Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 12, 1917, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Od nasich hochft.
Psano na, Hawaiiskych Ostroveeh
I due 27. kvetna 1917.
Cteni bratfi Odvarkove!
Srdecne Vas zdravym a vedo
most Vain davam, ze jsem dosud
ziv a zdrav. Jest Yam asi jiz zna
ino, ze jsme jell ze San Franciska
do Honolulu, kteraz cesta nam tr
vaia od 19teho v poledne do 271io
a sice do 7 hodin rano. Pfikladam
s tunto listem fotografii nasi lodi,
po ktere jsme jeli. Jest dlouha
456st. a siroka 60st. Prazna lod'
obsahuje 8580 tun. Po teto lodi mis
jelo 2000 vojaku a to 600 eerno-
chu a 1400 belochu. Po dobu nasi
jizdy zemfeli na lodi jeden eer
noch a jeden beloch. Podnebi jest
zde dosti teple a obyvatelstvo o
strova jest nialeho vzrustu a pleti
tmave (osmahle). Tojna by ucha-
zela az na tu fee, vzdy pfi ni
zakopnu a jazyk me placne pfes
zuby a jsem ukonce. Bud'te tak
laskavi a zaslete mi pro poteseni
Vas casopis. Pfedem Vam vrouc
ne dekuji. Pozdravujte ode nine
koho potkate, zvlaste oni dareove,
recnici. doprovoditelove, a vu-
bec vsichni. Zustavam Vam vdee
ny Frank Polacek,
cfo C. A. C. Kamehameha, H. I
Fort Right, Spokane, "Wash.
Odvarka bratri, Clarkson:
Zasflam dopis ze Spokane,
"Wash, a nechavam Vam vedet, ze
odjizdime 8 cervna do Vancuver,
Oregonu, kdez ja myslim ze bude
jiz nas domov, ale jeste to nevim.
Pozdeji budu psat vice, totiz az
se dostaneme na misto. Zustavam
Vas znamy Petr Zacek.
Fort Winfield Scott. Cal.
dne 6. cervna, 1917.
Odvarka bratri !
Mill pfatele, obdrzel jsem od
Vas noviny a velice jsem tonra
byl rad ze jste si take na mne
vzpomeli. Za to Vam mnohokrate
dekuji. Byl jsem prave na garde
kdyz jsem je dostal a procetl jsem
je .cele. Mne. se to naramne libi a
blazi nine to ze v Clarkson chti
zaloziti Cerveny kriz, jest to sku
tek slechetny. Ty obrazky jez
jste z nas udelali zvlaste se nam
Hbeji Vsem dobrovolnikum, dela
te nam velkou slavu tak ze nevi
me ani jak si toho zasluhujeme.
Mill kamaradi, nezapomenem to
ho nikdy. Mame se zde dobfe.
jsme vsak pohromade jiz jen tfi
a sice Anton Svoboda, Anton Lu-
xa a ja. Byrl s nami take Fr. Ze-i
lenda, ale uz je od nas pryc, od
vezli jej na Fillipiny. Luxa. jak
se dovidame, pojede asi co nejdfi
ve do Francie. Srdecny pozdrav
od nas vsech.
George Homola, Co. 5. C. A. C.
Ft. Winfield Scott, Calif.
Schofield B'rks, Honolulu, H. I.
dne 21. kvetna, 1917.
Mill pfatele! Srdecny po
zdrav Vam zasilam a musim na
psat jaka pohroma me stihla. Tu
diz velke pfekvapeni. pfisel jsem
odpoledne ze eviceni a jdu kolem
"orderly room" a sedel u dvefi
nas. kapitan. Ja mu sekl salutu a
pfesel jsem asi tfi kroky a sly
sim. "Private Vaculovic. here is
some mail for you ! " a pfi torn se
smal. Pravi z Cech To me oei vv
lezly az na vrch hlavy, vzal jsem
to a lined jsem vedel asi od koho
to jest. Pfekvapen jsem byl ne
smirne a nemohl jsem se ani doc
kat co to bude zase noveho. Tu
kdyz jsem se podival na noviny
tedy jsem zustal jako lekly kapr.
Ctrnact hochu z Clarkson. ovsem
ja se pocitam loty' jako z Clark
son. Jest to skutecne krasne nebat
se. Kdyz ma byt hoch muzirv tedy
se .neboji niceho a ukaze ze v cas
potfeby se neboji te nemecke
nestvury. Kapitan se nas Cechu
vyptal na vse. Jest nas zde u Co.
T. 3, u F. 2, a u H. 1. Jeste k to
mu v nedeli jsou "moving pic
tures" a "ukazdvali 5ly.-ysesokol-sky
slet z Prahy. Pfitomni byli
vsichni velici dustojnici Vse bylo
dobfe vysvetleno co to nimi byt
sokblem a jaka jest to organisace.
V ppndeli jsem nestacil ani od
povjdal, kapitan se zase jednou
dUfdne na.vse vyptal a pravil,
jfemc' n& svete lepsiho nevidel.
Vsechny umisela ta sokolska
pruznost. V sobotu budou zase u
kazovat "Maticku Pralm." To
co hosi pisi z Fort Logan. Colo.,
to neni ani z polovice co je ceka,
ale muzne hlavu nesti. ja to tez
prosel a jsem zde s veselou mysli
a s dobrym humorem. Jidla je zde
nadbytek a zachazeni slusne. Zde
nefekne kapitan "PojdJ sem chla
pe''. nybrz "Private Haver',
"private Navratil," ''private Va
eulovic. those are mine best sol
diers." My ase fekneme 'Captain'
nebo kdyz jest to serzaut, tedy
"Sergant Davidson", atd. Zad-
ne velke komplimenty, a take zad-
ne neuustoinosti. pnmo. Tea
0 -l p i i rr v y m t
jsme vypraveni na patrolu do Ho
nolulu a ta potrva asi mesic. Don
f.'nn, ze nektereho z Clarkson zde
uhlidam ne-li vsechny, protoze
zde budou zafizovat novy pluk.
Kazdy mesic jest zde pfehlidka
vojska kterou prohlizi General
Strong, to jest vzdy v novinach
oznameno kdy to bude. To se na
ten den sejde obrovsky pocet
vojska. Prohlidka zacina o 9 hod
dop. a konci asi v 11. Prvni vyrazi
1st U. S. inft. Kazda kumpanie
jde zvliiste pouze ve dvou fadach.
od sebe asi 50 stfevicu vzdaleni
Kazdy pluk ma svoji kapelu, po
prvnim nasledu 32, 22, 2, 25, pol
ni delostfelectvo a pak kavalqrie
to znamena, ze pfejde asi osm tisic
vojaku, to jest podivana na ty
nekonecne fady del. Po torn nas-
leduje cely den pokoj, nic zadnv
nedela. Ja nez jsem se dostal ke
kumpanii 1. pluku, tedy jsem de-
lal straz ve Fort Logan a sice dva
krat a to pokazde v cislu 5. u blaz-
mi. Pak na lodi jednou a pfi ka
rantene tfikrat. Horsi jest "out
post", jako v eas valky spoeiva
na nem osud celeho pluku. jIy
slim, ze asi par Cechu pfistim
transportem sem pfibude. Vsech-
no co jest zde, je poslouchat a mit
oei a rozum otevfen. nic to neni,
nauci se to vsichni snadno. O-
vsem, z prvu to jde tezko. ale pak
po torn eviceni kazdy touzi aby se
troehu prosel. Az pfijdou k plu
kum tedy ovsem teprve zacne pra
ve vojakovani, ale to trva pouze
asi 6 nedel. To se uci bajonetove
utoky a stfelecke linie, signaly,
kterych je chvalabohu vie nez
dost, a ty tez hiusi znat. Odpusf-
te ze pisi na obou stranaeh listu,
ale ted' nemam papir a kantyna
jest jiz zavfena. Srdecny pozdrav
od ceskych dobrovolnikii prveho
pluku U. S. inft., Franka Havla,
Franka Vanka, Jos. Navartila
a
Johna Vanka. Jeste jednou
Na
Zdar!" Zustavam Vas pfitel
Jos. Vaculovic, 1st U. S. Inf.
Co. D. Schofield Brks
Honolulu, H. I.
Laskavosti p. Mat. Knappa do
stava se nam k uvefejneni dopis
jez obdrzel od sveho syna Jana,
kter.v jak jsme jiz dfive sdelili,
vstoupil do sluzeb Strycka Sama
jako vojin. Z dopisu vyji
mame: "Penize jsem obdrzel
a byl jsem tomu velmi nid, neb
dosud jsem zadny plat nedostal.
Mnohokrate Vam dekuji. Plat do
stanu az mne zapisou do jisteho
pluku. Tot' se ale vi. ze ted' take
dostavam plat, ale nebude mi vy
placen az asi za dva neb tfi rae
sice. Libi se mi tady dobfe. poca
si je uchcizejiei. Cvieime tfi hodi
ny denne. Dlouho zde asi nezusta
neme. myslim. ze do tydne poje
dem bud 'to do Calif ornie aneb na
Fillipiny. Uz tomu bude skorem
mesic co slouzim v armade. Za
posledni tfi dny sem pfijelo asi
400 rekrutu, tak to velmi rychle
pfibyva a vetsinou jsou z Monta
ny a Washingtonu. Nejradeji pry
maji vojaci z Montany. Odhaduje
se. ze skorem kazdeho dne ve Sp.
Stateeh vycvici se na 1000 voja
ku. Jidla tady mame dost, vie a
lepsi jak v hotelich. V nedeli
jsme meli ice-ereamu co kdo clitel.
Obrazek z clarksonskych hochu
jsem od Vas- obdrzel, jenze nemam
na n e adresy. (Poz. red. : Zaslali
jsme niu je a do teto doby nepo
ehyrbne jiz je ma v rukou.) Jak se
zde mfuvi, neposlounas do Evro-
'.- - ,
py leda az na druhy rok a sice
na jafe. Nejhorsi je tady s temi
Nemci a I. "W. W. (sdruzeni sveto-
vych prumyslovych delniku.) Voj-
sko zvlaste v uniformach musi da
vati si pozor. neb nedavno zde za
bili vo meste jednoho vojaka a
nepodafilo so zloeinci chytit. Za
nekolik dni bude armada velmi
rychle vzrustat, to jest az nasta
ne nueeny odvod. To bude na far
mach a v mestech velka nouze o
delnictvo. Ti co se pfidali dobro-
volne nebudou dani do hromady s
temi ktefi budou nucene odvede
n I . A' tomto okoli jsou pekne rovi-
ny asi na dve mile sifky a oko
li te tahnou so velke kopce a hus
te lesy. V Montane se mne dosti
libilo, jenom ze jsme tarn pfijeli
troehu brzy tak ze jsme nemeli
praci. Decker a Kratochvil jeli
do Lewistown, Iont., tak ze ted'
nevim kde se nalezaji. Bud'te tak
laskavi a posilejte mi alespon ob
cas noviny z Clarkson. abych take
vedel co se tarn deje. S pozdravem
na vsecky. Vas syn John."
Nove nafizeni v pficine odvodu
Jedenaet ceskych dobrovolnikii
odmitnuto hyo minuleho tydne
ve Fort Logan, Colo., ponevadz
nemeli prvniho listu obcanstvi. V
sobotu rano sli na odvodni stanici
a tarn jim fekli. ze musi miti
druhy list obcansky, chti-li byti
odvedeni. Cesi se tesili velmi do
bremu pfijeti, ale nyni, kdyr jest
pozadovan i druhy list, mnoho
jich nemuze do fad armady Spo
ienvch Statu vstoupiti. Bvlo i-
hned ucineno opatfeni, aby Ustfed
na C. N. S. v Chicagu ucinila do-
taz a zakrocilaveWashingtoiiUjD
C. O vysledku neopomenem ovsem
ctenafum nasim zpravu podati.
Dalsi pfedstaveni Ludvikovcu
Nebrasce jsou:
iio"vells id. a li cervna, ve
stfedu a ve ctvrtek. " Zebra vv
student" a "Lucifer."
Ularkson lo. a lb. cervna, v
patek a v sobotu, "Sirotek La
woodsky" a "Marie, dcera plu
ku."
Verdicrre 17. a 18. cervna. v
nedeli a v pondeli. "Zebravv stu
dent" a "Lucifer".
Spencer 19. cervna,
' ' Prazske s va dl enky. ' '
Niobrara 20. cervna.
utery,
ve stre-
du. "Reservistka."
Tel. Jed. Sokol, Omaha 21
cervna, ve ctvrtek, "Zebravy stu
dent."
ivatoi, boRoi. umana n. cerv
na. v patek; "Lucifer."
Niirodni Sfii, So. Omaha 23
cervna, v sobotu. "Tfi pary stfe-
vien.
Tel. Jed. Sokol. Omaha 24
cervna. v nedeli. na uzavfeni se-
zony. "Utajovane zlo" (Dam
aged Goods).
Vlada vybere asi milion z tech,
kdoz se dali registrovati. Vy
brani budou se do podzimu
nachazeti v taborech.
Registrovati se dalo daleko vi
ce muzu. nez koiik se lien k re-
gistraci vubec oeekavalo. Vlada
je faktem tim nadmiru potesena.
Nvni bezodkladne pfikroci k v.v-
l)eru tech, kdoz skutecne ponesouJ
zbran a budou bojovati, a k vy-
beru tech. kdoz zustanou doma
j)i"o nejakou pficinu, kterou pfi
registraci udali a na zaklade. kte
re pfali by si byti sprostenu vo
jenske povinnosti. Vedle toho bu
dou ji )ak vybrany i osoby, jez
budou musit nracovati na far-
mach a v takovych podnieich, kte
re umozni zemi setravti ve valce.
K vyberu tomu pfikroci se tak br
zy, jakmile dojdou ze vsech mist,
ve kterych registrace se konala.
uplne zpravy, jez budou pak pfe
hlednuty jeste generalnim profou
sem. Z registrovanych bude vy
bran asi 1.000.000 muzu, ktefi za
hy po A;vberu budou poslahi do
cvicebnich taborii, k eemuz dojde
snad jeste pfed podzimkem Z
pocatku 'hida zamyslela do zbra
ne povolati pouze 500.000 muzu.
tkefi by byli napomocni milici a
vojsku pravidelnemu, ale v nedav
nych dnech vyslo na jevo, ze vla
da pocet ten uznala za velice ma
ly. Pro prvni vyber bude pry tfe
ba celeho jednoho milionu muzu.
Vlada byl a potesena hlavne ton
okolnosti, ze tak daleee nikde ne
doslo k ocekavanym nepokojum u
vetsich nejakjvch rozmerech Vse
odbylo se celkem dosti hladce. Ve
Washingtone se vefi, ze vysledky
registrace budou miti veliky vliv
a sice moralni na Evropu. Spojen
ci budou jimi poteseni a Nemecko
se svymi spojenci sezna, ze Spoje
ne Staty mysli to nyni s valkou
zcela vazne a do opravdy. Zvlaste
se ocekava, ze registrace pusobiti
bude velikym vlivem na Nemec
ko, kde se do nedavna a jeste v
techto dnech psalo, ze valka s A
merikou nic neznamena, ponevadz
bude to valka jen papirova. A v
torn pfipade Nemecko se pfepoci
talo. Sezna. ze narod je sjednocen
a ze ochotne vychazi vstfic zako
nu, v dusledcich jehoz byl zde za
veden po dobu valky odvod nuee
ny. Neni ani nejmensi pochybno
sti o torn, ze vlada odhodla se ta
ke vojsko sve v nejblizsi dobe vy
slati do Evropy a sice hlavne na
frontu zapadni, kde do podzimu
bude moci byti sveden boj, jenz
snano bude se moci stati bojem
rozhoujieim. Vlada dava na ve
domost. ze ti kdoz se dali registro
vati, budou se moci dati odvesti
dobrovolne a sice jeste pfed dnem
vlastniho vyberu, takze fady dor
brovolniku budou moci byti stale
doplnoviiny. O cekava se pak, ze
dobrovolnikii techto ziska vlada
jeste velikou fadu do dne vyberu,
po ktereni vsichni vybrani budou
do vojska zafadeni.
HOWELLS
Utonuti mladeho krajana.
V uter.y minuleho tydne kdyz
ubiral se Peter Hanus Benes, kte
ry slouzil na farme F. J. Krajic
ka, pro dobytek pfisel nest'astnou
nahodou o zivot. Pfilioda tato u-
dala se kratee po ziipadu slunce.
Benes odesel pro dobrtek jako o-
bycejne. ale jelikoz tento nalezal
se za potokem, bylo nutno se pf e-
broditi. cehoz nesfastny krajan se
odvazil a cin svuj zaplatil zivo
tern. Manzele Krajickovi kdyz
tento se nevracel. pojali jakousi
pfedtuchu, ze neco se muselo pfi-
hoditi proto sli se pfesvedciti.
Kdyz pfisli k potoku uzfeli na
bfehu Benesuv oblek a po celedi
nu ani slechu, coz pfivedlo je na
neblahou myslenku ze musel pfi
pfepazeni utonouti. limed zavo
volarli: sousede a policijni autorite
z mesta a nastalo usilovne patrani
po telu nest'astnika, jez podafilo
se jine nalezti po nekolika hodin-
n em patrani. Telo jeho bylo pfe-
zeno do pohrobnickeho zavodu
Baumerta a Bognera, odkud ve
ctvrtek lcqnal se pohfeb na Ces.
Kat. hfbitov u Howells za hojne
ho ucastenstvi. Zesnuly narodil se
due 22. imora r. 1878 v Zernovi
cich v Ceehach a v Americe dlel
od roku 1895. Mimo rodicu. za
nechava nekolik bratru a sester,
kterym vyslovujeme nasi sou
strast1. Farmefi pozor!!
Abych vyhovel mnohym farme
rum. rozhodl jsem se miti moji
mistnost otevfenou kazdy" vecer
do 8 :30, cimz jiste bude vyhoveno.
Platim nejvyssi trzni ceim za sme-
tanu. F. L. sindelaf, Howells.
Prodal pet pian.
Frank Hampl, zdejsi proziravy
zlatnik a obchodnik v pianech, o-
znamuje prodej peti velmi kras-
nych pian za poslednich nekolika
dnu. St'astnymi kupci jsou : H. "W.
Stuhr. koupil piano druhu "Smith
& Barnes player"; dale koupili
piana druhu 'Bush & Gerts.' Jan
Pokorny. Albert Lodi, J. Schlecht
a John Vosrltanc. Cilv tento pro
dej jez ucinen byl v pomerne vel
mi kratke dobe dluzno pfecisti je-
dine obchodnimu talentu p. Ham-
pla. Pan Hampl meskal v pon
deli v Clarkson za obchodem.
Zhoubne ucinky zamyslene pfed-
lohy na zvyseni post, sazby. Na
veskere casopisy ve Spoj. Sta
teeh bylo by takove bfemeno u
valeno, ze by vetsina z nich mu.
sela zaniknout.
Vybor sdruzenych casopisu vy-
dal obeznik, ve kterem uvadi pfe-
liled fakt a cislice. ktere zvlaste
pfipravil k pouziti senatoium a
kongresnikum a jez byly sestave
ny po vyslechu, ktery se pfed fi-
nancnim vyborem senatu Spoj.
Statu v zajmu zamysleneho zvy
seni druhe tfidy postovni sazby,
ve dnech 14. a 15. kvetna 1917.
odbyval.
....,..-
v-, m o J? v;Nk.
snerovacky
Rqya
A, J.
Clarkson
T
f i
Proc kupovati
lacine kary???
Avneisi a
to a ceny nizlie i vysoke. Sami musite uznati, ze kdyz koupite
lacinou vee, at' jest to jakakoliv, ze nemuze obsahovati tu
hodnotu jako vee vyssi ceny. Toto plati s jakoukoliv vecsi, at"
jest to v ktermkoliv obehode a to same jest i s automobila
ma. Kdyz koupite i karu lacinou nemuzete ocekavati ze Vam
vydrzi :ak dlouho jako kara drazsi neb nikdy nemuze takova
kara obsahovai trvanliv.y material, ponevadz zadny neda ni
ceho zadarmo. V tomto ohledu hodi se stare pfislovi: "Lace
za laei, penfoe darmo."
Cini vetsi obnos vlozite do kary tim dele Vam vydrzi
a protoz proe byjste vkladali penize do lacine kary, ktera se
Vam skutecne nelibi, jen pouze ze jest lacina. My Vam mii
zeme prodati karu kterA neni ta nejlacinejsi, ale jest za cenu
za kterou muzete byti jistti, ze mate karu dobrou, trvanli
vou a peknelio tvaru. Jest to kara
ktera .iest znama po eel em svete a prodava se od $695 do
$1,950 a to tez v nekolika runych modelech. Soustava v tech
to automobileeh jest o jake nebylo pfed kratkym case ani
zdani, ze tato kara by se mohla prodati tak velice levne..
Dfivo nezli koupite nejaky automobil, navstivte nas
a my vse s radosti vam vysvetlime.
Spravkam veoujeme zvlastni pozornost.
(Hum i
Pfedloha tato prosla v dome
zastupeu a vybor na statni rozpo
cet ji senatu jako cast pfedlohy
na valecne duchod doporucil.
Pi-i vyslechu pfed senatem z
fakt a dukazu, jez zastupei caso
pisu a spojenyeh prumyslovych
zavodu ze Spoj. Stiitu podali, by
lo patrne zjisteno, ze casopisy ve
Spoj. Stateeh jiz nyni eeli nanej
vyse liesnesitelnemu bfemenu.
pfivodenemu zvysenim ceny za
bily jjapir. Ovsem kazdy obchod
ve Spoj. Stateeh musi platit svuj
spravedlivy dil valecneho ducho
du. A novinafsky prumysl jest
pfipraven pfispivat do posledniho
centu ze sveho vytezku; protestu
je vsak proti kazdemu opatfeni.
jez by znicilo nebo ochromijo po
Clarkson,
..-
Royal Worchester
snerovacky
U nas ukonci vase poptavka po sne
rovackach neb v nasi zasobe R & G- a
ROYAL WORCHESTER zasobe nalez
nete prave takovou jakou si pfejete.
Jsou to snerovacky modnix a dobfe
padnouci.
Tyto snerovacky jsou misterne zho
tovene z toho nejlepsiho materialu a vel
mi dobfe vam padnou. Pfijd'te se na ne
podivati.
i
i
KAREL,
Nebraska
v
dobu jest vyrabeno sta runych automobilu a
i,
i
f
?
?
1
:
i
;
i
x
a.
s.
i
9
i i
Nebraska
i siup na ziskani pfijmu, ze ktere-
lio musi byti duchod odvaciet:.
Zamysleny pasmovy system,
jak byl schvalen domem zastupeu,
zvvsena bvla bv postovni sazba
na veskere casopisy ve Spoj Sta-"
tech z jednoho centu za libru pru
merne na 3.43 centu za libru, cili
pfi velkem pomeru o dve ste a
ctyficet tfi procenta a tim znice
no by bylo tisice novinafskych ca
sopisu, obchodnich, farmafskych,
lekafskych, nabozenskych, delnic
kych a narodnich easopisii.
Zamyslenym pasmovym syste
mem bylo by v teto zemi ochrome
no nebo uplne zniceno mnozstvi z
31,000 tiskaren, jejiehz hlavni .
pfijem na uchraneni existence
plyne z tisteni casopisu. .nvnn
Tin J
Co.,
oor