Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 29, 1917, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    pozemek jemu (aby snad jej zase
prodaval 5 roku) nel) ze pry budu
miti s nimi strasny boj. Vidite
tedy, ze se skutecne snad uz pere
cely svet kdyz i v Koline boj ma
me, jelikoz jsem radeji pfijal boj
nez byeh ran byl vratil pozemek
zakonitg koupeny. Necbat to zde
nemohu, neb v torn main vsechen
majetek. dobfe zafizenyeh 48 ak
ru a prodat se to take lined tak
netrefi, tak musim tedy vesti boj
dale. Tolik ale feknu, ze by tohle
se snad nikde diti nesmelo, by o
sadnici takove bezpravi trpeli.
hezka cast jiz ho sice poznala,
ale si nechteji omocit, neni to ale
spravne dokud na svete budou
ziskuoihtivci, lide aneb narody,
jezto jednotlivci musi se branit,
jak je dukaz pocatku teto svetove
Talky. S pozdravem na redakci a
etenare. Josef Brozik.
ti poshin postou v cas, tak aby do- tujici nebo podobne hlasi, nenio
sel na misto ieho doniovskeko nravnen vystaviti mu registracni
preeinktu vcetne do dne registra- certifikat. Ten mu bude vydan
ce. Klerk, u nehoz se takovy ces- -apismkem v jeho bydlisti
55
POZORI POZOR! POZOR! POZOR2
Kazdy obyvatel Spojenych Statu ve stars
od 21. do 30. roku veku musi se dati regis
trovati dne 5. cervna.
Jeden rok zaSare pro toho kdo se nedostavf.
Co jest zivot?
Pfed dvema tisici lety dali na '
tnto otazku stafi Rimane vybor
nou odpoved', fkouce: "Ne pou
ze ziti, nybrz v plnem zdravi ziti.
tot zivot (Non est vivere, sod va-,
lere vita)". A bez fadneho zazi-!
vani neni zdravi. Trinerovo Leci
ve Hofke Vino pomaha. zazivani. :
rycisfuje vnitrnosti a posiluje
eelou soustavu. Proto pfi netra-l
veni, zacpe, boleni hlavy. dusevni
poHeslosti, vseobecne slabosti,
nervose a pod, Trinerovo Lecive
Hofke Vino jest nejlepsim lekem.
Ale zadejte vzdy Trinerovo Leci
t6 Hofke Vino (Triner's Ameri
can Elixir of Bitter Wine), neu
zivjete pouhe zkratky "hofke vi
no", protoze to neni zadny napoj, I
nybrz lek, coz treba pine zduraz
Sovati zejmena v suchych statech.
Cena $1.00. V lekarnach. Trine
ruv Liniment vykazuje vzdy
richly a jisty iieinek pfi reuma
tismu, neural gii. urazech a j. Ce
na 25 a 50c. v lekarnach, postou
35 a 60c. Jos Triner, velkovv
rboce lekii. 1333-1339 S. Ashland
ave., Chicago, 111.
I
Valecny department zasila nas
ledujici dalsi upozorneni v zalezi
tosti valecne registrace: 1. Bude
pouze jeden registracni den, 5.
cervna, 1917, 2. Kazdy
muzsky obyvatel, kte
ry dosahl veku 21
roku a nedosahl do
sud sve 31. narozeni
ny, musi se dat ono
ho dne registrovati.
Jedinou vyminku ci
ni dustojnici a muz
stvo pravidelne ar
mady a namornictva.
narodni srardy a mi
lice ve slnzbach Spo
jenych Statu a dusto.inici a muz
stvo reservnich sborft v aktivni
sluzbe. 3. Resistrace iest odlisna
od odvodu. At' mate jakvvoliv du
vod k osvobozeni. reiristrovat se
musite. 4. Registrace jest povin
nost k vefejnosti. Tern, ktefi ne
dostoji teto povinnosti ukladj'i za
kon trest vezeni, nikoliv pouhe
pokuty. 5. Kdo se zn pficinou ne
moci nebude moci dat registrova
ti. nnize se prostfednictvhn sve
ho zastupce pfihlasiti u okresniho
neb mestskeho klerka o registrar
ni listinu. Klerk mu da instrukce.
jak ma byt listina vylnena. Lis
stina ma pak byti nemocnou oso
bou poslana postou neb dorucena
jejim zastupcem registrarovi v
dotycnem preeinktu. Nemocna o
soba zasle zaroven adresovanou a
postovni znamkou opatfenou o
balku, aby mohl byt zaslan re
gistracni certifikat. 6. Kdo nebu
de v den registrace dliti ve svern
preeinktu, ma jak nejdfive mozno
se pfihlasiti o svou registracni lis
tinu u okresniho klerka v'okresu,
kde bude dliti, aneb bude-li se na-
Kdyz dravci, lacni kofisti a krve,
oblecou se v roucha mirumilov
nych beranku, nezmenili svoji
povahu, nybrz pfestrojeni je
jich ma jen ucel oklamati vy
hlednute obeti a snaze je zdo
lati. A tak Teutoni, nesouei Rusuc
ratolesti mini, jsou tymiz, ktefi
vyvolali valku za ucelem, aby sta
li se pany Evropy a sveta, a ktefi
ji vedli zpusobem tak barbar
skym. ze neco podobneho v novo
dobe historii neni zaznamenano a
ze se tim da srovnati jen malo z
historie stare. Jsou-li Rusove jen
trochu schopni obrany, maji-li jen
tolik sily, by odrazeli utoky ne
mecke a donutili nepfitele, aby
proti nim mel pohotove sve arma
dy a aby nemohl tyto vrhnouti
na fronty zapadni a jizni, meli by
ve valce vytrvati. Zada toho ne-
jen jejich cest, aby dodrzeli slovo
LEIGH STATE BANK,
Leigh, Nebraska
Kapltai $20,000.00
Pfebytek 3,000.00
Vyfizuje veSkery bankovni a penfezni obchod.
Vypldci vysoky urok na casovd vklady. - RuCi
za tyto svymi podilniky zarucend Guarantee Fon
dem Stcitu Nebr. - Hledi vidy v ka2dem ohledu
Vds uspokojiti Mluvime 5esky
NIELS OLSON, pfedseda
R. H. GOODGE, mfsto pfedseda
E. M. NELSON, kaslr
F. L. VLACH, vyp. kaafr
lonti v meste, citajieim pfes 30.-
000 obvvatelu. ma se pfihlasiti u spojeneum, ale vyzaduje toho pfe-
metskoho klerka. Klerk vyplni od- devsiin jejich A'lastni zajem, ne-
rtovedi a orlevzda listinu zadateli bot' na torn zavisi byti a nebyti
n ten ii zasle tak rychle registra- svobody, kterou revoluci si vydo-j
rovi sveho preenktu, aby dosla do j byli.
reistracniho dne. K tomu ma nfi-
noiiti obalku se svou adresou a Nastenny papir ve velkem
iiostovni znamkou. abv mu mohl
bvt noslan resristracni certifikat.
7. Rejristra.'cni mistnosti budou
ne 5. cervna otevfeny od 7. ho
flinv rano do 9. vecer.
V nasledujicim pfinasime ku
nohoflli svvch etenafu vzorec list
ku. ktery budou registrafi vyplno
vati. Aby bylo zabn'meno zbytec
nvm nrutahum. iieho neporozume
ni kladenvm otkam. doporucu
'eme svvm c'"en-fiim, aby si vzor
ce tyto vystfihli, peclive vyplnili
n vali s sebou k resristraci. !Mo
lmu ie po odnMf'ihnuti proste
nfedloziti zanisujicimu ufedniku,
ienz z nieh potfobne udeje opise.
Zarisujiei ufednik bude se fiditi
ansrliokym textein. kdezto kraja
ni, pokud by dosti anglicinu ne
ovladali, neehf se fldi pfeklrdee
-extu do cestinv.
vyberu.
E. H. Koza.
1
Dr. F. G. Kolouch,
Cesky lekaf a
chirur
Nastupce Dr. E. Capka
j SCHUYLER, NEBRASKA
Dr. S, G. fttlen
v.
5-11.. X7 . . -
hos. Mortirr.er. pred Fred Kabeler. $1.. m. pfed.
FIRST NATIONAL BANK,
Leigh, Nebraska.
Zalozena roku 1886. :: Kapital a pfebytek $70,000.00
Bankovni obchod ve vsech oborech vykonavame k
uplne spokojenosti nasich pfiznivcu. Penize zasilame
tez do stare vlasti. Obstaravame abstrakty. Dohlizime
na pozustalosti a vyhotovujeme posledni vule. Zdar
ma vybirame dane, vyhotovujeme notarskou praci.
Plati'me urok na penize na cas. U nas se mluvi cesky.
Fn-d Rabelcr. m!., kasir
John H. Mueller, vyp. kaslr
Alex Rabeler, vypomoeni kan'r.
Ed. Rozmann, vypomoeni kasir.
Predplatne na tento fast obnasi $1.50
LEKAR A RAH'.C
: j.iiti v urn i'r -
lfSkp nnn Kozovnun
Dulezite pro ty, jiz se musi nechat
registrovat pro nucenou vo
jenskou povinnost.
Odbor valky ucinil nasledujici
ozuameni ohledne registrace obca
nu pro nucenou vojenskou povin
nost ve stafi A'cetne od 21 do 30
roku :
"Odbor valky ehce vstipiti fe
cenym obcanum, ze bude iouze je
den den registrace. Ysichni muzi
mezi naznacenym vekem stafi
pojimaje v to i ty od 30, ne vsak
Tcetne od 31 roku musi se k
registraei dostaviti. K villi pfe
dejiti omylu, jest pouze jeden den
oznameny presidentem v pro
klamaci bude venovah regi
straei. "Zadny muzsky obyvatel Spoj.
Statu v uyedenych letech nebude
nizadnym zpusobem omluven,
kdyz by se k registraei nedosta
vil, lec ze by byl jiz ve vojenske
nebo namofni sluzbe Spoj. Statfi;
totiz clen pravidelne armady ne
bo lod'stva, sboru namofnich vo
jinu, pobfezni sluzby anebo casti
narodni obrany, nyni cinne u pra
videlneho vojska.
"Ohledne mnoha otazek denne
doslych do odboru valky o regis
traei obchodnich cestujicich a ji
nych, stujz zde nasledujici: Sesty
den od data presidentova prohld-
sem, kazdy registraei povinny, j
jenz by myslil, ze bude doma ne
pfitomen v den registrace, necht'
seohlasi u klerka v okresu, v
nemz f eceny den se bude nalezati. '
Bude-li v meste, citajieim pfes
35.000 obyvatel, musi se hlasiti u
mestskeho klerka.
"Ten, jenz bude nepfitomen re
gistraei ve svem bydlisti, bude ;
mu naznaceno. jak registrovati a
jak registracni listek musi byti
vyplnen. Tento listek musi by-
BIEN A I ME NO. 18168
REGrlSTEATINON CARD
Form I No !
1. Name in full Age in years
(Givci name) (Family name)
Pine jmeno ' Stafi v letech
2. Home address
Xo.) (Street) (City) (State)
Adresa a obydli
3 Datp nf birth cienty v casopisech. Tel. urad 45.
(?dontll) (Day) Year) ! I Ofadovna nad obchodem A. J. Karla.
Datum ?iarozeni (mesie. den. rok) ' ' ' jCLARKSON, NEBRASKA
4. Are you (I) a natural-born citizen, (2) a naturalized citizen,
(3) an allien, (4) or have declared your intention (specify r
which)? i i
Phv C I
Cesky lekaf a
Die lekarske etikety neoznamuji sve pa- ,
i
i
i
MUUII
III"
aH aaa! 9W 3 '"iKJbBbbH
bbbI aaaaaaaB aaa. r 3rHa.BBa.B.B.B.a
'
BBBBBBBBMlZlBBBBB2BfBBBBBBHBBBBBBBBBBBB
BaaaaaaaaafelBBaaBBaaaaaaaaaaBPliBaaaaplBaaB
' BaaaaaaaaaMaaa; aaK7Jal
Jste (1) rodilym americkym obcanem, (2) nautralisovanym j
obcanem, (3) cizincem, (4) aneb prohlasil jste svuj umysl (u-
deite iakv rlrnh nbna.n?;tvi ?
Where were
Dr.O.P.Schnetzky
lekar a operator
Oradovna v budove First Nat. Bankn
, n i Zkaiena osetfovatelka vzdy pri race.
you born? 3 v
(Nation) j wMU YliJUlC, JNJJBiCASJlA
Bukacek
majitel rozsahleho
naljytkovelio
obchodu
spojeuy s
pohrobnickym
za odem
its( 7(iv iihctHVeu ka' leniu i -imiui se vsim co do jeho od-hon-
naie.i lri've nez.i Kuupittt -iDytk jinde navstivte
je) a srhledatf, ze pfi kc -y. - setHte si penez.
7.
(Towi (State)
Kdejste rozen (misto. stat, narod).
If not a citizen, of what country are you a citizen or subject?
Nejste-li cbcanen americkym, jake zeme jste obcanem aneb
poddanym?
What is your present
trade, occupation, or office?
Co jest vase pntomne femeslo, zamestnani neb urad?
By whom employed?
Kym zamestnan?
Where employed?
Kde zamestnan?
Dr.H.D. Mever.
O v
lekar a nm ho j if f
V HOW ELLS. NEB
Jeho urad ovn a nalt??' dn-S
m6 p. Jos-B.Svobodv j rim o
" h6 dvefe poledn nH hrhr
Have you a father, mother, wife, child under 12, or a sister du P E- indfi:5
or brother under 12, solely dependent on you for support
(specify which?)
Mate otce, matku, manzelku, dite pod 12, aneb sestru aneb
bratra pod 12, jedine na vas zavisle (udejte ktefi)?
Married or single? Race?
Zenat aneb svobodny (udejte co). Rasa (udejte ktera).
What military service have you had? Rank
branch ; . years ; Nation or State
Jakou vojenskou sluzbu jste prodelal? Hodnost
druh zbrani sluzebna leta Narod neb stat.
Do you claim exemption
from draft (specify grounds)?
Cinite narok na sprosteni odvodu (udejte priciny)?
I affirm that I have verified above answers and that they ar true.
Tez 'ii vzdy na sklade vyhlasene"
Srhniz' h "Bush a Lane" piana a
-vptM.tj m6 "Edisonovy" fonografy a
reknrdy. Phjcfte a poslechnete ty nej
noveisi kusy, ve kterych ma velky vy
ber "Singer" a "New Home" si
ci stroje ma stale na skiadS za ceny
mime". Pohrobnickdmu oddeleni
venuje tu nejlepsi pozornost. Jak mile budete potfebovati
neco z jeho odboru, vyplati se Vam to kdyz jej navstivite.
Geny mirne Obsluha vzorna.
10.
11.
12.
jest Belgcky importovany hfebec
hnedy s lisinou, vahy 1800 lb.n
(Jest to nejtezsi hfebec v tomto
okoli.) Bien Aime stati bude kaz
ky pondeli, uterv a ve stfedu na
farme Franka Hledika. 7 mil se
verne a 1 zapadne od Leigh : ostat
m dni doma na farme majiteie.
mile severen od Clarkson.
Podminky: $15.00 za hfibe kdyz
se ma k zivotu. Dobra. pozornost
bude se vsemu venovati, ale v pa
du nejakeho nestesti, nebude ma
jitel hfebce za nip. zodpovedny. V
padu, ze by kobyla Dyla prodana
aneb odstehovana z okresu, bude
poplatek splatny ihned. (18-3m)
Emil HIedik, majitel,
Clarkson, Nebraska
(Signature or mark.)
Dokladam, ze jsem zjistil udane odpovedi a ze jsou pravdve.
Podpis.
REGRISTRAR'S REPORT
(Zprava Registrada.)
1. Tall, medium or short
(specify which)? Slender, medium, or stout, which?
Vysoky, prostfedni, neb kratky, (udejte jaky)? Tenky, pro
stfedni neb tlusty (jaky)?
2. Color of eyes'-7..'. Color of hair? Bald?
Earva oci? Barva vlasu? Holohlavy?
3. Has person lost arm, leg, hand, or both
eyes, or is he otherwise disabled (specify)?
Ztratila osoba rame, nohu, ruku aneb obe oci aneb jest jinak
neschopna (udejte)?
I certify that my answers are true, that the person registred has
read his own answers, that I have witnessed his signature, and that
all of his answers of which I have knowledge are true, except as
follows :
THE UNIVERSAL CAR
(Signiture of registrar
Precinct . . . . .
City or Couty
State
(Date of registration)
Dosvedcuji, ze ony odpovedi jsou pravdive, ze osoba registrova
na pfectla si sve odpovedi, ze jsem byl svedkem podpisu, a ze vse
chny jeho odpovedi, kterych mam vedomost, jsou pravdive s vyjim
kou techto Podpis registranta.
Datum registrace.
(Vstfihnete, yplnte a vezmete k registraei s sebou.)
Koneene jeste pfipominame jednou co nejdurazneji. ze k ie
gistrai musi se dostaviti kazdy obyvatel Spojenych Statu v uvede
neui stafi, at' je obcanem, nebo neni. Co se tyce povolani k odvodu,
bude rozhodnuti o torn veei vojenskych ufadu.
jMuzc byi jen jedimi pneina proe Ford kar jest vice prodano a sice
od pet do deseti na kazdou jinou karu a ton jest : ze jest to lepsi
kara v kazdem ohledu at' v strojnickem. Zaznani- vice jak patnaet
tisic Ford kar toto dv,kaz!iji. Velky radiatorem a uzavfenym veji-
fein. ''streamline'' telo, korunovt postranice pfedni i zadni, cerne
zhotovene, niklove okolky eini karu tnto jednu z nejinoderenejsi.
Devet tisic Foi'd jednalelu jtoskytnou vam sve sluzby. Turisticka
kara $'J00; Kunaboitt &'A: Coupelet $505; Mestska kara $595;
Sedan $6-15 f. o. b Detroit. Xa prodej u
PRAZAK MOTOR COMPANY, CLARKSON, NEBRASKA
J n
i
i
i