Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 12, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
Apmdu
THE WEST
ozu
Rocnik-Volume IV.
CLARKSON, NEBRASKA, v utery, dne 12. cervna (June) 1917
EttJHLEPj:
nEnianian
Ludv
ovc
kone
cislo-Number 47.
nas
i
v CLARKSON
v patek, 15. cervna vesslohra 88 zpevy, "Ziala svatba m fare"
v sodocu, id. cervna mm mane cicera piiiRii
99 as
Ceny mist: 50c a 75c: ditky 25e
acatek v 8:15 vecer
CLARKSON
Zahajeni ceske skoly v Clarkson.
Vcera rano, v pondeli, po kratsi
lobe opet rozhoupal se zvon nad
zdejsi skolu, tentokrate zvestovav
zvuenou a Hbeznou ozvenou zaha
jeni nasi ceske skoly, kteraz potr
va po dobu pouze jednoho mesi
je. Jsme veliee povdecni vsem
ceskym rodicum ktefi vyzvy upo
slechli a ditky v tak hojnem poc
tu do skoly nasi posilaji. Zakfi
cita pfes padesat, tak ze mistnost
ve ktere se vyucuje jest temef
prave takovy clovek kdyby nie
nedal lepe by udelal. Tvrdit neco
podobneho jest aboslutni posetli
vost a hanebni vyplod. Od doby
zahajeni nasi sbirky. kazdomesic
ne zasilame vybrane penize kraj
ske odbocee C'es. Nar. Sdruzeni v
Omaze. Tato vzdy take jednou
mesicne pfinese vefejny vykaz s
nvedenim celkoveho seznamu pfi
spivatelii. ktefi za ten mesic pfi
speli, tak ze se to musi shodovat s
vykazem nasim. Krajska. odbocka
zasle penize Ustfedne a ta zaeho
va se take podobne. Kdo jiz zaku
sil nejake vefejne sbirky. ten vi
Jiz jej zenou!
pfeplnena. Fcitelem jest p. Jos
Kucera, ktery jiste se vynasnazi co jest to za pernou praei a jiste
sec sily jeho vvstaci bv ditkampias nel)iide podeznvoti z nejaiv
vstepoval do upfimnyeh jieh sr
deeek lasku k narodu eeskeinu
neehf buji lahodne v torn malem
srdecku krasne ty pisne ceske.
Jsme pfesvedeeni. ze jednokazde
ditko zaehova si je .ve vecne his
ce. Vykonny vybor. v jehoz ru-
nedustojnosti. Podobne jednani
jest jednou z pfiein proc se eo
mozno nejviee stranime verejnyeh
sbirek a easiokrate k vuli nekolika
"nepfcdpojateiV trpi velnii
sleehetna vec. Ten kteiy pro io
brou vec neiviee vvkona. ?kHdi
kou spoSiva sprava skoly. zi'ula : obycejne nevdek. Zel ze tako-
nas bycliom pozadali jeste vseeh
V!ny rodice, ktefi ditky sve si n-e-iji
do skoly posilati a dosud tak
neucinili by bledeli je jiste posla
ti nejdele do konce tohoto tydne
jezto nebude mozno pfijmouti je: "setfili jej od tech krvelacnyrh
,veh lidi nalezame v tak vtvh:C
dobe jako ,iest tato kdy byehom
ypojenymi silami mohli dociiiti
tak krasnelio skutku jakym by
bvlo osvob'teni narovla ceskeho
pozdeji do zapocatych tfid. Dfile
zitost ceske skoly jest samozfej
na, zvlaste v dnesni dobe kdy Ce
si poprve za tfi sta let probouzi
se z dlouheho spanku a hledime
Tzfic velmi radostne dobe, kterou
ocekavame touzebne ze nastane
po skonceni valky. Nad kvetu
nadhernou, z nichz proudi vime
sladka, my tazeme se, "Proc by
nemelo se Cechum dostati svobo
dy a to svobody vecne a trva
le?'? Kdo nam to zodpovi?' Ceska
skola ze vseho nam nejjasneji po
sviti na cestu.
tvrann a katu. IMame tak vhodnou
pfilezitost strhnouti oirovy ktere
narod naspoutajipotak dlouha le
ta a praei tu nam nasi vlastni bra
tfi stezuji. Kdo nam tedy "neve
fi", ten at' nam nic nedava, a ten
kterv nam da tobo pfesvedcime,
ze jednani nase jest poctive a ze
vzdy fidime se slovy nezapomenu
telneho naseho Havlicka : :
"Vyhrozujte si mne
pfislibujte si nine
poroucejte si nine
pfece radcem nebudu!
Moje barva cervena a bila,
lieslo moje: poctivost a sila!"
Te prospech Ces. Nar. Sdruieni.
Dalsimi pfispivateli jsou :
Jos. F. Makovsky, Clarkson. .$2.00
pi. Marie Tomes. Clarkson 5.00
Dob. spolek "Martha' " 10.00
Fr Dobes, Clarkson, 10.00
Celkem $27.00
S minule oznamenimi darci,
sbirka eini $189.10. Z tohoto ob
nosu vyplatili jsme dne 3ho cerv
na t. r. p. Emil Foldovi obnos
$40.00. Penize tyto odeslal p. Fol
da C'es. Nar Sdruzeni v Milligan
jako povinny poplatek za propiij
ceni obrazku z milliganske slav
nosti. Zbyva v nasich rukou cel
kem $149.10. Obnos tento ulozen
jest ve zdejsieh bankach a na po-
Proc to zvoneni!
Mnohy mest'an byl zajiste uve
den do rozpaku, proc as bylo to-
ilik zvoneni vcera vecer o devate
hodine vecerni. Zvoneni to delo
se na pozadani vhidniho poklad
nika p. McAdoo-a, kterv urcil tak
po cele zemi z pfiein vlastenec
lsvch Oznamovano tim, jest, ze
chyli se ku ukonceni prvni velke
$2,000,000,000,000 vsilecne puj
cky, lepe zvane piijcky svobody.
Bondy vydany budou jiz pfisti
patek, proto zvoniti se bude jeste
dnes, zitra a ve ctvrtek. Vcera u
defeno bylo ctyfikrate, dnes bude
tfikrate, zitra dvakrate, a ve ctvr-
4.1, ,1 r i x; i.. j;. -
zadani muze se jedenkazdy 0rlK f UIloli- u UUV. ,10"1IU
dobre nasi vuli p'fesvedcit. Ban-cerni P vsccnn.v tri any uvedeno
kovni knizky a uctr s nejvetsi
ochotu kazdemu pfedlozime. Jsou
lide ruzni. duvefivi a neduvefivi.
,Tem neduvefivym pravymi aby
niceho nedavali zdaliz si mj'sli, ze
nekdo bude miti body za ony pe
nize ktere daji ve prospecli osvo
bozeni zemi ceske Yelice nemile
dotkla senaspoznamka 4 'take jed
noho daree" ktery snad dal "na
to dollar." Kdovi pry jake
"machle" se deji s temi penezi
ktere pro sdruzeni vybereme. 'A
bude v pohyb na tisice a tisice
zvonu po celych Spojenycb Sta
tech. Jest to jakasi pocta, a. vera
pekna. Prozivaine dobu valecnou
kterou zapisujeme si do duse roz
licnymi zpusoby.
Revmaticke bolesti odstraneny.
"Uzival jsem Chamberlain's Li
niment proti bolestem v prsou a
tupnosti v raraene, zpusobene rev
matismem, a tesi mne, ze mohu fi
ci. ze mi bylo vzdy pomozeno,"
pise pain S. S. Finchova z Bata
via, N. J.
Bronstrup in San Francisco Chronicle.
Dobrovolnici z Clarkson se stale
hlaseji.
V sobotu odejel odtud do Oma
hy Frank Kubes, ktery pracoval
)o nejaky cas na farme Ant. lu
zicky, kdez pfal se dati dobro
volne odvesti k vojsku. Jakeho
vsak dostalo se mu sklami'mi
kdyz pfisel na odvodni stanici a
tarn jej odvodni ufednici odmitli,
jezto pry nema. druheho ob
canskeho listu. Ovsem, sklamani
to bylo pro krajana naseho veru
pfekvapujici, neb dosud o podob
nem nafizeni nebylo slechu. Nafi
zeni toto veslo v platnost "pry"
minuleho tydne, avsak dosud do
vefejnosti pokud nam jest znamo.
nebylo mnoho vydanoa co bylo
o torn zminujeme se na jinem mis
te. Jako verni Cecho-americane,
odsuzujeme nafizeni toto za ab
solutne nemistne a nechapeme
za jakych pfiein mohlo vejiti v
platnost. Zalezitost vysetfuje ve
vladnich kruzich Ceske Narodni
Sdruzeni a jsme pfesvedeeni ze
pfijde tomu na pravy "kloub".
Cesi za neiinavnoua upfimnou ol)e
tavost jsou cinem timto zahanbe
ny Pokud se nas tyce. pokladame
to za akt nejakeho zradce, ktery
dovedl obratnyin zpusobeni se o
prosazeni postarati. Ocekavame
vsak brzkou napravu. v tomto o
bledu. Kdyz j)rvne dovedeli jsme
se o tomto nafizeni. ocekavali
jsme to, ze i Kubese stihne podob
ny osud. Stalo se tak, a tyz na
vratil se v nedeli vecer zpet do
Clarkson liudeme vsak pfece
ale miti o jednoho dobi'ovolnika
vice a sice Win. Karla, ktery hodla
odjeti zitra rano do Omahy a
vstoupiti do sluzeb vojenske ka
pely. William v zalezitosti teto
meskal jiz dvakrate v Omaze,
kdez njisten byl ze mileradi slu
zeb jeho pfijmou. Jest vybornym
trombonistou a tudiz jsme jisti.
ze dobude si se svym umenim eel
mho mista Nejlepsi nase pram
doprovazi jej a ac nebude bojo
vati se zbrani v nice, bude pfeee
za)asiti s pokusenim by eo mozno
nejviee zpfijemnil trndnou dobu
na krvavem bojisti tern ktefi
do rukv sevfeli zbraii.
Oznarraeni umrti a dikuvzdani!
Timto oznamujmp vsem pfatelum a znamym, ze nas milo
vany syn a bratr,
Petr Hanus Benes
nestastnou nahodou utonul dne 4. cervna, roku 1917 ve stari
39 roku. Drain' nas syn a bratr se narodil dne 22. imora 1878
v Zernovicich, okres Prachaticky. kraj Pisecky, v Ceehach a do
Ameriky pfijel v roce 1895. Pohfeb jeho konal se ve stfedu,
6. cervna 1917 z Chranm Peine Sv. Jana Nep. v Howells na ces.
katol. hfbitov. za velkehc- ucastenstvi phitel a znamych.
V teto pro nas smutne dobe povazujeme se byti povimii vzdati
srdecne diky tern ktefi jej z vody dostali: Tip. C. L. Zakovi za
vykonani iohfebnicii obfadu a za jeho dojemnou fee; pevec
keiuu sboru za krasny zpev; IIoAvellske kapele za tklivou hud
bu ; fir me Baumert & Bojrner za spriivne vypraveni pohfbu.
Tez pani Fr Bazarove za vypomoc v dome v den pohfbu, vsem
dareum vencu a kytic. a vsem tern ktefi se pohfbu sucastnili
a k posieilnimu odpocinku jej doprovodili.
Jeste jednou diky vsem.
Tomas a Katefina Benesovi, rodice.
M. J. Banes a manzelka, J. F. skarka a manzelka
a vseclvy ostatni pfatele.
Dano v Howells. Nebr.. due S. cervna 1917
SNiasiira clenaruml
Za )ficinou neslychane drahoty
vseho v tiskafskem odboru. jsme
miceni podrobiti se nemile teto
situaci a zastaviti dalsi zasilani
naseho easoj)isu vsem tern ktefi
(lluhuji jakoz i tern kterym pfed
platne vyprselo pocatkem mesice
eervna Jedine ryclile zaslani
pfedplatneho zajisti nepferusenou j
dodavku. Prozivi'ime jednu z nej
liorsich dob jaka vubee muze ces
ke vydavatelstvo v Americe po
stihnouti, a proto uchylujeme se
tomuto utocisti v nadeji, ze kaz
dy nas mily odberatel se svym
)fednlatnym pfispecha ihned
a nam tim ncinalo vypomuze. Za
stavena cisla nebudou moci bvti
nahrazeny, protoz jeduejte rycli
le. Vydavatelstvo.
Kdo se nedal registrovati muze
tak dosud ucinit bez trestu.
Marsal Crowder pravi, ze loso-
vani. cili tah jmen tech. ktefiz ma
ji jiti na vojnu provede se asi za
deset dni Do te doby bude k to
mu aspon vse pohotove. Po loso
vani zacnou osvobozovaci komise
svou praei. totiz rozhodovati o
kazdem jednotlivem pfipade, ma
i byti osvobozen neb ne. Tyz ge
neral poukazuje. ze die paragra
fu 40 jest cas k registraci jeste
)rodlouzen. Kdo se jeste neregis
troval, muze tak jeste uciniti,
chce-li se vylmouti trestu zakona.
Pravidla, die nichz se ma fiditi
osvobozeni od vojenske povinnosti
budou asi pfituzena, protoze pfi
lis veliky pocet mladych mnzu. k
valce registrovanych si zada byti
osvobozen od vojenske sluzby.
Pfedbezna. prohlika ukazuje. ze
takofka dve tfetiny (60 procent)
si eini n;iroky na osvobozeni. V
nejvetsim poctu pfipadu se ta za
dost opira o zvlaste pfibuzne, Dru
hou nejvetsi pficinou jest zamest
nyni zemedelske. Vladni ufady
pfichazeji k nahledu. ze zavislost
pfibuznych se udava za pficinu
easto bez pfieiny. Proto nepo
chybne kazdy pfipad se bude vy
setfovat zvlast a osvobozeni se po
volani zivitele do vojenske sluzby
by vrhlo zavisle pfibuzne na sta
rost statu. Dale se poukazuje, ze
farnuifi jsou na omylu. kdyz se
domnivaji, ze jejich povolani je
k osvobozeni opraviiuje. I tady
budou rozhodovati jen okolnosti
v kazdem jednotlivem pfipade.
I v nasem okoli nutno davati po-
zor po nepratelskych skudnicich.
Ze vseeh stran dochazeji zpra
vy, ze nepfatelske skudnici tropi
velke skody a to jak se jim to da
irovesti. Neni tomu davno co jsme'
sdelili, ze byvalemu zdejsimu o
sadniku ) Fr. Jirousovi vyhofel
v Creighton mlyn. Pficina uklada
se zhafstvi. Nyni dochazi zprava,
ze i ve Wilber shofel velkv mlvn
ceske firmy Zvonecka a Aksanii
ta. Skoda odhaduje se na $50,000
a muze pry byti jeste vetsi. Take
znacne velke zasoby mouky a obi
li padly za obet pozaru. Az dopo
sud pficina ohne nebyla zjistena,
ale jp mozne. ze jednii se o pfipad
zhafstvi. nebot' lide videli pfed
A'ymknutim pozaru ujizdeti au-
tomobil prudce od mlyna. Je te
dy mozne, ze take jedna. se o cin
nepfatel Spojenych. Pozar byl sice
dosti zahy spozorovan. pro nedo
statek vody nebylo vsak mozno
I zachrannou praei uspesne podnik
t nout Bylo to asi stejne jako kdyz
u nas v Clarkson pfed casern sho
fel mlyn. Wilberske mlyny, ktere
jiz jednou byly pozarem poskoze
ny, byly pfed 13 roky nove zbu
dovany a veskrze.moderne zafize
ny. Ochrana obilnich poli je take
jednou z nejdulezitejsieh povin
nosti zeme. Pole ta musi byti chra-
jnena pfed olmem, nebot' nekolik
j darebjiku, placenych nenieckou
vladou, mohlo hy natropiti velmi
muoho skod. Na Kube nielo Ne
mecko v pbinu zniciti pole s cu
krovou tftinou. tak aby zasoba
cukru pro vyvoz spojeneum byla
co mozna nejviee zmenseua. Obil
ni pole pfede znemi jsou obzvbi
ste vystavena utokunu a )roto
kazdy, kdo v psenicnieh statech
nedovede se ted' uspokojive legi
timovati a potlouk;! se po polich
a okolo nich. mel by byti streen
tarn, kde by byl neskodnym. Radu
tuto davame pfedcasne, proto
hled'te se zafiditi. jezto da se
v nasem okoli snadno spusobiti ta
ke velkych skod aniz byehom se
toho nadali.
Clarkson, dne 12. cervna.
Psenice S2.75
Korna $1.55
Oves 58
Praata $14.60
Maslo 30
Vejce 27
Kuf aka 25c libra