Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 19, 1917, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
VS-
2&
W
?": ''i -V" ? .
SVwJl
.. . 4 ' 4- '4- '
-V1 7r
ks-
m
,- .4 . 4
3?,
ri.Tr - - fir
. '
. "r , . v.- i
s - r i ' uf
"fcr - c I
fWll
?tia"iVi-i--' . -APM-II
UTEKU
Vypravovani ze zivota
K eemu je cinil? Vida, ze Jaku
1a se nevraci, pomyslel zcela roz
liodne na utek i cinil si zasoby na
atu.
XX.
Holandsky velrybar.
Nadezde a Ladislavovi bylo raa-
tuleni tak odporno, ze Lafler
.pohxral Igor, aby lovili bile med-
-Vjf Hlad nalehal velmi krute na o
Ckyvatele chiyze, kdyz jednoho dne
rino vydal se Igor a jeho pfitel
' dhodlane na umrzlou hladinu
store.
. Jfriz, od nekolika dni eimi tu
lyirbyl jim tentokratc nejvetsi u
trapou.
' Eovci byli provazeni dvema si-
fctfskymi psy. Waba nechali v
ijkfjfi k .ochrane Nadezdy a niale
W Ladislava.
li jiz asi na mili daleko u-
d hromad roztristeneho le-
Trtery se na brezich riaku'pil.
:l Pii pHSli k sirokym a vysokym to-
3.f'fe?r .L .'wiln - i5 tantn zn-nstp -nrinmlv z
: -w" tj x x
dalky, nepochybne od za-
a nejspise od brehu. gron-
s.:. kdp se neustaie odtrnavaii
plvl liory s hromovym racho
.. viul nTirnmnvnh ledovcu casto
r.-,-- .-xS v,,- '." - i i
lf .a:ato Jalometru rozsaniycn.
" ... -,,4.1
Ttt nitjednou shledl Igor s vr-
-torosu, na nejz s velkym na-
pWipH se vydrapal, lod' pevne
g -Ijtipti. nepohnutou, ntkvelou v
ffiJsMl-nliTii- Vzkfikl nfekvaDe-
Ho. prave dohonil.
iasneho. utuhleho
imisht TihltTvtftho snehem bilvm
3iii. pena, vynofovalo se
tSesft! lodni. na vsech ste-
;pokryte uzkymi pasmy na-
:".. a x.
isjpaeiru. jvvsaK paiuuu, rau-
oyi posety byly ,iemn,vm
eft:gnehovych krystalu, jez
iiMtorxm leskem na slun-
i r i- ' fciiilii Annn T1 Mnn
Ifjiw.ya uucu jjhuj oiuu-
m4
$Mf,eo ig?r a ho druh' u-
S&'l 2l H ...1 1Z 1- A
ftgfrnjodtud pozorovah, maji-h
:..SnftiJ'iT pfitrlrm ci nepfitelem.
li nebylo ani plachet ani
.xI)le tvaru jejiho byla to
bia'i5 oneeh loveckych lodi, jez
gjwrairajl se v nebezpeci polarniho
rFiMte. : Jnsi steKaii. utisin je.
pul minute pozorovani
Lafler hybati se na palube
'$5kZ wikatiabaleneho ve zvif eci kozi
titfi .iicmil i, ze hlidka lodni je za-
i nym je sleduje.
2Sp6zorovali nas!" zvolal La-
sj-Vv. ' .Mwrnc.
4 , - I
Ti jenz nieaei na psy, jejicnz
e jezila; a po tech slovech.ii
iidil puskn k lici a stfelil po
:inZ1A TiKrloo
iT -Co to ciiute!" vzkfikl Lafler
iT?V - v : J - w"w - "w " "
ilj H MWM V V . V4- 4W W U4jl.- f "J 14 WVt
'fPnsfte psy!"
... Veliky bfly medved, polekan
;viit-him kule, vlekl se po lodnim
,sTo veliky medved!" vzkfikl
Parizan, "prvni-, ktereho dnes po-
-rtk-iVine."
Olia. nsi zat-fm liz obihali lod'.
Sft. - Mrv5 stekaiice. ale drzice se
ice,
mondre v jiste vzdaleosti.
"A co lod'?" tazal se Igor s
''jkbovi tfcni "Snad to jest pfelud-
i& lod z pohadky "
l2nim kre-im a zicpc.
bolenf v krlcu. ziAuU, bole-
,B hlavy, nechuti k jidlu, na-
CBiazeni uavy, atu. am.
VTrSMn u teie spoiecno
.'ti, jel Tyribf proslaveny
nPain Erpeller", staTe
spolehlive mzn!.
-Vorfravy lov.k chova
tile po nice lihcv kai
dfho z oboa. 25c a 50c
VB Tech l.k&rniicb, neb u
F.AlRichter&Co.
74 80 Washington St
New York.
j.l - i f p
'p -
rM-j, i r r --
-' . Tk I 11 r
. - v; . r i i ..
.. mv Pi p m. r
SZ'&ytf. 1 111-11 .11 II I Willi UdUwOU J i-u '-'v
r , BB
44'
4 4
Pnhody tfi
uprchliku na Sibifi.
sibirskych vypovezencu.
"Takove bachorky na bfezich
Sekvany mnoho neplati," pravi
Pafizan. "Pro nas neni tato ohrom
na lod' nicim jin,vm, nez brlohem
medvedim. Je to lod' patrne muz-
stvem opustena."
"To jest mozno," minil Igor
"a snad je tarn v tomto pfipade
neco. co nas zbavi nutnosti konati
tyto nevdecne lovy."
"Co se tyce medveda," pravi
Lafler, "ten se naleza na pude
ktera. jest daleko spise nase, nez
jeho. ' '
"Stezi ho asi tarn odtud vypu
dime," odpovedel Igor.
Mezitim medved zmizel. Nepo
chybne utekl do vnitfni prostor'-.
Oba svezli se pozvolna s toro
su a be z vahani zamefili k lodi
Isror ihned noznal, ze ie to lio-
landska lod' velrybafska. Brzo
octli se pod boky lode.
Vzkfikli, volali Nikdo ne-
odpovidal.
"Patrne neni zive duse na lo
di," pravil Igor.
"Jinak bvchora musili miti za
to, ze medved je ochocen," odve-
til Lafler.
Zanechavse psi na lede, vydra-
pali se na mustek.
Tu spatfili hrozne divadlo. Pet
muzu pet kostlivcu, oblece
nych v sat namofnicky lezelo
na palube uprostfed pfedmetu a
zbvtku vseho druhu.
"Ubozi lide!" zvolal Igor.
Y dojeti apomneli na medveda.
Nahle zaslechli tapani a prechaze-
ni pod sebou.
"Pozor!" zvolal Lafler, Cto je
asi medved!"
Psi jali se zufive stekati jako na
upozornenou. V te chvili vynofila
se z .iednoho otvoru bfla blava
niedvedi se spicatou tlamou,
hrozebne otevfenou, a s rudyma
divokyma ocima.
Igor vj'palil bez vahani ranu do
krku selmy, meved smrtelne pora
nen vrhl se zufive na sveho utoc
nika. Lafler vypalil tez svoji ruc-
nici a zasahl medveda u ucha, ale
tento se pro takovou malickost a-
ni neobratil.
Igor vida medveda na neho se
sapajiciho, umyslil si braniti se se-
kerou, jez lezela na mustku, Cho
pil se ji, ale tato byla tak pfimrz
lak mustku, ze odolavala vsem po
kusum odtrhnuti. Bylo by jiste
veta po Igorovi, kdyby Pafizan
nebyl udefil selmu tak prudee do
hlavy pazbou rucnice, az se tato
pferazila. elma, ponekud zaraze-
vo-iiaiii,, na.iuiiu . ouuu ma
- -
ru seneru odtrnnouti. vysvilinul
do vetru a udefil medveda tak
prudee, ze mu lebku rozrazil.
Kdyz se selma na zem zvratila, do
bil ji jeste dvema neb tfemi rana
mi, silnymi jak mohl. Co mu na
torn zalezelo, ze porouchal koze-
sesinu !
zvolal Lafler. "Konecne mame pe
ceni ! "
"0," zvolal Igor s yyrazem od
poru, "ta nepfijde nikdy na nas
still." Ziroven ukazal Laflerovi
na kostry mrtvol, ohlodane zubj
medvedimi.
"Zabity medved," pravil La
fler, ."jest nejspise ten, ktereho
jsme pokladali za lodni hlidku?
Mejmez se na pozoru! Psi nepfe
stavaji stekati!"
A Pafizan mel pravdu. Nebof
sotva domluvil, zdvihl se hrozive
jiiv, ohromny medved byla to
samice v pozadi budky. kterou
snih iiplne byl zasypal.
"Pozor!" vzkfikl Igor a vy
zdvihl k rane svoji sekeru.
Lafler ustoupiv nekolik kroku.
vytahl svuj lovecky nuz. Ale med
vedice pfekvapena timto uvita
nim a pfipravami k obrane, obra
til se a prchala mumlajic a stale
se opatrne ohlizejic, neni-li pro
nasledovana. Lovei ji nechali pokojae slezti
po boku lode. Psi provazeli ji itte
kotem a jen opetotanymi rozka
zy loycu byli udrzeni. Teprve kdyz
lovci uzfeli medvedici ubihati ku
ledovym pahorkum, oddechli si
dplne spokojeni.
"Veru, poznamenal Lafler,
"jsou zde honby pro moji povahu
pfilis rozcilujici. Kdybychom tu
jen nasli nekolik krabic sucharu,
vzali bychom je pro nas zimni
bvt."
"Ale jestlize je medvedi sezra
li?" fek'l Igor.
Lafler se tomu jen usklibl.
Zamefili na to k lodnimu vcho
du a vstoupili do mezimosti. Je
jich zrakum objevilo se divadlo
jeste hroznejsi nez ono nahofe na
lodnim moste; kosti a lebkj' dva
nacti mrtvol lezely v tomto malem
miste jako v prave kostnici.
"Proc asi ti, kdo prvni zemfe
li, nebyli pochovani od druhych?'
tazal se Igor.
"Nejspise z te pficiny, pfiteli,"
fekl Lafler, "ze asi cela posadka
stizena byla krutou ranou, ktera
se naz,vva skorbut. Trpici jsou za
ehvaceni nesnesitelnou bolesti v
nohou. Jsou ochromeni. Nemohou
spati, ba ani se poloziti. ztraceji
veskeru chut' dasne jsou zaniceny
a hrozng boli Nahle pfepadne ce
le telo slabost', znameni to blizke
ho blizkeho konce. Ubozi namof
nici zmrzli asi posledni zimy. Coz
vsak, kdjrb3r chom se v teto tesne
a peclive vysmolene mistnosti, v
niz vzduch se neobnovuje, sami
nakazili skornutem ? f '
"Jest nemoe ta nakazliva?"
"Ovsem ze; ale jen za stejnyeh
podminek."
"Tech, diky bohu, u nas neni.
Vpust'me sem vzduch a svetlo a
pojd'me hledati potravin."
Na to pfefal Igor sekerou, kte
rou nepustil z ruky, provazy, ji
miz pfiklopy byly pfiklopeny. Pfi-klop'-
se otevfely, vzduch a svetlo
vnikly do prostoru.
"Jsme dedici vseho," pravil
Lafler.
"Pod jednou podminkou."
"Kterou?"
"Ze pohfbime ostatky techto
nest'astniku. ' '
"Budiz. Avsak hled'te, meli zde
take hraci stroj !"
"Nepochybne proto, aby zapu
dili nudu dlouhyeh zimnich dnu.
7 )
Vedle kamen a truhliku na uhli
stal skuteene na nizkem podkladu
hraci pfistroj.
Lafler uvedl hraci valec v po-
hyb a jakoby na posmech ozval se
ze stroje uryvek skocneho, ohni
veho tanecniho kousku.
'Igor i Lafler ucitili, jak jim sl-
zy stoupaji do oci pfi teto vesele
hudbe, nad zdreujicim obrazem,
pfed jejich ocima se prostirajicim
Na hracim stroji nalezala se
tlusta kniha. Igor do ni nahledl.
Byla to holandska bible. Na po-
kraji listu napsana byla uslablou
rukou kapitana jmena namofni-
ku, ktefi prvni zemfeli, a nekolik
smutnycli uvah.
Igor, ktery rozumel anglicky a
nemecky, seznal z techto holand
skych poznamek tolik, ze si mohl
pfedstaviti cele drama severniho
more, jez se tu nedavno odehralo.
Velrybafi byli pfekvapeni le-
dovci u ostrova Barencova, nale-
zejiciho skupine ostrovu Spicber
skych. Dale poznal, ze se Lafler
naklamal, kdyz prohlasil skorbut
za pficinu zahuby lodni posadky.
Nekolik stranek po seznamu
prvych neboztiku popsano bylo
rukou kapitanovou. Jeho druhy
lodni porucik, ktery ho pfezil,
chopil se pera a vykonal povin-
nost' jako obyvatel lodi. Posledni
poznamka na okraji bible znela
nasledovne :
"Jsme jiz pouze ctyfi : Molis
Stoke z Harlemu, plavec; Dijrk
Hooft. nazvany Spreker, z Me
denbliku. plavec; Haymann Jaar-
sveldt Elburgu, nas plavcik; a
ja, Alberdink Huidekosper z Rot
terdamu, lodni kuchtik. Nemame
vice ani tolik sil, abrchom si na-
vzajem mohli pomoci. Jedna hroz
na vec mohla by nas stihnouti :
bili medvedi, ktefi bloudi kolem
odi.... kdyby pfisli sezrati nas
za ziva !
"Ubozaei," pravil Igor, "tot'
se nejspise take stalo!"
Lafler zatim jiz vsude slidil.
-.rezitim. co Igor pfevracel listy
v bibli, kficel Lafler na neho :
' 1 Slanina ! suchary !
rum! zhustene mleko? jPoslechnete, Igore, poseckejme
padesat krabic ! Zasoby masite se- kde az do zitf ka. Mozna, ze tu po
zrany jsou od medvedu ! Padesat 1 zname veei pro nas velmi dulezi-
nadob pemikamu cukr.... 6 te pojd'te pfiteli, jsme una-
mouka lahve cerveneho vina! veni a rozechveni a mraz nas pro-
skfinka svicek vse nepo-jnika pojd'me."
ruseno! Jeste suchary plnyj lg0r dal se vesti svym pfitelem
sud! nadoba nudli! Cokola- ani dost malo neodporuje.
da .... aspoil deset kilo. Ale jaka
to spousta ! Lisky pomahaly med-
vedum Nadoba zelenych lus-
tenin! Olejove sardinky! "
"Dobra. drahy pfiteli!" pravil
k nemu Igor. " Svazme baliky tech
veci a odnesme je s sebou. Mimo
to zavfeme opatrne vchod."
"Ale coz nenalezneme-li lod'
vice?"
"0. more jest silne zamrzle.
Ostatne vezmeme tolik, kolik sily
nase dovoli."
"Hie, tu jsou sirky!"
"Vezmete je. Nahradi nam ty,
ktere nam kdysi ukradli Cukco
ve." "Take dfevene uhli je zde."
"Toho miizeme postradat. Vy
befme radeji to, cim by se mohli
Nadezda a jeji bratr zotavit."
Po dvou hodinach pfinaseli I
gora a Lafler obtizeni bfemeny do
chyze prvni vyber z toho, co na
sli na lodi
Lafler zamyslel pfenesti hraci
pfistroj, pfedstiraje, ze by hudba
ozivila ducha spolecnosti. Ladi
slav by tocil valcem a on by ho
provazel na svyeh houslich. Stezi braci, ktefi sem pfisli, jsou vinni
mu to Igor rozmluvil; on sam nasim nestestim. Wab pfinasi sa
vsak si odnesl bibli. 1 eek, ktery nam ukradli. Zvif e asi
TT'Inli n "nil lr nTivM a nanrpfl noclnlmmTn Tn AHAn r,Z ty ' '
j. in,imjv4i. i " j1" o
se radovali z poteseni, ktere do
ma zpusobi.
"Uvidime," pravil Lafler, "bu-
de-li pan Jermak odporovati, az
mu nabidneme mleko a cukr, sla
ninu a olejove sardinky!"
Oba sibifsti psi bezeli napf ed. j phodu, zmenili smer eesty i ze ne
Igor byl zarazen tim, ze Wab ' dali se na zapad, jak z pocatku
jim nepfichazi vstfic. Zmocnila bylo ieiich patrnym umyslem. Ta
se ho zla pfetucha. Polozil ke stony sani vedou na vychod.
sve bfime na zem a padil ku chy- Patrne ze i Wab vraci se z jejich
zi, volaje Nadezdu a Ladislava.
T7- . :i .i i . ' x
onecne vsioupn uo cn.yz. .run asi aaieKo Ale .iaK0U asi
byla prazdna! Ani Nadezdy, ani ulohu v torn hraje nacelnik poli
Ladislava, ani Jermaka, ani psa pie?" x
tam nebylo. Ohen byl davno y- "Tot' nesnadno fici!" odvetil
Tiasly, vsude stopy zapasu. jT?or.
Lafler pfibehl. Nasel Igora v. "Asnofi jsme na stope," Qjal se
zoufalstvi. ,slova Pafizan. "Nyni si vzpomi-
"Co se stalo?" nam. jak se tvafil domorodec,
"Nevim nerozumim tomu. . kdyz prohlizeje si Nadezdu, mlu-
ztracim rozum zivot nine o- vil ku sve zene o sveni kamaka-
pousti." !ji."
"Kam by mohli odejiti?" I 'Uhodl jste, pfiteli!" zvolal I
"Nechapu ale tusim desne gor. "Byl to nacelnik jejich kme-
nestesti! Vizte, pane Laflere! ne, 1-terv sem pfisel, zpraven obe-
Stul jest pfevrzen kozesiny ma domorodci. 0 uboha Nadezdo!
jsou rozhazeny. . . . Popel rozme- Jake utrapy te ocekavaji! Nez,
tan jest az ke dvefim. Vzali nam
jednu rucnici.
"A take moji harpunu," pra
vil Pafizan, "Coz by byl Jermak; Sotva domluvil, kdyz zaslechl
provedl svuj umysl?" '.slalnn hlasem zvolati sve jmeno.
"Co mohl ucniti?" tazal se I-; "Kdo nine vola?" otaal se Igor
gor, ktery dobfe tusil odpoved',
ktere se mu dostane.
"Unesti divku a hocha," odve
til Lafler, "a pfimeti nas ku zpa-i
tecnimu pochodu."
" 0 ! to by bylo hanebne !" vzkfi
kl Igor. "Co delati? Jak, aby
chom neztraceli casu a jali se ho (
pro nasledovati? -AJe ja jsem vy-j
silen, nemohu jiti ani krok. Viz
mez stopy ve snehu."
Rozzehli svitilnu, neboC nastala
tma a vysli. Snih byl vsadylcolemj
ch.vze rozdupan. Kroky vedly az
k jakemusi prohybiA a na tomto
miste bvlo znati, ze 4u stal povoz I
se spf ezenim nekolika sobu Od- i
tud bylo dobfe znati, jakym sine
rem povoz se dal.
"0 beda!" volal Igor, "my ne
miizeme jiti jinak nez pesky!"
"Nikdy jich nedostihneme. . . .
Oh! zly den! A ten Jermak!"
"Pocinam vefiti, ze Jermak ne
ma ve veci teto zadne viny" pravil
Lafler.
"Kdyby on nebyl vseho puvo
bem, byl by zde byl by branil
Nadezdu a Ladislava Na je
ho miste. byl bych se dal zadit!
Ovsem u neho' je jinak: on vy-
uzitkoval okolnosti. . nahody. . "
"Avsak," pravil nahle Pafizan,
"vzdy se povoz nedal ani na u
zemi ruske."
"Ba veru," odvetil Igor pfe
kvapen, ze sam toho nepozoroval.
"Igore, v teto pozdni dobe a
pfi nasi unave bylo by velmi ob
tizno, abychom se dali na cestu.
XXI.
Ve zpustosene chyzi.
Byl trudny vecer u krbu v chy-
! zi ; venku prudee SKUcei zimni vi-
jtr. Igor i Lafler pohlizeli na sebe
; a zadny z nich neodvazil se dati
nn jevo sve tr,apne myslenky. Sne
sli vsechny druhy zasob a ani se
iich nedotekli.
"I pes," sepotal Igor, "i pes,
vsecko pryc ! Tot' nevysvetlitelno !
Nikdy nesel "Wab dobrovolne s
Jermakem. C'eho se domysleti? Co
se i'en vsecko zde pfihodilo?"
V torn okamziku zaslechli z
venei stekot.
"To jsou sibifsti psi," vece La-,
fler.
Teror napjal pozorne sluch.
"Nikoli, tot! "Wab," pravil vsta
vaje. "neco jej potkalo: je snad
poranen." A otevfel zvifeti dvefe
chatrce.
Skuteene byl to Wab. Vebehl
tekaie a slozil k noham sveho pa-
na sacek ze sobi kuze lemovany
hedvabim, ktery jim uzmuli Cuk-
r-nv" rvPri TieK'olika dny.
"Vizte!" zvolal Igor,
oni ze-
uaaicuu v aiu ixauc-uu ati a. niiii
Wab vrhl se na sveho pana, li
zal mu nice a stekal radosti. Igor
laskal ho nezne, jak toho zasluho-
vala vernost' i duvtip zvifete.
"Pozorovali jsme," pravil La-
j fler. "ze Cukcove pfisedsi od vy-
j ehvze a to znaci, ze viska neni od-1
,-i tit it ' i
npplnik policie?
:S
tim se jeste vzdy
odvece Pafizan
shleda-
me
ponekud zblednuv.
Dokud co mas, necht' o to tez
dbas.
delne ceny, jednejte tedy ihned.
ODVABKA
BEST PATENT
PURITAN.
Ouq CUARANTEC .
L''' t4"-4-- j.4C44
PURiTAN prodej
v
JL. - jf a
Nemdjte katar!
Jednim nejlepsim prostfed
kem odstraniti nosni katar
jest leciti jeho puvod, coz
vetsinou jest telesna slabost.
System potfebuje vice oleje
a lehce ztravitelnou tekutou
potravu a meli byste vziti
si Izici
scorn
EMULSION
po kazdem jidle na zbohoce
ni va5i krve a na sesilem
chloulostivych blan s jeho o
lejovou potravou. Vysledky
z uzivani Scott's Emulsion:
pfekvapi ty ktefi pouzivali
drazdici snupavky. (16-5
Obstarejte si prav
Scottuv.
Odporucte tento 6a
sopis vasemu souse
du, zdaliz neni odbi
rafelem.
Zde jest neco
z ceho se budete
teSiti
Beverage
Jest fizny a chutny
Pfichut tohoto napoje
bude se zamlouvati
Cisty Lahodny
Obcerstvujfci a
Zdravy.
'
ZKUSTE JEJ!
Storzuv napoj muze byti
prodavan bez license Spoj.
Statu a prodej jest chra
nen, pod prohibicnim zako
nem kterehokoliv statu.
Prodava se v lahvich. aneb
v soudkach.
Storz Beverage
and Ice Co.
OMAHA, NEBB.
Adolpti
Schlosser,
ZLATNiK a HODINR
v Ooiltre, Nebr
Ho dinky spravuje
levne a dobfe.
Vsechno zbozi jest zaruceno.
koupi tento krasny a velky zanovni automobD,
ktery rnusi byt prodan co nejdfive. Chcete-li
dobry a zaruceny automobil za ctvrtinu pravi-
Hlaste se u (41-4)
BBOS., CLARKSON, NEBRASKA.,
Vase peceni bude lehkym
kdyz budete pouzivati
"PURITAN MOUKU"
Puritan mouka jest vyrabe
na WelBs-Abbott-Neiman Co.
ve Schuyler. V Clarkson na
u A. V. Hejtmanka-