Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 29, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Jakost latky
jest stale vydrzovana
ft-a PI CoIr
S-ifi-!fi-y-ifi-ffi-S-ifi-S-S-!fi ifi-ifi-if5-ifi-ffi-S-ffi-!fi-ifi-ifi-ifi-ffi-tfi-ifi
I
I
Hi
i
in
I
Hi
I
I
I
m
i
i
i
i
tfi
i
i
Hi
i
I
Yok. X
InnMc j 09oinr ; V Rxtra Jirs rcxktt
! Riu vrio BoJr
a zarucene
trvale barvyl
Z kazdeho stanoviska, tato kosile s jakosti latky stale vydrzovane, jest ta nejlepsi v
trhu. Toto jest dokazano tim jak tato kosile vyhlizi po nekolika vyprani. Vsechny veliko
sti nyni 70c, v kratkosti bude stati $1.00. Kupte si zasobu nyni a usetfite penize.
F. Adamek & Co.
THE STORE OF QUALITY CLARKSON, NEBRASKA
w
a-iB-!B-!B ifi-tfi-B-ffi-!fi a a-a-ifi-tfi-i-tfi-tfi-tfi -tfi-tfi-a-ifi-ifi-tfi-tfi
CLARKSON
Neopomente, ze zitra po vycer
pani programu na hfbitove bude brovolnika z Clarkson. Tentokra-' pfiriiou organisaei, jak velky po-
se oaoyvan zauaviiy jcus.ua i view- te pojal dobrg stranky dobrovol-
Dal se odvesti Nase podpurne spolky.
Neni skorem tydne abycliom ne- j V pfitomne dob? jest nejdule
zaznamenali odjezd nejakeho do- zitejsi otazkou pro kazdou pod-
teneckv Droeram v ouerni sini
ve prospech 6es. Nar. Sdruieni.
Kazdy jest zvan.
Do Montany.
Robert Novotny odejel v nede
li rano do statu Montany, kdez
vyhlednuty ma pozemek, kteryz
hodla zakoupiti a trvale se tarn u
saditi. Y Montane pochodi kazdy
dobfe, proto tusime ze i Roberto
vi zdarne se tarn povede.
Na leceni do lazni.
Pani Frank J. Novotna odejela
neho odvodu Jos. Vans a proto v
v patek rano odejel do Omaby by
podrobil se dalsnn podrobnostem
cet jejiho clenstva bude nucen na-
stoupiti vojenskou povinnost. K
registraci due 5. cervna se jiste
musi pfihlasiti obrovske mnozstvi
Zaznaraenavame kazdy dobrovol-': elenu bratrskycli jednot nasich
jinonarodnicli, coz ovsem nezna
mena, ze vsiclini budou odvedeni.
Jest odliadovano, ze bude celkem
repristrovjino kol seel mi miliomi
vame, ze nedenkazdy dourovoiniK muzu v stari od zi. a 61. roku a
z Clarkson iest Ceebem a Cesi jak hnozno Dredpokldati. ze velke
ny takovyto skutek za nejTssi
moznou obet, kterou muzeme v
tento eas potreby poskytnouti.
S vetsi ieste radosti zaznamena-
znanio. z AeorasKv aai veiKe pro
cento dobrovolniku. Polmuta doba
dnesni vyzaduje velikyeli obeti a
v pondeli v pruvodu sveho man-j obeti ony nejsou u porovnani am
zela do excelsior springs. iuo..
kdez doufa nalezti xilevy od sveho
revmatickebo nedubu. Pfejeme pi.
Novotne by nalezla kyzene iile
vy. Ve zminenem miste dosud na
chazi se pi. F. W. Nohova. jejiz
stiznost se o mnobo zlepsila.
gs" Pani f armefi !
Neopomente. ze stale mam ve
skladu bojnost riiznych strojo
xych oleju. Tez prodaviim jro
narch Dip." Ceny moje jsou mir
ne. F. C. Koci, Clarkson, Neb.
Vyrocni skolni schuze.
Vyrocni skolni schuze v tomto
distriktu pripadne lotos na ion
deli due 11. cervna. Odbyvati se
bude v mistnostech zdejsi vyissi
skoly. Mimo jineho zvoleni budou
tez tfi clenv do skolni radv. Kaz
dy neebt' se do schuze teto dosta
vi. Vylet.
John J. Dudyeha zahaji letcsni
vyletni sezonu v sobtou dne 0.
cervna v rozkosnem haji na jeho
farme jizne od Clarkson se nale
zajici. Tanciti se bude na zeela no
ve podlaze pri hudbe Kroftove
kapely.
Zpet do Chicaga.
Karel Johannes navratil se
pfedminuleho tydne z Chicaga a
ve stfedu m. t. za.se odejel tarn
zpet. jezto obilrzel tarn pry vy
nosne zamestnani. Meskal zde za
pricinou urovnani ruznych zale
zitosti. Pfi ceinz bude p. Johannes
zamestnan nepodarilo se nam vy
setfiti. 'J3 Velky vyber v ruznych bar
vacb naleznete vzdy v me lekar-
E. H. Koza.
ne.
SSp3 Nejlepsi (1larksonska monka
za .$3.2:1 pytlik. Fred Colsch.
Navratili se se sjezdu.
TV. F. Adamek a Rev. B. A. Fil
lip! navratili se v patek vecer z
Omaliy, kdez sucastnili se jako
delegati odtud konservativniho
kongressu, jenz se tarn odbyval
xiinuleho tydne. A'yslani byli zdej
sim obehodnim sdruzenim, Jak sc
dovidame, dostalo se jim tain sir
siho pouceni v konservovani a za-c-hovani
potravin a v nekolika du
lezitych bodech svou poradou byli
elmi prospesnyml. Nase mestecko
nalezlo v nich eficentni zastupci.
Skorem sklesnul. A. M. Hun
sucker, Bogue Clutto, IIiss pise :
"Trpel jsem revmatismem, ledvi
noVym a meehyfovym neduhem,
take zavrati a to tak vazue ze
mnobdy brozilo mi telesne skles
nuti. Foleyho ledvinove pilulky
vse napravily." Nepracujici led
viny davaji vystrahu castymi
bolestmi v zadech, bolavymi sva
y, bteklymi klouby, a unavou ce
leho tela, (m) E. IE. Koza.
procento jich nalezi k ne.iakemu
spolku, Z techto sedmi milionu bu
de vybrana armada asi o pul neb
Iri ctvrte milionu muzu, takze a-
stvm dilem toho. co vseehno uci- si neden z dvaciti resristrovanveli
niti museli jiz cesti lide ve sta- bude odveden, ale i takovii cisli
ryeh vlastecb a ani tisicim dilem co bude miti velky ucinek na vse
utrpeni tech kteri poeitili iider ehny podpurne spolky, ani na
zelezne peste Nemecka. Nepfici- sich nevyjimaje. Jest sice prav-nime-li
se zahy, bude i s nami tak dou. ze je dosud velke mnozstvi
jako s lidem za mofem. Bedlive mladych muzu. kteri k zadne ind
take bdeme vsude, abycliom ne- purne jednote nem'dezi, ale ti pfe
popustili jistym zivlmn, ktere se ce jen tvori niensi procento a moz
snazi skoditi vsude tarn, kde osla- no s l)eziecim fici.. ze ohromna
bona by mohla byti zivntni sila vetsina ceskycli mladych muzu se
Spojenych Statu. Poz. : Kdyz hlasi k nektere podpurne jedno
iiz byla vyse uvedena zpravy na- te. ne-li nasi, jiste k nektere ji
psana. dovidame se. ze via da sluz- jionarodni. Spolky, ktere maji
by P- Valise neprijmula a tento vetsinu svych clenu na venkove.
navratil se zjict do Clarkson. Pri- nebudou tak postizony. an farma
cina pricita se slabym ocim. At' ri budou do velke miry osvoboze
jiz nebyly sluzby p. Valise pfij- ni od odvodu a spolky v mestech
muty irojevil alespoii dol)ry svuj die toho dodaji nejvice vjinu. Jest
umysl " tudiz vaznou otazkou. jaky vliv
Revmaticke bolesti odstraneny. bude miti nuceny odvod na pod
T'zival jsem Chamberlain's Li- mvne Jojiiot- Jak vicekrate sde
niment proti bolestem v prsou a loMO; n nkto111T VC, SY-Vch ??"
tupnosti v ramene, zpusobene rev- n?VJ,f'.h fbuiek. die nehoz nemuze
matismem, a tesi nine, ze molm fi- vt mkdo povazovaii za clena. po
ci. ze mi bvlo vzdy pomozeno," kn!11se ";llezfl f1"!;
pise pani S. S. Finchova z Bata-1 takoyy clanek nebude niste
via "NJ T ' "'iic Ji u iuii'ii a iiuivicrc jt'iuiui
' ' ' jiz ucinilv v torn siiumui prohlase-
Zavirani obchodu v Clarkson. inezi 'llimiz ; z T5. ,L- iak
Pocinaje dnem 4. cervna t. r. -jsme mxm? sdelili. Vsiehni
budou obchody v Clarkson zavira- yoym y.fistanou nadfde pravopl.nt
ny nasledovne: V utery. ve ctvr- nvmi env pokml budou piniti
tek a v sobotu v 9 :30 vecer; v pon- vgeehnv ostatni zavazkv k jedno
deli, ve stfedu a v patek v 6:30 te- fi jinvmi slow, dokud budou
voccr Laskave si tohoto zapa- j piatiti sve poplatky. Pri takovem
matujte. j opatreni by ovsem nemohl mit nu-
SP Nejlej)si (Marksonska mouka ceny odvod skodlivy vliv na pod
za $3.25 pytlik. Fred Colsch. ptiruo organisace. vyjma toho. ze
Vysledek bazaru. I by cinnost byla v jiekterych lo-
Bazar. ienz poi-adal zdeisi do-'zich. hulech a taborech v znacne
brocinny spolek "Martha'' minu
le soboty v dolejsich mistnostech
operni sine vydaril se vzdor ne
priznivemu pocasi velmi zdarile.
Financni uspech byl uspokojujici
clenstva, ktere drive neuznalo za
prospesne k ni pfistoupiti a te
prv kdyz jdou na vojnu by si za
jistili umrtni podporu. Rozhodnu
ti totojest velmi dulezite a nepo
chybujeme. ze i jine jednoty musi
bozodklalnc pojednavati o teto
m'iziio otazce.
Velka pfisnost.
A by vcrejiiost byla sjiravena o
torn, ze zakon o povinnem odvo
du. jak vejde v )latnost nezna
mcna vyjimky die nejakc "ro
tekce pro dotyene osoby. naopak
ze takova protekco jest nemozna
a pfisne se potresta a ze bude
jiste brzy odkryta. za tim ucelem
uverejfiuje generalni marsal na
sleduiici upozorneni: Vseehno bu
de ucineno. aby zarucena byla
spravedlnost pri zapisech odvod
nich. Zakon tento nedovoluje iired
nikovi. ktery ho provadi. nejake
libovfde ani pri apisu samem ani
nozdeji pfi cineni vyjimek. Kaz
dy muz povinneho veku musi se
dati zanesti a neucineni toho bu
de znamenati pro neho trest i
pro cleny rady zapisove, kdyby se
nkazalo, ze k tomu naponulhali.
Mimo to rada zapisova nebude
radon pro vyneti. pouze snad v
pfipadeeli. kde dotyeny by zadal
bvti umisten ve sluzbe spolkove,
statni. po pfipade v mistnim ufa
de. ovsem i jeho zapis musi byti
vykonan. Jinak povinnosti vojen
ske lezi v moci vyssicb ufadu. Za
kon stanovi trest vezeni pro jeho
lfestoupeni a nemozno rtest chti
ti zmeniti v pokutu. Zakon zaru
cuje nemoznost protekce anebo u
uiknuti povinnosti.
Platime nejvyssi ceny za o
bili vsebo drubu. Dovezte vase o
bili nam a pfesvedcite se ze na
3e ceny vas uspokoji.
Nye Schneider Fowler Co.
Clarkson, Neb.
Zvolen pfedsedou.
Jest nam podati potesujici zpra
vu. ?e vazeny zdejsi banker p.
Fuiil Folda zvolen byl za pfedse
du bankovniho sdrueni v tomto
clrrfkn a sice ve sjezd.i jez oclby
val so minuleho tydne v f'VJmii
bus. Pan Folda tesi se v odboru
finanemm velke vaznosti a zhle
dem na jeho bohate zkusenosti
doufaiiH ze misto ono bude co nej
lejte zaplneno. Jak se tez dovida
me. sjezdu sucastiill se velky pocct
ceskveh bankefu.
Vsem krajanum raezi 21 30 lety
veku.
Ceske Xarodni Sdruzeni vyzy
va vsecky krajany rozene v ces
kveh zemich. v Cechach. na Mora
ve neb ve Shzsku. aby vyplnily
rubriku c. 5. v dotaznicich vojen
keho censu takto:
"Where were you born ?
Town State Nation
Praha Bohemia Bohemian
neho: Brno Moravia Bohemian
nebo : Tesin Eilesia Bohemian
Nikdo nechf nezapisuji pod
nation "Austria." Zadame vsecky
ctenafe tohoto listu, aby na to
vsecky krajany povinne vojenske
ho censu upozornili !
a pobavt'iii nanejvyse mile.
Frank Wolf ineskal od soboty
do pondeli v Omaze, kdez mel ob
chodni fizem.
Registrafi pro Clarkson.
Registrafi )fi nucenem vojen
skem zapisu v Clarkson budou J.
D. AVolf a F.B.Schultz. Registrace
odbyvati se bude v mistnosti mest
ske radnice a sice od 7 hod. rano
do 9 vecer. Dalsi pojednani o co
le veci )odavame na jinem miste.
Jest dulezito pi'o kazdeho regis
tranta by zalezitost onu dobfe si
prostudoval a promyslil. tak aby
mohl otazky boz delsiho prolah
nuTi zodpovediti.
Neduh na dobro zmizel. Knudt
Leo. Wannaska. rinn., jnse : "Po
mnoho roku moje dcora stizena
byla chronickym kaslem. Nic ji
nepomohlo az kdj'z jsme zkusili
Foleyho Honey and Tar a ten ji
zjednal ulevu. V nekolika dnech
stiznost ji opustila a nikdy vice
se jiz nenavratila:" Neobsahuje
zadnyeb opiovycb pf isad : jest
spolehlivym a jistym lekem; dit
ky jej maji radi. E. II Koza.
mife ochromona docasnou ztratou
mladych a cinnych clenu. Jinak
by to spolkum nomelo pfinosti
zadny ul)ytek clenstva, neb voji
num a jejich nejblizsim pfibuz
nym muselo by jiste zalezeti na
torn, aby nepozbyli sveho clenstvi.
ktere musi v dobe valecne uzna
vati za dvojnasob vyhodne. HJav
ni a nojjial(''ivejs otazkou pro
kazdou podpurnou organisaci bu
de. jak velika bude jeji umrtnost,
az se amoricka armada odebefe
na evropske bojiste. coz je ko-not-ne
vec pouliyeh dohadu, neb
nikdo nemuze dosud tusiti, jak
volki'i armada bude posh'ma do
Evropy a jak dlouho valka potr
va. Prozatimne nelze jineho. nez
doufati. zo amoricke bratrske
jednoty nebudou tezce valkou io
stizony a jejich rozkvet nebude
nijak zadrzen. Jinou otazkou jest,
niohou-li spolky pfijimati nyni
cleny vojonskeho stafi, ktofi v
kratke dobe budou nob asnon mo-
hou byti odvedeni. Zap. T'os. Bra
trskji Jodnota pfijala jiz v torn
smeru rozhodnuti. die nehoz ne
mohou byti o)r'ivneni k umi'tni
podpofe clenove. ktofi by toprv
nyni pfistoupili a bud' dobrovol
ne neb nucenym odvodem vstou
pili do armady Jednota ehce se
tim chniniti pfed pfirustkem
Proc zadame vsecky krajany.
aby za zjklonu cenu nevpisovali
do )fihlasovacieh archu jmeno
Austria? Jest pfirozeno. ze poza
davek samostatnosti stavime take
na faktu. ze Cesi zvolivse si krale
z rodu Habsburskeho nevzdali
so prav samostatnosti koruny ze
mi ceskyeh. tody Coch. Moravy
a Slezska. Prohlasenim zahranic
niho vyboi'ti ceskeho i 1916 vzdal
so narod jakehokoliv spolecen
stvi s habsburskou dynastii a s
Rakouskem a rozhodl so dosa
hnouti uplne samostanosti mimo
Rakousko a proti nemu.
Neuznavame habsurske dynas
tie. neuznavame ani novoho cisa
fe karla. jenz ani neslozil povinne
pfisahy kriilovske a neni proto
ani apravnen vh'mouti nad ces
ky mi zememi.
Rakousko nad to neni narodem
nation ani ve smyslu poli
tickom. je pouhou vladou. jiz ode-
")feli jsme od sameho zahajeni
valky poslusnost. i
Krajan, ktery A-ypise do pfi
hlasovaciho archu. ze so narodil'
v Rakousku neb patfi k narodu
"rakouskemu" poskozujo ceskou 1
vec a poskozujo take sebe v pfi-;
pade, ze roztrzka Sj)ojenych Sta-!
In by skoncila valkou. (
Proto vsiehni kra jane ve veku !
od 21. do 30 let rozeni v zemich j
ceskyeh jsou snazne zadani. aby!
loto nalehave zadosti urcite who-;
veli.
Jos. Vlach Mieskal v nedt!! v
Dodire kdez sucastnil so slavnosti
dobeni hrobu.
Prodej a koupi po-
zemku, mestskych lo
tu a majetku. Pujcky
na farmy a pojjistky
obstaravaji spravne a
rychle Mundil a Faltys
v Clarkson, Neb.
Dmske hedvine zivutky,
Minuly tyden jsme obdrzeli novou zasobu zenskyck
China-Georget Crepe a Crepe-De-Chine zivutku (Waists)
Jsou pekne upravene die nejnovejsilio vzorc.
Ceny jsou od $2.50 do $4.90. . .
Detske klobouky.
Nemate-ii jeste klobouk pro vase male devcata
tak muzeme vim s nim poslouziti. Male klobouky v ce
ne od 50c vyse a pro velke devcata od $1.50 vyse.
Slamnene klobouky.
Slamnene klobouky jsou ulevou a pohodlim pro
horke letni obdobi. Dovolujeme si vam pfipomenouti
ze mame slusny vyber slamnenych klobouku na ruce,
proto vam ve vasem pohodli muzeme vypomoci.
Chleboun Bros.
Clarkson,
Nebraska.
Ohlasujte v tomto liste.
Neni kava jako kava!
O jakosti nasi kavy neni tfeba rozepisovati se, neb ta dnes
nechybi ani v jedne domacnosti. Hospodynky zajiste vi, kde
maji dobrou kavu objednati, a poslou si pro nasi znamenitou
2lc
SPECIALITA
2lc
coz jest etna velmi mirna. Pfi porovnani jakosti s jinymi pfed
ci vsechny druhy, za ktere jinde platite o 10 az 15e vice na lb.
Presvedcte se!! Kdo nasi kavu dosud nezkusil. neebt do
pise si o pul-libern vzorek kavy, caje a cikorie. ktery zasle
m uplne ZDAE.MA vyplaceny az do domu. Dalsi druhy kavy
23 a '26 eentu. Jsme jedini importefi ceske Fikove cikorie od
C. Buva a Syn. Kofeni cele i mlete stale na sklade. Zasil
ky na?e balime tak, aby na svem aroma niceho nepozbyly.
Jsou tez lacinejsi druhy kavy v trhu, ktere my ale nedrzime
a zadnemu neodporucivjeme, neb lacine zbozi obycejne pfijde
draho. Objedn'ivy laskave fkPte na vam davno znamy
Prvni cesky velkoobchod kavou v Americe,
JAVA COFFEE MILLS,
E. J. Petru, majitel.
1706-08 So. Racine Ave. Chicago, 111.
O poctivosti naseho zavodu presvedcte se u First National
v (Jkicagu.
P0L0B0TKV
za snizenou cenul
Mame velkou za
sobu muzskych, zen
skych a detskych po
lobotek, ktere proda
vame za velmi nizkou
cenu k porovnani ny
nejsf cene vsech os
tatnich strevicu.
Pfijdte se na ne
podivati drive nez bu
dou rozprodane.
Tez mame velkou
zasobu bflych platen-
nych strevicu a polobotek, ktere jsou
nynejsf jaro velmi oblibene. Mame je
pro kazdeho clena vasi rodiny. Jsou
to nejlevnejsi strevice v trhu.
Moore a Hobza
CLARKSON,
NEBRASKA