Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 12, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    if
Dependon" da vain to oejvetsi I
ve spodium pradle a k tomu jsste liplnou spokojonost--
a nescoji vas nic vice nezli obycej
ny druh.-Skutkern jest, ze kdyz
lide venku z nasi rozlohy prijiz
deji k nam kupovati zbozi dokazu
je niame zbozi ktere budete chat
Oetske pradlo
Celkove od 35c vyse
zivutky od 15c vyse
Chlapecke
Celkove zebravane aneb
Porosknit . . od 50c vyse
Athleticke pradlo . . . 50c
Zenske pradlo
Celkove . .
zivutky od 15c vyse
EVSuzske pradlo
Dvou kusove, od 50c vyse
od 35c vyse Celkove-Mesh, Porosknit
Athleticke aneb zebro
vane, s dlouhymi aneb
Pfijd'te si prohlednouti kratkymi rukavy i no
celou nasi zasobu. ,rhavicemi od $1.00 vyse
Zvlastni pozornost venujeme ob
jednavkam na zakazkove spodni
pradlo jakehokoliv druhu.
SpusobHa obsluha zarucena!
lodnotu
W. F. Adamek & Co.
The House of Quality
CLARKSOIN, NEB.
CLARKSON
iudvikovci zavitaji do Clarkson
jiz tento tyden.
Jiz tento tyden v patek a v so
"botu bnde Clarkson hostiti Ludvi
kovou ceskou divadelni spolec
nost z Chicaga A" umyslu nieli
Ludvikovci sehrati v Clarkson v
patek cinohru, "Sirotek Lowood
sky", a vsak zamenili dej tento za
veselohru se zpevy, proto hrati se
bude v patek vecer "Zlata svat
ba na fare." Zmenu tuto ueinili by
vyhoveli vyslovnemu pram neko
lika zdejsich divadelnieh ochotni
ku. ktefi jak vime. vi as eo by se
nasemu lidu nejlepe zainlouvalo.
"V sobotu vecer bude se vsak hrati
jbtrta, bylo na ni pfenesero pravo
rouicu: dice proto, aby larie s
ni sla a pluk opustila. Tonio zatim
vstoupil do pluku a thn si umoz
nil svatbu s "dcerou pluku'.
Milenci. kdyz hyli jiz tak blizko
sveho vytouzeneho cile. musi se
rozlouciti. Po roce ziti na Zdm
ku, nezapomma I.larie ani pluku,
nr, Tonia, ac obklopuji ji vsim
nejlepshn. Sulpie. jemuz udeiila
markyza misto spravee na zam
ku. jest jedinou zivou vzpomin
kou na zasle doby. Markyza sr.tlu
vila se s vevodkyni z Craquitor
pi. ze Marie si vczme syna ,''od
kyne a Sulpie. ze k omu ma napo
mahati. Pokus jeho se setkai s
nezdarem. Mar'e ziistava stale
'"deerou pluku". veselou a vaz
Na zenate nebude pry bran
ohled.
Z Washington!! se oznamuje : Z
muzu, ktefi se dali v mezich nove
ho zakona o nucenem odvodu re
gistrovati, 50 az 65 procent zada.
by pro tu nebo onu pficinu byli
vojenske povinnosti svoji sproste
ni. Bylo zjisteno, ze asi 45 pro
cent z muzu tech za pficinu a
duvod k zadosti sve udava
Velky vyber v ruznych' bar
vach naleznete vzdy v me lekar
ne. E. H. Koza.
Pani Ohas. Kamanska meskala
m. t. ve Fremont v neznamvcli
nam zalezitosti. I
ranzole Adolf a Josef Maehac-j
kovi od Boomer byli zde v nedeli
uavstevou I
Dr. Kalal oznamuje priehod
mabmo kluciny lo rodiny manze- j
lu Hoy Edwardsovyeh minuleho
tvdne
John Kopitz. jenz meskal nle
yo nekolik diii na farme Vaolava
Kvetenskeho navstevou. odojel v j
sobotu zpet do Omahy. kdez se j
zabyva pekafstvhn.
Pain Vaclav Ilamsova a pL
Filip Svobodova odejely v sobo
tu do Verdigre, navstiviti tarn
syna pi ITamsove a choto ni. Svo-
! bodvoe. ktefi jsou tarn zamestnani.
Pani Kohakova odojola v sobo
tu zjiet do llowells po kratkt'm
)obytu u rodiny sveho syna Vac.
Kehaka.
John Sokol meskal v pondoli v
Dodge za obchodni zalezitosti.
Frank Kacm a jeho matka by
li v patek v Omaza za neznamou
nam zalezitosti.
Cesta k blazenosti. Bud' pfi
iemny. vesely a pfivetivy a zajis
te budes blazeny. Tento stav shle
das obtizny. ne-li nemozny, kdyz
te stale trapi zacpa. Vezmi Cham
berlain's Tablety a zbav se toho.
a pak to bude snadnvm Tvto ta
blety nejen uvol ni stfeva. al
zlensi chuf a nosili traveni. (m
sled w
OS
bude v pnstieh ctrnacti dnech ke koupi
latek na letn? saty. Budete-Ii si prati
sucastnit; se ruznych slavnosti, ktere
se budou odbyvati v cervenci zajiste bu
de te chtft rniti nejake nove saty. Na to
musite miti cas abyste je mohly zhoto
viti neb na poslednf den nelze tak uci
nit. Neco noveho bepochyby musite mi
ti neb se radi sucastnime v slusnem prf
strojeni. K tomu potrebuji damy a dev
cata slusne saty, pentle, botky a polou
botky, vejire a slunecniky.
Pro muze a pro chlapci
odevy, fHcove a slamnene klobouky,
ismce, vazanky, strevfce a poloubotky,
kosile s kratkymi rukavy neco pro
letnf pohodlf.
Poroucfme se k vasam sluzbam,
Chleboun Bros.
Clarkson,
Nebraska.
Tanecni s : Zabava
uspofadana bude
v nedeli dne 17. cervna 1917.
v sini Kat. Delnika ve Wilson
z Zaeatek v 7 hodin vecer. Krof
jak bylo oznameno, operetta Ma
Tie dcera pluku." Netfeba einit(non. K snatku ma pfece do.jiti
nam delsiho ujisteni. ze volba to-1 Pl"k, aby uctil svoji bvvalou pfi-
boto kusu kloni se ve prospeeh jslusnici. vysel k zamku v cele s
zdejsi vefejnosti. kterii jiste s Tonia-cm, jenz se stal zatim du
mnolieni vetsim pochopenhn uvita. stojnikem, jenz zvedel, ze vlastne
tuto veselohru. jejiz nazev jiz Marie jest dcerou markyzy a ka
sam v sobe nese eosi veseleho, jez- pitana Roberta. jMarkyza zada
to Time ze pfi svatbe obycejne porucnika Marie, strazmistra. a
jest nadbjtek veselosti. Co pak by pomohl jeji dcofi k snatku.
by to bylo za "veselkii" by zpev , Str.azmistr slibil. ale Marii fold
a radostneopanoval3r. Ve prospeeh cele tajemstvi. Tonia pak prod
nasieh publikantii, vitame tuto shromazdonim odhali pomer Ma
zmenu. rie k markyze a fekne. ze tato by-
Dej operetty "Marie dcera pin- Ja byla po cely svuj zivot marky-
tankou druheho pluku graniitni
ku, ktery ji vyehoval. Svatebca
ne se rozprclmou a markyza ko
necne svoluje k snatku Tonia s
Marii.
Zaeatek pfedstaveni o 8:15 hod.
vecer. Doufame. ze vefejnost nase
v hojnem poctu obe divadla nav
stivi z nichz jiste sklidi jeden-
ku" jest nasledujici: Kolem ves
nice se rozzufila bitva. Muzi se
skupili se k odrazeni nepfiteie.
kdezto zeny se modli. Ye zmatkn
tomto, dostala se mark'za z Mag
giorivoglio, cestujici se svym pru
vodcem v horach. do situace. jako
pfed 18 roky, v niz byla postizena
bolestnou ztratou. Strazmistr Sul
pie pfinasi zpravu. ze nepfitel byl kazdy lohateho pozitku
odrazen a ze lze ocekavati konee
valky Pruvodce markyzy. bazli
vec, rad se hrdinstvim chlubici,
ry chle se schovava. U granarniku.
ktefi se bitvy sucastnili, maji mar
kytanku Marii. jiz pred lety na
lezli jako dite na bojisti. zcela o-
pustenou. Yychovali ji a pojineno-
rali "dcerou pluku." Kazdv era-
Platime nejvyssi ceny za o
bili vseho druhu. Dovezte vase o
bili nam a pfesvedcite se ze na
se ceny va.s uspokoji.
Nye Schneider Fowler Co.
Clarkson. Neb.
DR. J. J. AYAR.TA. ocni speci-
jsou zenati. Y zakono o nucenem tova kapela bude ucinkovati.
odvodu nestava docela zadny od-!o ruzne obcorstvoni a zakuskv bu
stavoc a chinek. jehoz zneni vyln-lo nalozite postrano. Kazdy jes
covalo by zenate a ty. na nichz lielivg zv,'m Pofadajici.
zavislymi jsou nejake osoby. z
vykonavani sluzby vojenske. Roz-' TsiieCBIS ZabaVa!
hodujici moc v pfipadoch tako- Oznamuji. ze v nedeli dne 17
vych ma pouze president, kterv cervna uspofadana bude na me
mnze cloveka takoveho vojenske farme jiho-zapadng od Clarkson
shizbv a povinnosti sprostiti, ale se nalezajici velkolepa tanecni
v zapCli zaso muze r.jzhodnuti sve zabava. Co nejuctviveji jednokaz
odvolati Celkem se dalo registro- deho zvu. Tanciti se bude na roz
vati 10.200.000 muzu a tu so muze salile staji pfi Kroftove hudbe. O
poMtati, ze kazdv otvrty muz bu- vSe bude nalezite postarano.
de odvedon. takzf odvedenyeh : Emil Fendricli
i ri'ie asi z.nuu.uuu muzu. jjaie se
p-ak ocokava, ze asi polovina z
tech. ktefi se dali registro vati. ne
bude se moci podrobiti telesno
zkousce. totiz ze polovina jich asi
pfi teto neobstoji. To znameiu't,
ze "ro vlastni odvod z registrova
nych zbude pak vlastng jen 5.
000.000 a z tech ze odvdeeno bude
asi 2,500.000. Posud stale jeste
neisou po ruce uplne a konecne
zpravy o registraci. Y nekteryeh
mistech registraci posud se jes
te pokracuje a to za thn ucelem.
by ruznych nepfijemnosti a ufed-
niho potahovani usetfeny byly o-
soby, ktere se registrovati zapo
mely dati. Registrace provadela
so sice pfisne, ale proto pfece by
lo a je pfi ni jeste mnoho shovi-vasti.
NA PRODEJ
8 akru pozemku nale
zajici se pri vychod-
nich hranicich mesta
Clarkson. Na pozem
ku naiezau se vsech
nv patricne stavby.
pekna zahrada, dobre
pastviste a kus yor
tesky. Prode.i tento
skyta veimi vhodnou
pnlezitost. Hlaste se
co nejdnve.
Rudolf Hamsa,
Clarkson, Neb,
natnik v pluku s hrdosti se k ni j alista 7- Omahy, bude opet v Clark
hlasi a zboziiuji ji vsichni. Jeji
vojenska fizuost pekne se vyjima
nevinnosti. Sestupuje hory, po
jc chvalu zivotu vojenskemu a ve
dvojzpevu se Sulpicem vzpomina
dobreho i zleho, jakoz i zahadne
ho pfijmuti jeji do pluku. Yojaci
pfivadi mladeho Tyrolana, jenz
ma bj'ti za vyzvedactvi obesen.
Marie poznava. ze jest to iyz,
jenz ji zachranil kdysi zivot pfi
son a sice ve ctvrtek dne 21. cerv
na. tJfadovati bude v mistnostech
Dr. Kalala. kdez leciti bude ruzne
usni, ocni. kreni a nosni neduhy.
pani farmefi !
Neopomente. ze stale mam ve
skladu hojnost ruznych strojo
vych oleju. Tez prodavam "Mo
March Dip." Cenv moje jsou mir
ne. F. C. Koci, Clarkson, Neb.
Zdrazeni zapalek.
Dosnd sirky ("i zapalky byly po
vazovany za pfedmet, ktery sko
ro nic nestoji. Duos vsak zacina
se v domacnostech pohlizeti na
zapalky jako na kazdy jiny pfed-
trhani proteze a od te doby citila j met. obzvlaste kufaci pocit'uji
k nemu naklonnost. Suplic, kdyz
to zvi. rozlineva se a tvrdi, ze se
Marie smi stati manzelkou jedi-
nejvice zdrazeni jejich. tfeba pfi
cinu dluzno liledati ve stavn v
nemz se octla nase zeme. Na ucet
ne granatnika. Marie zada pro-j valky zdi'azuje se vsechno, ac si
pusteni Tonia, jinak ze opusti , rek nejmene jest zapotf ebi k 1o-
pluk. Zatim, co Tonio odchazi, u
jist'uje Marii, ze zna lek. jimz
"otce gram-tniky" obmekci pfi-
nni, vznititi pozar svetove valky.
Za to zdrazeny byly vsechny sou
eastky (dfevo). fosfor, draslo.
Navratil se domu.
Dovidiime se, ze Josef Hledik
od Howells, ktery travil po neko
lik mesicu v Colorado Springs, v
zajmu zotaveni, navratil se .pz
zpet do sveho domoa. Doufame,
ze v nejlepsim zdravi.
Pohyblive obrazky a tanecni
zabava !
V nedeli vecer, dne 17. cervna
ukazovany budou v sini Katol
uemiKa v noun veimi krasne a
zabavne obrazkv o poti kolach.
Promitani obrazku zapocno urci
te o S hod. A'ecerni. Po divadle
nasleduje tanecni zabava. Kazdj'
jest zvan. Pofadajici.
Koupil majetek.
Fred Colseh. zdejsi grocerak,
koupil rosidoncni majetek od
manzelu Jos Krahulikovych, joz
naleza so v jiho-zapadni casti mes
ta. Kupni cena obnasi $4,000.00.
Majetek sklada se ze tfech a pul
lotu a slusne residence. Jak se
nam sdeluje, liodla p. Colseh za
loziti si v Clarkson trvaly domov
jjezto uznal ze by lepsiho mestec-
ka noz jest toto s tezi nasel.
stupuje k striazmistru markyza, jklih). z nichz zapalky se vyribi,
zadajic o piuvod do zamku. Jji
jmeno pfiromnelo strazmistru li-
j jakoz i papirove obaly. Krabic-
ka petieentova stoji nyni 7c a
stinu o nuvctlu "'dcerv nluku". z'.bude jeste drezsi. Jiste se brzy
niz markyza poznava. ze- od ne- aiplatni pfislovi, ze setfiti se mu
Loztika otce divcina. kapitana Ro-Jsi clovek uciti od sirky.
$ Drive nez koupite sobe jakou
koliv zasobu dfivi, poskj'tnete
nam pfilezitost dati vam nase ce
ny. Nye Schneider Fowler Co.,
18 Clarkson, Neb.
Oznameni !
Oznamujeme. ze v nekolika
dnech nas dojdou tfi zeleznicni
kary '"Rock Spring" uhli, kterez
nepochybne bude co nejdfive ro
zebrano. Cinime toto pfedbezne
oznameni z tech pficin abyste si
sve zasoby zajistili, jezto uhli bu
de velky nedostatek.
Noli & Ylach, Clarkson. Neb.
Dalsi vydani obrazku na
sieh dobrovobiiku.
Na mnohostrannou zadost
rozhodli jsme so vydati obraz
ky dobrovolniku z Clarkson
v druhem vvdani a tvto nro-
davany budou pouze po 10c
jeden exemplar bylo vydani
spon castecne bvlo vvdani
! hrazeno. Lojisi upominku na
nase hosi nemuzeme miti jako
I kdyz mozno nam pohlednou
J ti do jich oci alespon na o-
brazku. Ziisoba jest obmeze-
na. proto jsme ton radou kaz-
demu kdo bv si jeden pfal
by se hhisil co mozno nejdfi-
j ve aby se na meho take do-
I stalo. I
f, 4
Oznamujie v tomto liste
J Wiaiil lull I m
mm
kirn
ako kava!
O jakosti nasi kavy neni tfeba rozepisovati se, neb ta dnes
nechybi ani v jedne domacnosti. Hospodyiiky zajiste vi, kde
maji dobrou kavu objednati. a poslou si pro nasi znamenitou
2lc
SPECIALITA
2lc
coz jest cina veimi mirna. Pfi porovnani jakosti s jinymi pfed
ci vsechny druhy, za ktere jinde platite o 10 az 15e vice na lb.
Presvedcte se!! Kdo nasi kavu dosud nezkusil, neeht' do
pise t:i o pul-liberni vzorek kavy, caje a cikorie. ktery zasle
m uplne ZDARMA vyplaeeny az do domu. Dalsi druhy kavy
23 a 26 eentu. Jsme jedini importefi ceske Fikove cikorie od
M. C. Buva a Syn. Kofeni cole i mlete stiile na sklade. Zasil
ky iia?' balime tak aby na svem aroma niceho nepozbyly.
Jsou tez lacinejsi druhy kavy v trim, ktere my ale nedrzime
a zadnemu neodporuenjeme, neb lacine zbozi obycejne prijde
draho. Objedn'tv.vy laskave fid'te na vam davno znamy
Prvni cesky velkoobchod kavou v Americe,
JAVA COFFEE MILLS,
E. J. Petru, majitel.
1706-08 So. Racine Ave. Chicago, III.
O poctivosti naseho zavodu presvedcte se u First National
Bankv v Chicagu.
Chens' 5Ummer underwear,
Letni
pohodh
hlavne spociva na torn jake mate spodni pradlo. Ruzne
zamestnani a fysicke konstituce pozaduji spodni pradlo ruz
neho druhu.
SVIy mame vsechny druhy
spodni pradlo pio kazdeho clena vasi rodiny. Pfijd'te si jej
prohlednouti. Ceny nase jsou veimi mirne.
Moore a Hobza
"THE HOME OF DEPENDABLE GOODS"
CLARKSON, :- -:- NEBRASKA