Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, June 05, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zApadu
ECHO OF
THE WEST
Rocmk-Volume IV.
CLARKSON, NEBRASKA, v utery, dne 5. cervna (June) 1917.
Cislo-Number 4L
OZVSlNA
Ludvikovci konedng u
v BODGE
vHQWELLS
W A B ffffllW v
Ceny mist: 50c a
CLARKSON
Nase oslava 30ho kvetna.
Byla upfiranou, nadsenou, pfi
niz vyznacen byl v patriotiri nil
lade beh udalosti odpovidajiei do
t Tam '61 jakoz i dnesni dobe ve
ktere bojujeme za stejna prava
M..-ktrfi otc'nve ras nnlnzili sva
- . " j " T ' 1 - y i rr 1
' zivuiy. ueiosni nase osiava zjao
beni hrobu. vyznacovala se inno
hefn mensi ucasti obecenstva, nez
li jak tomu byva ustalenym oby
cejem. Uspech slavnosti ohrozen
byl vazne destivym poeasim, ktere
jakoby tajilo v sobe vsecky ne
pfijemnosti podzimu. Az skorem
do sameko poledne byl vykonny
vybor ve vahach co cinit, zdaz o
slavu odloziti aneb vykonati pro
gram v sini bez navstevy hfbito
va. Rozhodl se posleze pro po
sledni a proto obstarana byla o
perni sin Z. C. B. J. kdez oslava
nase byla pronesena a city proje
veny. Zacatek ustanoven byl na
pul druhou bodinu odpoledni a
kdyz blizilo se k ustanovemu
casu, shromazdeni se poealo scha
zeti v dosti cislnem poctu by
vzpomnelo svych zesnulych s ob
vyklou pietou. Kapela Kroftova
vysla pfed sin a pod baldachj-nem
tezkych inracen a zaslenym neb em
zahrala nekolik narodnich byraen
Kdyz prostorna sin byla jiz sko
rem zaplnena oznamil pfedseda
hrbitovniho spolku, p. Jos. M.
Mundil, zahajeni programu a ne
kolika dobfe padnymislovy citoval
dnesni perilni dobu. Zahajujici
slova jeho byla prvni inspiritou
pritomnym. Pfedstaven byl slav
nostni fecnik, Rev. B. A. Fillipi,
ktery pro svou popularitu na je
visti a vlidnym a vlastenckym po
cinanim mezi nami byl privitan
hlucn;yni applaudem. Ve sve kras
ne feci, jez protkana byla skrz
na skrz citem ryzeho vlastenee
tvi, podal mnoho duvodu proc
slavime den ten. Vzpomnel tech
statecnych reku, ktefi v tezkych
dobach, kdyz se zdalo, ze severni
staty Unie budou zdolany odboj
nymi Jizany a v poctu do te doby
neslychanem vstupovali do zle
tisnene armady Severu, aby pod
hvezdnatym praporem bojovali a
"nmirali za prava, svobodu a ce
listvost Unie. Vyliciv dale pricinu
desneho krveproliti jez vztahuje
se nyni na celou vychodni zeme
touli kdo ktere byly i nase mi
nimilovne staty zatazeny. Ba, vel
mi dobfe obarvil tu militaristic
kou a pf isernou obludu a spravne
v pondeli, 11. cervna
v utery, 12. cervna
ve
ve
v
ji odsoudil. l?ee p. Fillipiho xy
volala mezi shromazdenim lilubo
ky dojem a vryla se hluboko do
kazdeho upfimneho srdce v nemz
ukryta bude na dobu dlouhou.
Nasledoval zpev peveckeho sboru,
jenz svymi melodickymi tony pfi
mo opojil shromazdeni v libe sn3r
ukolebavky a srdce jednokazdeho
sevfeno bylo uzkosti jako by jej
sviraly mohutne okovy. Dlouho
znely pfekrasne zvuky ty v utro
bach nasich. Libezna hudba na
rodni hymny, coz bylo nasleduji
cim cislem, vmisila se do okamzi
ku toho a jiz unaseno bylo srdce
nase na perutich praveho patrio
tisum. Nedovedly jsme vzdorovati
a proto dobrovolne podvolili jsme
se krasnemu tomu pocitu. Tesilo
nas ze srdce nase dosud pro svuj
narod tak verne bije. Cislem bu
doucim byla anglicka fee, opet
Rev B. A. Fillipiho, kterou do
vedl utuziti cit tech ktefi prvni
jeho fee nebyli snad pochopili.
Program ukoncen byl zpevem a
hudbou, nacez oznameno bylo, ze
dale proveden bude zabavny pro
gram ve prospech Ceskeho Na
rodniho Sdruzeni o kterem po
drobneji se zminujeme na ji
nem miste. Vzdor tomu ze nebyla
mozna cesta na hfbitov, pfec za-
nechala oslava tato nam blahe
upominky, ze vykonali jsme neco
co bylo nam ulozeno za povinnost,
nejen ze jsme uctili pamatku na
sich osvoboditelii, nybrz take
vzpomneli jsme tech nadsenych
nasich junaku, ktefi na bojistieh
evropskych cedi svou bohatyrskou
krev za prava ktera. vybojovali
jsmb si krvy a ktera nyni jsou
nam upirana. Vime dobfe, ze pfa-
ni nasemu bude vyhoveno, pfijde
doba, kdy pfi pohledu na hvezd
natou vlajku budeme hrdi na to,
ze pod ni bojovali nasi hosi za pra
va americke a ze krev jejich byla
prolita i za svobodu ujafmenych
narodu, na miste prvnim naroda
ceskeho, kterj"- nyni snazi se setfa-
sti ze sebe jho ktere pouta jej k
spukfele monarchii habsburske,
ktera. dnes jiz naleza se na po-
kraji rozkladu. Zapadl nam o
pet jeden VjVznamny den do mofe
vecnosti a vroucim pfanim nasim
jest by pfisti navrat jeho byl
osvetleci jitfenkou svobody. 0,
kez by se tak stalo co nejdfive,tot'
pranim nasim vernym.
Jgp3 Velky yyber v ruznych bar-
vach naleznete vzdy v me lekar-
ne. . H. Koza.
stfedu, 13. cervna
ctvrtek, 14. cervna
patek, 15. cervna
sobotu, 16.
75c; ditky 25c. Zacatek v 8:15 vecer
Ve prospech Ces. Nar. Sdruzeni.
Slunce i mesic by musely potra
titi setlo kdyby se nemelo nect
zdafiti co si vezmou zdejsi Cesi
za svuj likol. Yefte, ze si toto vy
kladame tak a dimienku k tomu
nam dodava vzdy to ze kdykoli
v Qarkson neco ces.keho pofatia
rae, vzdy dojde .tbivlJieho
elm, 'lukazem muze slouziti
ctvrtecni program jenz pofadan
l)yl ve prospech Ces. Xiir. Sdruze
ni v operni sini a sice po ukoii
ceni oslavy zdobeni hrobfi. Cislne
byl program chudickym, ale to co
bylo, kazdemu se A-elmi libilo.
Rev. Fillipi poukazal v kratsi fe
ci na to co jiz sdruzeni vykonalo a
co jeste vykona kdvz nebudou
nam klacky pod nohy hazeny a
to jeste temi kterym vlastne po
torn nic neni co my koname. A
take mel uplnou pravdu. Z feci
jeho dychalo to co jedine muze
promluviti verny syn Ceehie. jIi
mo nekolika cisel zpevd a hudby,
ukazovany byly pohyblive obraz
ky z milliganske slavnosti z kte
rez vj'tezeno bylo pro sdruzeni
pros $1000.00. Vzdor tomu ze cas
tym ukazovanim byly obrazky
znacng poskozeny, pfece . jen se
kazdemu libily a byly zase jenom
dukazem toho co dobra vule do
kaze. Po vycerpani programu u
cinena byla libovolna sbirka a
musime pfiznati ze ta nas nemalo
pfekvapila neocekavali jsme ze
bude tak velkou. Vynesla pfes
$140.00. Nesbiralo se "na talif"
jak obycejne se deje pfi podob
nych schiizich nybrz byla kazde
mu ponechana dobra vule, "Kdo
dices pfispeti pfihlas se sam."
Lid nas je uvedomely, pochopil
pernou a unavnou tu praci kterou
nasinei vzali si za iikol vykonati,
a vysel vstfic s pomocnou rukou
a jsme pfesvedceni toho, ze jeste
kazdy pfispeje. Uvadime seznam
pf ispivatelu :
$15.00 pfispevek Jos, M. jIun
dil. $10.00 SI. Zdefika Sinkulova.
$5.25 Jan Markytan.
$5.00 Jos. F. Jirovec, J. M.
Zrust, Albin Fajman, Emil Petr,
A. J. Karel, Anna a Anton Dnsat
kovi, pi. S. G. Allenova. Jifi Ha
nel, Frank Humlicek, Anton No
vak, Jos. Janda. F. J. iMiller.
$3.00 Josef Mundil, ml., pani
Emil Tomsova, Rudolf Hobza, Jan
Janda.
$2.50 Justina Urbanova.
$2.00 Alois F Tomes, W. W.
Luxa, John Chleboun, Josef Co-I
-
cervna
Schuze Cerveneho Kfize.
Zdejsi odbor Cerveneho kfize
odbyvati bude schuzi ve ctvrtek
odpoledne dne 7ho cervna v mist
nostv jizne od Foldove banky se
nalezajici. Zacatek ve 2 hodiny.
tJeast co nejvetsi jest zadouci jez
to pedlozen' budou k diskusi
diJfeijj.te otazky.
Nove usneseni v cinnosti.
Vcera vecer veslo v platnost
mezi zdejsimi obchodniky nove
usneseni zavirati obehody kazde
ho vecera ponekud raneji V pon
deli, ve stfedu a v patek zavira
se v 6 :30 vecer. V utery, ve ctvr
tek a v sobotu v 9 :30 vecer. Za
pamatujte si tohoto usneseni aby
nedostalo se vam nemileho pfe
kvapeni kdyz byste pfijeli pozde.
Dalsi dobrovolnik.
Tentokrate bodrym dobrovol
nikem z Clarkson jest Bohumil
Hamernik, kterv odejel vcera do
Omahy za iicelem dati se odvesti
do fad naseho vojska. I on upo
slechl hlas naroda, ktery vola o
statecni hosi by postavili se po
bok spojencii bujujicieh za prava
a svobodu a pomoci zkratit ono
strasne utrpeni. Pod praporem a
merickymi s nasimi hosi razit si
budou statecne cestu k vitezstvi,
ktere nesmi nas minouti sic veta
po nas vsech.
dinar, B. A. Filipi, J. M. Buka
cek, Filip Suchy, Frank Chle
boun. Vaclav Hand, Katefina
chleboun, Jos. Novotny, F. J.
Hobza.
$1.00 Frank Hejtmanek, Fr.
Bos, John -Kopietz, Lud. Luxa
(Howells), Fred Colsch. Josef
Nebola, st., pL Jos. Nebolova St.,
si. Anna Jirovec, si. Bozena J-Ta-jek,
Jos. Pavel. Frank Janousek,
Adolf Teply, si. Marie Bukacek,
Josef Sup. Adolf Vraspir, Wra.
Krbel, John F Schaffer, Vaclav
Brdicko, pi. Mrstikova st., pi. W.
W. Luxova. prof. P. LaAV
rence, pi. Jan Chlebounova.
.50 Josef Svanda. Vaclav Wa
covsky, pi. Leo. Prokopova (O
maha), pi F. B. Schultzova. pi.
Jos. Jindrova St., pi. Anna Klin
ska, Frank Bukacek, pi. John
Mastny, Henry Knapp.
.35 Bohumil Kucera.
.25 Frank Sodomka, August
Vsetecka, pi. Hamsova, pi. Iarie
Souskova, pi. Jifi Hanelova, pi.
Frank Sindelafova.
Sbirka uhrnnem cini $148.50.
"ZJata svatba na fare"
"Prazske svadlenky"
- "Zebravy student
- opereta
"Sirotek Lowoodsky
opereta "Marie dcera pluku
"Pujcka Svobody" v Clarkson.
Obe zdejsi banky snazi se roz
prodati co mozno nejvetsi pocet
piijcek a jak se nam sdeluje jiz
slusny pocet byl jieh prodan. K
pouceni teeh, kdoz pfali by si pe
nize sve vloziti do bondu "Liber
ty Loan", valecne to pujeky Spo
jenych Statu, za nez ruci cela ze
me se svymi zdroji, slouziz, ze jsou
dva druhy techto bondu. Tak zv.
"Bearer Bonds" vydany budou
ve v'si $50, $100, $500 a $1000.
Tyto bondy, jez ucineny splatitel
nymi dorucitelovi maji pfipojene
urokove kupoiiy, kterez drziiel
potfebuje jen odstfilmouti v dobe
spatky uroku a nechat si je vy
meniti v kterekoliv bance jako
notu pokladny Spojenyeh Statu.
Registrovane bondy budou dale
vydany. jez budou registrovany
jako kapital i roky, ve vysi $100.
$500. $1,000, $5,000, $10,000,
$50,000 a $100,000. Ceky na obnos
iiroku budou zasihiny postou pul
roene drzitelum registrovanych
bondu. Prvni vydani bondu "Li
berty Loan" v sume dvou billio
nii dollaru ionese datran 15. cerv
na 1917 a budou vydany na dobu
tficeti roku, jestlize vlada nebude
reservovati pravo vyplatiti je za
patact roku pozdeji po onom da
tum. Bondy nesou urok 3 a pill
proeenta rocne a uroky se plati
pulrocne 15. prosince a 15. cerv
na. Aplikacni blankety pro kou
pi bondu mohou se dostati od
pokladnika departmentu, kazde
sjiolkove reservni banky. kazde
Narodni, Statni anebo privatni
banky. kazde expresni ufadovny
anebo postovni stanice ve Spoj.
Stateeh. Kazda banka nebo post
mistr pomuze zadateli pfi vyplne
ni formulaf a poradi, jakym zpu
sobem ma. si bond vyzdvihnouti.
Koupe bondu jest nejen bezpec
nym ulozenim penez, ale zarovefi
vlasteneckou povinnosti.
Vyrocni skolni schuze pfisti
pondeli.
Pamatujte ze vyrocni schuze v
tomto distriktu pfipada letos na
pfisti pondeli. 11. cervna. Schuze
odbyvati se bude ve skolni mist
nosti. Pfitomnost kazdeho pfislus
nika jest zadouci.
Vylet do Jonasoveho haje.
Pfisti nedeli vecer dne 10. cerv
na, bude uspofadan velky vyet do
Jonasoveho haje. Jirovcova kape
la bude ucinkovti. Kazdy jest
zvan.
nas!
99
Lucifer
99
99
99
ceska skola!
Vsem ceskym rodicum v Clark
son a okoli, ktefi si pfeji posilati
svoje ditky ve star! od 9 let vyse,
do ceske skoly, nechtf se pfihlasi
k zapisu u Jana Markytana aneb
u Jos. Krahulfka co nejdfive.
Vyucovani zapocne prvni pondeli
v cervnu a vjrucovati se bude pa
dobu jednoho mesice. Dalsi po.
drobnosti na zadost kohckoliv po-.
daji uf ednici.
Za Patronat Ceske skoly v
Clarkson, Neb.
Jos. Krahulik, Jan Markytan,
pfedseda. tajemnik.
SOKOLKY POZOR!
Sbor Sokolek v Clarkson odby
vati bude schuzi v patek vecer,
dne S. cervna ve spolkove mistno
sti. Zadiime pfitomnost kazde
elenkyne.
Frantiska Srb, pfedsedkyne.
Emma zak, tajemnice.
Dnes den registracni.
Dnes v utery po cele americke
zemi a i ve vsech pfilusnich zemi
kona se nucena registraee odvodu.
Registrovati se musi kazdy mla
dik ve stafi od 21 do 31 roku bez
jakehokoliv rozdilu. V Clarkson
ukazali se nasi mladici velmi dus
tojne. jezto kazd' jeden spechal
do registracni mistnosti s pravou.
americkou energii vykonati svou
povinnost Do doby uzavirani fo
rem, registrovanieh jest jiz sko
rem jedno sto. Odhoduje se, ze
vsech registrovanieh v zemi bu
de na 10,000,000 ze kterych bude
vybrana armada asi o tfictvrte
millionu.
Trzni zpravy,
Clarkson, Neb., 5. cervna 1917
Psenice $2.55
Kukufice $1.45
Oves 55c
Prasata $14.80
Maslo 30c
Vejce 30c
Dalsi vydani obrazku na
sich dobrovolniku.
Na mnohostrannou zadost
rozhodli jsme sevydati obraz
ky dobrovolniku z Clarkson
v druhem vydani a tyto pro
diivany budou pouze po 10c
jeden exemplar bylo vydani
spoil castecne bjrlo vydani
hrazeno. Lepsi upominku na
nase hosi nemuzeme miti jako
kdyz mozno nam pohlednou
ti do jieh oei alespoii na o
brazku. Zasoba jest obmeze
nh, proto jsme tou radou kaz
demu kdo by si jeden pfai
by se hlasil co mozno nejdfi
ve aby se na meho take do-stalo.
m