Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 19, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZAPADU
ECHO OF
THE WEST
Bocnik-Volume IV.
CLARKSON, NEBRASKA, v utery, dne 19. cervna (June) 1917
cislo-Number 48.
Vzhuru do
pri ktere bude odbyvana tanecni zabava, kterou usporada spolek sv. Josefa, K. D. css!o 80, v smi Z. C. B. J. v Clarkson odpo
ledne a vecer. 0 ruzne zakusky i obcerstveni, jakoz i vzorny poradek bude postarano. O vytecnou hudbu bude postarano p.
Jos. F. Jirovcem. Jedenkazdy jest uctive zvan a o hojnou navstevu pros! Poradajicf vybor od Katoiickeho Delnika.
CLARKSON
Navsteva Ludvikovcu v Clarkson.
Ceske zpevy a divadlo, tot' dar
nas Ceelm nejsfastnejsi a nejra
dostnejsi. Rikava se vseobeene. ze
divadlo jest skolou zivota. pri na
sem narodu pak lze fici, ze divad
lo bylo temef zivota toho koleb
kou. nebyt divadla, nikdy by se
nebyvala povznesla ceska litera
"tura a cesky jazyk. Jak sladce za
.zniva ta ceska piseii. A kdyz tak
piseme o torn, eeskem zpevu a di
vadlu, myslenky nase spocivaji u
otce naseho Thalia, Jos. K. Tyla,
ktery zivot svuj zasvetil tomu z
cehoz my dnes se tak radujeme,
an s;ii)i byl oloupen o vse. Sklidil
sklamani, hofe a nevdek Nez do-!
sti o torn, ty doby jsou jiz davno
zasle. manic podati referat z nav
stevy Ludvikovcu v Clarkson.
Neualezame slov kterymi bychom
dfistojne niohli vyjadfiti nase ci
ty jez jsme si uchovali v pamatku
na vehlasnou Into druzinu. Blazi
nas to nad mini, ze zapadla nase
vesnieka, Clarkson. jak mnohyj11 .Fst nWn statl za 111,111 lia
velkomesfan bv si ji pfedstavoval. j le"iiem poli cti a v kampu a v ne
postavila se v cele vsech osad v
Nebrasee. kamz divadelni tato I1,a- --vmericv l ctm-ih m-u im
spoleenost byla dosud zavitala navofen aktem kongresu. jeho pfed
svein turne. Tim f eceno, ze zde te-1 sedou Je President Spoj. Statu
sili se Ludvikovei nejvetsi navste-,
ve jake se ji dostalo na svych ces-
tach po zirnem naseni stafi Po11 a LI1U iJiilcu zulUAi
-oba dny byla prostorna nase sin 1 pomoci'Tanenym a nemocnym vo-
pfeplnena a kazdy pfitomny s juuun ve valce.
nejvetsi radosti sledoval obe pfed- Majetek neobcanu je chranen
staveni. Prvni vecer sehrali nam vladou i statem.
nasi umelci obraz ze zivota se Mnozi krajane. ktefi nejsou do
zpevy a tanci o ctyfech jednanich. I sud obcany Si)ojenych Statu, jsou
"Zlatii svatba na fare", a druhe- pfestraseni falesnymi zpravami.
lio dne operettu o tfech jednanich, lze vlada.nmze takovym pfislusni
" Marie dcera pluku", od Boeh-! kum cizich vliid. s nimiz zeme ta
mena. dej to z valky italsko-fran- j to je ve valce. skonf iskovati zde
couzske Abyehom rozjimali o jqd
notlivych ulohach. bylo by uplne
xbytecno, jezto nalezi nevyslovna
pochvala celemu personalu. Uci-
nili na nas hluboky dojem vsichni. i svedcili o pravde a otazali se mfi
Pozitku jakeho jsme sklidili vel- ze-li to tak byti. Tak na pfiklad
mi zfidka se nam dostava a proto nyni jest rozsifena klamna po
vroucim pfaniin nasim jest by jes- vest, ze vhida v pfipadu valky s
te alespon jednou dopfano nam ( cizi mocnosti. sebere penize a vkla
hylo tak pfijemne chvile straviti dy neobcanu. ktere tito maji ulo
jake jsme zazili pri jich vystupo-j zene ve spofitelnaeh a skonfisku-
van! v Clarkson. O jak sladce
1-Vv7111 1111 1- l'lfl.nll.'iili '
prekrasny zpev jenz caruplnou ;
melodii vleval mocnym proudem
do srdce kazdeho pfitomneho.
Doufejme. ze nebyla tato navste-: i rechum a viibec pfislusnikmn ra
va posledni, kterou nas umelecka ( kouske fise, ktefi zde bydli a ob
druzina Ludvikova pocti. Dluzno cany dosud nejsou. Jsme opriivne-
vzdati slova uznani p. Jos. K. Sin
kulovi z Omahy. bylf to on ktery
vybidnul tuto spolecnost do Nc
brasky a vvzva ta korunovana jest
nejskvelejsim usjiechem. 13ruzina
zdrzi se v Nebrasce do konce cerv
na, jezto navstivi nektere o
sady, klere vyzadaly si jeste jed
no anebo dve jejich vystoupeni,
nacez nastoupl cestu zpatecni do
Chicaga.
Pujcka Svobody je o znacne vyso-
ky obnos pfepsana.
Amerieky lid odpovedel na vy-
zvu vlady k opatfeni fondu na ve-!
deni valky znacnym pfepsanim
dvoubillionovc Pujcky Svobody.
O jak velky obnos pujeka byla
lifepsana. neni doposud znamo.
raa se ale za to. ze bude to blizko
hillinou. Mali ukladatele zejmena
v poslednich nekolika dnech zaku
povali bondy a tim celkove obno
sy jednotlivych distriktu znacne
byly zvyseny. Vsude pracovano
bylo horecne, aby tato prvni va
lecnji pujeka. americka setkala se.
s dokonalvm zdarem.
Clarkson
Ve prospech Cerveneho Kfize. 1
Od posledni nasi kvitance pfi
speli do fondu Cerveneho kfize
nasledujici :
Spolek "Martha" $25.00
Manzele Rev Fillipiho 2.00
Justina Urban 1.00
Emil Petr 1.00
Frances Zoubek 1.00
Antonia Zoubek 1.00
Antonie Mastny 1.00
Frantiska Mastny 1.00
John J. Fiser 1.00
"Cervenemu kfizi'' 55
Josef ka Holan '. . 1.00
Julia Holan 1.00
John Bukaeek 1.00
F. J. Dlouhy 1.00
A' dobe nynejsi. ktera jest tak
nesmirne vazna. dokazme svnj
patriotism a obeanskou
cest a
necht kazdv pomaha. v humannim
tonito dile. Nasi dobrovolniei a ti.
ktefi do fad valeenych odvedeni
budou, inaji pravo od nas oceka
vat.ze budemestati pevne za nimi
v pomocnem dile. jez Americky
OM-veny kfrz kona. Nasi povinnos-
'moenici, ale i byti podporou do-,
i ' ,, ' l.y 'x i l
erveny imz neni senrarsKA am
politicky a nezna rozdilu v pleme-1
jejich majetek. Nektefi lide sn'aci
ino uvefi kazde takove poplasne
zjirave. zvlaste v teto pohnute
valecne dobe, aniz by se drive pfe-
je. Mezi nasinci jsou taci, kte
i'.f rn ii r.i At n X'mnAm -i-.-l.
.
canum vlada )enize vzala z bank
a ze take v pfipadu vypovczeni
valky Rakousku stane se podobne
ni prohlasiti ve vefejnem tisku. ze
vsech ny tyto a podobne povesti
jsou bezpodstatne a mylne. Presi
dent Spojenych Statu vydal pro
hlaseni v torn smyslu. ze nema'ji
e echo obavati osoby bydlici ve
Sjiojenyeh Statech a dosud pfislu
sici pod cizi mocnosti. ze jim ma
jetek jejich bude odnat a jejich
vklady na bance ze budou zkon
fiskovany v pfipadu valky s tako
vou cizi mocnosti. Vlada Spoje-
nych Statu jest daleka toho. aby
chtela vyuzitkovati valky k odej-
muti majetku lidi zde zijicich.
ktefi jsou pfislusniky cizich moc-
nosti. Tohle neni Rakousko. Ne
ni ecko anebo Turecko. Zde jest
vlada lidu a pro lid. Proto osoby
majci vklady na bankach vede-
nych pod statnim dozorem a za-
konem statu, af jsou americkymi
obcany nebo ne. mohou klidne
spat a byti ujisteny, ze s jejich
vklady na bance nebude zadnym
zpusobem hnuto v pfipadu valky
s cizi mocnosti. Jejich vklady
vjsou pod ochranou statni jakoz
i vlady Spojenych Statu.
ve dtvrtek. dne 5.
Strycek Sato
Schuze obchodniho sdruzeni.
Zdejsi obchodni sdruzeni odby
vati bude svou pravidelni schuzi
zitra vecer (ve stfedu) dne 20
cervna pri ktere pfijde na pfetfes
nekolik dfilezitych otazek. Pfi
tomnost co moziio nejhojnejsiho
poctu jest zadouci,
Dve nove vefejne cesty.
Ve schuzi sdruzeni v zajmu
dobrych cest ujednano bylo ote
vfiti vcfejnosti dve nove cesty v
nasem okresu. Jedna cesta pove
de ze severo-vvchodniho rohu
vse lb. do Loltax precinktu a
dale jizne pet mil
az do Kogers
precinktu odkud povede k seve
rozapadininu rohu sekse 19, v
Colfax jireeinktu a dale dve mile
vychodne. Druha cesta povede ze
severovvchodniho rohu sekse 35 v
AT'-Hllo fl'Oolr f Ct 1 1 ST 1 1 5 111 1 (IVI lllilf i
.,. , , v
sevcrne. dale .leiinu mm zapaane
ctyry mile jizne a jednu mili za-
bu
dobe ..... , . - '
dou ocelovymi stity a to
co nejblizsi.
V zalezitostech odvodu
Pfedseda Ustrednv Ces.
Nar,
T, .1. Fisher"noslai.1,isu-i(' iIcHky v stafi od 16 do 21
Sdruzeni. di
kraiskeniu vvboru
omazskeinu
dopis. v nemz odpovida na upo-!
zornem v zaiezirosti odmirani
ceskveh dobrovolnikti. nemajicich
druhy obcanskv list. Dr. Fisher
ihned zakrocil u samotneho mini
stra valky Sjiojenyeh Statu. New
tona T) Bakera. jemuz o odmitnu
ti " ceskych hochu napsal. zadaje
ho. ally do Omahy byly velicimu
dustojniku poilany v brku in
strukce v torn smeru. A' dopise
svem se zminuje dr. Fisher take o
torn, ze bude ucinen pokus. docili
ti samostatnou ceskou arnuidu na
francouzske f route, coz by vyza
dovalo sestaveni jiluku o 2.000
muzich. ktefi nemaji dosud dru
heho papiru. Spojenci by je po
tom poslali sami na frontu. kde2
by se pak utvofila ceska armada
xe zajatcu ceskveh ve Franeii a
Italii internovanych. V torn sme
ru byly ucineny jiz kroky, jichz
vysledek bude oznamen, az se roz
hodne vlada Spojenvch Statu na
bidku tuto pfijmouti.
'I v. . 1 ' . '
to nejlepe umi!
Goldsmith in Boston Globe.
.
r 1 ; ; ; "
Valecne obrazky v Clarkson
pfisti sobotu.
Pfisti sobotu vecer ukazovany
budou ve zdejsi operni sini valec
ne obrazky. jez pochazeji pfimo
ze zapadni fronty. kdez brany
byly se zvlastnim svolenim fran
couzske vlady. Mysl nase zaletne
na bojiste evropske. kde ve viru
pekelnem v chladny hrob sklace
no bylo na milliony nuizii. Uzfiine
jak hrdinove tito jdou do boje a
jak krvaceji za svobodu sveta ;
velka del a v cinnosti rozsevajic
vlwtiilm lfr-ir n niT'iri Vo Snniistv
. , , , , ,
" , .
1 V I U Mill llillt'lVU Ciai l IKHt lvu
hroznejsi nez dovedeme si je pfed-
staviti v myslenkach. Videti bu
denie tez valecne dreadnaugthy.
submariny, vzducholode a mnoho
a mnoho jinych veci z valecne ob
lasti Divadlem timto ukoncena
bude zaroven letosni
sezona po-
hvblivvch obr.'izku v Clarkson,
proto dostavte se v sobotu jiste.
Zacatek urcite v
S:30 vecer.
Mobilisace chlapcu. k praci na
na farmach.
Vliidni department prace orga-
roku za ucelem prace na farmach
a organisace tato bude znama pod
jmenem United States Boy's
"Working Reserve, liurridge 1).
Butter byl jmenovan feditelem a
k nemu bude pfidelen jeden clen
z kazdeho statu, ustanoveny stat
ni obrannou radon. Jejich ukolem
bude mobolisovati mladiky a y
silati je k praci na farmach, kde
jich bude nejvice zapotfebi. Nez
budou poslani na farmy. dostane
se jim navod. jak zachazeti s kofi
mi. v dojeni krav a jine rolnicke
ju-aci. Za tfi tydny po nastoupe
ni prace obdrzi kazily mladik
bronzovy odznak na diikaz. ze je
clenem organisace a za kazd' le
to prace na farmach dostane se inn
nejake dalsi vyznamennin.
77 Pani f armef i !
Neononiefite. ze stale mam ve
1 ;
skladu hojnost ruznych stvojo-!
vych oleju. Tez prodavam "Mo-!
iiarch Dip." Ceny moje jsou mir-
r 1-1 r rr fit 1 VT T
ne. - Jr . u. n.oci, uiamson, xnu.
cervence
Umrti nadejneho jinocha.
V patek dosla sem telegraficka
zprava z Omahy. oznamujic ze
Eihvard Suchy zenifel v Denver.
Colo., kdez nachazel se v listavu
pro souehotive. Zesnuly byl sy
nem pi. Jos. Suche st., mnoholete
zdejsi osadkyne. ktera nyni by
lii bydli v Omaze jiz po nekolik
roku. Mladik tento stizen byl
rychlyini souchotinami, kterez
sklatily jej v pfedcasny hrob,
bylf on pouze 22 roku star. Pozu
statky jeho pfevezeny byly sem.
do sveho rodiste, v nedeli vecer a
vcera dopoledne za hojneho ucas
tenstvi pfatel a znamyeh pohfbe
nv bvlv na cesko-slovanskv hfbi
tov u Clarkson. Pohfeb konal se
z iiohrobnickeho zavodu p. Ad.
Bukacka do evangelickeho kosie
la. kdez Rev. Fillipi promluvil n
tesujici slova. nacez za doprovo-
du Kroftove kapely vydalo se pro-
si na hfbitov. Pohfbu tez sucast-
i - ,i i . v ,
mil se matKa, oratn. sestry
jine pfibuzne z Omahy. Vyslovu-
jeme truchlicim nasi soustrasf.
Pout' v Clarkson.
ska odbvvati se bude iako v loni.
to jest due 5ho cervence, ve ctvr
t,L- a" v nirrVK n oi-ni n.-n ,fczaan nase srciecne amy vsemi
LV V , V V V H 11VU 111.JIO
tech budou oslavovati den 4ho cer -
vpnee toy mv torlv tnnpimo nn.
n;avy na oho. Dopoledne o.dbu
dou se sluzbv Bozi a v odiioled.
hodinach rozproudi se v operni
sini tanecni zabava. kterouz us
porada spolek Katol. Delnika.
Ocekava se velka navste va.
Koupili $100.00 bond.
Zdejsi dobrovolny hasickv sbor
ve sve schuzi ve ctvrtek rozhod
nul se take irojeviti dustojnou
loyalitu nasi vlasti, proto odkou
pen byl jeden $100.00 bond Svo
Uody. Zdaliz ucinily neceho podob
neho jine nase organisace nevime.
protoz nalezi nasim hasicum slo
vo uznani. Dluzno tez podotknouti
ze z naseho shorn slouzi v fadach
spolkoveho vojska tez slusn.v po
cet jinochu, coz tez jest nanejvy
se clival itebno.
Narozeni.
Manzele Jos. F Ceehovi obda
feni byli v sobotu za pfitomnosti
Dr. Kalala. eipernym klucinou ku
kteremu jim srdecne gratulujem.
$ Drive nez koupite sobe jakou-
koliv zasobu dfivi, poskytnete ,
nam pfilezitost dati vara nase ce- j
nv. Nve Schneider Foivler Co.. j
18
Clarkson. Neb.
Oznameni umrtf a dB'kuvzdam!
A' hluliokem ahi f.znamujeme vse znamym a pfatelum,
f miiov.my nas syn. bratr a svagr.
Eclwsii'cl Sucliy
sklact n byl v jifedeasny hrob dne 14. cervna 1917 v Denver.
Colo., kdez nachazel se v leceni. Zesnuly narodil se v Clark
son pied 22 lety a z-.le stravil detska sva leta nacez odsteho
val -e s matkoii do Omahy. Pohfeb jeho konal se v ponde
li. diH' IS. cervna na Ces. Slov. hfbitov u Clarkson za hojne
licasti V pfesmutne teto pro nas dobe citime se byt povin
ni vfele podekovati Rev. 15. A. Fillipimu za provedeni po
siurtmch obfadii: peveekemu shorn za zpev a Kroftove ka
pele ?u dojemnou hudbu: panu Ad. Bukfickovi za vzorne vy
pra.'cni )ohfl)ii. Zvlastni nase diky nalezi vsem darcum ven
eu a kvetin: dru.ickam a mladencum. tez si. Anne War
rerove za jich vypvaveni. Dale pi. John II. Zrustove za po
liosteni mladencu a diuzicek a vsem kdoz byli nam ve vseli-cc-,,'
- napomoem a zemdeho 11a misto odpoeinku doprovo
dili Pani Frantiska Sucha, truchlici matka.
Frank a William, brat.fi. Pani Frantiska Gloserova, pani
Anna Dalmaniko, pani Josefka Dvofakova, pani Marie
Mundilova, sestry a ostatni pfatele.
-Teste jednou a veskere jifibuzenstvo dekuje vsem
Albin Gloser z Omahy.
na POUT
Nasim ctenaruml
Za pficinou neslychane drahoty
vseho v tiskafskem odboru, jsme
nuceni podrobiti se nemile teto
situaci a zastaviti dalsi zaflanl
naseho casopisu vsem tern kteri
dluhuji jakoz i tem kterym pfed
platne vyprselo pocatkem mesiejft-
cervna, Jedine rychle zaslai
pfedplatneho zajisti nepferuseno-.
dodavku. Prozivame jednu z nej
horsich dob jaka vubec muze ces
ke vydavatelstvo v Americe po
stihnouti, a proto uchylujeme se
tomuto utocisti v nadeji, ze kaz
dy nas mily odberatel se svym.
pfedplatnym pfispecha ihned,
a nam tim nemalo vypomuze. Za-
staveim cisla nebudou moei hyti
t
a;iahrazenv
protoz jednejte rych
Vydavatelstvo. le.
I Srdecne podekovai
! olhne tuto cestu abychoi
j I
kdo2 starali se 0 zdar nagi letoS-j
! i oslavy v den zdobeni hrobu.i
Nas dik v prve fade plati Rev B.j
A. Fillipimu za krasnou jeho fee
! kterou pfednesl v reci eeske ja-
koz i take v ansrlicke. Dale de-
kujeme Kroftove kapele za dojem
nou hudbu; peveekemu sboru za
krasny zpev a vsemkdoz oslavy se v
sucastnili. Jeste jednou ze srdee
plynouci dik vsem a doufame, ze
pristim rokem bude nam opet
mozno se sejiti.
Pofadajici vybor.
Da no v Clarkson. Neb.
Slecna Sarka Hrbkova clenem
obranne rady.
Slecna Sarka Hrbkova, profes
sorka slovanskych feci na statni
universite v Lincoln, Neb., byla
jmenovana clenem statni rady o
branne na miste slecny Gertrudy
Keatingove z Columbus, Nebr.,
jez se vypravila na cestu do Fran
cie. jako elenka osetfovatelskeho
sboru Cerveneho kfize.
Duvefuje Chamherlainovym tab
letam. "Chamberlainovi Tablety
jsou divem. Nikdy jsem nic ne
prodaval co by je pfekonalo," pi
se F B. Tressey z Richmond, Ky.
Jste-li souzeni uetravenim neb
zaepou. zkuste jich.
4