Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 19, 1917, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
4
i
ITT A
JJlJJllXl.
i i
T
X
1
i
I
1 1-
Poutavy roman z nasich dnu.
Konecne se objevil pfed ni muz,
jene hlidal male zelezne dvefe.
fieditel, spatfiv ho, dekoval na
jeho sluzebny pozdrav a tazal se:
"Nuze, jak se vain dan, mily
Antonio, a jak se chova rozmily
vas vezen?"
"Eh, signore! Chova se vseli
jak. Ted' prave skrotuul pone
kud a utisil se, ale vef mu d'abel.
Nutno s nim jednati velmi opatr
ne, signore! S Musoliiiem neni
radno tfesne jisti.
Byl by mne malem pfipravil ku zdivocile. nebot z lazebniku u
o zivot, psi tento synek, ale ja. stavnieh nikdo se k nemu nechtel
mu jeste oplatim i s lirokem onen ,
kopanec, jimz mne vycastoval. Pak
jeste uvidi "
fteditel dal mu pokyn, aby uml-
knul.
V tu chvili vynofil se ze tmy v
ehodbe ctihodny otee Bonifac,
jenz zvedel kdesi, ze Dorini hodla.
"Musolina navstiviti.
Domnivaje se, ze dice feditel,
eosi dulezitneho Musolinovi ozna-;
miti, ehvatal mily pater, aby byl
vcas na mist? a proto oddecho-:
val prudce a zaleval se potem.
fieditel ho vh'dne vital a pfed- hlucne.
stavoval mu svou netef. A patrne poznal bias divcin,
"Slysel jsem jiz o vas, rozmiki nebot nahle povypjal hlavu a za
signorino,'' oslovil knez Juliettu. divav se k okenku, pronasel vaz
sespuliv labuznicky sve rtj'. "a ne, jakoby modlitbu koncil:
vidim ted? ze povest nelhala. Pan "Otce na nehesich. nedopusf,
trycek se muze smele pysniti tak aby se cerim pomluva bidneho
libeznou neten, hihihi ! kneze stala skutkein. Ochranu j
A take signorina nifize se pysni- mou Juliettu, aby nevesla ve zka
ti takovym strycem. Jest muzem, zu.
jenz uplne a docela vyplnuje sve , Daruj ji silne srdce a pevnou
dulezite misto v techto zasmusi- vuli, vystfihej ji pfed svudnostmi
lych zdich Jest lifednikem, ze ne- sveta. vezmi ji pod svuj plasf! Ne
ni drulieho podobneho v cele Ita- molm ji chr.'miti proti boufim zi
lii." ;vota, jimz jest vydana v sane.
"Jsem take vskutku pysnou na Budiz ji otcem laskavym a mi-
sveho mileho strycka,'' pronesla losrdnym, nedopusf. aby ze me
Julietta hbite, "on jest takovym hfichy trpela. Neprovinila se za
dobrackem hled'te! dice mi jiste dosud nicim. lee svou pfilis
dnes ukazati strasneho loupezni- nou laskou ke mne."
ka Giuseppa hisolina." Julietta vzlykla hlasite.
"Jakze? Tomuto andilkovi Musolino trhnul ramenem a je
ehcete ukazovati tvafnost vtelene- ho zanicene oei temef i)robo
ho dabla?" zasnul pater, "oh, k.davaly sklo v okenku.
tomu bych raditi nemohl s do-; Ve zraku torn spocivala vvstra
brym svedomim. Loupeznik Muso-, ha. starostlivosf. Julietta, poro
lino neni vhodnym pfedmetem ob- zumevsi pohledu tomu, ustoupila
divu tak nevinneho, andelskeho'a zastrela si tv.if. licic hluboke
stvofeni, jakym jest signorina pohnuti. ktere divaci povazovali
Helena." ;za zcela pfirozene a okolnostem
i
A pfeslapoval galantne jako vr- primer ene.
kajici holub. "Tohle je pro utloii -signorinu
"Vzdyf jest spoutan a nemuze lnoc siln' tabak." poznamenal
mne ubliziti," odpovidala Juliet- An a druzi nm mK'k-v P""
ta, rudnouc rozhofcenim a majic svedcih.
tLsic chuti ctihodnemu otci du-' Musolinovi zmizela tvaf divci
chovmmu za jeho labuznick'1 ga- na, ale v jeho i)ohledu jevilo se
lantnosti vytnouti fadny polieek. uspokojeni. Nechtel zprvu vefiii,
"Jest ovsem na feteze, ale jiz i ze by dcera jeho byla mu tak na
sam jeho deeff pusobi otravne. blizku a ze zachycene rozmluvy
Mor hfichu vychazi z jeho plic domyslel se. ze odvazne devce
" jzjednalo si vstup do pfisne stfeze-
"Ma netef podivj't se na neho 116 budovy statni trestnice proto
pouze okenkem," ozval se Dori- .1en- ab3r se pokusiio o jeho vy
ni, "slibil jsem ji to a slibu nutno svobozeni.
dostati. Dobfe vsak bude, rozmi- Ac nemohl dobfe videti dcefi
, nu tvaf. pfedstavil si ji v ramci o-
BIEN A I ME NO. 18168 kenka dokonale, tak jak ji napo
jest Belgcky importovany hfebee j. H gti m()ll radmi ne)0
hnedv s lismou, vahy 1800 lb.n ' v J ,
(Jest to nejtezsi hfebee v tointo .akrocemm.
okoli.) Bien Aime stati bude kaz- "Nuze. videla's naseho strasne
ky pondeli, utery a ve stfedu na ho tovaryse." pravil Dorini. .pfi
farme Franka Hledika, 7 mil se- stoupiv k divce, a pohladiv ji,
verne a 1 zapadne od Leigh ; ostat- -rozechvfll sc coz jest po.
'ni dm doma na farme ma.ptele, ,, '
2i2 mile severen od Clarkson. . chopitelno.
1 - , 1 - i "Ano, videla jsem ho," zasepta-
Podminky: .$lo.00 za bribe keiyz ,
se ma k zivotu. Dobra pozornost la z"i"ave.
hude se vsemu venovati, ale v pa- "To neni pro tve oci. Vyhhzi
du nejakeho nestesti, nebude ma- hrozne dost tento lotr, eoz? tazal
jitel hfebee za nic zodpovedny. V se Dorini.
padu, ze by kob3rla byla prodana: "Ano."
aneb odstehovanti z okresu, budej a videla's ho pouze v klidu,"
poplatek splatny ihned. (lS-3m) pokracoval f editel, "coz kdybys
Emil Hledl'k, majitel,
Clarkson, Nebraska
1!
dcera
Musolinova
1 1 I
1 7 j
Napsal J. Sokolovsky j
la Helenko. jestlize te vezen ne
zpozoruje. Chovej se tedy tise."
Julietta zat'ala rty, citic, ze ji
srdce zradne bnsi.
Pfistoupila k okenku, s nehoz
byla zasuvka sesunuta a nahledla
do kobky spatne osvetlene.
V pfitmi spatfila sveho otce.
Giuseppe Musolino sedel na niz
ke pryene s hlavou hluboko ke ko-
ileiium sklonenou.
Vlas i vous vyrostl mu velice
j za dlouhe vazby. Vyhlizel vskut-
pf ibliziti
Vsiclmi se ho bali v Porto Lon-
gone jako d'abla a vyhybali se mu
vsemozne
Plet' jeho vyznamenavala se za
smusilou, popelavou zsinalosti. je
ho tvafe zhubenely a oko vpadalo
hluboce do nich.
Ale v ocieh tech dosud byl o-
hen, ohen vasne a sily, zlosti a
A'zdoru.
Vezen nejspis postf ehl, ze jest
okenkem pozorovan, nebot' pfede
dvefmi hovofilo se bez ostyclm
sled videl v soudni sini neapol
ske. v uboru muzskem. smelou.
nadsenou
Co povazoval za pouhou fanta
sii. l)ylo skutkem. Mel dceru du
cha zmuzileho, ravoii Amlazon-
, ku. ktera usilovne se starala se
, o existenci Juliettinu.
, Die jeho zdani odvazovalo se
1
devce j)fes pfilis, a on byl nucen
v neeinnosti tomu Dfihlizeti. a-
ho videla v zachvatu zufivosti?
Jest hotovym tygrem, netvorem,
oHudou v takovych okamzicich.
Me nevadi. dor-ela nevadi. Do
vedeme ho iiz zkrotiti. hehehe. a-
by mu zasly choutky k provadeni
hlouposti. Doufam. ze se za ne-
dlouho rozzuri naposled a pak zdc
bude klid a pokoj.
Prinasim mu prave velmi zaji
mavou zpravu, hehehe. Uslysime
vsiclmi, kterak zachresti jeho re
tezy. kterak poskakovati bude ve
sve kleci ale nebojte se ! ITbli
ziti nam nemuze."
"Bohudik! UbHziti nam nemu
ze," opakoval po nem )ater Bo
nifacius se boznym povzdechem,
"o to jest ovsem postarano ale
co s jeho ubohou dusi, peklu pro
padlou ?'
"Zatim nic,'' pravil f editel
chladne.
"Jest vskutku postarano o to,
aby nepfetrhal sva pouta?" tazal
se knez.
"Leda by mu je sam d'abel pfe
kousmil," odpovedel za feditele
Antonio vseck- chinky byly
zvlast' prohlizeny. Jsou ocelove, a
nejlepsi, jake se mohly sehnati a
tak pevne, ze by je ani ctj'fi kone
neprervali."
..Ani etvri kone !" usmival se
u ' i ,,.:o ' te stihne za nebezpeenou vzpouru
Bomvac. ..slysela jste. signorino V . . , ,
. . . , ,; trestmckou a doufam, ze tento
Am ctyri kone ! , v
t- i x' -i i trest, kteiy te stihne za nebezpec
Iieditel zatim pristoupil zase ke J 1
tv. , - , , , , nou vzpouru trestmckou a dou-
dvernn a otevrel okenko. l
lin. Ar i .,, , fam, ze tento trest bude pusobi-
Gmseppe Musolino ! oslovil .
- u i veisim. nez vsecky dosavadm.
vezne primo. ehci s tebou pro- ,, ,
mluviti."
Musolino se nehiml,
Pohfizil se v myslenky
pro sve okoli netecnym.
"Slysis ci neslysis, zlosyue?"
vfi'sknul Dorini vztekle.
"Slysim, ale nedbam,vV odpo
vedel Musolino. aniz hnul hlavou.
"Chci s tebou promluviti!" fi
cel Dorini znovu.
"Kdo ti brani? Mluv. chces-li"
odpovidal vezen chladne. "ostat
ne kdo jsi? Jsi-li muzem, zijicim
venku. ve vol nem svete. nemuzes
miti zadiiych zajmu. abys se innou
mluvil.
Nezajimam se o svet. jenz jest
Klamem, sidoou a lzi. Lo ocltam
tud ke mne dochazi, nema v mem
srdei ozvimiv. Ziji zde svym vlast
mm zivotem. jenz jest pro mne
svet em."
"Zanech zbytecneho filosofova
111. " jiferusil ho Dorini. "mluvi s
(ebon f edit el veznice. "
..Ah tak! Tedy vladaf techto
zdi. ve keryeh jsem poll f ben. Vy
borne! Muzeme si tedy pohovofiti.
Tvym rohodmitim byl jsem de 0
patfen. aby se mne svet bati ne
miisel. Vykazal's nine pobyt v pod
zemni komofe 11a hole pryene a
na feteze. tryznis mne hladem a
zizni a hlaviie nedostatkem vzdu
chu. Co dices jeste?"
"Jak si kdo ustele, tak si leh
ne." zasij)el Dorini posmesne.
"C'iin jsi se druhdy ve sve zpup
nosti prohfesil. za to nyni pykas.
Kdybys se by val asion zde eho
val rozumneji a skromneji, kdy
bys byl jednal tak, abys vzbudil
solicit a utrpnost nebylo by se ti
tak zle dafilo. Ted' se vak nediv. ,
nastupuje-li na miste soucitu spra
vedliva pfisnost.
Zranil's sveho strazce. )otu
pil's i duchovniho otce. Ukladal's
i o jeho zivot a jen st'astna naho
da zamezila ti tuto novou vraz-
du."
Aerauim mRomu. auv 111
drazdil," odpovedel Musolino1 0h- Vablove, svefepi d ablovc!
lhostejne. "obema jsem dal vv- Tiin innC' dlcete zasaditi nejnebez
strahu. ale neposlechli. Za to hyfi lH'enejSi rami smrtelnou. nebot'
1.0vn.'m 1 tma znamena pro vas jen dvoji
Myslis. ze z pouhe ehoutky po vychodiste, bud' silenstvi nebo
krvi jsem se na ne obofil? Ne- S1CPU-
ehteli nine nechat 11a pokoji. Ja-, Vasi snahou jest tedy nine oslc
kv div. rozzufil-li jsein se? V torn- piti, anebo v silenstvi donutiti?
to vezeni deje se vse. aby se mi Oh! Padouchove hloupi! Nepoda-.
stal pobyt nesnesitelnym, ae to fi se vain to pfes vsecku vasi vy
jest na odpor zakonum a vezen- pocitavost. ktere se vysmivam. I
skym faduni." j Zi je-li kdo v hluboke tme pou-
"O torn souditi a rozhodovati ze rok jediny, pozbudou oci jeho
nenalezi tobe. nybrz nine!" zvo- schopnosti videni. Zrakovy jeho
lal Dorini zlostne, "ale protoze je-'ei'v otupi a pohasne. az koneC-ue
vis dravei divokosl. budou ti pfi- 'zmizi uplne. Nic by pak nepomo-
stfizeny drapy. Rozumel's?"
"Jste mi lliostejno."
"Jsi 11a onivlu. doninivas-li se.
ze tvuj trest dosahl jiz svrchova-j Ale to jsou pouhe theorie. Do
neho bodu. Maine jeste dosti po- kazi vam, ze mne tmou neoslepite
mfieek alivelinm tT rlonutih k
poslusnosti.
Pficliazim k tobe, Musolino, a -
Vaseho Decka
Zdravi a Vzrusl
zaltvi na potrave jakou mu derate
vice, nez na cemkoli jim'-m. Ni-
nu'izt'te-H kojiti Vaie dicko di'jf
mu
EAGLE
BRAND
CONDENSED
MILK
TMC ORICtNAIt
Test snadne k priprawni, snadne
k straveni. DitS nim prospiva.
OdHznCte toto a poSlete k
BORDEN'S CONDENSED MILK Co
New York City, X. Y.
a obdrzite zdarma pokyny r iScStine
jak ho pouziti
bych ti oznilmil novy trest, ktery
"jak bys nine mohl jeste trestati?
1 , dices, abch zemfel hladem? Do
a bvl '
" bra ! Jest mug lliostejno, kdy ze-
mrii, jsem-li odsouzen k dozivot
nimu zalan.
"Budes stravovan jako dosud
die kazenskeho fadu," odpovidal
f editel, "ale bude ti neco odnato,
co budes trpceji postradati. nez
chleb a vodu. Zbavime te svetla.
ktere jest pro tebe pouhym pfepy
chem. ? '
"Svetlo?" ozval se Musolino o
pvorzlive, "nikdo nine zde pfece
nesviti. nastane-li soumrak a tma.
Vnika ke mne pouze temne svetlo
slunecni jinak jsem zde stale
po tme."
"Tato tma bude linlnou i za
eho due," pronesl feditel skfi-
pave. tma bude tvou stalou sjio
lecniei az do dalsiho rozhodiniti.
Jest jiz nafizeno. aby se zabedni
lo, jimz sem vnika svetlo ze dvo
ra. Ani jedin.y jiaprsek nesmi k
tobe proniknouti. Budes stale ob
klopen tmavou noci. takze ani
vlastnich prstu pfed ocima neuzfis
a nebyl bych jiz tolik let fedite
lem trestnice, a bych nevedel. ze
to jest nejtezsi trest. jakym ne
ktery vzpnrny vezen byti trestiin
muze.
Nenam vskutku horsi pohromy
pro cloveka, nez odneti svetla.
Proto myslim, ze budes take jiz
za nekolik tehodnu nejkrotsim be
rankem, lotfe proklety! A pra
vim ti. abys se stfezil "
Dorini. nedomluviv, prudce u
skocil od okenka, nebot M.usolino
A'ztycil se uvnitf a vvkfiknuv di
voce, poposel ke dvefim, pokud
nm to kratky fetez dovoloval.
"Jestlize jsem dobfe slysel."
rozkfikl se. "tedy nine dices 0
loupiti o to jedine, co jsem pova
zoval a sve v tomto doupeti pod
zemnim, o svetlo. Mam byti obklo-
cv:xiuit Luiini. niiv cum ni am
iurozeznal svvch nrstu.
hlo. i kdyby svetlo vpusteno bylo
nest'astnik onen byl by jiz na
vzdy oslepen.
. am za deset let a ze nine 111c na
svete zdraveho rozumu nezbavi.
! nebot' nemam strachu a jsem dalek
vseho hrozneho. Rad bych jen ve
lel. proe mam byti tiyzni teto vy-stavovan."
Na svuj vlastni vrub si pfi-
dej. postupiije-11 se proti tobe vse-
mi pomuckami, ktere me sprava
veznice po nice." pravil Dorini a
niavnul rukou. "hej, vy tain! Za
bednit okno !"
Z venei ozval se rachot. Soucas
iie odvraceny byly svitilny od 0
kenka a vsecka kobka zahalila se
tmou.
Julietta zaslechla vykfik oteuv,
jenz volal rozhof cene :
"Zapamatuji si toto! Obklopili
iste nine tmou, padouchove bidni.
uskutecnili jste svou poliriizku!
Splatim vam to nadbytkem svet
la. takze vase oci oslni."
Pak se oval temny uder.
Giuseppe M.usolino nejspis skies
mil na dfevenou pryenu.
Keditel zamknul okenko a pro
nesl k ufednikum. vukol stoji
im :
"Ejhle. panove! Tot' jest nej
lepsi zpusob, kterak dluzno' jed
nati s podobnou celadkou. Bud'te
ubezpecni, ze tento Giuseppe Mu
solino za nekolik dni bude rvati
na kolenou o smilovani.
Samo se rozumi, ze proseb jeho
dbano nebude, nebot' eo jsem na
fidil, na torn setrvam. Cely rok
pobude ve tme."
Netusil v,vtecny tento feditel
statniho ustavu, ze snad nebyl
jakziv tak blizek smrti, jako v
tomto okamziku.
Ruka' Juliettina svfrala ruko
vet' maleho revolveru. Divka
prudce zapasila sama sebou.
Co by bylo spomohlo ji a otci.
kdyby byla svefepemu tyranovi v
tu chvili prohnala lebku olovem?
Byvala by okamzite jako vra
zednice zatcena a nebyla by tim
otci svemu pomohla ani za mak.
Nikoliv!
Julietta vedela jiz davno. ze
jest pomsta lahiidkou. ktera se
vafi za horka, ale poziva se uspes
ne za studenta
Opanovala sve pohnuti.
"Prosim te, strycku mily," se
pta la staremu chlipnikovi v ueho.
"pojd'me radeji nahoru. Zde
jest strasny vzduch. Budu vskut
ku rada, oddechnu-li sobg volne.
Strasny vyjev tento poboufil nine
vice, nez jsem zprvu myslela."
"Mas zkrakat zenske nervy, mi
le dite," odpovedel Dorini, "ale
zvyknes si znenahla, pobudes-li
zde delsi dobu. Nervy! Mhm! Ne-
.vim. zda bych se byl kdy stal fe
ditelem trestnice, kdybyeh byval
mel slabe nervy."
Julietta. nedbajic jeho zvastu.
kracela jiz chodbou ke schodisti,
fidic se pameti. Ale zahy se ji po
po boku vynofil protivny stin. v
iiemz poznala patera Boniface, v
Yidela ho poprve, ale jiz ji ta
ke zvlastni cit naseptaval, aby se
mela na pozoru pfed timto sluhou
Bozim.
1
1
Cela tato sbirka za $1.00
Sokove. - Pomsta krveB - Pfekazel -Petra
PetroISna. - GeROvefa.
To jest obsah jednoho svazku a jak na nazvech videti,
jsou to povidky vesmes velice zajimave a zvlaste pak posled
nejsi jest briliatni dejepisna povidka, ktera uvede ctenafe v
oDravdovv udiv. Puvodni cena tohoto svazku .50
evBI1e popravem.
Tento roman z franeouzskeho. upouta kazdeho do nejvetsi
miry. Samotny nazev o torn svedei.
Ctayze strycka Torna. Cena .25
(Uncie Tom's Cabin.) Zajiste slyseli jste o teto povidce
mnoho, ktera ctenafe zavadi do dob otroctvi a lici se v ni utr
peni otroku. Puvodni cena .25
Odvarka Bros., Clark son, Nebraska.
Pfitisknul se k divce a septal
"Vytecny muz. tenhle vas stry"
jv'ek, je-li pravda. Tot' enerc &
( muznost chvaly hodna.
Ano, takoveho cloveka
nutno
ctiti, byf i se neehtelo.
A mohu vam dati, signorino, i
tu jedinou dobrou radu, abyste se
k nemu ehovala vlidne."
"ffled'mez !" pomyslela si Ju
lietta. "nejspis pan "strycek"
pozadal patera o prostfednictvi k
mily Bonifacius rad by si zahra
na obratneho kuplife."
(Pokrafiovani.)
NA PRODEJ!
Prodam mlaticku s veskerym za
fizenim, druhu "Avery" s paro
strojem 0 18 kon. silach. Mlatie
ka jest v rozmerech 32x60 s nej
novejsim zafizenim. Vse jest t n
plnem pofadku. Pficina prodeje
jest moje stafi a mnoho jinydk
starosti. Kdo by si zafizeni toto
pfal koupiti necM se pfihlasi aneb
mi dopise co4nejdfive. 6-21
John Pospichal,
R. 3., Clarkson, Neb.
AUTOMOBILISTfi POZOK!
Oznamuji, ze jsem otevrel an
tomobilovy zavod v budove
bertove v Dodge, vyehodne od
Vnukoveho garazs a venoviti m
budu vyhradne spravkam raffi
vsech druhu jakoz i obnovovani
batterii atd. Kazda, prace jest za
rucena. Zvlastni pozornost venuji
spravkam rafu a batterii z venko
va. Zaslete mi vase spravky. Do
pfizne vsech se odpomcuje
Jos. Musil, Dodge, Neor.
JOHN F- SCHAFFER
kontraktor a stavitel
CLARKSON, NEBR.
Mohou vam dati rozpocet na ja
koukoliv stavbu a zarucim ze pri
ce bude k vasi spokojenosti.
CHARLIE
lest plnokrevny
hfebee, piemen
a registrovanv
"Shire" ve staK
S roku, vahy I860. Poehazi z vel
mi dobreho plemene a jest to nej
lepsi hfebee v tomto okoli.
Stati bude pouze doma u maji
tle. v severo-zapadni casti mesta.
Podniinky: $15.00 za hfibe kdyz
se ma k zivotu. Nejlepsi pozornost
bude vsemu venovana, avsak ma
jitel hfebee nebude zodpovednym
pfihodili se nejake nestesti. V
pfipadu, ze by byla kobyla pfe
stehovana z okresu aneb prodana
penize se museji ihned splatiti.(16
John Noyotny majitel
Clarkson, Nebraska
Vojt. Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
..zavodu..
v CLARKSON, - NEBR
Mam ten nejvetsi sklad
pomniku na ruce zapadne"
od Omahy. Proc byste pla
tili od 20 do 25 procent ko
misn, kdyz muzete koupiti
pfimo od vyrabitele.
8
Puvodni cena .75
Puvodni cena .75
aBaaW"H
H &&B
Wfz,. ... .