Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 29, 1917, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NAUTEKU
Vypravovani ze Mvota
Misto, zvolene k zimnimu poby
tu, bylo zrovna 0110 uzke pobfezi
polarniho more, kdez zastavuji se
Xolimsti pobrezane, kdyz vycha
zeji na lov zvefe se vzacnou koze
anou. Mezi mistem, ktere za tim
ucelem zabiraji, a tim, ktere ovla
daji Cukcove, je svobodny, neo
toydleny pas, ktery se hodil vy
beixe za tabofisie uprchliku. Na
miste torn bylo, zrovna jako na
"brezich reky, naplaveno dfm,
latky to velmi drahocenne jak ku
zfizeni chatrce, tak pro vytapeni
za dlouhe zimy, ktera die vsech
pKznaku hrozila byti krutou.
Nedopfali si ani dne odpocinku
a pocali ihned budovati obydli
i Jermak pomahal. Vnitfek zfi
zen tak, ze tu byla sin spolecna
a jizba pro Nadezdu. Muzsti meli
spati spoleene na luzku, z dfeva
urobenem. Vchod zakryt byl kozi
sobL Pfed vchodem byla kryta
sinka, sestavena z umrzleho sne
liu, k tomu ucelu, aby branila
vnikani ledoveho vzduchu do jiz-
by pfi vchazeni a vychazeni. Tata
ehatrc, o velmi nizkych zdech? o
behnana byla valem z omrzleHo
snehu, jako hraz proti vichru, kte
ry by bez ni ehatrc zaval a roz
dul. "Kryt chatrce, velmi chatrny,
pfes vsecko namahani pfezimova
telfi byl rovnez uroben ze silnych
desk ukoraleho snehu.
Po zbudovani chatrce ucinil I
gor uplny soupis majetku.
Byla tu dosti hojna. zasoba su
royych a vydelanych kozi, pak
plechova deska na ctyrech no
hich pro ohniste, zelezna troj noz
ka, kotlik a samovar, misy, lzice,
vidlicky a noze, svitilna, pila, dve
sekery, dva lovecke noze, pistole,
rucnice a sto naboju pro kazdou
plomer, mala stfelka u fetizku I
gbrovych hodinek a konecne tyto
hodinky.
Na nestesti nebylo, coz se vede
lo, hojne potravin. Od prveho dne
pocmaje, odmital nacelnik polieie
,iak byl fekl veskeru nabi
zenou mu potravu.
Zavestili kotlik nad oheii a u
vafili v nem maso sobi. Maso bylo
rozseka.no, a kazdy mimo Jer
maka nabiral svoji lzici ze
spoleene misy.
Jermak vytahl ze sveho vaku
troehu sucharu ze zitne mouky,
kterymi se opatfil na ostrohu, k
tomu kousek jakuly (jidlo ze su
sene ryby) a to bjdo jeho jidlo.
Igor a Lafler pohledli a se
tranne, dojati neustupnosti Jer
makovou. "A az suite sve su chary, co po
tom?" tazal se ho Pafizan.
NA PRODEJ!
Prodam mlaticku s veskerym za
fizenim, druhu "Avery" s paro
strojem o 18 kofi. silach. Mlatic
ka jest v rozmerech 32x60 s nej
novejsim zafizenim. Vse jest v u
plnem pofadku. Pficina prodeje
jest moje stafi a mnoho jinych
starosti. Kdo by si zanzeni toto
pfal koupiti necht' se pfihlasi aneb
mi dopise co nejdrive. 6-21
John Pospichal,
R. 3., Clarkson, Neb
AUTOMOBILISTfi POZOR!
Oznamuji, ze jsem otevfel au
tomobilovy zavod v budove Gil
bertove v Dodge, vychodne od
Vnul'oveho garaz? a venoviti sp
budn vyhradne spravkam rafu
vsech druhu jakoz i obnovovani
batterii atd. Kazda prace jest za
rucena. Zvlastni pozornost venuji
spravkam rafu a batterii z venko
va. Zaslete mi vase spravky. Do
pfizne vsech se odporucuje
Jos. Musil, Dodge, Neor.
Krhidnuti k snatku!
Z pficin neznamosti pfal bych si
touto cestou seznamiti se s div
kou nebo mladou vdovou, bezdet
nou, od 19 do 24 r. stafi. Jsem 25
let star. Necht takova. se jedine
hlasi ktera. ma zalibu na farme.
Jest zaroven zadoucno by s kaz
dym dopisem zaslana byla podo
benka, ktera se bud 'to vymem a-
neb se-vrati. Kazdy list necht jest
adrasovan do redakce t. 1. pod
aekou "25. L."
Pfihody tfi
uprchliku na Sibifi.
I
sibirskych vypovezencu.
"Zitra pujdu na lov," odvetil
Jermak.
"K lovu potfebi rucnice...."
"Ovsem, a y mate moji kara
binu. Coz na torn, nedate-li mne
ji! Nalicim padaky. Svefite mi
pfec sekeru, abych si mohl zro
biti past?"
"Dozajista!" fekl Igor, jeiiz
se obdivoval povaze nacelnikove.
"A vnadidla nebude potfebi?"
dotazoval se Pafizan.
"Pravda, na to jsem nevzpom
nel," fekl Jermak, a pfestav jis
ti polozil stranou zbytek jukuly.
Take caj z roztavene -vody od
mitl a po tomto nedostatecnem
jidle, pfi mrazu vice nez 27 stup
nu, sel si lehnout uplne oblcene
na prkenne luzko, zmeniv jen o
buv, abjr pfedesel hrozicimu ne
bezpeci, ze mu v navlhlych bo
tach umrznou nohy.
Druheho dne zhotovil asi tucet
lapadel, kleci to hrube ze dfeva
urobenych a do snehu zapuste
nych. V kleci polozeno bylo vna
didlo, nad nimz nalezala se tezka
dftska, ktera sva;7Ia na zvef, jak
mile tato lapajic po vnadidle, za
vadila a srzila podperu, onu des-
ku nahof e udrzujic! ; deska dopad-jbyly.
, r
du lovcova.
0 ctynadvaceti hodmaeh sel
nacelmk polieie se sekyrou na ra-
menou od jednoho lapadla ke dru-
hemu, ale nenalezl niceho. Yra-
ceje se do chyze hladovy, spatnl
rostlinu, zvanou markarsa. Vytr- bodaly nebesa. Paprsky svetla
hi ji s namahanim a jedl jeji ko- pacjaly tak rude jako krupeje kr
finky rano, v poledne a vecer. ve Aifi mo. npnf tnk nrnmPn.
I
Igor prosil Nadezdu, ktera tra-
pila se nezratnym rozhodnutim brzo zabarveni rude zmenilo se ve
Jermakovym, aby si toho nevsi- zbarveni zelene. liekli bychom, ze
mala. Minil, ze jedine tim zpuso-jobzor nebesky ozafen byl ohrom
bem docili u neho zmeny. ' nvm svetlem bengalskym. Upros-
Vizme, jak traven v chyzi den.
Dosti casng rano byli vsichni na
nohou. Rozdelan oheii, ktery ma-
lem uhasl, a kazdy myl se cerstve
napadlym, dosud jemnym sue-
hem. Pak zavesih na krb kotlik a
vafili caj, nacez starali se o obed povoz, tazenv vice pary sobu. u
a vecefi z prostfedku vesmes vel- jizdejici pfes zamrzlou zatokn,
mi skrovnych. Jermak svou ku-
chyni obstaraval si sam zvlasf. !
Zima stavala se krutou. Teplo-
mer kolisal mezi 15 a' 25 stupni sdelil mu sve obavv Tento, zalia
zimy. a zafizeni chyze nebylo ni- liv se az po temeno hlavj- do kozi.
kterak zvlasf pohodlne, zejmena
kdyz severozapadni viehr pocal
vati, svrazeje kouf dovnitf chyze.
I dymky Jakutu zmrzaly. Kdo,
neobaliv ruku hadrem nebo kozi,
dotkl se zeleza, spalil si ruku.
Prudka zima, ktera nejprve zi
vosf nasi vule drazdi, brzy poci
na ji umrtvovati. Tim byl nejdri
ve zasazen Lafler. Zmocnila se ho
jakasi opilosf. Celisti jeho pocaly
se chveti, pohyby byly nejisty.
Casto v noci citil, jak mraz pro
nika az ke kozesinam a ohni, u
prostfed chyze plapolajicimu ; ne-
1 I'l ' l I'll
KoiiKrate se zavini, vysel ven a
dal se do behu kolem chyze, aby
rozehfal sve ztuhle ud.y.
Osmatficetidenni noc pocala
duo 22. Hstopadu. Jermak zamy
slel pouziti teto dlouhe tmy k u
teku. Ale videli, ze do Nizniho
Kolimska se nedostane bez pomo
ci jednoho z vudcu. Tekela neod
vazil se sobe chtiti zjednati, jezto
pozoroval, ze jest pfilis oddan
oddan svym panum. Ale Sort zdal
se mu k tomu zpusobilym. Pole
kal ho tim, ze mu vyjevil, jakym
lidem to vlastne slouzi a do ceho
se vydava. hlede k tomu, kdyby
nynejsi jeho panove byli na ute
ku lapeni. Konecne mu navrhl. a
by s nim uprchl v narte, jejiz pfi
pfez na jeho vedeni byla uvvk7a
a slibil mu hezkou odmenu lined,
jakinile se dostane do Kolimy.
Jakut zadal cas na rozmysle
nou. Byl by nepochybne podlehl
dutklivemu svadeni nacelnfka po
lieie. kdyby byl Igor, ani o torn
neveda nezmafil plany nacelni
kovy. Igor Semenov poznal totiz zahy
tc jest mu nem 07(io uziviti vsech
i , ee my chtela ku zdaru jeho sme-
leho zameru ! Rozhodl se po uf a-
dg s Laflerem, ze vysle oba Ja -
kuty v narte do Elop-Bala nebo
nektereho mista omolenskeho
nebof poslati do Nizniho Kolim -
ska bylo by pfilis nebezpecno
aby tam nakoupili kozi sobich,
potfebnych ku zfizeni ''urusy",
t. j. jizdneho stanu pro tu dobn,
az se vydaji na cesfi:. aby dale
opatfili kuze a dfivi ku zfizeni
"bajdary", t . j. plocheho clunu
11a ceste po vode a konecne ze
bra velrybi, jimiz opatfi se spo-
dek povozu ku ceste pfes rozpras
kany led nebo snih, soli prosakly.
Mimo to meli Jakutove opatfiti
hoine zmrzleho masa sobiho a
uzenych ryb pro psy.
Igor dal Tekelovi zlate penize
a papirove ruble u domorodcu ob
libene. Jakutove meli odjeti za 48 ho
din. Jermak mel jen slabou na
deji, ze pohne Sorta, ab s nim upr
chl dfive, nez bv inel odejeto se
svym soudruhem Tekelem.
Tu noc pfed odjezdem Jakutu
dali se psove do neobycejne prud
keho stekotu.,
Jakutove ubezpecovali, zo se
to asi Cukcove nachazeji v nej
blizsim sousedstvi. Igor a Lafler
vzbulivse se, chopili se zbranj.
Igor netrpeliv vysel konecne ven.
Z dali zaznival neobyceny lo
moz. Co to mohlo byti?
Nahle rozprostfela se po i bi
vlnive belava zafe. Pfedmety na-
jasn'rCh tvaru, byly pacrny
OKU jaKO v zail n-py:ne iuny. ue-
j dov& p0e Zaskvela se do dali ja-
ko roztavene stfibro
Hnedle na to zjevila se na ob-
zoru vyhen vucihledne rostouci a
metajici dlouhe prskavky a ohni-
vg mege ktere iako bv krvave
' i
liveho jako zjev severni zafe,
tfed noci zklenul se na nebesich
oblouk, divukrasng slozeny z dra
hocennych nerostu. diamaniu,
l'ntinu, ametistu, safiru a granat-j.
V jasu tohoto svetla, tak pohy-
bliveho a rozkosneho .uzfel Tsror i
smerem ku cliyzi. I lined mu ua-
radio, ze isou to lide. vvslani no
.ieho stope. Bezel k Pafizanovi a
vysel konecne ven.
Spatfiv ozafene nebe, myslil,
ze ho pfitel jeho vyvolal proto,
aby se potesil timto divadlem.
jemu posud neznamym, i vzkfikl
udiven.
"Ticho!" zvolal Igor, "a po
zorujte, kdo as to je, jenz blizi se
v one narte k nasi ehate!"
Stekot psu konecne ustal. La
fler slysel, jak sanice narty vr
zaji po zamrzlem mofi. Pa tra 1
cln'ili smerem, ktery mu Igor
naznacil.
"Na vsechen zpusob," pravil
pak, "neni jich mnoho Tak
dva, tfi. Maji-li namifeno na nas,
pak veru nepfijdou na vrabce.
Vsak slyste. ..."
Narta byla jiz tak blizko, ze
bylo lze zaslechnouti, co se mlu
vilo. Na promrzlych plochach pro-.
nikaji zvuky jasne daleko siroko.
"Ten detskv hlas ja znam!"
zvolal Lafler pfekvapen.
"Take ja ho dobfe znam!"
zvolala Igor zblednuv. "At nikdv
vice nepfijdu na namesti bastil
ske. neni-li to hlas Ladislavuv."
"Pravdu dite, pane Laflere!
Tiled 'te, narta se fidi stekaniin
nasich psu."
Dve minuty na to nalezal se ma
ly Polak v naruci Igorove a
Laflerove. Vsichni plakali rado
sti nad opetnym shledanim.
Narta zatim stala na kraji za
mrzleho more.
"As kym's to pfisel. milacku
muj?' tazal se Igor.
"Je to syn nacelnika jakutske
nolicie, jenz mne k vam pfivedl."
"Nacelnika polieie!" zvolal
Lafler. jehoz usi dotklo se toto
-irvo hrozne.
Je velmi nemocen pora-
nen. Jen proto, ze mel mnoho pe
; nez, podanlo se mu pohnouti
Tungusa, majiciho tfi krasne so
by, aby nas sem dovezl."
' "Tgore. pujdu k nemu," pravil
Lafler, "vy zatim dovete Ladisla
va k jeho sestfe. Vsak dejte pozor !
Pfipravte ji troehu na radost,
kteraz ji ocekava!"
Lafler sel opatrne k narte. Ne-
be zatim silne vybedlo. Pfiblizil
se k narte.
"Pojd'te," pravil, "mezi na
mi najdete jen same pfatele!"
CA muj otec?" tazal se Dimi-
trij slabym hlasem
"Je tu s nam "
Tak ho uvidim prece pfed
smrti!" zamumlal poraneny.
"Pfed smrti? Ba, vidim to, jste
nemocen, mily pfiteli, velmi ne-
moeen; vsak my vas budeme ose
tfovati. Pojd'te ryehle, okfejete
u naseho ohne a vas pruvodce
take."
Tungus, vybidnut temito slovy,
pozvedl Dimitrije, a syn Jerma
kuv pokusil se pomoci Laflerovou
preuti prostor mezi nartou a chy
zi. Jeho otec jiz sem chvatal.
"Otce," pravil jinoch, pozna-
vaje ho, "pfipoctete mi dobry
skutek. Ja, vam pfivadim vaseho
hocha "
Jermak pfivinul sveho synka k
prsoum; ale nemohl se pfemoci,
aby nefekl nasledujiei:
'Ale nevyvolil's pro svuj prvy
dobry skutek nejlepsi " .
"A proc to?"
"Dite to jest synem vyhnan-
covym.... jNaleza se v pruvodu
tech, ktefi uprehli."
"To jsem nevedel," zamumlal
Dimitrij.
"Budiz, zasluha ti zustava,"
pravil Jermak. "V okamziku, kdy
bych jim vratil toto elite, byl bych
se citil oproti nim prostym veske
re povinnosti. Jsem ti za jeho na
vraeeni velmi povdecen."
Dimitrij nemohl tomu rczumeti
a neporozumel.
Jeho otec hnedle seznal, jak
jest vysilen, a tazal se ho po pfi
cine. Dimitrij odpovedel :
"To proto, ze jsem chtel opu
stit nasi tlupu. Byl jsem jiz dale
ko od ni, s jednim ze svych sou-
;drulni, byvalym lupicem, veda se-
bou hocha. Byla noc. Tu slysime
stfelne rany. Poznali, ze od nich
prchame. Jednou rauou byl muj
druh smrtelne ranen. Druha za-
sahla mne pod pravym ramenem.
Nemohl jsem se zastaviti, abych
rami osetf il .... A hie, tu jsem,
zbedovany... "
" Nest'astnice ! Ty's nehledel
sveho prospechu!" zvolal Jer
mak. v nine iiuciiueit; vniet ii::iiici
ti. otce!" pravil jinoch, sniutne
se usmivaje. "Coz, jen kdyz jsem
vas spatfil drive nez naposled vy
dechnu," pravil, "a vy mne
snad jeste odpustite vse zle, jez
jsem vam zpusobil."
"Acli. Dimitriji 1" zvolal Jer
mak, hluboce dojat, "nemluv tak.
Ted' jest vse zaj)omenuto. Ale jak
jsi mold az sem pfijiti a v takove
dalce nas vyhledati?"
"To vse dokazal hosik svoji
stateenosti. Ja ovsem, maje smrt'
na jazyku, nechtel jsem vahati a-
ni okamzik, abych se vykoupil ve
tvych oeieh. abych' zahladil tvou
kletbu !"
Jak pohnutlivy to vyiev smifp
ni otce se svnem v teehto pustveh
koncinach. osvicenych poslednimi
paprsky severni zafe, s nimiz jiz
slyvaly jemne odstiny denniho
svitani !
Tato noc u)lynula v chyzi sa-
mym vypravovanim maleho Ladi
slava a sastne Nadezdy a duver
nym sdilenim mezi Dimitrijem a
jeho otcem. Dimitrij vynravoval.
ze kdyby ebylo vyhaslych ohnisf,
ktera uprehliei v kazdem tabofi
ti zaneehali, nikdy by bvli nomnh
Ti pniitj M nimi az k bfehum Le
rloveho more. Pruvodci Jakutsi
veselili se.
Konecne pravil Jermak Tgoro
vi :
"Diky memu synu, mohu vam
fines vratiti tohoto hocha. ktevp
ho jsme vsichni poklarlail za mrt
veho a ktery by byl taVe bicln?
Ncmyslite, pane Semenove, ze to
Tnipny revmatism!
Jak mnoho lidi zmrzaceno a ochromeno jest od renmatismi
ktefi jsou si toho sami vyni z nedbaleho a nespravneho leceni!
Jest to ta prava smisenina z cisteho Norvezskehb jaterniliQf
tulcu a glycerinu, ktera obsazena jest v
KOTH ENUIflON
coz ucinilo Scotta vseobecne znameho pro ulevu retunju
matismu, kde vsechny ostatni leky se neosvedcili.
Zdali trpite reumatismem, aneb citite jeho pri
chod, pocnete lined puoMvati SCOTT'S EMULSION.
Jest to prave to co asi potfebujete.
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 16-$
neco znamena?"
"Vy jste byl nasim dluznikem,
Jermaku; nyn jsem ja vasim,"
odvetil Igor. "A neplyne nie z to
ho vseho take pro vas? Nehodlate
konecne upustiti od toho pfikre
ho pomeru proti nam, jenz ids
znepfateluje?"
"Nikoliv, to je nemozno!"
' ' My se etime tedy a zaroveu
se nenavidime!"
"Nekoliv, ja nechovam proti
vam zadne nenavisti!"
"Ale ja," vzkfikl prudce Igor,
videl bych radeji tvoji nena-
vist', slepy nastroji barbarskeho
zakonodarstvi, nez tuto neoblom-
nou povahu, ktere se nic nedoty-
ka, kterou nic nepfekonava, kte
rou nic neozafuje. Tvoje nenavist
byla by jiz zasazena byla by
dotknuta v teto hodine, kdy ti po-
ciname byti dikem zavazani
Ale ty nemiizes ani milovat, ani
nenavidet "
"Ja posloucham pohnutky da
leko vysi," del Jermak.
"Vezmi, vezmi si sve zbrane,
Jermaku," fekl Igor, "Ja se ni
ceho vice od tebe neobavam. Chci,
aby ti dali tvoji karabinu!" a po-
hledl pfi torn utrpne na uboheho
Dimitrije, kterj' byl jen jen na
shasnuti.
Od te eh vile promenil se Lafler
iiplne v osetfovatele nemocneho.
A nebylo snadno opatrovati sy-
na Jermakova. Kule pronikla hlu-,
boko, a nas Pafizan nemel zadne
nomueky ranlekafske. Ale i po- J
vsechny stav mladeho muze s u-
zasnou rychlosti se horsil. Byl jiz
ztracen
Za nekolik dni. v nocni hodine
jako tehdy, kdyz pfisel Dimitrij
do tabora uprchliku, rozdelali tfi
muzi, oba Jakutove a Tungus, o-
heii na bfehu mofe, aby kopali
hrob.
Kdyz oheii roztavil snih az na
pevnou pudu, vj'hazovali tito tfi
muzove zem ryci, ze areva urooe-
nymi. Po praei, asi hodinu trva-
jici, vracela se tato trojice do chy
ze, ab oznamila, ze hrob je ho-
tov,
Pokracovani.1
Tento casopis stoji
pouze $1.50 rocne.
' ' u
tfi
Donahue-Randall Co.
proziravi obchodnici s
iivym ffobyjkem
Union Scck Yards Omahs, Nebr,
an)
J
U5
Zkuseni, proziravi a neunavni prodavaci a pomocni
kazdem oddeleni, ktefi od casne az do pozdni denni
"'mdiny snasi se vsemozne aby poskytli nasim pfiznivcum
nejleps-'ch vysledku.
Nase dobytci jakoz i praseci ohrady nalezaji se po
bl'ze vah. Piste aneb telefonujte kdykdykoliv mozno nam
!iyt k vasim sluzbam.
If.
iU5
' r
bestpatent
IP-
PURITAN;
PURITAN,;
prodej
V
7
Stizen byl tezkym kaslem. Ten
to dopis ma zajimati kazdeho cte
nafe: "IVCnule zimy mel jsem
mnoho ruznych leku aniz bych
ziskal ulevu. Koupil jsem si jed
nu lahev Foleyho Honey and Ta
a vylecil jsem se. (Podepsan) V.
Dekuster, Amberg, Wis." 2adna
nahrazka neni tak dobra jako
Foleyho Honey and Tar proti kas
li, nastuzeni, krupu a jinem (m)
E. H. Koza.
Zde jest neco
z ceho se budete
teiiti
Beverage
Jest fizny a chutny
Pfichut tohoto napoje
bude se zamlouvati.
Cisty Lahodny
Obcerstvujicf a
Zdravy....
ZKUSTE JEJ!
Storzuv napoj muze byti
prodavan bez license Spoj.
Statu a prodej jest chra
nen pod prohibicnim zako
nem kterehokoliv statu.
Prodava se v lahvicli aneb
v soudkach.
Storz Beverage
and Ice Co.
OMAHA, NEBR.
AOOlpD
Schtosser,
ZLATNiK c BCDIMF
V
V".
NBftf
ti
Hodinky spravuje
levne a dobfe.
Vsechno zbozi jest zarueeno.
r)
Vase pecens bude lehkym
kdyz budete pouzfvati
"PURITAN MOUKU"
Puritan mouka jest vyrabe
na Wells-Abbott-Neiman Co.
ve Schuyler. V Clarkson na
u A. V.