Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 29, 1917, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OZVENA ZAPADU
(ECHO OF THE WEST)
ZABAVNY
T YDENN1K
PUBUSHED WEEKLY
Vyckiii kazdou itredu. Fublishcd Wednesday
9 Hlasy nasich zen.
Vydavatele : :
tDVARKA BROTHERS,
Publishers
CLARKSON, NEB.
wmm
fHipUtmi na rok $130 Subtcription $1 .50
"Eatered as second-class matter March 10,
1911. at the Dostoffice at Clarkson, Nebr.,
wnder the Act of Congress of March 3, 1879,
Adresa jednoduse:
tSVARKA BROS,
CLARKSON, NEBR.
Vlastencka poviimost!
Velka pfilezitost ku vypomoci!!
Eana na ukoncem valky!!!
Jest upsat dues bond na pujc-
ku svobody. Je to hypoteka na
Spuojene Staty, jez nese 3 u-
roku. splatneho pul-let-ne.
Jeden dollar jest vse.
eeho zaptfebujete, a by
ste zapocali upis na $50
bond. Na jeho splaceni mate casu
az do 30. srpna 1917. Pfeptejte se
kterehokoliv bankefe, postmistra.
expressniho jednatele neb obcbod
nika. Oni vas o torn pouci! Neni
zadneho komisniho, zadneho zis
ku pro promotera. Ucinte tak ny
ni, neodkladejte !
Pujcka Svobody
(Zadost o dluzne upisy.)
Tato zadost ma byti zaslana
prostfednictvim banky upisovate
le, uverni spolecnosti, nebo jine
jednatleny, pracujici v jebo zaj
mu, anebo muze byti podana pfi
mo u federalni zalozni banky v
jebo distriktu, ci pokladnimu od
boru ve Washingtonu.
Datum
Sekretaf i pokladu !
"zhledein kn podmmkam po
kladniho odboru. v eirkulafi. cis.
78. datovanem 14. kvetna 1917.
nizepodepsany hlasi se o $
par hodnoty 15-301etych Sty pro
centnich zlatych bondu Spojenyeh
Statu a svolu.ie zaplatit par a na
rostly iirok na jakekoliv bondy.
jez jsou prideleny na tuto zadost
DENVER, COLORADO.
Ctena. redakce ! Musmi Vani
zase neeo napsati. Bude Vam asi
divno. ze pisu odtud. Kdyz jsem
psala posledni dopis jiz jsem jej
s tezi dopsala. jezto jsem se roz
nemohla a bylo mi tak zle ze jsem
se sama na cestu nemohla vydat,
proto prijela pro nme moje dcera
pi. Hamsova. Prijela jsem sem due
prvniho dubna a dnes je mi jiz do
sti dobfe. Za ten eas co jsem zde.
pfibrala jsem na sebe deset liber
vahy. Bern jen pfirodni leceni,
vsech pfipravovanycb leku jsem
zaneehala. Musim chodit na pro
chazku a bnit koupel kazdy den
a take i telocvik musim brat. Ma
sa jen malo nebo' docela zadne ne
pozivam, jim jedine ovoce a zele-
ninu a piji mleko a az to nine ne
bude pomabat tak bude konec le
ceni. Mela jsem podstoupit opera
ci. ale deti tomu nedali dopustit,
ze radeji mam zkusit se lecit bez
operace. Tedy do nynejsi doby se
mne dobfe dafi. Na procMzky
chodim -do parku a casto zajdu si
az ku kapitolu. Tak mi ten eas
utika dosti ryehle. Kdyz jsem od
jizdela z domova tak dcera Otilie
a zet' pfijeli se se mnou rozlouciti
a mne potesit. Syn Albin byl veliee
smuten neb jsem mela malou na-
deji, ze pfijedu kdy zpet. ale ny
ni myslfm. ze se vratim v kratkem
ease zase domu. Zde je videt. kaz-do-denne
po celv cas jen same voj-
sko po ulicich v pochodovani. Je
to veru smutne kdyz jeden vidi
tolik mladycb lioclni v torn ATojen-
skem obleku. Ono je to laka. hud-
ba hraje a ten oblek se pekne vy-
jima. ale co pak chudaci zkusi a
jest-li se navrateji je otazkou. V
kazdem skorem diva die se nyni u
kazuii ien same bitevni lode a
Prosim ctenou redakci aby mne
zasilala casopis na misto do Bur
lington do Denver, 1100 Acoma
St.. neb je mi po nem moc smutno.
S jiozdravem na redakci a ctenaf
stvo. Frantiska Severinova.
NORTH STAR, MICH.
Ctena redakce ! Nejdrive mu
sim na slovicko k panu redakto
rovi, neb nam zaslal tfi cisla na
novou adresu a od te doby vsecb
ny cisla jsou zasilany zase na dfi
vejsi adresu. Pane redaktore, bud'
te tak laskav a prvni adresu znie
te, aby se Vam zase nestala myl
ka, mame to moc daleko. kdyz
bycb si chtela tarn doskocit, mu
sela bycli mit sedmi milove boty.
Ctene dopisovatlky, pfichazim o-
pet mezi Vas. slibila jsem, ze Vas
casto navstivim. ale ono je te pra
prace tolik, ze me zbyvii malo ca
su Jak vidite ze zmeny adresy,
ze jsme se prestehovali, vsechny
vite co pri takove pfilezitosti ma
kazda zena prace. Sotva jsem vse
troeliu urovnala.' pocaly si slepic
ky sedat a ja pilne nasazovala,
uz zas vseelmy liusj sedeji, ty
prvni beliaji po dvofe. Ze dvanac
ti vajicek se vylihlo jedenact hou
satek a bude-li to tak se vsemi
bude jicli liezky bouf. Musim se
Vam tez poelilubit ze jsem mela
pfed svatbou, ktera se konala de
sateho maje v Benistru v ceske
sini. Jest to nova, krasmi budova,
a zajiste clilouba vsech vukolnich
Ceclifi.. Svatba ma se odb'vala na
jevisti. selirali jsme poprve obraz
ze zivota a sice pod nazvem v
"Clialoupce a na statku." V ten
cas bylo v )olicli mnolio prace a
pfec jsme meli liojnou navstevu.
Dobra pfilezitost pro toho kdo
by chtel farmefiti.
V indianskych rosorvacicli v o
kresu Thurston naleza se nekolik
tisie akru urodnych pozemku, le-
y.U'ioh uplne ladem a vlada se do-!
sud nopostarala, aby byly zuzit
kovany, ac sama nabada rolniky,
aby se vynasnazili pestovati letos
co nejvice obili. Guverner Neville
byl na to upozornen soudcem Gra
vesem z Pender a dopsal lined ta
jpmniku vnitra a indianskemu ko
misafi, aby bylo dovoleno pozem
ky pronajmuti. Pozemky nalezi
Indianum a mohou byti nekomu
jineniu pronajaty se svolenim od
boru indianskveli .zalezitosti, a-
vsak to nelze dost ryehle ziskati
neb washingtonske ufady jsou ve
liee zdlouhave a mozna, ze nez
konecne bude jiz jiozde k sazeni i
kukuvice. Pravi se. ze iozemky se
vyrovnaji tern nejurodnejsim far
nnim v Nebrasce a kdyby vlada k
tomu svolila, pfihlasil by se dosta
eeny pocet najemeu. aby kazdy
akr pudy mohl byt zuzitkovan.
Longfin Folda, predseda J. M. Munda, misto Dfedseda
Clarkson State Bank
(Zalozen pfed 25 roky.)
CLARKSON, NEBRASKA
Bankovni obchod by vyhovel nasemu okoli a vsechny
jine prace se konaji die zkusenosti a opatrnosti.
Penize vzdy u nas k dostani a nase vklady jsou zarucene.
EMIL FOLDA, kasir
F, Jelfnek a Jos. Mundil, vyp. kasfrove.
I
po-
Spofivost vlasteneckou
vinnosti.
Valka uci lidstvo mnoliemu. O
cem se drive mnoliemu ani nes
nilo, to dnes se stava nutnosti. I
u nas. ac stojime teprve na sa
in em prahu valky, ozyv;i se jiz
dnes ze vsech stran : "Sporme!"
V zemi, prislovecne svym plytva
nim. uplatnuje se nes take heslo
je krasna ctnost" a
Americane nam nerozumeli a pree
vojsko jak pochoduje. kazdy jest se dostavili v hojnem poctu. nasi
nadsen pro to vojsko, ale lulyz , krajane jim vse co mohli pfekla-
prijde to louceni, to je videt hroz-j dali, zvlaste p. Sippot, odberatel
ny smutek, slyset jest jen samyit. 1. se snazil v?emozne abv iim
plac tech ubohych matek az je vse vylozil. Dosti jsem se zdrzo
jednomu z toho hrozne. Kdyz vala neb jsem vzdalena od ceske
vlak odjizdi jak ta kazda matka sine patnaet mil ale prodehivali
se zoufalyin zrakem za jejim na- jsme dobfe zkousky. To jsem me-
de.inym synem pohlizi a mysh si mu starouskovi odiela v nedeii.
zda jeste jednou se s nim sejde. dojela jsem k me mile pntelkyni
To ip k nonrfrk:nii taknvv smn-'m PioiiiL-nTo tom icom naA.iln
j . v.-. v v' ,1- " - -I 1 " " 1 J uLMiLivv v , t lull JQLU XLCUUdlfl
yjuuu ... jt. pinut.jtpk Zde tak6 prechovavani di- kone a jeji muzicek nam zapfahl
a predstayu.ie 2 proeenta na ob- vokri zvJfata pf.es zimu a stoi; to cirim6ho a jely jsme zas. U nieh
nos Donau, jez .isou pozauoam innoi10 nonxz -je ?iv;t npi, takove isP,n nf-fisnnla a rln.K- rlon
j - ( UVJl
sporivost
to vsude nejen v nuznem obydli
chudnych tfid. ale i v nadhernych
palacich milionaru.
Spofivost dnes plati ne za la
kotu. nybrz za narodni povinnost.
Spofivosti roste sila naroda ; sil
ny narod pak dovede svou villi
prosadit vsude. Narod marno
tratny naproti tomu zmensuje
- -
ne.ienom sve pnrozene zaro.ie a
vycerpava nejen sve poklady v
pude. nvbrz on seslabuje take
zdravi lidu a ochromuje mrani
silu i'-lio. Marnotratnost ma stej
ne ucinky jako zhavy zar tropi
ekelio slunce. nici lidskou silu ci
norodou a zbavuje energii nervu.
Xain'ime-li so to nyni v dobe
'o. nebude nam to skodit ani v
dobe mini, nebot" i v dobe miru
tyto ctnosti povedou nas niirod k
blahobvtu a sile.
FARMERS STATE BANKA
Kapital a pfebytek $30,000.00
CLARKSON, NEBRASKA
Jest pripravena vam vy
Sioveti ve vsem co spada
do bankovniho oboru.
John D. Wolf, predseda
Adolf Dudek, kasir E. E. Dudek, vyp Jiasi'r.
JANESVILLE a MOLINE ovotavaCe!
jsem
vaicuu u .xua .xaL1va jwui ( zvirata iako jSou Ivy a tigri. mu- teprve pfijela domu. . Nejvetsi
Xoucte so trpMivosti v kazdem
povolani a vitezstvi bude pro vas
snadnejsim.
si zivit masem a proto aby mana- starost jsme meli. jak se dosta- !
zerstvo k tomu leTieji pfislo. po-'nem vsiehni do Benistru. bvlo nas1 !
Ifadaji ted' kazdou nedeii divad- moc a povozu malo ale p. Vancu-1
jlo. Cita.ii pouze 10 centu a za ty ra se nad nami smiloval a poslal
Imuzo si kazdy dukladne zvefinec pro nas svuj pekny automobil, v
'prohlodnouti. Ani by zadny tomu nem mladeho "sa'fira," a ktefi'
;novefil. oo se lidi sjede, stale je se nevesli sedli na bokv a nfiieli1
ito zaplneno. Je to podivana na za nami Po divadle bvla tanecni1
ny dluzni ujiis-.
Piny podpis upisovatele
Adresa C'islo a ulice
esto
Okres Stat j
TJpozorneni! Jest zadoueno. ditky jak jsou kolikrate pfekva- zabava a kazdv isme si rad kousr
aby nasledujici informace byly peny koupi-li si halusky pro opice cek skocil a pak isme se ubirali ku
zadatelem opatreny : a nfiidou k slonovi a ten po nieh svym domovum, uspokojeni. .o
1. Ma-li byti unlna splatka u-:tak nrosebne hledi. ze pocnou jej jsme pracovali pro ceskou voc. j
emena pren koneenvm urcitym , krmiti po onsku a v. .nm mceho vm ktera zajiste neni nikomu na sko
datem, jez naznaceno jest v eir-jopicky nezbyde.. Je to k zasmani du. Tez nasi mile m. nfedsodkvni
kulafi. iake bude datum takove kdyz podaji opicce kornout s ice srdecne dekuji, ze me nazvala'
C 1 1 T T 9 I Ai.niimAin -C i 1 .iMi.i . . ..i-ilA 1 i i v i
oiciux!..- v;i t-riiucui .inn. jc i ni)HKiiiK n nnixil ftvuu Sl'SU Oil, CSl 10 D10 me Za-
pfisti s nim po hfebfiku na horn. Deti jiste velka cost, vvnasnazim se mi-i
2. Ocekava-li se, ze
as-1
Adresa
splatky budou cineny pomoci ce-iasaii radosti a ani z mista ne- la pani, bych pfilnula k Vam
ku, na kterou banku. nebo uver- chte.ii .iiti. Pstrosy. ty jsou moc kou milujici sestry. vzdyt jsem
ni spolecnost budou podobne ceky nestydate, ty vse ukradnou, na ty vzdy po drahe sestricce tolik tou
vystaveny? j deti se moc zlobeji. Ale kdyz zilal nebylo me vsak doprano ji
Jmeno banky, nebo uverni spol. (pstros snese vejee. na to se deti miti. az teprve ted', jste me na-
vadi divaji. Tak no tech desac- bidla Vv sostorst.vi ktor' n noi.
kach se sejde hezka.suma. Takeivetsi radosti nfiinnVnn a isnm
3. Kteraj, pakli vubec jaka, v mestskem parku maji opice a ' nan skutecne hrdou. Trochii isem
nstanoveui prozatimnich certefi- moxi nimi tez jednolio stareho o-IAVun vysvet.lila nroc isem tak
yell nepfisla
ien tak s prazclnvm. nrmasim na-
4. Prostrednictvim ktere, pak- tak lako vzdyeky takovy musi si vod na "piskotovv dort". Dei
li .iake. banky. nebo nine .leilna- vydobiti nadvladu a proto take.koflik moukv, koflik cukru pfi
xemy jest tato zatiosr zasilana ' pan opicaic vzciycicv opiekam io-
Americke vlajky.
Kdo dosud nevztycil ve
svem domove americkou
viajku at' ve meste neb na
venkove, necbt' tak ucini co j
nejdrive. Nase zasoba tak j
zv. "window flags," jest jiz i
nepatrna a vice nebude ob
novena. Nema byt ani jedine
farmy bz americke vlajky v
teto valecne dobe. Vlajky j
nase .isou ve dvou rozmerecn
a nejlepe hodi se do domu a
take i na chranici sklo auto
mobilu. Jsou v romerech
9x12 a 15x27 coulu. Vetsi
vlajky stoji 10 centu kus a
neb 3 a 25c. Mensi vlajky 2
a .15c. Hlaste se bned dokud
jest zasoba. Objednavkam z
venkova venujeme zvlastni
pozornost a obratem post za
silku vyplnime.
katu jsou pozadovana? pir-aka. ktery jest tak stary, ze se dlouho nepsala, a a bye'
"ni jiz delaji vrasky na cele. A: jen tak s prazclnvm. pfi
Vladni odbor pokladu.
Washington, lo. kvet. 1017.
Znravodajska iifadovna
pujeky svoliody v roce 1017!
Nil'dy pfod tim nenaskytla se
pfilezitost podohna vyzve na upi
sovpni se o puicku svobodv v roce
1917;
Jeii rirel a naslodkv jsou a bu
dou mnohonasobne. Bude slouzit
nejDfedneji a nado vse ku doci
leni v teto valoe vitezstvi pro svo
bodu. lidovladu a.volnost.
Nade vsi pochybnost pfispeje k
brzkomn zakonceni liubeni lid
skych zivotu a majotku, joz- nyni
se deie mp',nu bezpfikladnou od
zapoceti valky.
Sprostfedkuie zalozoni trvale
ho miru po celein svete.
Podminky pujekv svobody v ro
ce 1917 jsou . takove. aby umoz
neno bylo temef kazde dospele o
sobe tohoto naroda podat nevy
rovnatelnv dfikaz loyality a vlas
.itenectvi bezodkladnym se upsa
nlm. Konecne popularni podileni se
na teto pujece. bude smefovat k
irpevneni praveho americkeho na
I'pdniho citeni. jez zvysi v ten
spusoh. "o rnzi a ciodnoti ruzna
ta pleme nasi -"kolono republikv
v npivznesenejsi narod na zemt"
kouli. .
V lete to jeste uslo. neb on
o vylezl na vyvvsene misto a
nickv tain nesmely. stale na ne
broukal. ale minulou zimu se mu
1o npovedlo, byl a velka zima a
ojiirak jako vzdyeky vyhnal jeho
snolooniei von do zimv a sam so
uvelebvl v jeho )alaei. Opicky so
na noho vsak uradily a sly se s
nun yvrovnat. Nastala vojna a o
pieak lirohral. vvlmaly jej samy
von a jelikoz byla velka zima. u
mrzla mu jeho hlouba. ohon, neb
ton jo jim vol kou pomoci pfi sko
ku ve vysi. Take jsou opice na
vuj ohon hrde. a proto museli
iej dati do leceni. Stale si prv. o
hon okukoval a mel )ry potom
iakvsi strach az ho daji zase zp"t
do bydliste eo asi budou mu dela
ti jeho spolecniei kdvz prohral
voinu. To ty opice se asi nejspise
opiei po lidecli kdyz take elite v
miti vojnu. Tak' se nam pfi
trefilo pfirodni divadlo roku 191-4,
na jafe totiz jednoho dne bylo ta
kove krasne a ciste poeasi a pfi
'apadu slunce udelala se takova
purpolova zafe a na zapade bvla
velka hvezda a od te na kazde
trane tahlo svetlo a to tak asi ja
ko kdyz pise. Zustalo to tarn asi
patnaet minut. Prvni pismeno by
lo W pekne svetelne, druhe byly
drobnejsi. Cloveku se pfi torn az
"rk k:iril. Nekdo fi,-nl. zo je to
iaktlsi vvstrnb. ."I" ic-otv) tir-.
vod na "piskotovv dort".
kotlik mouky, koflik cukru
1 r - i i
KoriiKu vanci vociy, ave M,ce,
lzicku )rasku do peciva, lzicku va
o-' nilkoveho extraktu. Pfeseito moii-
ku s )raskem. Vejee rozslehe.jte ;
az so )eni. pak pfidejte cukr n '
vanilku a slehejto d?ile naeez pfi- !0f:
de.ite polovic mouky, a vsak hoz
prasku. Dobfe to vytluete a pak,
pfidejte zbyvajici mouku smieha-l
nou s praskem. Konecne opatrne
vmichejte vfelou voriu. Pecte v
liorke troube. Jiz ale musim
pfestat a bych neehala taky tro
eliu mista pro ctene dopisovatl
ky, ktere tak iekue )isoii, jen
piste casto a hodne at' ma iani
predsedkyne a ctena mdakce z
nas radost. Se sester.skym pozdra
vo:r. na vseck.
Marie Mosticova.
ceska skola v Howells!
Take i v Ilowellske bude se le
tos vyucovati cesk.i letni skola a
"o jakmilo pfestane se vyueovati
ve verejne skole. Vyueovati se bu-K-azdy
den v tvdnu a za ucitele
ziskan byl Prof. J. V. Srb. Uciti
;e bude ve skolnieh mistnosteeh
vefejne skoly. Vsechny ceske ro
dice jsou zadani by ditky zapsati
dali u tajemnika vyboru, p. Ant.
Rysavoho v Ho"vells a sice co moz
no nejdrive. Vlastenecka povin
nost k?ize by kazde ditko schon
no bylo matefske feci svyeh rocli
rfi p proto doufame. ze nebude ni
' y?a lo n:ja pfiro-ly. ktera by zadost i nati ne"y.h;:
laEichard Ma 24880
plnokrevny French Draft hfebec
registrovany u Nalirnal French Draft Horse
sso. Uznan vladou Spoj. Statu. Vypesto
van Harvey Keys z Blandinsvil'e, III. Zp'ozen
6. kvotna 1910. Cerne barvy. Vaha 18001b.
L'ncense : Vyse uvedeny hrebec Blanchard
2-48S0 byl prohlidnut zakonnilym inspekto
rein hrebcu a ma pTvoleni k verejnym sluz
bani vc sialu Nebraska a jest z cistokrevneho
pleneme a uplne ve zdravotnim stavu.
Nebraska Stallion Board.
Pude stati tuto sezonu nasledov
ne : kazdy );'itek a sobotu na far
me Jos. Janecka. 1 mili vychodne
a jizne od Clarkson : kazdou
stfedu u Jakuba Janecka, 1 mili
jizne od Heun ; ostatni domu na
farme majtele. 1 mili severne a
li-o zap od lleun.
Podminky: $18.00 za zive hfibe:
za kazde nasledujici hfibe $17.00
V padu, ze by byla kobyla proda
na neb pfestehovana z domaciho
mista. tak vyse uvedeny obnos
jest lined splatny. Velka opatrnost
se venuje, ale v padu nestesti, ne
ni majitel hfebce za nic zodpoved
nv. Piste neb telefonujte si o dni.
A W, Konfcck. maj.
'rr.l..on, I.e':iiGa ?-oute 1.
Eezpochyby se pokousite o ziskani te nejvetsi mozne urody
kukufice. Semeno a sazba jsou dulezitymi pfedmety, ale prae
tak dulezitym jest ovoravani. Toto jedine muzete dociliti osved
cenymi ovoravaci, ktere jsou vyse uvedene. Janesville a Moline
stroje jsou temi nejpfednejsimi a protoz drive nezli budete kupo
vati ovoravac, pfijd'te k nam a prohlednete si tyto druhy.
WOLF
Clarkson, ::
a VITEK,
: :: Nebraska.
Get
prcti
-Em prasek
V o
is
Pestitele prasat :
Tento prasek jest iiplne vyzknsen a
protoz mohou jej zaruciti ze da kazdemu iip
nou spokejenost.
C'ervy nemohou byti na zivu kde jest pouzivan GETS
EM prasek. Jedna zkouika vas pfesvedci. Zkuste jej a za
cbraiite vase cenne prasata.
mhk Lice Killer
Tento prostfedek jest zvlaste pfipraven
na niceni cmeliku a jineho drubezniho hmyzu.
Vypar z tohoto znici cmeliky na slepicich. Bid
to se die navodu a potom jiny prostfedek ne
budete si pfati. Pfijd'te se na nej pfeptati
Hrwells- Nebr.
I. W. KOZA,
Oc
kovani prasat
proti cholere!
Dovoluji si oznamiti ctenym farmerum a pes
titelum prasat, ze jsem pfipraven ockovati prasata
proti cbolefe. Timto muzete zachraniti vase stado prasat
od teto zakefne epidemic Vice prasat stane se obeti teto
nemoci nezli rsem ostatnim nemocem dohromady a protoz
meli byste se snaziti tomo pfedejiti. Navbstivbte mne v
me ufadovne a ja vam vse vysvetlim.
Adolf Jona. Clarkson, Neb.
V