Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 29, 1917, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "nmm
U1U
i i
Poutavy roman z nasich dnu
A div divouei! Ysemohouei
Juno zalekla se rozvztekleneho
sveho Jupietra a vyrvavsi se mu.
priskocila k divce a ukazala prs
tem na dvefe.
"Zustane, jak jsem rozhodla!"
vyjekla ustrasene, ""neiimzeme
pro vas uciniti pranic. Bud'te
r.drava a jdete s panemboheni
Manzel ji popadl za ramena a
mrstil ji do koutu. Divka, sledo
vavsi cely vyjev pohledem pohr
davym, pousniala se zlomyslne a
pronesla :
"Y takoveto uvitani jsem veru
nedoufala, jen co jest pravda!
Dekuji nmohokrate za vsecku las
kavost, prave mi prokazanou, ale
s vami, muj velice a naprosto cizi
a nepribuzny pane fediteli, hod
lam prece jen promluviti jeste
slovicko, kalialia!"
A snuch jeji ozval se rozpusti
le, zpupne a vitezne.
"Jeste neeo?" opacil Dorini,
.vyvaliv uzasem oei, "nuze, co mi
chcete fici?"
"Neprisla jsem s prazdnyma
rukania," odsekla navstevnice,
"nmj otec odevzdal nine listiny,
ktere jasne dokazuji, ze mam de
dicke naroky na jeho otcovsky a
matefsky podil.
Nebylo by mne na mysl pfislo.
abyeh naroky tyto platiiovala. ale
po tomto roztomilem uvitani nez
"byva mne ovsem, nez odevzdati
zalezitost chytremu advokatovi a
zatopiti pofadne laskavemu panu
stryekovi a b'lahosklonne pant fe
te. Yedeli jsme, ze dedictvi po me
"babicce a dedovi paei se okrouhle
na stotisie lir. Kdo je shrabnul,
ua torn nezalezi, ale protoze mimo
vas, kavalirsky pane stryeku, z
pribuzcnstva nikdo jiz nezije, zod
povite se mne u soudu, kam se
podel vlastne podil meho olce. re
spektive muj !
PHpravte se tedy. abyste mel
zahy obnos i s urokem pekne po
hromade. nebof nafidim svenm
pravnimu zastupci ibned, a by pro
ti vain bezohledne zakrocil a k
jnym narokiim mne dopomolil."
Ohromeni. ktere nyni uehvati
lo ctihodnou dvojici manzelskou.
bylo proti drive jsimu dvojmisob
ne. Pani Sabina se vypjala jako
Ivleopatfina jehla. tak hrotnaie
do delky i strnulosti.
A pan reditel statni vezniee
protahnul do nekoneena vrasei
tou tvaf, ze ktere vseeka krev
zmizela.
Jak pak by nezmizela?
Melt' dobry tento muz, pokud
se tykalo dedictvi otcovskeho. po
nekud zle svedomi. Drulidy bylo
inu soudem prikazano. ab' ve pro
spech bratra sveho ulozil padesat.
tisic, lir, pokud by bratr ten oo
vazovan byl za zmizeleho. Byl u
stanoven spravcem toho obnosu
a mel urok k uroku prirazeti a
uctovati.
Do te doby vzrostla jistina
vskutku na vice nez devadewit ti
sic ale dobry pan Dorini kapi
tal nikdy a nikde neulozil a liro
ku nepfipocitaval. Zcela proste
vpustil obnos pro bratra ureeny
do sve pokladny
Jako hryznuti jedovatelio hada
do naheho lytka znel mu vyrok
oroi
Zhotoven die pfepisu, zanechaneho
inniirirvmi Ktarvmi mnicny. o:eu-
il se
podivuhodne uspeSnym proti
zaludecnim kfecim a zacpc,
boleni v krku. zaduse. bole
n hlavy, nechuti k jfdlu, na
Chlazeni hlavy. atd. atd.
Vvraben u tt-ze spolecno-
Sti, jez vyrabi proslavcny
Pain Expeller", stare
spolehlive mazanl.
Prozlravy 61ovek choya
stale po ruce lahev ka'i
deho z oboti. 25c. a 50c.
Te vSech lekarnach, neb u
F.Ad. Richter&Co.
74 80 Washington St.,
lev York.
t
a dcera
Musolinova
5
Napsal J. Sokolovsky !
1 i
divci, ze bude nueen jistinou t on
to hnouti a soudum dokazati, kte
rak hospodaril !
"Abvste si nemvslel. ze vas
chei odvesti klamnymi pohruz
kami,' pokracovalo devce s pla
nouei tvafi. ''tedy vam ukazi ne
ktere listiny, ktere mi otec ode
vzdal druhe jsem z opatrnosti
nechala u advokata a die nich
so pfesvedeite, ze jsou me naroky
zcela opravneny."
A vynadri kozeny vacek. roze
vfela jej a soucasne ustoupila o
patrne ke dverim-. Pak nkazala
dve ci tfi listiny feditelovi a ry
chle je uschovala.
Pani Sabina rozlitila se na no
vo, ale tentokr.it zdrzel jeji vy
bucli pan manzel velmi opatrne.
Popadl ji zkratka za hrdlo, zavle
kl ji za stul a mrstil ji na pohov
ku. "Zaskrim te jako stene, opo-vazis-li
se' sipel. "jedna se o
zachranu statisic lir.'
Na to se vratil k divce a zvolal
pfivetive :
"Teprv nyni jsem pfesvedcen,
ze jste vskutku moil neteri. Pro
sim. pfijmete kfeslo skoro se
domnivam, ze jsem vam dosnd ne
nabidli misto u stolu. A pak po
lio ve si a popfejte mne minutu ca
su. abych se dohovoril se svou clio
ti." "Prosim, prosfm," smalo se
devee. pozorujte kazde jelio hnuti
a kladouc pravici na stelmo ku
kapse. Byl tarn revolver pro
vsecky pfipady.
'"Te-li pravda. mila Sabino'
odsekaval reditel tvrde a vyznam-
ne. ''odebefeme se do salonku, ?
bychom se poradili, hehehe, a vy.
mile dite, nemejte za zle mhm.
jsouc Americankou, zajiste uzna
te, hehehe. ze vuei cizincum nutno
, vystupovati zdrzenlive. ' '
""Zajiste!" odpovedela divk--i.
'"Pozoruji sania, ze jste meli do te
chvile za to, ze hovorite s nejakou
podvodnici ale kdyb'ysio mohl,
drahy stryeku. nahlednouti do
meho srdee, divil byste se a byl
byste mne vital mnohem srdeene
ji. Pani tete se nedivim jest
mne cizi jako ja ji. "
A rychle pfitiskla kajiesnik k
ocim, a by zastfela potutelny po
smesek. "Jen se tedy posad'te. TTelen
ko,' hovoril Dorini chlacholive,
"a poskytnete mi pet minnt easu.
IMila Sabino! )rosim tg vstup
se miiou do salonku Chci s tebou
promluviti."
Posledni slova znela tak usee
ne, ze vyzabla jeho polovice po
slusne vstala, neodvazujie se na
mitek. Ale k navstevnici letei z
jejiho oka znieuji blesk. na ktery
divka odpovidala posinesnou )o
klonou. Sabina molila pri torn vyleteti z
kuze a roto vyklonzla ze dveri
rychleji. nez se toho jeji pan man
zel nadal.
Ale v salonku se Dorini neza
stavil. nybrz vedl svou zenu az do
loznice, kde byli uplne sami a kde
jim nikdo naslouchati nemohl.
"A ted' poslys!" sijiel fiditel.
"svym vztekem okazis vsecko
'"Mle!" okrikla ho zufive, "co
ti tresti v mozku? Jakou smesuou
komedii hrajes? Nabidnes cizimu
deveeti kreslo. zves ji. a by usedla
myslis snad. ze ji v dome str
pim, lakovou zebraeku. tulaeku,
koketu prodejnou "
"Predevsim te zadam, abys dr
zela jazyk za zuby. Dosud jsem ti"
nechal vladafiti a mleel jsem. ale
led toho main zrovna dost!" ri
oel orini, "'jiro tvou povzteklenost
ozebraciti se nedam. Kdybys mela
rozumu jen tolik, co ho ma vy
schla stenice, pochopila bys ihned,
proc jsem natahnul jemnejsi stru
ny." ""Mj'is snad chut vyklopiti de
vadesat a nekolik tisic lir do jeji
zasterky, he?"
"Ani do zasterky. ani vyklo
piti, ani devadesat tisic, ale ty
mas die vseho podobnon ehout
ku." "la ?" zasla signora.
""Ano. ty! Svou neetnou 11a
mou zenes ji k soudu, stara draei
ce hloupa."
"lyslis. ze bys byl nucen pla
titi. kdyby zalovala?"
"Cheeheche! Tento proces by
se rozhodnul v muj neprospeeh
nejdele za sest nedel, kdyby mela
holka jen ponekud slusneho advo
kata. Kdoz vi. nebyl-li bych mi-
!cf-n krome zaplaceni kapitalu, u-
roku a utrat posaditi se jeste na
nekolik nedeli do ehhidku.
Proto ti U'avim, ze ucinis nej
lepe. nechas-li holku na pokoji.
Spise se ji zalichot a vyzvidej
pak se ji budeme moci sn;'ize zba
viti." "Ne a ne!" vybuchla Sabina.
"nebyla bych pak ani velitelkou
ve svem dome. Nestrpim nikoho
vedle sebe znas mne dobfe."
"Necin se smesnou! Holka ne
cini zadnych naroku. Proc by si u
nas hrala na velitelku? Nesmim ji
pustiti se zfetele a az bude upo
kojena a lichocenim ukolebana,
dovedu jiz nebezpecnou tuto de
dicku oclkliditi "
A skoeiv nahle ke dverim, roze
vfel je prudce. aby se pfesvede.il,
naslouchfi-li kdo. Nespatfil vsak
nikoho.
aje sam povahu padousskou.
bal se ustavicne, ze jest obklopen
lotrovinou, pred niz chtel utajiti
sva bidacka tajemstvi.
"Ty's prece vzdy ehytfejsi a
obratnejsi nez ja. Sabinko mila,"
pokracoval. k zene se vrativ, "ale.
vidis. v teto zalezitosti mela bys
se riditi die mne.
Tato mlada Amerieanka jest
nam svrchovane nebezpena. Sta
la by nas hruzii penez, kdy by
chom ji nevyhoveli a neprijali ji
liod strechu jako svou milou i e
ter." Sabina se stale tvafila, jakoby
pe napila inkoustu a zluei.
"T'kolebejme ji v ezpeenost a
jistotu. povolime ji zda'.iliv1 ve
vsem a az nadejde vhodna chvile.
seberme ji pod zaminkou nejakou
listiny. Xebude-li treba, tedy zad
na nasilnosti. nebof jsem neprite
lem vseho kriku. ale jemne a tise
postupujme.
A az budeme miti listiny. pak
je vhodime do plamenu a lolku
vystehujeme na silnici. aneho
mhm to se ostatne jiz nalezr.e.
eo a jak. Bud" ji dokazeme pod
vod, anebo se ji zbavime jinak, a
by zadny kohout po ni nezakokr
hal." A Dorini mnul si spokojene i'u-
ce, jakoby se mu jiz vsecek jeho
zamer vydaril.
Vyzabla jeho polovice, dosud se
tfesoue vztekem. mlcela a premi
tala Mhourala io oeku na sv'lio
ehote. neduverujic mu. Patrne :o
dle ostatniho vzteku lomcovala je
jim nitrem take zarlivost.
Tejirv za drahnou chvili se o
zvala :
"Doznavam, ze tentokrat mln
vis moudre, Tim proc by take
nekdy slepe kufe nezavadilo o ne
jake zimko ?'
"Tak je to. Sabinko mila. h civ
ile. " prizvukoval reditel. "a po
'ifdobna vec bavi mne vzdy veli
ee. Proto tedy prijmeme Ameri
canku pod svuj krov, nikoli vsak
na dloulio. Budeme pracovati ry
chle, abychom ji nahazeli pisku
do oei."
"Ano. Xejdele ctyfi nedele ji
strpim Za tu dobu dbej. abys se
listin zmocnil a pak beda ji!
Dam ji vyhoditi z domu, anebo
kdoz vi. co se jeste stane?
Xemluvine zatim o torn."
"Tak. tak, zenusko, hehehe!
Ty's prece jen chytra a rozum
na "
Dorini vztahoval po ni touzeb
ne ruku. ale Sabina ji prudce od
razila. "Xech toho!"' rozkrikla se.
")reee vis, ze nemam Ar lasce ta
kove doternosti."
"ITehehe! Pujdu tedy k devee
ti a feknu. ze se mi podarilo pfe
mluviti tebe, abys potlacila svuj
predsudek proti ni "
"Xac pak, hlupaku? Nechf
jen uveri, ze ve nine nalezla dru-
2 a d e j t e
ouJLT&cntlm,
EAGLE
BRAND
CONDENSED
MILK
THE O R I G I INI A I
Po sedesat let uspesna potrava nemluv
nat. Dopiste si pro. radu jak krmiti nem
luvnata. BORDEN'S CONDENSED MILK CO.
New York. OUZ.
hor. matku. pak nabude k nam du-
Vt'l'V. "
'"Dobra! Jdi tedy a promluv s
ni! Prijdu ihned za tebou."
Sabina vracela se rychle do ii
delny. Sotva se za ni dvefe zavfe
h' vyjasnila se tvaf feditelova.
"Tchuchu! Podarilo so! Deva
desat tisic zustane mi v kapse a
he'ka holka k tomu ! Oh ! Prokla
te hezkou jest tato Amerieanka
a az ji budu miti v dnipech, ani
dY'bel ji nepomuze. Vynutim si
jiz projevy jeji neznosti jaky
pak div? Mam zenu jako bidlo a
tarn ta ma vsecko, nac se ?loveku
srdee smeje. Takova svezi kustka
oho ! Ta nepujde na silnici. Sa
bino, nepujde. Spise potahnes ty
sama na smetiste, kam jiz davno
nalezis."
Kdyby byl a signora Sabina tu
sila. cim se zamestnavala cerna
duse jejiho manzela, nebyla by a
si tak sladce spulila vyzable sve
rty, kdyz k mlade navstevnici se
vracela.
Chvatala k ni, A-ztahovala po ni
svou name a sveholila libezne:
"Rozmile dite! XTemohu jinak.
nez tisickrat v:'is prositi za odpus
teni. ITled'te! Jsem velice nedu
vefivou, neboi jsem byla jiz velmi
casto zklamana.
Pochybovala jsem vskutku. zt
byste byla dceiou meho ubohelio
svaka, ale noliled v listiny mne o
torn pfesvedcil. A znacny podil
vin.y dluzno pfidati na vrub me
ho muze teprv nyni rozhovofil
se o svem bratrovi a vylieoval
nine svou i jeho mladost. Pohnul
mne az k slzam."
A vskutku take signora Dori
niova zacala cediti krokodyli slzy.
"Ale ipjd'te. pojd'te jiz na me
srdee. rozmila eh eh He
lena vam fikaji, coz? Oh! Ma mi
hi Ilelenko ! X'esmite se v nas zkla -mati.
Xedopustim. aby se k vam
Jorini zachoval tvrde.
V dome tomto naleznete bez
peeny a )fijemny utulek. tento
dum stane se vasi otcinou. Jsme
bezdetni. nebof bohu se nelibilo.
aby nas ditkem obdafil.
Budete tudiz vy sama nasi je
dinou milou deeruskou a prosim
vas, ITeleno. abyste nas za to take
ponekud milovala a mela k nam
duveru. "
Znovu rozpjala hubenou svou
name a libezne se usmivala. pri
eemz vyhlizela jako ukazovatel
rfiznych cest na kfizovatce.
Ale navstevnice nepospichala
nikterak do tohoto naruci roztou
zeneho a zvolna ustupovala od
stolu ke dverim.
" Dralui teticko." pravila pri
torn, tesi mne ohromne, ze jste
sve smysleni ponekud zmenila. a
le od chladneho uvitani k duvefe
a lasee jest pfece jen ponekud v
leky krok a nedivte se tudiz, ze se
ostycham. Ostatne vam dokazi
ATelmi zahy. ze jste se ve mne kla
mala." 'Chcete tedy byti nasi dcerou?"
"Chtela bych."
"Tedy jiz jste nasi dcerou a vi
tam vas jako takovou."
"A ja pfijimam. XTaroky me
jsou velmi skromny. TTmim ziti v
obmezovani. Staci nine komurka
k pfespani. Pradla a satstva mam
s dostatek a take mne zbylo neeo
PI ANA
a
Samohracf
piana.
penez pro me potfeby. Zahaleti
rovnez se mi nechce a myslim, ze
"set rite na mne sluzbu za sluzku,
nrotoze jsem jmiei zvykla a ne
it ini se ji. "
"Oh! Dobre ty dite!" zadekla
movala pani Sabina sladce. "'dou
f Am. ze jsem se sezniimila s tebou
ve sfastne hodine. Budu jiste ze
hnati dnesnimu dni, ktery mne te
pri vedl."
"Doufam rovnez ale
kde je pan strycek?" tazala se
divka. "proc nepfiehazi?"
"Zde jest." odpovedela Sabi
na. ukazujic na prah salonu, je
hoz dvefe se prave rozeviraly
dobry strycek stal tarn vskutku.
usmivaje se a mhouraje po buj
nem poprsi mlade Americanky.
"Oh! Vzpominal casto sveho
zmizeleho bratra a niluvil nadse
ne o jeo dcefi," dokladala Sabi
na. "Ma dcerusko dralui!" skuhral
velitel statni trestnice. rozpinaje
name, do ktere se devce na stras
ny iidiv pani tety ihned vrhlo.
"Stryeku!" volalo srdecne, tak
ze Sabina vztekem sezloutla.
"Pozehnan budiz tvuj vstup do
meho domu, draha dcerusko!"
fecnil Dorini s pathosem, tiskna
divkn k sobe a mrkaje prudce o
eima, nebo mu v tele hrala kazda
zilka, "podivej se, Sabino, kterak
se to dite tfese. Bude mitno po
pfati mu oddechu, aby se z doj
rau vzpamatovalo."
"Ano. Pojd'te, milacku! Dove
du vas do svetnicky." lisa'a se
pani teta pokrytecky "a az si od
pocinete. vrafte se se sem k vece
fi. Bud'te jako doma, neostychej
te se v nicem. Mejte za to, ze jste
u svych rodieu."
Svetnicka, do ktere babizna
divku vedla, byla vskutku jen ko
murkou o jedinem lizkem okenku,
smefujicim na nadvofi trestnice.
Dokud mela Doriniov.i dve sluz
ku', pfespavaly tarn obe, nyni me
la sluzka jedina komurku jeste
niensi zrovna za kuchyni, kam se
pan reditel nemohl nepozorovane
dostati a vie pani Sabine ne
slo. "Zustavim vas o samote. mile
dite." sveholila Sabina. libajic
netef na cele. "doufam, ze bude
te za pill hodiny pfipravena k ve
ceri, "Ano. Pfevlek'nu se jen, umyji
a ueesam, teticko, a pak se k va-n
vratim. XTejradeji bych vubee od
vas nechodila."
"Tak, tak, jen jako doma!" na
pominala Sabina sladce a hrnula
se ze dvefi, aby se nalapala vzdu-
is
f V
PALDA'S CIGAR CLIPPING
kuflavy tabak,
nejlepsi toho druhu- Na prodej je ve vsech ceskych a i ji
nych obchodech po Nebrasce, Jiani Daote, Iowe a tez i v ji
nych statech. ZKUSTE JEJ! Vyraben jest ceskou firmou
Tez vyrabime vseho druhu doutniky.
GREAT CENTRAL TOBACCO WORKS,
Jos. Burianek, majitel. Nad 219-221-223 3rd Ave West
CEDAR RAPIDS, - IOWA.
Prijdle do meho obehodu!
Prijd'te nyni!
Usetfime vam od
$50 do $100 nakou
pe piana.
Dovolte nam to dokazati.
chu a dala pruchod svemu mocne
potlaeovanemu vzteku.
Amerieanka divala se za ni, pak
poposla ke dverim a dala se do
smichu, zastrkavajic zavorku.
"Vzdyf ti rozumim, stara zmi
je!" pronesla, "ale pockej jen I
A tobe. stryeku. take rozumim,
liahaha ! Stary ehlipniku ! Dockas
se lispechu, ze se ti pri nich spore
stetiny zjezi na hlave !
Tedy se mi to podarilo ! Zahmz
dila jsem se u techto padouehu la
kotnyeh a pomohu tim ubohe He
lene, sobe i otci ! Oh ! Neoddavej
se zoufalosti. Gieuseppe Musoli
no !
(Pokracovani.)
Zdravotni mydlo
melo bv byti v kazde domacnoati.
A tu vam doporucujeme Severovo
r vhrie kozni mydlo (Several
Medicated Skin Soap). Jest to
mydlo antisepticky ciste, zdrarot
ni, lecebne, hojive a osveznjici.
Pri koupeli deeka, ditek i dospe
lych, pri vymyvani hlavy, pri ho
leni a pri udrzovani ciste, krasne,
hebke pleti nenajdete nie lep
siho. Zkuste je. Zadejte v lekar
nach Severovo Lecebne kozni my
dlo. Cena 25 centu. Kdyby snad
je v lekarne nemeli, objednejte
si je pfimo od TV. F. Severa Go.,
Cedar Rapids, Iowa.
JOHN F. SCHAFFER
kontraktor a stavitel
CLARES ON, NEBB.
Mohou vam dati rozpocet na ja
koukoliv stavbu a zarucim ze pra
ce bude k vasi spokojenosti.
CHARLIE
jest plnokrevny a registrovany
hfebec, piemen "Shire" ve staK
S rokii, vahy I860. Pochazi z vel
mi dobreho plemene a jest to nej
lepsi hfebec v tomto okoli.
Stati bude pouze doma u maji
tle. v severo-zapadni casti mesta.
Podminky: $15.00 za hfibe kdyz
se ma k zivotu. XTejlepsi pozornost
bude vsemu venovana, avsak ma
jitel hfebce nebude zodpovednym
pfihodili se nejake nestesti. Y
pfipadu, ze by byla kobyla pfe
stehovan.i z okresu aneb prodana
penize se museji ihned splatiti.(16
John Novotny majitel
Clarkson, Nebraska
Vojt, Svoboda
majitel umeleckeho
pomnikoveho
..zavodu..
v CLARKSON, - NEBR
Mam ten nejvetsi sklad
pomniku na ruce zapadne
od Omahy. Proc byste pl
tili od 20 do 25 procent ko
misn, kdyz muzete koupiti
pfimo od vyrabitele.
FRANK
HAMPL
Howells,
Nebraska