Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 19, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NaPiave pohodlf
a tez i sporivosf
i.
kupte si uase platenne
poloubotk' a stfevice.
"Gumov podesve predci kozenne.
Zdali vaienohy jsou unavene a pali, neni rychlejsi ulevy
- nezh obouti bile platenne poloubotky;
T
Pro muze, zeny chlapce a divky:
-y" Divci poloubotky $1.45 Chlapecke od $2.00 do $2.50
2enske poloubotky $1.75 Muzske od. . . $2.00 do $2.50
. W. F. Adamek & Co.
THE HOUSE OF QUALITY
CLARKSON, NEBRASKA
CLARKSON
5
. DR. J. J. WARTA, own speci
- Elista z Omahy, bude opet v Clark
son a sice ye ctvrtek dne 21. cerv
B. tJradovati bude v nristnostech
. Dr. Kalala, kdez leciti bude ruzne
iuinl ocni, krcn. a nosni neduhy.
;3o6et clenu "Good Roads Asso."
' Sdeluje se nam, ze pocet clenu
'Oplfax Count' Good Roads As-
rociation dostoupil jiz na 333 a
-jest nadeje ze letosnim rokem o
jmnoho jeste vzroste. Sdruzeni od
Ibyvalo svou sehuzi minuleho tyd-
Mnoho navstevniku.
Po oba dny navstevy Ludviko
ve divadelni spolecnosti z Chica
ga, sjel se sem v patek a v sobotu
velky pocet vzdalenych nastevni
ku. Videli jsme jieh zde velky po
cet az z Madison okresu, od Stan
ton, Schujder, z Howells a i ze
vzdalenejsieh osad byli zde lide.
Velke vyznamenani.
S velkvm potesenim uvadime
zpravu, ze zdejsi Josefce Zrusto
ve, ktera byla studentkou na stat
in universite v Lincoln, dostalo se
vclkeiio vyznamenani, jezto byla
ji udelena prvni cena na predmet
'kajfcich se iiasich cest.
, -
7 Do Floridy.
Vcera odejela pani Alois Tom
sova s jeji dcerou, Libusi a synem,
-jind ve Schuyler, kdez projednano
lo nekolik dulezitych otazek ty- historic Spojenych Statu. Dluzno
tez podotknouti, ze na stejny pfed
met dostalo se jiz-po dve leta
podobne pocty yzdy Ceehum. V
loni a pfedloni obdrzeli prvni ce-
jJBdwardem do statu Floridy, kdez ny Ed. Kadlecek ze Scliuyler a
lodlaji setrvati po nejaky cas Anton Skudrna ze statu Indiany.
-v zijmu zotaveni pi. Tomsove. ! Jest to veru chvalitebne a pro
XcUli podnebi bude slouziti ku'uas Cesi zvlaste potesitelne kdyz
idravi pam Tomsove, zdrzeji se'asinci po tfi leta s tak skvelym
tarn po pflpade cely rok aneb de- uspechein ziskaji prvniho mista
le. Alois P. Tomes doprovodil "a tak dulezity )redmet jakym
je az'do Omahy. kdez eestuii'ehn jest tento. Sleena Zrustova jest
If; bstarala jizdne litky az na misto. ' dceruskou zdcisfch vazenych o-
TSzce nemocen.
Anton Novak, bydlici v jiho-
isadniku manzelu John L. Zrusto-
vyeli.
:M 1-
ychodrii casti mesta, jest velmi Modry kasel. V teto nemoci je
ivazlive nemocen. tak ze vyslo- diilezito udrzet nemocneho. aby
Ii h ' i y kasel hv nvo lien a a hv snadno
Tany isou ooavjT o zacnrane ie- , , . s , ,
nvotaac venovana jest mu na- n.hnnvW' Cmh 1?.
ita lekafka pece. dv. Pani P. H. Martinoi z Peru.
Ind.. nise: "Moje dve dcery mely
modrv kasel Davala jsem iim
Prodei antomobilu.
Automobilova firma Fajman
Hftor G. oznamuje prodeje Over
land kar Juliusovi Kuderovi. Jos.
sr.
Chamberlain's Cough Remedy a
ta pracovala jako kouzlo."
V Kalifornii.
Manzele Dr. S. G. Allenovi
meskaji ve statu Kalifornii kamz
odejeli m. t. Pani Allenova odeje
la se svou dceruskou Violou ve
Buresbyi a Novak Auto Co. a
Howells Willys-Knight sestku.
Nove fontony.
Nase mestska rada nafidila od
tranem starych vefejnych hy-! ctvrtek rano do Omahv odkudz
tiantu na hlavni ulici se nalezaji-1 doprovazeny byly slecnon Zden-
i zavedla zcela nove fontony j kou Sinkolovou do slunne a kras-
dle nejmodernejsi soustavy. Tyto u6 Kalifornii, kdez hodlaji se po-
tfZBtvi unustneny pred narozru bu-
;dovou Juliuse Wachy a pfed ho-
telem Jsou "sanitacni a uMedne.
Til.
zdrzeti po nejaky cas. Pan Allen
odejel za nimi v sobotu rano v
pruvodu p. E H. Kozy, ktefi tez
ElJS2ir rvuhr MLmriAlr Tn ta ipii mir.'tnn?; rn nsvpwmm Ki'ptpiiip mm
S -jaS J ... jvy JV-U XUAA. 1' " V.J . ' " .1
- - a . m t tjt a w . 11 ii i T" i 1 1 i i iti i i i 1 ' i i
f:prejedenmi, aneb potravou neho- j Nejlepsi prasky proti cervum
Mdici se pro vase travici ustro.ii. u prasat lze koupiti v lekarne
E H. Koz
Lad "a Hanel a James R. Dudy-'
cha a jieh pomocnici stavi velkou
c;- t hi lenii. Aie Kayz se vam zamaeK resiaenci a siaj pro .Drains, uu-
zakyseli vezmete jednu Chamber- biyho na jeho farme v okoli Dry
lai tabletu k sesfleni traveni. Creeku.
indete-li nisti volne. dobfe vse
zivykate a zdrzite se masa, lilav
t-mf. na noc zaiiste se vvhnetp. za-
f i. m " v
vlkykelem zaludku a vylmete se bra-
Kazdy muz od 21 do 31 roku, kte
ry se nemuze vykazati, ze byl
registrovan, bude stflian.
Generalni marsal spolkoveho
vojska narfdil, aby vsiclmi mladi
muzi vcetng od 21 do 30 (kteri
nedosahli dosud 31, roku), kteri
nemohou podati dukazu. ze ne
chali se registrovati, maji byti
pozatykani. Guvernefi vsech sta
tu uvedomeni byli by jiz "zaha
jili kampaii a provinilce pohnali
pfed soud". Trest jest vezeni az
tlo jednoho roku a dodatecna. re
gist race.
Platime nejvyssi ceny za o-
i I x vseho druhu. Dovezte vase o-
17 i nam a pfesvedcite se ze na
c ceny vas uspokoji.
Nye Schneider Fowler Co.
Clarkson. Neb.
Ianzele Jos. F. Yitkovi odejeli
ve ctvrtek zpet do sveho domova
ve "Winner, So. Dak. po stravem
zde nekolika tydnu navstevon n
prat el.
Pani Jos Navrkalova dlela mi
nuly tyden v Omaze se svym sy-
nackem vzajmu porady u ocniho
lekafe. y
Slecny Ylasta Humlickova a
Hedvika Koci odejely minuly ty
den zpet do Peru, kdez navstevuji
norma Ini skolu.
Jos. Sup a jeho pomocnici,
Alois Sup a Aug. Vsetecka odeje
li vcera do Howells odkud jeli
na farmu Josefa Tobiase plastro
vati jeho novou residenci.
Pani Adolf Fillipiho byla v pa
tek v Omaze navstiviti svoji sva
grovou. pani Jos Fillipovou, kteni
dosud se naleza tarn v nemocniei.
E. H. Koza odejel v sobotu do
Omahy odkud v pruvodu Dr.
Allena odejeli do Idaho a pak dale
do Californie na podivanou.
Pani Jos Yotavova z Omahy
ktera ze meskala )fes tyden na
navsteve u svych rodicu. manzelu
Anton Dusatkovych . odejela v
sobotu zpet domu.
Sleena Anezka Traspirova ode
jela v sobotu do "Wayne, kdez
po letni dobu bude navstevovati
normalni skolu.
Pani Jos. Urbankova meskala
v sobotu ve Fremont na pot
vane.
Pani Anna Sobeslavska odeje
la v sobotu do Omahy navstiviti
svoji sestru. pani Jensenovou,
(drive Uezena Peehancova), a za
roven seznjtmiti se se svoji netefi.
kterou byli manzele Jensenovi ob
dafeni minuly tyden.
Automobilova. firma Prazak
fotor Co. oznamuje prodej "Bu
ick" kiiry Rud. F. Podanvmu.
Manzele Jos. Cibulkovi dleli v
nedeli navstevou u rodiny sveho
svna Aloise v Boone okresu.
deni nalezite kontroly potravin a
jest zajiste jiz nejvyssi cas, aby se
tak stalo. Takoyy zakon mel byt
jednou z prvnich povinnosti kon
gresu. pak-li ehtel chraniti ame
ricky lid pfed vyderacstvim po
travinovych spekulantu.
Neni kava jako kava!
f5 O jakosti nasi kavy neni tfeba rozepisovati se, neb ta dnes
maji dobrou kiivu objednati. a poslou si pro nasi znamenitou
2lc
SPECIALITA
2lc
coz jest cena velmi mirna. Pfi porovnani jakosti s jinymi pfed
ci vseclmy druby, za ktere jinde platite o 10 az 15c vice na lb.
Pfesvedcte se!! Kdo nasi kavu dosud nezkusil, neeht' do
pise si o pul-liberni vzorek kavy, caje a cikorie. ktery zasle
Hi3 liplne ZDARMA vyplaceny az do domu. Dalsi druhy kavy
23 a 26 centu. Jsme jedini importefi ceske Fikove cikorie od
M. C. Buva a Syn. Kofeni cele i mlete stale na sklade. Zasil
ky nase balnnc tak, aby na svem aroma niceho nepozbyly.
Jsou tez lacinejsi druhy kavy v trim, ktere my ale nedrzime
x zadnemu neodporucujeme, neb lacine zbozi obycejne pfijde
draho. Objednivlcy laskave fid'te na vam davno znamy
Prvni cesky velkoobchod kavou v Americe,
JAVA COFFEE MILLS,
i ' E. J. Petru, majitel.
1706-08 So. Racine Ave. Chicago, III.
O poctivbs'ti naseho zavodu pfesvedcte se u First National
Banky v Chicagu.
Bankovni rucitelsky fond v Ne
brasce mchutne roste.
Bankovni rucitelsky fond ve
statu Nebraska dostoupi 1. cer
vence pfes puldruheho milionu
dollaru a mii se za to, ze banky
nebudou vice odvadeti zadne pe
nize do tohoto fondu. Pfed osmi
roky byl pfijat zakon, die neho2
Musi vsechry 'l)anky odvadeti jis-
ty obnos do fondu. ktery jest upo
potfeben k uhrazeni ztrat v padu
hankovnieh upadku Zakon zaro-
veii nafiuje, ze az fond dostoupi
'.yso )uldruheho milionu dollaru.
noi:iaji byt zadne poplatky vice
prijmu'.ny. kr)iaWi by oiu1 klcr.;
pod ii.ilion d )iaru. Tehdy bylo v
iWht-isee pouzp nOO statntch bank
s uhrnnvmi vklady skoro $75,000.
000. kdezto nyni obnaseji vklady
vsech bank ve statu kol 20S mili
onu dollaru.
Po dlouhem otaleni snad se da
kongres konecne pohnouti k za
vedeni nalezite kontroly zi
votnich potfeb.
Zemedelsky vybor jiz odporucil
pfedlohu. die ktere by byla dana
presidentovi moe rolnikum a ji
nym vyrobeum ureitou nejnizsi
cenu a uciniti ifitrz spekulacim s
potravinami, jakoz i v padu potfe
by zapovedeti uzivani obili k vy
tfebi miliony dollaru dani, ktere
robe lihovych napoju. Co ncini
kongres s touto pfedlohou, neni
dosud iiplne jiste, avsak jest na
deje, ze konecne pfikroci k zave-
Odsehovali se do Montany.
Pani Robert Novotnyho odeje
la dnes rano do Montany a sice
do okoli Lewiston. kdez Robert
pfed kratkym case koupil velkv
kus pozemku a kdez jest nyni jil-
ne zamestnan rolnicenim. S pani
Novotnou tez odebrala se pani
Fred Jelinkova s dceruskou za
svym manzelem. ktery jest za
mestnan v bance v Hilger, Mont,
a kdez se trvale usadi. Pfejeme
obouin rodinam mnoho stesti v
jieh nove zalozenyeh doino-
vech a doufame. ze casern neehaji
o sobe slyseti jak se jim tarn vede.
Pfijal nove misto.
Rudolf Rosicky odejel dnes ra
no do Lynch, kdez pfijal zamest
nam pro obilni a dfevo-skladni
spolecnost, Dusatko & Lightner,
ve kterezto spolecnosti zdejsi ob-
can, Anton Dusatko jest hlavnim
podilnikem. Rudolfovo misto zde
u Crowell Lumber & Grain Co.
zastava Filip Svoboda.
Budou slaviti "dzulaj.
Jak se nam sdeluje. budou Ie
tos v Leigh oslavovati velmi oka
zale den 4ho cervence. O iispech
slavnosti stani se tamni sdruzeni
obchodniku. Y Clarkson Ietosnilio
roku nebude se tento den slavi
ti jezto nasledujieiho due odby
vati se zde bude pout'.
'iir3 Mam velky sklad ruzneho
polevaneho zbozi ktere prodavam
za dfivejsi ceny. )iotoz nemes
kejte a zasoby sve si kupte n
miio. Tez lyain uplny sklad jineho
k u c h y fi s k C-1 1 o riatlobi
(2$) John F. Pimper.
V stav manzelsky.
Dovidame se. ze si. Aloisie Po-
lanskych vstoupila min. tydne
do stavu manzelskeho s panem
Aloisem S)anglerem z Nickerson.
Sleena Polanskych jesrt dcerou
pjuii Jos. Polanske a uplynuleho
vyucovala skolu v Mahho
veni distriktu. Pan zenieh jest
nam neznam. dovidame se vsak
ze jest to inteligentni mladik.
Pfejeme jim by sklizeli hojneho
pozehnani v novem jieh zivote.
Pani Anton Odvarkova, st., z
Omahy meskala zde v nedeli nav
stevou u pfatel byvse doprovaze
na na sve ceste synem Yladisla
vem a dcerou Bozenou. S nimi za
roven zde meskala pi. Spickova
tez s dvouma dospelymi ditky a
Jos. Knappem. Cestu konali v an
tomobilu. "Cholera Morbus." Prujem je
velmi bolestna a nebezpecna ne
inoc. Temef v kazdem okoli nekdo
na ni nez se mohl opatfit lekaf.
Spravne je miti po nice vzdy la
hevhev Chamberlain's Colic and
Diarrhoea Remedy a v padu po
tfeby ji pouzit. Pani Karla Eny
sarta v Huntington. Ind., pise. "V
lete 1911 dve z mych deti rozsto
nali se nemoci "cholera morbus."
Pouzila jsem Chamberlain's Colic
and Diarrhoea Remedy a ta jim
dala lined ulevih" (cerv.ohl.)
Oznameni !
Oznamujeme. ze v nekolika
dnech nas dojdou tfi zeleznicni
kary "Rock Spring" uhli. kterez
nepochybne bude co nejdfive ro
zebrano. Cinime toto pfedbezne
oznameni z tech pfiein abyste si
sve zasoby zajistili. jezto uhli bu
de velky nedostatek.
Noh & Ylach. Clarkson, Neb.
Dalsi vydani obrazku na
sich dobrovolniku.
Na mnohostrannou zadost
rozhodli jsme sevydati obraz
kr dobrovolniku z Clarkson
v druhem vydani a tyto pro
davany budou pouze po 10c
jedei exemplar bylo vydani
spoil cj'istecne bylo vydani
hrazeno. Lepsi upominku na
nase hosi nemuzeme miti jako
kdyz mozno nam pohlednou
ti do jieh oci alespon na o
brazku. Zasoba jest obmeze
na, proto jsme ton radou kaz
demu kdo by si jeden pfal
by se hhisil co mozno nejdfi
ve aby se na meho take dostalo.
Pos
edn
l pit os
u
bude v pn&tich ctrnacti dnech ke koupi
latek na felnj saty. Budete-Ii si pfati
sucastnit; se rfiznych slavnosti, ktere
se budou odbyvati v cervenci zajiste bu
de te chtit miti nejake nove saty. Na to
musite miti cas abyste je mohly zhoto
viti neb'na posledni den nelze tak uci
nit. Neco noveho bepochyby musite mi
ti neb se radi sucastnime v slusnem pff
strojeni. K tomu potrebuji damy a dev
cata slusne satys pentle, botky a polou
botky, vejire a sfunecniky.
Pro muze a pro chlapci
odevy, filcove a slamnene klobouky,
Iimce, vazanky, strevfee a poloubotky,
kosile s kratkym i rukavy neco pro
letm pohodli.
Poroucime se k vasim sluzbamr
Chleboun Bros.
Clarkson,
Nebraska.
Usetfete si kroky
koupenim si do vasi kuchyne' nejmodernejsi a nej
praktictejsi polici ktera jest pfipravena pro vase po
hodli. Vsechny kuchyiiske potfeby muiete miti po
hromade, tak ze si usetfite kroku po kuchyny. Mam
nekolili: ruznych druhu, protoz pfijd'te si je prohled
nouti drive nezli koupite jakykoliv jruy drub, jinde.
FRANK J, MILLER, CLARKSON.
t -- --
A22.
MENS UNDERWEAR
eini pohodli
hlavne spociva na torn jake mate spodni pradlo. Ruzne
zamestnani a fysicke konstituce pozaduji spodni pradlo ruz
neho driilm.
My rraairse vsechsiy druhy
spodni pradlo pio kazdeho clena vasi rodiny. Pfijd'te si jej
prohlednouti. Ceny nase jsou velmi mirne.
Moore a Hobza
"THE HOME OF DEPENDABLE GOODS"
CLARKSON, NEBRASKA