Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 29, 1917, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Y
CLARKSON
Budete-li letos barviti. kupte
si barvv u mne. E. H. Koza.
Graduacni obfady.
Tyto odbyly se minule stfedy za
ohromne ucasti v operni sini. Pfi
programu promluvil do duse dH
tomnych prof. McProud z Lin
coln. Program byl velkolepy pfi
kterem zapsali se graduanti nasi
do srdce kazdeho pfitomneho.
Pohfby.
Ve ctvrtek obyvany polifeb pi.
Jimy Fillipove byl hojne navsti
ven. Nade telesnymi pozustatky
zesnule promluvil Rev P. A. Filli
pi a sice v dome smutkii. v ev.
kostele a na hfbitove. Pohfebniho
pruvodu siieastnili se spolky J. C
D. z Clarkson a Z. C P. J. z How
ells jichz byl a zesnula vidkyni.
Polifeb Frantiska Lopoura, jenz
konal se stejneho due odpoledne
byl tez byl hojne navstiven. Nad
rakvi zesnuleho pronesl si ova u
tecby p. J D. AVolf. Obfady od
byly se v dome smutku a na C"es.
Slov. hfbitove.
Cesti graduanti osme tfidy v o
kresu Colfax.
Ze lbU zaku v osme trine v o
kresu nasem nasledujici z ceskych
zaku slozili zkousky a obdrzeli
diplomy: Armila J. Dudkova,
Schuyler: "William Krula. Schuy
ler: Emma Tobiasova, Ilowells;
Eichladn : Ella "Wachalova ; Laura
M. Dlouhyeh. Clarkson: Ruth E.
Novotnyeh. Clarkson; Mary Kru-
t ci i t.ti:i
iova, ouuuvier: iini fjemicKu a, ; dell a v
Schuyler: Anna Bfiehaekova a!fafe?' a
Elizabeth Hoffmanova. Clarkson;
Bohous Cada a Stanley Cada,
Clarkson; Agnes R. Zabkova.
Clarkson.
Vystraha! Timto da vam vy
strahu vsem tern kdoz chodi na
pozemek jenz mam pronajmuty
od Ed. Loukoty a tarn trhaji kve
Pa in Fred Skodova z Leigli by
la '.do se svymi dvouma ditkami
pfes nedeli navstevou u svych ro
dieu a ostatnieh pfatel.
Vaclav Kehak byl v pondeli v
Podge v obchodnich zalezitosti.
Pani Rudolf Talackova, ktera
Slibuji zavfiti divadla.
Tezka prace pro zeny. Pochy-
na. ouue-n na ne uvaiena uan, ac
o jejich prosperity nemuze byt
nejmensi poehybnosti. Behem ne
kolika roku bvlv utvofeny velke
zd trvala navstevou odejela v ! filmove spolccnosti. ktere vlad-
pondeli do Dodge na kratsi navs-jnou kapitalem ve vysi mnoha mi-
tr-vou. odkud odebero se do sveho
ilomova v Omaze
Nejlepsi lek proti modremu kasli.
"Minnie zimy. k(hz mfij maly
chlapee mel modry kasel, dala
jsem nm Chamberlain's Cough Re
medy." pise pani J. B. Robert
sova z East St. Louis. Mo. "To u
volnilo jeho kasel a zbavilo .iej
tech strasnych zachvatu. Je to
jediny lek. jejz mam stale ve sta
veni. proto ze mam v nej uplnou
duveru." Lek tento .iest take
dobry proti krupu a nastuzeni.
x vrauiteie iiimu promasuji, ze nu.ieme. ze nest jakakonv prace
fotoherni divadla musi byt zavfe-) tezsi nez jest domaci prace. Pra-
covam pusobi na ledvinach, a :
kdyz ledviny jsou stizene eiti se :
jeden o mnoho starsimi nez ve !
zkusenosti jest. Pi. A G. Wellso-i
va. R. R. 5, Rocky Mount, N. C. j
pise: rsemoliu dosti vynachvaliti
Foleyho ledvinovych pilulek, za
to co pro mne ucinily v dobe m'i
ho onemocneni." E. II. Koza.
Dalsi pfedstaveni Ludvikovcu v
Nebrasce jsou:
Schuyler i. a 5. cervna v pon
deli a uterv. "Valecne nevestv",
obraz ze zivota a operetu "Reser
vistka ' '.
Ord 6. a 7. cervna. ve stfedu a
ve ctvrtek. "Zebravv student" a
"Lucifer".
Ravenna 8. a 9. cervna. v pa
tek a v sobotu. opereta "Reser
vistka" a fraska "Prazske sva
dlenky." Narodni Sin. v Omaze 10.
cervna. v nedeli opereta "Reser-vistka."
jjoage ii. a lz. cervna
lionu dollaru a mnoho lidi se tim
to prumyslem stalo v uzasne krat
ke dobe milionafi. Mohou-li tako
ve spolecnosti platit jedine herec
ce neb obycejnemu komediantovi
tolik. co obnasi sluzne presiden
tovo a vsech clenu kabinetu, jis
te by spise unesly valecnou dan,
nez chudi lido, jimz ma byt ulo
zena dan na kavu a jine zivotni
potreby.
Zbavte se revmatismu. Nyni je
cas zbaviti se revmatismu. Nalez
nete Chamberlain's Liniment ve
likym pomocnikem. tTleva, jiz po
skytne, stoji mnoliokrate za vie
nez jeho cena. (m)
Vazne se roznemohla.
Pani Anna Fillipova, vdova po
Jos. Fillipim, roznemohla se tak
x&zne v patek m. t. ze bylo nutno
ji odvezti v sobotu do Omahy by
posl'vtnnto ii bylo lekarske porno
ci. Pani Fillipova trpi zaludecnim
neduhem. Pfejeme ji rychleho a
uplneho pozdraveiii. Do Omahy
doprovazel ji Dr. Allen,
Navstevou.
Manzele Jos F. Vitkovi z "Win
ner. So. Dakota, meskaji zde od
minuleho patku mivstevou u svych
ru'ibuznvch. Tesilo nas velie ze
V 1D0U- liv-ln nniTi rln-nvniin 7tv:'iviti ?ip-rn-
. ' i 1. It ill V 1 V J 1 llir 11 1 1 i VA1.V
NA PRODEJ! Xas hfebec
"Carno" jest ku koupi za $650.
Nezli bude prodan bude plnit tu
to sezonu takto : V pondeli. iitery
a ve stfedu na Pleasantdale far
me : ve ctvrtek. v jatek a v sobo
tu v Ilowells v Suchanove staji.
Podmmky: $15.00 a zive bribe.
Fiala a Hledik, maj. Ilowells. Neb.
, ft rwt . . -i
uici.v. liiui iiiuii nn'iik radostnycii vterm v .ucJi spo
' Prazske svadlenky." lor-nnsti Pnim Vi'tfcnvi iakn-7. i" ip-
Ilowells 13. a 14 Cdmia, ve lm nain' mjiiiyplnn rln?f w v Dnli-n-
ve Ctvrtek. "Zebrav'!S vln' vAarnt TTndlnif vtlp cpfv-
- WW . V ......mv.. ,
stfedu a
student." a "Lucifer."
Clarkson 15. a 16. cervna, v
patek a v sobotu. "Sirotek La
Avoodsky" a "Marie, dcera plu-
ku.
Verdi irre 17. a 18. cervna. v
tv 7. ovoenvch" stromu a i iinak : loli a v pondeli. "Zel)ravy stu-' f Mrmach.
skodu trpi Pfisnp si tolm nO-si- ,,'t JJ 'Lueiter .
vati po dobu nekolika tydnu.
Staveji.
Oznamuje se nam firmon Noh
a Vlach. ze Vaclav Dytryeh a Em.
Cimfel staveji kukuficni skfinky
v rozsanivc h rozmerecii na nicn
znje. Koho tarn pfitrefim dam jej
nalezite potrestati.
J. R. Dudycha. Clarkson. Neb.
Velky vzr&st obchodu.
Sdeluie se nam. ze zdeii I'ivin.a
Nve Schneider Fowler Co. tesi se
tak velke pfizni a rozsahlemu oh-'
chodu ze bylo za nutno pfijednati
o jednu pomocnou silu vice a s;ce
v osobe Jar. Zaka. ktery nastou
pil praei vt-era. Mimo manazera p.
Jirovce zamestnani jsou tarn tez,
Alois Luxa a Frank Ilubenka. tak
ze nvni budou k obsluze cty
fi. ITIavni zasluhu za blahodarny
vzrust obchodu toho dluzno )fi
ckti p. Jirovcovi. ktery milou a
vlidnou svou jiersonou velmi Mb
a usluzne sve obonenti obsluiiuje.
Clarkson v cestnem pofadi.
Clarkson muze se nym lionositi
tim ze nacbazi se v cestnem pofa
di mest jez daly vice jak povinny
pocet dobrovolniku. Na prumer
oby'atelstva jsme na nnste tfetiin
v nasem statu a to jiz jest s eim
Spencer If), cervna. v uterv,
"Prazske svadlenky.'' j
Niobrara 20. cervna. ve stfe
du. "Reservistka."
Tel. Jed. Sokol. Omaha 21.
cervna. ve ctvrtek. '"Zebravv stu
dent." ' j
Katol. Sokol. Omaha 22. cerv
na. v patek. " Lucifer."
Nc'irodin Sin. So. Omaha 23.
cervna. v sobotu. "'Tfi pary stfe
vicu." Tel. Jed. Sokol. Omaha 24.
cervna. v nedeli. na uzavfeni se-
zony. "Ftajovane
aired floods').
zlo'
(Dam-
GASOLINE !
24c gallon v 5 gal. mnozstvi
23c gallon v sudovem mnozstvi.
Fred Colsch, Clarkson.
Pout' v Heun.
Pout' u Sv. Trojice (v Ileun)
!)fi-ada na pfisti nedeli. 3. cerv
na. Jako kazdeho roku. mimo slu
zeb Bozich odbyvati se bude se
ts'uecni zabava v sini Katol. Del-
Clarkson za jakv tak casto bvl ll,ka -er.
povazovan ukazal se byt vice jak
ciste bilvm a ony mestecka jez
chvastaly se byt neposkvrnenymi
ukazaly barvu velmi tmavu. S.'im
valecny department projevil mes
tecku nasemu tato slova uznani za
nasi loyalitu a slova ta vryla se
hluboko do vlasteneckeho nasebo
N? Tiro.e1" nekolik penv'-h
Scotch Collie stenat z dobreho
..lom-p. Json to nejlepsi dobvtci
"sy. Tllaste se lined.. C23-3'i
Fra-k Tom?.". Clarkson.
Od pfitele-vojina.
Pi-ostfednictvim p. Jana Mar-
i.--t.'ma dostava se nam k uvefej-
srdce. A kdo jest vie necht' ukaze neni dopis ktery obdrzel od sveho
co umi. Muze tedy nekdo tvrdit. svagra. Karla Koukala. ktery ny
ze Clarkson nepomohlo kdyz 'mi'i v armade Sjiojench Sta
videlo. ze nutno iest tfeba nomo- tu. Donis zni : v
7 - ' 1 1
ci?
$ Drive nez koupite sobe jakou
koliv zasobu dfivi. poskytnete
nam pfilezitost. dati vam nase ce
ny. Nye Schneider Fowler Co..
18 Clarkson. T..h
ctvrtek meskali zde na po
Annv Fillipove. pi. Jos. S.
Ve
h fbu
Vraspirova, pi. Jos. M. Fillipova
manzele Adolf Filipovi. Jos. Lam
plot a vesmes cela rodina Fillipo
va z Thurston Dale manzele Fr.
Fillinovi z Neligh. iakoz i nekolik
jinych pfatel z okoli.
Frank Nebola z Gregory. So.
Dak. trval zde ve ctvrtek na po
hfbu sveho nevlastniho otce p.
Fr. Lopoura. V pondeli navratil
se do sveho bvdliste.
"Omaha. Neb.. 12. kvetna '17.
C1teny svagfe a draha sestvo !
Psani jsem od Vas obdrzel a fe
silo me 7.q jste mi tak brzo ode
nsali. -la mam dues tvochu cas
Vam chci par fadek najxsat. V
t:iW dost libi. Tady jest ji
na vojancina jak v recha'-h. Jist
dosraneme dost a offieifi jsou
ho-lni. heitman hraje kai'ty a kost
lrv s voi'dcy My tady kampuiem
v East Omaze. ale nevime jak
M.'-ijo tady budem. Zadny nic
evi. Jest zde tez nekolik C'echu.
Ja jsem se rial odvest proto. do
hrovolne ze dolirovolnici maji lei
si vyhody nez ktefi jsou odvedeni
mieene a clovck se muze dat ke
ktereinu oddilu dice. Vstavame
'M v 6 hodiu. v 7 iri''"'i(i snida
"i o '(Ituiic ia imH"u t i.
Vylet no Jonaioveho ha"'e.
V nedeli vecer. dne 10. cervna.
bude uspofadan velkolepy vylet
tlo Jona.soveho lun'e. Jirovcova
i kapela bude ucinkovati.
jest zvan j
Odeiela na pohreb. j
I Pani Vaclav Telecka odejela i
lllJt .""l IfillW UU V. 11(11 11IU11. HlI
na pohreb pani KYetenske. mat
Irv sv.ho zete. Pohreb bude se otl
bvvali zitra v Cedar Rapids. Pani
Kvetenska byla jiz stafenou ju'es
70 roku starou. Pani Telecka zdr
zi se tain asi do soboty.
Pani Boh. IJe'vinova o''ii-
dues rano do Dodge na navstevu
ku svym znamym
Slecna Aloisie Polansky odeie
b' dues rano do Nickerson na nav
stevu ku sve sestfe kter,'i tain byd
H. Ilodla se tarn zdrzeti po neko
lik tvdnu.
Srepan Closer koupil tento ty
den veskere zafizeni ktere se na
lezalo v hostinci po L. J. Kra
jickovi a odstehuje jej do Leigh,
kdez hodbi otevfiti mistnost s na
poji. Pani Anna Stranska z Dwiirht
a jeji svairrova. si. Eliska Stran
ska. tez z Dwight. meskaji zde u
manzelu Adolf Bukackovyeh na
navsteve.
Dues rana odejelo nekolik zdej
sfch devcat do IIoavcIIs, kdez
dues vecer budou brati podilu na
hudbjiim vecirku.
VciM'a pfiiel sem JiH liartos od
Verdigre. ktery hodla se zde se
svoji rodinou trvale usaditi. Pan
liartos zancchal dosud vsak ro
'b'mi svou ve Verdigre. jezto re
odence ktcnu kounil jest dosud
obydlena. Sam bydleti bude po
""iaky cas s rodinou manzelu
V a d . fjehakoyv eh.
Cesta k blaienosti. Bud' pfi
v'liny. vesely a pfivetivy a zajis
le budes blazeny. Tento stav siile
das obtizny. ne-li nemoznv. kdyz
te stab1 trapi zacpa. Vezmi Cham
berlain's Tablety a zbav se toho.
a pak to bude snadnym. Tyto ta-
nejen uvoini streva. a'j
NA PRODEJ
200 akrova farma nalezajici se
v Colfax okresu, Nebraska, jednu
mili vychodne a devet mil jizne
od Leigh, devet mil severne a pul
mile vychodne od Richland. Puda
jest velmi dobra, pekne vlnita,
160 akru jest zdelano, 15 akru li
dolni louky, 25 akru pastviny se
zivym iotokem ktery tece pres.
Vyjma ctyfech neb peti akru far
ina muze se cela zdelavati. Na
farme teto jest lesik a pekna za
hrada, dobry sesti-svetnicovy
dum. nova mastal pro dvanaet ko
ni. s mistnosti pro 1500 buslu pse
nice a s pudou ktera udrzi 30 tun
sena, novy prasecnik v rozmerecii
18x44. vsechny budovy maji ce
mentovou podezdivku. Mimo vyse
uvedenych staveb nalezjl se tam
tez nekolik mensich budov. Far
ma lezi 13 mil zapadue od Clark
son. jednu mili zs'ipadne a pul mi
le jizne od Mr.izkoveho kostela,
dve mile do venkovniho storu.
Pastvina pronajima se za $5.00 a
kr. zdelany pozemek na dve peti
ny urody dopravene do Richland.
Cena pozemku tohoto jest $125
akr za velmi vyhodnych podmi-j
nek na 5rr. ackoliv farma tato ma I
ony o mnoho vice. Za pficinou ze J
diajitel hodla se odstehovati, pro-)
to ucinena jest tato levna cena.
Kazdv ! $1 25.00 za akr. aby byla co nej-
dfive prodana. 0 dalsi hlaste se u ,
i Jos. Cibulky, Clarkson, Neb
MAKE A LIST Of
LITTLE THINGS
YOU NEED
COME TO US FOR
THEM
Aby se vam lepe kupovalo, udelejte si seznam vasich
potfeb. Kupovani v nasem obchode jest lehke neb nemusi
te prohlizeti jakost uaieho zbozi neb jest vzdy prve tfidy.
Za druhe nemusite se obavati cen neb ty jsou tak nizke jak
jen mohou byti. A vzory naseho zbozi jsou vzdy ty prave.
Obchodujte v nasem obchode a potom kupovani bude
radostnim a pak vyplati se Vam to. Zarucujeme veskere
nase zbozi potom kupovani jest snadnym.
A. J.
Clarkson,
KAREL,
Nebraska
TOPPER !
1 Th0
1 ' i
Pop
uiarni za i ozumne I
I? : i
(Sound)
Toj)j)er jest hfebec plemene ,
Shire, krasne postavy. barvy hue- I
de s lisinou na cele a vahy 17751b. J
Pochazi )o hfebci Xailstone Top- j
per II. 21691. Jeho potomky bu-' i
dou silne a velke. Jest D. r. star.
i opper stan ouae v sezone ivn
na me arme 5 mil jizne a 1:;4 mile ;
vychodne '
'Podminky: $"12.00 za hfibe kdyzi
se ma k zivotu. Xejle)si pozornost ,
bude vsemu venovana. a vsak ma
jitel hfebce nebude zodpovednym
pfihodili se nejake nestesti. V pfi
padu ze by byla kobyla pfesteho-j
vana z okresu aneb prodana. )e-
nize se museji ihned splatiti. (19-3
John J, Movotny, majJ
Clarkson, Nebraska, Route No. 1.
ceny a zcela modern i.
Laskave zadame vas abyste si pro
hledli tyto kary drive nezli koupite si
jiny druh. S radosti vam vse vysvetli-rne.
SMITH FORM
TRUCK
e: v
Y'-"i chut" a i""!sili raveni.
do loll, v ll1 lm'nne obed v 1
Nejlepsi Clarksonska mouka bodinn ide"ie zase n exeefrku do
2. ve 4 hodiny kazdveb 4S hodiu
1 i 'e na vnrlu no S b.odin. c: hodi-
. za $3.25 pvtlik. Fred Colsch.
r
... SI. Sperlova. dcera manzelu Jan
Sperlo vy eh nyni bydlicich ve
vStanton okresu. odejela minuleho
patku do Omahy. kdez hodla se
' zdrzeti nekolika denni navstevou.
Frank R. Molacek byl v ponde
li ve Fremont za obchodem.
v na varte a 4 hediny ma me l'raj
:i nak r'as 2 hodinv vartv az to de
la 8 hodin. Byl jsem jiz uelro'i
krat ve meste. kara iede az so .
To-.-t nas tadv cela kum panic.
Dues noviny povidaly ze z Xebras
voisko noslou na noledne ih)
Jak varovati se sebe-otravy. Za- Texasu. Ja budu chiit dostat od.
plnene ustroji nefesti casto otra- k'ib. daji-li me ho asi na 34 did.
'vi-.cely system. Foleyho Cathra- tak bych se na Vas pfijel podivat
rtic pilulky pracuji jemne ale jis- dokud jsem zde v Nebrasce. Well.
te; nepusobi osklivost. Jsou od- ja sam budu zase bro psat jak
porucovany proti nezazivnosti, mi povede dal a kde se budu
t zdepe, boleni hlavy, nadymani. ualezat. Doufam. ze jste vsichni
zlucnatqsti. bolavemu zaludku, zdravi a ze vede se Yam dobfe.
vetrum v zaludku, poslizlemu ja- Se srdeciiym pozdiavem, Vas
zyku, spatnemu deehu a jinym Chas. Koukal,
Tpodobnym nepfijemnnstem. (m) 4 Reg. Nebr. inf. Comp. A. 1
E. H. Koza. East Omaha. Neb.
Clarkson, dne 29. kventa.
Psenice $2.60
Korna S1.40
Oves 57
Prasata $14.70
Maslo 30
Vejce 30
vn rWeka aneb domaci zvifata.
NVma k sobe rovnosti v lecenf novych a-
neb zastaralych bo'.aku,. rozrezanin, odfenin. i
'n.-rep.'n spa'cnm, bo'.en: a pi'chani
dech
1CTORONE
Jenz hodi na vsechny drufoy kar.
Jest to Jedsny spusob kterym muzete
zuzitkovati vass starou karu. fVlfrne ceny.
Spravkam venuijeme zvSastns pozornost.
an v
Pei-cheron Societv
a picnani v za-
i kri'zi. bolavych oci, ocni'ho zrna. bo-
'tc-n? v krku a zas'-ivenf kas'.e a pfedejili za
palem plic, nepodajnych kloubu, atd. aid.
Zarucujeme, ze jest nejlepsi'm linimentem
v f'hu. Jsme j sM'. ze Dobryho Liniment
ucini vse aneb i vice nezli co zde udavame.
Zasleme jej bez penez i s postovni depravou
na 30 denni zkousku. Neuznateli ze jest to
ten nejlepsi liniment jaky jste kdy potrebo
vali, nebudeme na Vas za nej nic pozadovati.
Cena $1.50 za velkou lahev. Objednejte si
jej jeste dnes.
John Dobry Mfg. Co.
Cedar Eapids, U. S. A. Iowa.
Tento hfebec jest rekordo
knihach "The P
of America" a jeho ci.-do jesr
niSGOT. Vvpestovan jest P. E.
Readym. Odoll, 111. Zplozen byl
dne 14. kvetna 1014. lJarvy jest
cerne. Prohlednut byl statnim
rverolekafskym vyborem. Na
Xebraske statni vystave v 191;")
obdrzel 2 cenu : v Kansas obdr
zel d'e druhe ceny. Tez obdrzel
jednu stadovou cenu v 1016.
Tuto sezonu bude stati nasledov
ne : Kazdou stfedu a sobotu v
Clarkson v Clover Leaf staji: os
atni dni v tydnu doma. na farme
Jos Illedika. 2 mlie zaiad. a 3-2
jizii od Clarkson. Telefonujte o
dni. Podminky: $20.00 za zie
hfibe V padu ze kobyla jest pro
d:'ma aneb odstehovana z okresu
poplatek jest ihned splatnym.
Vcno vati budu nejlepsi pozor
nost ale v padu nestesti. nejsem
za nic zodpovednym. (19-7k)
Joseph Zrust, maj.
arKson,
Nebraska
Zahradnicke
poiraby!
Budete-li kupovati stroj na sekani travy na vasem
travniku, pfijd'te ke mne neb jsem jist ze mohou vam
usetfiti penize. Dale mam vsechny zahradnicke po
treby, jako ryce, motyky, hrabe, gumove hadice, srpy
a vubec vse co do zahradnictvi jest nutno. Ceny moje
jsou vzdy tak nizke jak jen mohou byti.
John F. Pirn per,
rKSOH.
Velka jitney nabidka.-Toto a; .etMni z nejhorsieh nasich
5 centu. Nepfehlednete to. Vy-! 17 , . . ,x, ,
.i -4. 4. 'i 1 zvyku je odkladati veci na zitrek.
strihnete tuto oznamku, prdozte
iv ni 5 centu a zaslete to t'irme S-ar ceske pfislovi pravi ; Co mu
Koley & Co., Chicago, 111. Piste udelati dnes, nikdv ;,a zitfek
vase jmeno a adresu zr etelne. Ob- ,,,., r,. - , . ,
drzite zdarma jeden balicek s ii'-'idkladcj ! itrek je dnc-m bu-
Foley's Honey and Tar Com-1 doucnosti a neni jisto. zda Tu'ijde.
Dnesek je polem pfilezitosti a
pound, Foleyho ledvinovych pilu
lek a jeden balicek Foleyho Cath
artic tabletek. E. H. Koza
kazdy ma jich uziti.
8