Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 12, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    DOPISY
CHICAGO, ILL.
Ctena redakce! Zasilam do
pis k laskavemu uvefejneni.
Ja pracuju!
Pravdiva historie s drobet o
pravenim. Tonda Sourek byl vese
lv a bezstarostnv clovek, ktery si
nikdy ze zadneho nestesti nieeho
nedelal a jehoz jedinou zasadou
bylo neurit v kapse vice penize.
nez co stacilo na zaplaceni dvou
piv nekde v zastrcenem "vcepu.
iSTekdv nebylo ani na tv dve skle
nice a pak bylo ovscm zle bylo
nutno pfemysleti, jak si poinoci
k penezum Pravidelne odnesli to
pak bohati pfibuzni. Tonda byl z
.dobre rodiuy a nrival drive svuj
vlastni hostinee o ktery vsak svou
lehokomyslnosti v dobe pomerne
velmi kratke pfisel. Ale behem
dlouhych let, v nichz bylo pilne
apelovjuio na jejich dobrocinost a
pribuzenskou lasku. ztratili v Ton
dovi stryckove, tetieky a bratran
ci skoro veskerou chut podporo
vati toho lenocha, a toho nezda
ru. Pochopitelne ze tento pro Ton
du Sourka neudrzitelny stav 11111
sil jednou vyvrcholiti v krisi. Sta
lo se tak jednoho nepfijemneho
pfedjarniho ran a a sice nasleduji
cim zpiisobem. Noc pfed tim zdr
zel se Tonda s jakymsi kamara
dem z mokre etvrti tak dlouho v
kteremsi nocnim lokale, ze v do
jemne schode konstatoyali oba,
v ze uz to nestoji za to, jiti domn.
A kdyz si Tonda Sourek neco po
dobneho ujasnil, vyhodil z toho
jiste dusledky Asi v sest hodin
rano zapadli tedy oba do kofalny
nekde blizko Karlova namesti.
Vypili jeden dya horke caje, kte
re tak prijemne lahodily jejich
nenasytnj'm hrdliim a zaludkiun,
ale pak byli nuceni konstatovati,
ze potfebni nervus reruin, jinak
feceno niklaky uzdosly. Nasledo
vala trapna ehvile pfemysleni a
uvah. Konecne rozjasnilo se celo
1 oko Tondoyo. Zdalo se. ze prave
do niistnosti vstupujici metaf
vnukl inu spasnou myslenku.
Pujcej to sem starej ! vykfikl ra
dostne a uz bral ubohemu slu
zebniku obce prazske koste z ru
ky sal koleni krku a narazil si
starcovu eepici. Sotva vysel v
tomto pfevleeeni na ulici zamefil
na Karloyo namesti a to rovnou
ke kostelu svateho Ignace. Nutno
prozraditi, ze teta Tondova na
ramne pobozna pani a vdoya po
I
Americke vlajky.
Kdo dosud nevztycil ve
svem domove americkou
vlajku at ve meste neb na
venkove, necht' tak ucini co
nejdfive. Nase zasoba tak
zv. "window flags," jest jiz
nepatrna a vice nebude ob
novena. Nenia byt ani jedine
farmy bez americke vlajky v
teto valecne dobe. Vlajky
nase jsou ve dvou rozmerech
a nejlepe hodi se do domu a
take i na chranici sklo auto
mobilu. Jsou v romerech
9x12 a 15x27 coulu. Vetsi
vlajky stoji 10 centu kus a
neb 3 a 25c..Mensi vlajky 2
a 15c. Hlaste se hned dokud
jest zasoba. Objednavkam z
venkova venujeme zvlastni
pozornost a obratem post za
silku vyplnime.
"Spoddy"
jest Arabsky lirebee (strakatj').
Pekne postavy, 3 roky staiy.
Stati bude v tuto sezonu pouze
doma a sice na farme Adolfa
Teplyho, 2 mile jizne a pul zapad
ne od Clarkson.
Podminky: $15.00 za hfibe kdyz
se ma k zivotu. Dobra pozornost
bude se vsemu venovati, ale v pa
du nejakeho nestesti, nebude ma
jitel hfebce za nic zodpovedny. V
padu, ze by kobyla byla prodana
aneb odstehovana z okresu, bude
poplatek splatny ihned. (20)
Frank J. Toman, maj.
Clarkson, Nebraska
iakemsi vvsokeni iifedniku, ktera
mela slusnou )enzi na kterou mu
sela by nase trida lidu hojne dfit.
Tonda yeclel jiste. ze teta kazdo
"ienne ehodi na nisi sy. a nevyne
cha ani jedineho rana, aby nebyla
lritomna ranni insi. A na torn ta-
j ke vybudoval cely syfij plan za
ichranny. Sotya se lide pocali trou
jsiti z kostela, pocal horliye mesti
prave prod kostelem. ackoliv kam
oko dohledlo. nebylo nikde ani
Isnitky ba ani odhozeneho papiru.
Pfi torn liorlive silhal ke chra
movym dvefim. brzo-li uz teta
J vyjde. Konecne. Tonda pfihnal
!se s kostetem az k ni a metl tak
Izufive, div ze starou pani nepo
irazil Stara pani.chtela se vy-
hnouti, ale pohlednuvsi do tvafe
horliveho metafe. spraskla nice a
yykfikla zdesene: "Tonicku, to
jsi ty? Co tu delas?" "Ja pra
cuju!'' odpoyedel strucne a
jionore dobrovolny metaf, vystal
se pokracovati ve sve praci. Ale
teta uchopila ho pevne za ruku a
stafeckym, plactiyvni blasem na
vikala. ';Tak daleko to doslo s te
bou ? Takovou ostudu delas nasi
poctiye rodine? Proc neprijdes
ke nine, kdyz se ti nedostava?"
"Proto ze nine nic nechcete dati!'
zahoukl Tonda jeste ponufeji a
inocnym rozmachem sprostil se
ruky tetiny a napfahl znovu Icos
e. Tonicku, prosim te, nech toho
a prijd' ke nine zitra, vyberu ti
tarn nejake saty po neboztikoyi.
ktere se ti budou hoditi. A tu mas
aspoii desitku abys jsi si aspon z
nejhorsiho pomohl. A slib nine, ze
uz tehle osklive prace nechas.."
dotirala stara pani, tisknouc sve
nm podafenemu synovci roztomi
ly modry papirek do rukj'. Ton
da rad slibil co si teta prala. A
! sotva zasla za roh. dal se do behu
a v podnul do kofalny jako ne
pfatelsky srapnel. Volal mocnym
hlasem na vycepnika, ;Deset ca
ju na stfd, pane Alois!'"
Neco o nasi domacnosti.
Zdejsi noviny pfinasi oznamky
jisteho lekarnika, poprve v teto
zemi, o st'avev jitroeelove. To mno
hy cetl jak jest vytecna a uzitec-n-i
pro cloveka. Tu jsem si myslil,
ze napisi neco o jitrocelu pro cte
uafe ktery si mych dopisu vsima.
Jitrocel kopinaty.
Listy bud' stoji pfimo nebo lezi
vice mene na zemi. jsou prodlou
zene kopinate, dolfi fapikovate
zuzene, na spodine 0)et sirsi. tou
lovite. objimave a tu uvnitf opa
tfene vetsim nebo mensim mnoz
stvim chloupku hnedavych a na
kraji slabe zoubkovane, tfemi az
peti zilami prstoupene, ktere na
rubu vystupuji; ostatne jsou obe
strany skoro lyse nebo na zilaeh
kratk,vin bilym pyfim porostle.
Stopky kvetii vznikaji z uzlabicek
listu, jsou zdeli 5 az 45 centime
tru, hranate a ryhovane posete
kratkym bilym clmyfim. Klas by
va s pocatku vice vejcity, pozde
ji cely valeckovit,v Kalich se skbi
da ze ctyf lLstecku koncitych,
mazdrovite jirosvitavycli. Baiiata
trubka koruny suchomazdre, pfi
hnedle je zdeli kalieha ; ctyfi kon
cite iisky koruny byvaji s pocat
ku cele rozladite, pozdeji vsak o.d
hrnute. Na suchych lukach. na
travnicich vseho druhu. pfi ces
tach po cele stfedni Evrope roz
sifenou tato bylina kvete od dub
nn do fijna. Kdyz venkovane se
iorani pfi praci. vyhlednvaji si
ryehle list jitrocelovy a tak dlou
ho ho vymackavaji az z neho vy
nutili nekolik kapek st'avy. Sta
vu pust hned do cerstve rany ne
bo ji nakapou na hadfik a pfilozi
na rami. Nevypusti-li list st'avy.
trou ho tak dlouho v nice, az
zvlhne a pak ho teprve pfilozi.
Hrozi zde nebezpeci otraveni kr
ve? Nikoli. Takovy obkladek by
va casto prvni a take nejlepsi. po
nevadz se pod nini rana ryehle
hoji. Sfava jitrocellova. stahujc
jako zlata nit riinu a pfekazi hni
lobe masa. Jitrocel pusobi take
blahodarne uvnitf tela. Kez by
jen lide jitroeelove listky sbira
li na jafe a v lete a z nich pili
vytlacenou stavu. jMnohe vnitfni
neduhy, ktere pochazeji z neciste
krve a z necistych stav. neobje
vily by se nikdy. To jsou rany ac
nekrvaceji, byvaji mnohdy tim
nebezpecnejsi. Listy jitrocelcn-e
susene poskytuji take dobre the
proti zahleneni. Ve vefejnych lis
tech docitame se casto o vybor
uych ueincich jitroeele a jeste vi
ce v jitroeelove stave tu a tain
vyrabene. Ne jeden elovek kupu
je takove veci za drahy peniz iLi--
etenafi. bud' sam sberatelem i
lekarnikem. Nemusis si z toho de
lati vrtochy. Jedno vis pfi torn,
ze mas zbozi dobre. Jitrocel ko
pinaty tfeba rozlisovati dobre od
jitroeele sirsiho a vetsiho, kdezto
oncn ma listy stroke, po zemi roz
plizene. ma tento listy na fapich.
Jitrocel kopinaty vsak je podoben
ostepu. rail listy uzke, ryhovane
zdeli prstu na dlouhych fapicich.
V.?eeky tfi druhy nalezi mezi le
iva nejlepsi Ale nejvyse stoji
kopinaty. Listy jeho natrhane na
iafe mozna susit a na th'4 pfiivra
vit. Pfednost vsak nalezi vytaz
ku z medu svafenemu, protoz med
je y'teeny pro zaludek, usnadilu
je traveni a pfispiva- ke vseobee
nemu sesileni tela. Rozkrajejte lis
ty a z nich nejakym zpiisobem vy
lisujte st'avu, nejlepe zvlastnini k
tomu lisem a sfavu pak uvafte.
Pfitom vmichejte medu a dejte
o spolu vafit tak dlouho, az smes
e tahne jako vlakna, coz jest zna
menim, ze voda se vypafila. Od
var uschovejte do skleniee nebo
hrnce. C'im starsi jest trest tim
byva lepsi Abychom ziskali litr
te tresti, tfeba pouziti z byliny az
kilo cele. Yyiiato z knilvy ebes
tiana Knaippa ze stranky 985.
Pro ctenou redakci. Pfedplalne
obnovili pp. Fr. Spina a F. Levy
z Cliicaga a Vaclav Vlcek z Ovid,
lich. Necht" pfijmou muj srdee
ny dik. Se srdecnym pozdravem
Emanuel Stibr. jed. t. 1.,
4103 W. 22 St. Chicago.
STANTON, NEBRASKA.
Ctena redakce ! Pf ichazim po
prve a dekuji za laskave pfijeti.
Noviny jsem si pfedplatil pfed
neaavnem. a veiiee se nine za
mlouvaji. List tento mel by odr
bivati kazdy, neb je v nein pekne
5teni. Pocasi tady mame destive
vu iui.u pisi, ioiiz une zo. K.vetna.
Prsi jen se leje, coz zase farmafe
zdrzi o nejaky eas pozadu s praci.
Vetsina uz je jieh se sazenim kor
ny hotova a to jen ti loudavi jsou
s praci pozadu a maji sazeti jeste
!iodne korny. Noveho zde mnoho
neni eo by stalo za psani. Ted' se
o jinein skoro nemluvi nezli o te
evropske valce. Y teto dobe je to
.neco hrozneho eo se v Evropg de-
je. Co svet svetem jest tak tako
vou vj'ilku nepamatuje. Co hladu
a utrpeni niusi zazit ten evropskj'
lid a k villi komu? Jen k villi Kai
serovi a Frantovi Papirovemu.
No. Francek natiih uz backory a
nerusene odpociva, a Kaiser, dri
ve nezli se ta valka skonci, puk
ne stekem az ho povedou s oprat
kou na krku k sibenci, kamz uz
davno patfil. Zdejsi soused povi
dal, ze by ho meli chvili veset, a
az by vypoustel dusi (kterou asi
nema) tak ho ufiznout, a opako
vat to nekolikrat. Jaka by to byla
legraee az by vyplazoval jazyk,
nemslite? A stalo by to za zkuse
ni. Iryslim, ze sjiojenci by vypla
tili cloveku kteremu by se to po-
.1.. yl.. T v rr -i r
uarno uezKou otimenu. Zide za-
rovefi zasilam basen :
I
V llerline to jaksi boufi.
ze pry trun se brzy zbofi,
Kaiser tez to nejak zaslech :
lek se a mel se pfilis na spech.
II.
Padil rovne k Holwegovi.
kanclefem jej maji Nemci.
Rovna se Isti Bismarkovi?
o torn rozhodovat nechei.
III.
Beze rovne proti brane,
ohledl se k prave strane
a co tu uzfely jeho oci?
Bethman Holwejr to tain stoji, jak
utrmaceny v. . . .
IV
Pfikloniv se k Hohvegovi
kousek dale stojicimu,
V3tah sobe cigaretu.
a lez podal jednu jemu.
V.
Zapal sobe mily pane,
neb penize na to mame,
abychom si pokoufili
a o necem umluvili
VI. '
Zle je mily, pravi eisaf beznadejne
ehtel jsem dfiti syniim truny,
ted uz vyrvou trim
snad i nine.
Se srdecnym pozdravem na
vseeky etenafe a ctenafky
Anton Dvorak.
TOLEDO, OHIO.
Ctena redakce ! Pfijmete sr
deeny pozdrav, nasledkem spat
neho poeasi chapu se pera abych
napsal par fadku do Vaseho easo
iisu. ale nevim jak pochodim,
jestli pan sazec bude miti trpeli
vost s mojim krasopisem. Co se
tyee tohoto mesta jest zde dosti
dobfe, jen kdyby bylo lepsi poea
si, sam,v dest a zima. jMusini se
Yarn taky pochlubit. ze jsme meli
zde slavnost na svatek zdobeni
hrobu, pofadali ji zdejsi Sokolove.
Program byl velice pestry a za
bavny lined pfed dvanaetou l;o
dinou shromazdili se eeske spol
ky a sice v niistnosti p. J. Krcma
fika odkud pak po dvanacte ho
dine odebraly se priivodem pfes
mesto. Pochod onen trval az do
pill pate vecer, tak ze byl pak
kazdy rad kdyz si mohl usta
svlazit aspoii vodou kdyz nebylo
po nice toho peniveho. Po pocho
du byla pak pfednaska za cesko
slovanskou samostatnosf. Pfed
nasel p. Jos. Martinek. Pfednas
ka byla veliee pekna a kez by
liiih dal aby slova p. Martinka
se vyplnila a my pfijdouc jednou
do stareho kraje, by mohli jsme
se podivat na nasi krasnou samo
statnou zemi ceskou a zaspivat si
spolecne nase krasne narodni pis
ne jenz jsou nyni tarn zakazany.
Doufam vsak, ze slova p. Martin
ka nasla sve prave misto a kazdy
KUPUJBME DOBYTEK!
Oznamujeme vsem farmerum v
Clarkson a okoli. ze venujeme se
nyni zivnosti se zivym dobytkein.
Kupujeme veskerv hovezi dobv
tek za nejvyi tr2nj cenu a zaru
cujeme kazdemu uplne uspokoje
ni kdo s nami jednati bude. Mate-
j ngjaky (i0Dy1
j mli0stvi na pro
tek v jakemkoliv
dej, oznamte nam
to bud 'to osobne aneb telefonujte
na cislo 133. 18tf
Krofta Bros., Clarkson, Nebr.
"NIClTEL"
skrkavek u prasat
velmi snadno vydela pekcou
sumu penez a ziska si mno
ho pfatel mezi sousedy, kte
fi pestuji prasata. Skrkav
ky jsou tim nej vetsim hubi
telem prasat. 'Nicitel' jest jb
if a jednoduchy lek, velmi
snadny k upotfebeni a pfinese
Vam vzdy dobry vydelek. Ce
na pfipraveneho leku jest $1.
C Retail and Manufacturing
"If Si's mada 6y Bob' H cexus Me Job'
Piste cesky aneb anglicky
DODGE, NEBRASKA
UeRIcrT
DAN
Grade Percheronsky hfebec.
Opravnen pro vefejnou sluzbu
statnim registracnim vj'borem.
Dan jest percheronsky hfebec,
barvy zelenate. Vazi 18001b . Bu
de stati v teto sezone 1917: V
pondeli u Ed. Cady, 2y2 mlie se
verne od "Wells; v utery, ve stfe
farme majiteie; v sobotu u jos.
Kueerv, 2 mile se verne a
1 vy
chodne od Clarkson, Neb.
Podminky: $12.00 za hfibe 7
dm stare. Kdyby kobyla byla pro
dana aneb odvedena z okresu, po
platek za hfibe jest splatny ihned.
Dobra pozornost bude venovana,
ale v padu jakehokoliv nestesti
neni majitel hfebce za nic zodpo
vedny. (17-3m)
Fr. J. Novotny, maj.
! Clarkson, Nebr. R. I.
GQaanBiniiacgg
b b s a a d cs
rwT.imar,i.,iii.ni...'Mi-CT-nrmn
nana
a
B3
Povsechna slabost.
Zlenivelost jater, nezazivnost, vlekla zacpa a nestrav
nost velice seslabuji nemocneho. Abyste napravili
tyto nepofadky a tak zamezili jejich dalsi vyvin a posi
lili celou soustavu, berte
Severuv Zivofni balsam
(Severa's Balsam ol Lile)
Povsechny silitel.
Gena 75 centu.
Ghcete-li diikazu o jeho ucinnosti, .ctete nasledujici dopis:
UB
E3
BB
BB
BB
QQ
B
"Chci Vam podukovati za Severuv Zivotni balsdm. Byla jsem
stizcua zaludcni chorobou, jsouc velmi scslablou a bez cbuti I: j:
dlu. Po uzivani jedne lahvo Severova Zivotmho b:il3amu tyto pfi
znaky zmizely. Prosim, abyste to uverejnili v casopisecb, aby i jini
z toho cerpali, kdo podobne trpi."
Pi. PagaCova z Moquab, Wis.
Zadejto Scverovy Leky vSude v lekarnach. Vamjte se v5ak napodobenin.
Kdyby vaS lekarnik nemel Severovy leky, aneb je necht 21 pro vis objednati, objed
ejte si je sami primo od
BB
BO
BB
BB
W. F. SEVERA
Dr- K - H. Breuer
Specialista na zenske ncmoce,
a operacnl prfpady.
Dr. Mil. J. Breuer
Specialista na vysetrovani a le
ceni tezkych vnitrnfch nemoci.
I
Pokoj 2! 6 v Security Mutual budove
12ta a O nlice
Lincoln, t: Nebr.
Piste nam neb pfijed'te.
W. B. SadiSek,
Cesky pravnik
abondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Building
FANK HAM PL,
registrovany
OPTIK
statu Nebraska.
Tsem vzdy pfipraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
co nalezi. Navstivte nine v mem
Jatniekem obchodu
v MoweSSs, - Nebraska
I Bopisujte do tohoto listu. Uci
, nime jej tim zabavnejsim.
11
i BHMiniBBBB
r
Fsruissoiii
Nynejsi doba jest vazna.
Prasatum a telaturn jde vyborne k
duhu, kdyz s ejim dava teple sbfrane mle
ko. Rostou a tioustnou. Teple sbirane
mleko si nemuzete opatfiti kdyz n em ate
na vasf farme odstredivku na smetanu. Vy-,
body krmeni dobytka zaplati odstredivku
jiz prvni rok. A to jest zvlaste pravda, kou-pite-Ii
odstredivku, ktera jest trvanlivoiij
dobre smetanu sbfra jako jest odstredfvka
R E A T
Tato odstfedivka ma vsechny vlastnosti
jez cini odstredivku dobrou. Ma balanco
vany konec, samocinne kreni Iuzko, ocelo
ve osy, brozo.ve nastrcky, spiralni gir, niz
kou dodavku, cili pfitok, vysoky odtok pro
sbirane mleko a otevreny zdravotni spodek
bez nehoz zadny separator neuspokoji.
Frijd7te si jej prohlednouti.
Vam ku sluzbam,
Bukacek
Olarksovs,
DQQDGEIBH
OQB1BOB
BB
BB
BB
BB
CO., Cedar Rapids, Iowa
Or. J. W.
CESKt LEKAft
Praksi svou obmeznje vyhradnfi na
nem.)cnici a prostfeiiky laboratore k
rozpozudnf a lecenf nemocf vnitrnfch
a operaCntch. Ordinuje dopoledne
v nemocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v uradovne 5. 405 No 24. Str.
SO OMAHA, NEBR.
DR. i. J. WARTA,
cesky specialista v nemocech
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, :: NEBRASKA.
Dr.O.P.Schnetzky j
Iekar a operator j
Uradovna v budoye First Nat. Baalta
Zkusena oietfovatelka vzdy pri nee.
SCHUYLER, NEBRASKA
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
r
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
E S T E R N
a Zrust
Nebraska
fT7ii,Nil.iiiiiiiii'MMiimiiini-,!Mnnii-iivim.i