozkvetly, kdyz vitr nesl pres
luciny ornfee, kdyz se dali ptaci
-do zpevu, trvalo to jeste dost
dlouho, nez se tezkopadny muz
vzpamatoval a vzcliopil, ze se
zimni osamoeenosti. Tak zil Bo
rovieka od zimy k letu. od pod
zima k jaru, aniz se s kym zivym
videl, krome stareho kocoura a
Marie hospodyne. 0 citecli mezi
nimi nebylo feci. Kazdy sel svou
cestou, aniz si druheho vsnnal.
Zlobila-li -se Marie na sveho veli
tele, uvafila mu horsi stravu, zlo-liil-li
-se kocour, zakousl mu ne
; lrtereno z ptaku, jichz mel Boro
K"vick'a hojnost; Borovieka se malo
" staral o sve okoli. zil spokojene a
tesil se na ovoce, jez vyda jeho
sad, A tu se stalo jednoho due v
"Borovickovem staromladneckem
zivote. neco oliromujiciho. Videl
ji po prve v kostele. Sedela vedle
Marty Kyselove v druhe lavici.
"Kolem bylo uplne prazdno, a pra-
tSv4tW Te proto ji zcela dobfe videl, celou
lr:5.' jeji postavu, ktera ho mnohem vi-
ajimala nezli tvaf. Y duchu
lyl prave pfi budouci setbe hra
"chii a tu v .kostele na miste bozim
nahle pomyslil na zcela jine seme
n6. Postoupil v tfi kroky ku pfe
du a,by se na ni mohl lepe podivat.
Ale vedomi ze to eo cini ho zahan-"bo-valo,
a proto si zakryval rukou
oblicej. Nez ruka nedovedla uci
niti neviditelnym mily zjev a mir
ne naklonenvmi ramenv Yedle
Marty vyjimala se sousedka vel
mi pyiznive. Po cely tyden hy
"Borovieka neklidny, podrazdeny,
nepfistupnejsi byl jeste vie nez
dfive. Yadil se s Marii, ze se o ne
ho pofadne nestara a dokonce u
kodil kocoura jenz mu skocil na
klin, a o obvyklou potravu pro
sil. Tiche prostory stareho pomir
neho staveni naplnilo tajemne
hnuti. Pfisti nedeli byl Borovieka
drive v kostele nez jindy. Chodil
diveni svemu ji pozval aby sla se
podivat na jeho vcelnik. A kdyz
pfed vcelickami stali, dovedla ona
o nich vice povidati nez-li on.
Zvolna se prochazeli po zahrade a
po cely ten cas zapasil Borovieka
sam s sebou, jak b ymel vyslovit
onu strasnou otazku,- ktera bv ii
pine zmenila jeho dosavadni zi
vot. U fetkvieek mel jakz takz
jeste odvahu, ale u hrachu ji ztra
til. Duse jeho naplnena byla cimsi,
jakoby smrtelnou uzkosti. Na
konci dlouhe cesty mezi chfestem
sevfel Borovieka peste; bylt' si
pfisahal, ze se zepta nez dojde na
konec, a ted' dosel. ale nevyslov-
nii slova v neni stale jeste vfela.
Ted' uz musmi jit, fekla Anna.
Ale ta zahrada je krasna. To ne
ni jeste vsechno Je tu jeste ovoe
ny sad a praseci chlev fekl
Borovieka horlive a sebevedome.
To bych jeste takr rada videla,
fekla Anna zdvofile. Kde je ten
praseci chlev? Tu hie! odpovedel
Borovieka. Anna se podivala dvir
ky a fekla. Je pekny, ale prazdny.
Borovieka vyrazil ze sebe vsecek
zmaten. Ano, ted' je jeste prazd-i
MILWAUKEE, WIS.
Ve vaine chvily!
A chces-li mocny osude,
snad zivot jeste miti,
nuz muzes nice krvave,
v mem srdci sobe smyti.
A vyrvi lasku, kralovnu,
z zivota meho baji,
jen svobodu, ach svobodu,
at' bratfi moji maji.
Neruda.
Jest po bazaru! Ye dnech 24,
25, 26, a 27 kvetna, konan zde v
Milwaukee cesko-slovansky ba
zar, jenz svym vytezkem pfes
pet tisic dollarii dokazal jak ve
liky zajem k nemu citil nas lid.
Ceska evangelicka obec znovu do
kazala neunavnou ueasti na baza
ru, ze dovede si vaziti odkazu,
vzneseneho sveho otce a ueitel'3
naroda. Jana Amose Komenskeho,
a dojemnou svou cinnosti zapsala
se zlatym pismem do srdci vseho
cesko-slovanskeho lidu v Miiwau-
:a dolar z toho kouka. :
4.
Jenom s Ceehem mazme se
vzdyt' ten pfee neco unese,
vsak s Nemcem biurme bratfi!
A pak nasemu narodu,
da kaisr jednou svobodu
:a ta l)iide jak se patfi!!!:
5.
Me verse nejsou umele.
)isi je trochu nesmele.
vsak vie viira toho patfi;
nebot" vzato dokola.
zmente sve jmeno Sokola
:Za Deutche-Turner majstfi.:
Jos. W. Pinkas.
Se srdecnym pozdravem
Jos. W. Pinkas, 586 16th St.
Milwaukee, "Wis.
NA PRODEJ! Nas hfebec
"Carno" jest ku koupi za $650.
Nezli bude prodan bude plnit tu
to sezonu takto : Y pondeli, utery
a ve stredu na Pleasantdale far
me; ve ctvrtek, v patek a v sobo
tu v Howells v Suchanove staji
Podmmky: $15.00 a zive hfibe.
Fiala a Hledik, maj. Howells, Neb
QQQJQQQQQ
QQmjjJIQQQQQ
lODDO
mono
"'"'""lllllllllllll'imillBBBBBMIBaiaB
ei
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
Povsechna slabost.
ZlenivSlost jater, nezdzivnost, vlekld zdcpa a nestrav
nost velice seslabuji nemocneho. . Abyste napravili
tyto nepofadky a tak zamezili jejich dalsi vyvin a posi
lili celou soustavu, berte
J
Severuv Zivotni balsam
(Seven's Balsam ot Ufa)
Povsechny silitel.
Cena 75 centu.
Ghcete-li dukazu o jeho ucinnosti, ctte nasledujici dopis:
BB
BB
BB
BB
Zavrat? od zacpy.
pochazejiei jest rychle odstrane
na, jestlize ziskate pravidelnou
stolici a k tomu ucelu berte Se-
verovy Pilulky pro jatra (Seve
ra's Liver Pills). Pan Tomas Sit-
ko, z Manifold, Pa., nam napsal
"Po uziti Severovych Pilulek pro
jatra, mel jsem pravidelnou stoli
ci." Tak a podobne se vyjadfuji,
kdoz zkusili Severovy Pilulky pro
jatra. Uzivejte je v leceni jater-
nich chorob, zvlaste pfi zlenive
losti jater, zacpe, boleni hlavy, za-
vrati, zloutence a zlucnatosti
Cena 25 centu Y lekarnach. Od
ny, ale budete-li chtit, koupime si.hloupym a ja
prasatko. Ne tak otazkou, jako . obema Ysak
kee i cetnvch hosti z neisirsiho o-1
koli. A nyni jaka ironi'e osudu! mitete adglky rad
Nerad sve nero vnoustim do kri- en Severovy Pilulky pro ja-
tiw whnf. ?p tritilr mu. tra- Nemuzete-li jej tim obdrzeti,
si bvti bud' velice' chvtrvm aneb jednejte si je pfhno od W. F
jsem asi tak mezi
Severa Co., Cedar Rapids, Iowa.
bude to snad zajl
spusobem Boroviekova vyjadfo- mati zupv sokolske.
iSy' nitov6, cetl napisy na
nahrobech a potom vesel do chra
' mov6 lodi. Nahle uzfel. Ano, to
byla ona. Ta jemne sklonena rame
na, jemny oblicej. Sedela zde, ja
ko by tu byla od minule nedele
zustala. Marne se snazil sledovati
kazam a ostatni bohosluzbu. Nic
nezniohl proti svemu rozboufene
mu citu. Po bohosluzbe chtel
jlti jako obycejne samotafsky do
. mu, ale iIarta Kyselova. ho zavo
lala. Obratil se a tu ona jiz k ne
jnu pfichazela a pravila: Nechces
Hit s nami a s muni obedvati?
Zfidka kdy te u nas vidime? Sko
to proti villi pfikyvnul. nebot' vel
mi nerad jedl u jinych lidi. Ale
'Marta b3rla jeho pfibuzna z mat
ciny strany a te nemohl tak snad-
- -no jako jhvm pozvani odmitnou
ti. Ma netef Anna pfisla, fekla
Marta. Tak hlesl Borovieka. Sto
.31 jeste se starou Yocetkovou po
kraeovala Marta ten mlady lid
vsude se zastavi a stale ma co po
vidat Hm! potvrdil Borovieka, a
le neobratil se, zlobil se, ze pfijal
.pozvani. Byl v nem zjevny nepfi
tel cizich lidi. Brzy potom sedel
n -stolu v domaenosti Marty a pfed
nim zjev, jenz mu popletl smysly
v kostele. Byl vsecek z miry, mlu
vil nesouvisle a nejiste. Anna ale
inluvila jasne, ciste a zcela nenu
cene. Jako padajiei listky ruzove
vychazela slova z jejich rtii,kdyz
sel Borovieka domu, tocila se mu
- hlava. Za tfi dny na to stal n sve
merunkove aleje a pozoroval jem-
vani zarazena zeptala se Anna :
My? Ano my! zakoktal Borovie
ka. Anna se na neho podivala- a
porozumela mu A kou-
pili si prasatko. Srdecny po
zdrav zasila vsem pfiznivcum t. 1.
a etene redakci
Emanuel Stibr, jed. a zastupce
t. 1. pro Chicago a venkov
4103 W. 22 St.
Pozn. : Jsi-li postizen tezkym
revmatismem a na radu zkusene-
ho lekaie nemuzes do lazni. kae
zkuSeni lekafi ve statu Indiana
pomoei umeleho blata revnfatis
rozposti. tedy v lekilrne si kup
olej Kuaippuv k mazan'i a pfi torn
pouzivej rozmanite pusobeni vo
dy jako v laznich. Pro ctenou re
dakce: Sdeluji, ze p. Yaclav VI
cek, Ovid, Mich, obnovil pfed-
platne. Pfijmete muj srdecny dik
pane Vleek za pfedplatne a sou
kromny Vas dopis. Iam radost,
ze se Yam tenlo casopis tento MM.
Po cesko-slovanskem bazaru,
spojeny vylet cesko-nemecko. so-
KUPUJEME DOBYTEK!
Oznamujeme vsem farmerum v
Clarkson a okoli, ze venujeme se
nvnf zivnnsf.i sp 'ivrm rloVix'-f L-om
111 ' 1 rr ;r ' ! 'i , i i - ' wl '""J
. , . v , , , . , ' . , -, Kupujeme veskery hovezi doby
' ' -tek za nejvyssi trzni eenu a zaru
bpoiene Statv stoii ve vaice s - i ' i - ,
v .' . n , , cujeme kazdemu uplne uspokoje-
0 m kcr s nami lonnnti nnnp Alntii
Sckola nedustojne a celkem jest v . , , , , ' ,
v , J , , , , li nejaky dobjtek v jakemkoliv
to ua vseekv Cecliv zde zahanbu- v , , . , ,
, v v uiuuzsivi mi jirouej, oznamie nam
ue,i. Neni snad pametnika z ces-, , , 1 , - ' , , , e
; , , , , . 0 , . i to bud to osobne aneb telefonunte
KO-siovansKycn sieui v i;ecnacn
by ku spolecnemu cvieeni byli po
zvani nemecti turnefi. Zakladate-!
na cislo 133.
IStf
Krofta Bros., Clarkson, Nebr.
HOWELLS, NEBRASKA.
Ctena redakce ! Dovolim si
kratsi poznamku strany kritiky
pani ITauserove v minulem eisle.
Mila pani, ujist'uji Vas, ze kazda
ki-itika upfimne myslena, zvlaste
kdyz tak dobfe podporovana,
jest vitana. Vas argument jsem
pfijal jak byl podan z upnmn!lio
frdce, tlumocic viru v krasv sve
ta jez stvofeny byly ve prospech
Tloveka. Kazda takova kritika do
l)fe lr.inena ponouka ku tfibein
:i.is a ku vzrustu duclioviifmu,
coz se nestava samou jen chva
lou. Moje nasledujici clanky, dou
fam, ukazou ze si tez pfedstavuji
Boha jako dobrotiveho v souhla
su ctene pani, ale pfi torn nesle
vuji z toho ze jej povazuji tez co
Boha nemilosrdne tfestajiciho
hfisniku jeho zakonum se -sprone-vefujicich
Viditelnost h fichu, bez
pravi, hruz, a lidske zloby na
vsech stranaeh nas musi uvedomet
na nejakou neviditelnou silu pra
cujici a ovladajiei eloveka ve
ehvilich kdyz ten eini eo by ne
melo byt, kazi tolik kras, radosti,
pokoje, a blahobytu. byvse puzen
zlem, tim satanem. Nejlepe se vec
ta vysvetli sledovanim ji ve slo
ve Bozim samem. Jest dobfe byt
idealistou a optimistou a hledet
na krasu a na jasnou strankn a fi-
ci si ze vse jde dobfe. Avsak kdyz
pocnem si v torn hoveti a nedbale
ziti, ten vzdy bdely pokusitel nas
le Fugner a Tyrs chteli sokol
stvim povznesti mravni a fysic-
siiu naseho naroda. Kdyz by
se nenalezla matefska fee s hlav
nimi body eesstvi v fadach So
kola, kde jinde je hledati? Snad
nikde jnide nejsou tak prohnila
zaklady toho vseho jako zde u nas
v Milwaukee. Ackoliv jest zde
ehorvatsky Sokol, jenz se lionosi
pravym sokulskym uborem jako v
Ceeha-::i byl nepozvan. To a.-i
proto, ze by to cervene ko
sile nemecke turnery drazdily.
Ackoliv jest zde polsky svobod.
Sokol, byl tez nepozvan! Pouze
nemecti a svycarsti sokolove. Vec
zaslouzi blizsi pozornosti ceskych
casopisu.
Ze sobe casein vyjedu na pega
su. skladam piseii nize vytistenou
a kd'z po pfipade nektery jiny
casopis ji lez uvefejni, prosim by
uvedomil pisatele, na nize uvede-
nou ailresu Avsak vyslovrie pra
vim, ze pisen ona tyka se pouze
Sokola v Milwaukee.
Pisen k cesko-nemecko-sokolske-
mu vyletu dne 17. cervna 1917
do Pabst parku.
Napev :
"Ilej Sokolici muzne v pfed."
1.
Ilura, bratfi Slovane,
jiz mil" nam brzy nastane,
neb Cecil se s Nemcem lira tfi.
v Pabst park cesta daleka,
vsak ta Sokoly neleka,
:af na ne kaisr patfi.:
2.
Proto vsichni do fady,
zapud'me vsecky zlofady,
ktere nam Nemce hani,
Nemec tot' znamo bez feci,
je povahy jen jehneci,
:a nezna flintu ani. :
3.
Co je nam do deti ceskych,
jez musi v Cechach trpeti,
kdyz Nemec na ne houka,
jen kdyz jde s nami do parku,
kus kaiserova rozparku
"NICITEL"
skrkavek u prasat
velmi snadno vydela peknou
sumu penez a ziska, si mno
ho pfatel mezi sousedy, kte
fi pestuji prasata. Skrkav
ky jsou tim nejvetsim hubi
telem prasat. 'Nicitel' jest ji?
ty a jednoduchy lek, velmi
snadny k upotfebem a pfinese
Yam vzdy dobry vydelek. Ce
na pfipraveneho leku jest $1.
1 fVS Retail and Manufacturing
"If it's made. 6y Bob' H cexzs -the Job,
Piste cesky aneb anglieky.
DODGE, NEBRASKA
"Chci Vm podekovati za Severfiv Zivotni balsm. Byla jsem
sti2ena zaludeCni chorobou, jsouc velmi sesliblou a bez cbuti k ji
dlu. Po uzlvani jedne labve Severova Zivotniho balsamu tyto pf i
naky zmizely. Prosim, abysto to uvefejnili v Casopisech, aby i jini
-z toho Cerpali, kdo podobnS trpi."
Pi. PaeaCova z Moquata, Wis.
BB
BB
BB
BB
Zadejte Severovy Leky vSude v lekarnach. Varujte se vSak napodobenin.
Kdyby v&3 lekarnik nemel Severovy leky, aneb je necbtel pro vis objednati, objed
nejte si je sami pfimo od
W. F. SEVERA CO., Cedar Rapids, Iowa
BB BSI DO DDI
BOBDOOBBI
Dr. K . H. Breuer
Specialista na zenske nemoce,
a operacnf pripady.
Dr. Mil. J. Breuer
Specialista na vysetrovam a le
ceni tezkych vnilrnich nemoci.
Pokoj 216 v Security Mutual budove
12ta a 0 Hlice I M
Lincoln, :: Nebr.
Piste Bam neb prijed'te.
W. B. Sadilek. i
Cesky pravnik j
a bondovam abstraktor ?
Dr. J. W. Koutsky
fiESKt LEKAR
Prakai svou obmezu je vyhradnS na
nem-wnici a prostreuky laboratore k
rozpozndnf a leCenf nemoci vnitrnfoh
a operaCnfch. Ordinu'je dopoledne
v npmocnici a odpoledne od 2 do '6
hodin v tiradovne 2. 405 No 24. Str.
SO OMAHA, NEBR.
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Building
I
DR. J. J. WARTA.
cesky specialista v nsmocech.
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vam brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, :: NEBRASKA.
FRANK HAMPL,
' registrovany
9bbbbbbbbbbbbbbbbh
vbbbbbbbbbbbbbbbb!
OPTIK
statu Nebraska.
Jsem vzdy pfipraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
to nalezi. Navstivte mne v mem
zlatniekem obchodu
v Howells. - Nebraska
Dopisujte do tohoto listu. Uci
nimi jej tim zabavnejsun.
Dr.O.P.Schnetzky
Sekar a operator
Oradovna v budove First Nat. Bank
Zkusena osetrovatelka vzdy pn race.
SCHUYLER, NEBRASKA
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
u3bbbbbbV.
"Sisoddy"
jest Arabsky hrebec (stfakaty).
Pekne postavy, 3 roky stary.
Stati bude v tuto sezonu pouze
doma a sice na farme Adolfa
Teplyho. 2 mile jizne a pul zapad
ne od Clarkson.
Podminky: $15.00 za bribe kdyz
se ma k zivotu. Dobra pozornost
bude se vsemu venovati, ale v pa
du nejakeho nestesti, nebude ma
jitel hfebce za nic zodpovedny. V
padu, ze by kobyla byla prodana
aneb odstehovana z okresu, bude
poplatek splatny ibned. (20)
Frank J. Toman, maj.
Clarkson, Nebraska
Mate jiz jistotu
ze budete miti provazek na zne?
Zdali ne tak radeji pfijd'te k nam a dejte
vasi objednavku neb jak vse nasvedcuje
bude velky nedostatek provazku na letosni
zne. Cena tento cas jest nejnizsi a protoz
ncodkladejte s koupi ze po pfipade bude
pozdeji levnejsi coz nebude neb bude draz
si. Mame tfi druhy provazku, ktere jsdu vse
obecne zname a sice PLYMOUTH, STAND
ARD a INTERNATIONAL.
s
?
t
!
Nedostatek
stroju!
Nasledkem toho ze vlada
potfebuje veskere zelezo a
ocel na valecne potfeby,
zasoby hospodafskych stro
ju se velmi snizili a protoz
jsou obavy, ze bude nedo
statek stroju, zdali valka
v kratkosti nei.konci. Potfebujete-li vazak, senovku aneb
.jakykoliv stroj kupte si jej hned. Navstivte nas a pro
hlednete si nase druhy stroju, ktere jsou hlavne ROCK
ISLAND a JOHN DEERE vyroby.
Tez si pfejeme vas upozorniti na bleskosvody a zdali je
dosud nemate tak si je zaopatfte hned neb letosni rok bude
velmi mnoho elektrickych boufi. Mame ten nejlepsi druh
bleskosvodu, ktere jsou uplne zarucene.
Bukacek a Zrusf
Clarkson,
Nebraska,