Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 22, 1917, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HA UTEKU
Vypravovani ze zivota
Hosik mluvil srdnate, az okouz
loval ony nevlidne muze, zbavene
radosti rodiny. Snesli deeku, co
meli v zasobach nejlepsiho a co
jen inelo nazvu pokrmu.
"Kteryni smerem hodlas se ubi
rati?" tazal se Dimitrij.
Vudce lupicu mel vyrazne a
pfijemne vzezfeni, jez se Ladi
slavovi Hbilo. Avsak pfece vahal
s odpovedL
"Muzes promluviti otevrene,"
pobadal Dimitrij a odvedl boclia
ponekud stranou. "Neboj se nine,
tfeba bych mel savle a pistole.
Pochazhn z pocestne rodiny a muj
otec, zemfely pfed kratkou dobou,
zustavil pd. sobe cestnou pamef.
V Moskve kazdy vi, kdo to byl
Jermak. ' '
Toto jmeno hoeha pfekvapilo.
"Znam take toto jmeno," od
povedel, "tak se jmenuje nacel
nik policie Jakutske."
"Nacehiik policie? Nuze, muj
mily, to by muj otec."
"Coz pak zemrel?" zvolal La
dislav ; ' ' vzdy t! pfed tfemi dny byl
jeste s nami."
"Jakze? S vami? S kym?"
"S moji pfijatou sestrou, s mu
zem, jehoz jest snoubenkou. a s
panem Laflerem. Neznate pana
Laflera, ucitele tanee?"
"Mel jsem otce za mrtva a za
nechal jsem ho daleko odtud u le
ss, burukanskeho, pfi upati hor
stva Vrcho-Janskeho, ' ' mluvil
vudce loupezmku.
"Nuze! a prave tarn jsme se s
nim shledali, byl beze a zahrab.iu.'
"Zahraban, muj hochu?"
"6, to je vain podivna historie!
JPodivejte se, tenhle revolver na
lezel jemu ! "
"Muj otec by zil?" septal Di
niitrij vsecek uzasly. Citil nesiuir
nou toulm shledati se s nim a vy
prositi si jeho odpusteni. "Vis
snad," pravil tlumenym hlasem,
''vis nad, kde bychom zastihli
jeho a tedy i tve pratele?"
"Ano," odvetil hoch, "v okoli
Nizniho Kolimska. na hranieich
zeine Cukcu."
"Ani slova vice!" zaseptal syn
Jermakuv. "Az vsichni usnou...
vydame se na eestu, abj'chom spa
trili tve pratele a meho otce."
Ackoliv tato kratka rozmluva
dela se stranou, zaslechl lupic Ko-!
ccvin jmeno Laflerovo. Jmeno to
to zaehytil v okamziku, kdy uci
tel tance mu prispel trochou eers
tve vody a dodal nekolik utechy
plnych slow Pfistoupil k Dimitri
ji, polozil mu pokorne nekolik o
tazek, ujist'oval, ze Lafler byl
slechetny Francouz a nabidl svo
ji pomoc pfi vsem, cokoli podnik
ne syn Jermakuv ve prospech ma
leho Polaka a ostatnich uprchli-
Dejte nam
prilezitost pri
praviti vam
karu pro Betni
potfebu! !
Vykonavame veskere
veskere automobilo
ve spravky. - Prace
nase jest zarucena.
Ceny nase isou velnii
mirne.
Makovsky a Zelenda,
Clarkson, Nebr.
Pnhody tfi . j' pevnou, ctyfi stopy lovei pa': eli st'astni vratili se do
17-11 o -u ' ' ,r" "-I vnejsim konci oko tabora. kdz byli touzebne oceka
uprchliku na Sibiri. . 7 . v . ,
i r- -om zelezem. Vudci sprezoni vam.
sibifskych vypovezencu.
luiv.
Kdyz veskere prostfedky, na
lezti maleho Polaka mmulv se s
ui'inkem, teprve tenkrat pohnul
Igor Nadezdu uslzenou, bez pote
chy, ze svolila, aby se vydali na
dalsi cestu.
Nasleduiici dnv bvlv velice
smutny. Uprchlici uradili se, ze
nutno dati se po pravem bfehu
Kolimy. Ladislav se ztratil neda
leko od feky. Hoch vedel, ze ubi-
raji se k severu, aby se dostali k
Mori Ledovemu. Je-li tedy jeste
na zivu, snad uzfi oh en, jejz za-
nitili pfi kazdem lezeni a ktery
vzdy udrzovali po cele noci na
vyvysenem pahorku.
Zasoby snesene do sani znaene
se ztencily za jizdy snehovou pou
sti. Avsak na bfezich Kolimy. me
zi fickami Velkym Anujem a Ma
lym Anujem, ktere se do ni vleva
ji. rozkladaly se plane, jez vyso
ke horstvo chrani pfed vetry se
vernimi. Rostlinstvo tamejsi je
zde nepomerne krasnejsi. Shleda
vame se tu s osykou. topolem, vr
bou i cedrem ; po pf echodu pf es
hole a ledove tundry jsou tyto
plane oasami tech pustin. Vtj
hvozdech, jez pokrvvaji uboci
hor, prohaneji se stada sobu ;
danci, lisky, hnedi i cerni medve
di jsou tu u velikem poetu. Igoi
mel za to, ze bude Ize sua duo sko-
liti nekolik tech zvifat. ktera bv
poskytla potravu na nekolik din.
Piychle jako blesk ujizdely zno-
va oboji sane po sire ledove pro.s
tofe. nenechavajice ani stopy za
sebou. Nadezda s ocima jilacem
zarudlyma. ticha a smutna, niy-
slila na mileho sveho Ladislava.
Nemohla uvefiti. ze by byl zahy
nul, Jakysi tajny pocit fikal ji
aby doufala. ze ho spatri opetne.
Lafler. obycejne tak hovorny.
mlcel rovnez. Zahlouban ve sve
myslenky. hlavu sklonenou, try
sevfeny, hledel se utesiti z pn
tomnosti. mysle na budoucnosr.
Cinil plany a vypocty. Jeho duch
pfenesl se rychlosti jiskry elek
tricke z Jakutska k ledovcum
tocny. od tocny do Pafize na na
mesti Bastilly, ozafene jasnyin
slunkem. z Pafize do Vato-Tiery,
do maleho domku, jejz byl zdedil
po svem stryci se strany mateiny.
V tomto dome chtel Lafler zalo
ziti museum, ktere by neslo' jeho
jmeno, k nemuz by spechaly cole
karavanv navstevovateluv
Lafler blizil se veku, kdy je mu
zi dovoleno si odpoeinouti a te
sitL se plodum sve jirace. lel o
vsem jeste hezky daleko do PaTi
ze i do Sato-Tiery. avsak vzdale
nost' mensila se, abyehom tak fek
li. kazdym okamzikem.
Podle neho Jermak dukladne
zahalen kozesinami, mel ve vze
zfeni svem cosi sibalskeho i pfe
uiitaveho. jako ona zvifata. je
jichz kozichy mel ted na sobe.
Xa povel Igoruw jenz nespustil
s oei ani kompasu, ani niapky o
kreslene. die j)fesne mapy na os
trohu, fidil Tekel sane velice obrat
ne. takze se brali uprchliei cestou
nejbezpeeiK'jsi a nejkra.tsi.
Spfezeni psu. jehoz se jim do
stalo od esaula ve Stfedmm Kc
linisku. konalo za fizcni Tekla i
Sorla divy. Tito psi severni Sibi
fe jsou podobni vlkuni: jako vlk
maji tlamu dlouhou a zas)ir'ate
lou. usi stale vztyeene isou stilile.
oliou hunaty. .lejieh vyti podoba
se vyti vleimu.
V cele kazdeho spfezeni byl jcs
lH'jryehlejsi, nejvycvicenejsi. On
udaval ostatnim smer, zejmena
odvraceje od vyboceni z drahy a
sebehnuti za stopou zvefe. Tak
jedekrat spfezeni tgorovo hnalo
se po stope lisky. znatelne na sne
hu; jiz dali se psy ze vsech sil do
stekotu a nicim nebylo lze je zava
ziti. kdyz tu pes nejpfednejsi se
obratil na stranu o)acnou a jal
se stekati, jakoby spatfil neja
kou zvef daleko zpusobilejsi k
pronasledovani.
Tkel ;i Sort robjid-di sv'j psy
!i iVdaniin a zvlastninu vvkfiky.
. i
v
. ':v,' Virata byla navykbi.
ozivali. Na miste bice ma
-"1':"i ostl na neposlusneho neb PoplnUnah si znamenite.
if;i''bo psa a velice zrucne v jizde Na nestesti vsak nevratil se
jej zvedaji se zeme. Spfezeni u ose hoch ani toho dne. ani na zitfi ani
dlych narodu sibifskych je zfize- due nasledujiciho.
no tak. ze kazdy pes ma uplny Ladislav byl ztracen pro Igoru,
postroj, sestiivaji'ci ze sirokeho Laflera i pro Nadezdu, jez nejvi
pasu kol hrudi, kterymz tahne. ce doufala, ztracen v ledovych
Od tohoto pasu vede femen kolem poustich bez pomoci. bez potravy.
tela zvifete. Celek pak jest pfi- vydan utokiim vlku i medvedu, i
pevnen ku hlavnhnu f emenu krat-; nemohl asi uniknouti smrti. Igor
kym pro vazcem. Drive nez se ' eitil vzdy kdykoli pomyslil na u
vydaji na cestu, davaji se psy do boheho maleho Polaka, jak se mu
tahleho vyti.
Uprchlici zivili sve psy su
chymi rybami, jichz meli zasobv.
Potrava uprchliku ovsem nebyla
co do jakosti ani pfijemnejsi ani
lepsi.
Kdyz se toho dne sane zastavi
ly, patrai Tekel po vhodnem mis
te, kde by ztravili zbytek dne a
noci. Brzy se vratil, chlvaje Igo
rovi znameni, aby sel blize. Misto
skytalo utulek. Porazili nekolik bfehy feky se nizily. Zeme stava
zakrslyeh topolu, aby upravili la se jednotvarnou a brzy jevila
stan. Pomoci sobich kozi upravili.se zrakum az do nedohledna jako
jakesi luzko pro Nadezdu : nase
kali ledu z Kolimy. aby meli vo
du. Led nebyl jeste pfilis silny,
teprve asi dve stopy ztlousti. Bylo
zaliodno. aby na ohni mohli neja
kou sytou krmi pfipraviti.
Igor a Tekel chopili se pusek a
vzavse oba, vesli opatrne do kfo
vin na cihanou na jakoukoli zvef.
at' srstnatou ci pernatou. Jakut H se podel praveho ramene, kte
pozoroval listi kfovin. neni-li na rez ma zsifi puldruhe mile a jez
nein znati stopy po ehrupu dan-e zove Kamenaja Kolima. Pone
eim nebo losim. rastokrate se kud dale jest tfeti raineno. jez s
zastavil. naninal slueh davaie T- ostatnimi dv("ma tvofi iisti Koli-
7 1 - " tf
gorovi znameni. aby zustal tieh
a nepohnut stati.
AVab drzel so pozadu, prvni beh
pozdvizeny, ocekavaje rozkaz sve
ho jiana nebo Tekela.
Nahle se Tekel sklonil a skry-
vaje se za kmen stromu, zustal bez
hnuti. Z)ozorovai j)atrne nejakejza vet rem. mold snadno se k nP
zvife; Igor maje ruku na spousti ; i pribliziti, nebof toto zvife.
pusky, stal pfipraven na prvni ,
znameni.
Asi po minute Jakut povstal a
kynul svemu pann. aby ho nasle
doval. Sestoupili k fece.
"Stopy danci?" tazal se sep
tem Tgor. ukazuje na otisky ve
snehu.
Tekel zavrtel hlavou.
"To jsou losove." odvetil o-septinu.
Igor vedel, ze losi jako jeleni . a okazujice rukou k nesmirne o
vyeha7eji vzdy o stadech po pat- hhii ledove, jez na severu ztra
nacti az dvaceti, i doufal. ze ze a v nilhach.
dvou, jakkoli jsou to velice hbita ;
odvazna zvifata, podaf se jim
zmocniti se aspon jednoho. Los
saniec dosahuje velikosti vola a
vaziva az net set kilofframn. Los :
se sobem je nejuziteenejsim zvi-
i
fetem narodu severu. Jeho maso i
se udi a dlouho vydrzi. jeho pev
na a ohebna kuze slouzi ku zho
tovovani odevu : z tvrdych a lesk
le bil.veh kosti hotovi se ruzne u
zitecne nastroje.
Tgor a Tekel dosli k mistu, kde
bfeh spadal kolmo k fece. Sto
metru odtud uzfeli mezi osykami
a eedry nialoii mvtinu. Oba stfel-
ci stali ukryti na eihane. Nahle ,
-1 i. . 1 TIT 1 111 v 1
ruka Igorova v ras ho zadrzela.
Los mohutneho tela vysel v torn
z lesa, jn-ovazen svoji rodinou o
sedmi elenech.
Bylo slyseti. jak chrui)iu'i snili
pod jejich kroceji. Saniec zastavil
se na pokraji lesa : parohy setnisl
snih s bfizy a jal se okusovati vet
ve. Zablesklo sc. AVab vyrazil sti"
kaje. a samice. na kterou mifil Te
kel. klesla. tezce nafikajic. Los
samec byl poranen Igoreni do pie
ce a jiz chystal se k utoku na
proti svym nepfatelum. Avsak
"Wab vyskocil nafi a zakousl se mu
do sije.
Los vrhl se k nejsirsiiiiu stro
mu. chteje se )omstiti svemu pro
tivniku. a tlacil jej ku kineni.
AVab byl by snad rozinaekan,
kdyby nebyl Tgor vypalil druhou
rami do hlavy zvifete. po
ktere kleslo uplne mrtvo.
"Jest mis!" zvolal Tekel, pH
behnuv ozbrojen nozem.
"Pofadny to kus!" vece Igor,
nipr-n roliledem delku zvifete.
'Odneseme jen nejlepsi kou-
il pustil se do
arhv a kvtv. Oba
i svira hrud'
Nemohl si vsak ciniti vycitek.
Ueinil vse, co bylo v lidske moei.
aby ho vyhledal. Kdyby vsak dele
opozd'oval, vydal by netoliko zi
vot svuj, ale i Nadezdin i Lafle
ruv v sane.
Uprchlici nekolikrate tabofili
na bfezich Kolimy. jejiz beh byl
jim vudcem. Chn vice se blizili k
mofi Ledovemu, tim vice vysoke
jedina tundra, jiz prorvvalo vel
ke mnozstvi malych fek.
Dali se podel jednoho ramene
Kolimy, ktere se poll s hlavnhn
tokem, kdyz bylo utvofilo nizky
ostrov. na jehoz jiznim pobfezi
jest ostroh Niznij Kolimsk. Dva
cet pet mil odtud deli se Kolima
opet ve dve ramena. Uprchlici da-
my. Toto usti velike feky asijske
ma v celku vice nez sto kilometru
zsifi.
rtvrteho dne uzfel Igor mlade
ho zabehleho danka. Tgor, jenz za
drzel Waba. obdivoval se vznese
lK'iuu chodu koloucha. Jsa sain a
stale vesele a skotaeive. nem di-
voke.
Jezto vsak potfebovali na ces-
, tu potraviny, zabil Tgor danci
inlade.
Nekolik hodin pozdeji upro
stred due za mrazu 24 stupnu do
htihli konecne uiu'chlici usti Ka
liienne Kolimv
"Tofe! AIofe!" zvolali oba Ja
, kuti, vystupujice na spieky nohou
' Ocean polami!'
zachvel se
Lafler jako )fed veci hroznou a
tajemnou.
'A sein nepujde
hledat. " brueel Tgor.
nas nikdo
Krajiny polarni maji prazvlast-
111 Vii-
Vu nelze mefiti ani vysku
ani vzdalenosf : zem i mofe, stej
ne bile pod sneliem, stezi lze ro
zeznati od sebe. Tgor. Nadezda i
Lafler. vidouce tento kraj, byli
jati jakousi hruzou jako na pra
hu sveta neznameho. Sam Jermak
nezustal bez uzasu. Vedelte. ze v
mrazeeh a dlouhe noci, jez brzy
nastane, budou ho tim pfisneji
strl'(i
!
Mold by snad uprchnou-
Jvol kolem iiU'chliku jevil se
smutny obraz jiobirni krajiny.
Byl tomu asi niesic, co more zba
vivsi se mill fijnovyeh, zamrzlc.
Xikde ldasku ani veterku. Tak a
si vypada hohi neobydlena )lane
ta . . . . V diilee, nad horami ledo
mi ledovymi. "torosy", vznaseli
se bili ptaci )omalu jako bludna
oblaka, podobni bloudicim dusiin
tech. kdo odesli na veenosf.
Konecne dostali se upehlici na
misto. kde ukryti ehteli straviti
zimu. Jali se staveti pevnou chysi.
aby vzdorovala vetrum severnim.
Tejirve na jafe mohli se odvaziti
projiti zemi Cukcu, aby se dostali
k mysu Anadyru.
Za odvazne jizdy, pine ruznych
nebezpeci, zapomneli liplne poci
tati cas.
"Veru, rad bych vedel. kolika
teho dues asi jest," pravil La
fler. "Skoda, ze jsme nepocitali
dny. ' '
"Dues jest 20. listopadu," od
vetil s urcitosti nacelnik policie.
' Yskutku ! ' ' vece Tgor. ' 1 Proto
jsou dny tak kratke. Pozitfi na
stane noc, ktera potrva tficet osm
nu.
"Uplna noc?" tjizala se Nadez
i. zblednuvsi.
"Uplna. Slunce se objevi az 2S.
nrosince. "
"Nebude to noc tak tmava, jak
i pfedstavujete, slecno." tesil ji
Lafler. "Noc ta bude snesitelnou,
: neliot' bude ozafovjina severni za-
fi a belosti snehu. Take nam bu
rlo svititi mesic.
"Ale je nas toliko sest, pone
vadz nas dosud maly Ladislav ne
dostihl "
"ne nepocitejte!" pravil
klidne nacelnik policie.
"Proc pak?"
"Nyni, kdy uz mam pozdrave
ne rame, najdu si jiz pomoci sam.
XTechci vam byti nikterak na ob
tiz." "Jak chcete," odvetil Igor.
"Pane Jermaku," dodal k tomu
to. "volnosti se vam dostane, jak
mile opustime v prvich dnech jar
nich tato mista. Ac-li snad nas
nedoprovodite az k Anadyru, a
byste jednim r.azem uprehl ze Si
bife, Ruska, Asie?"
"To stoji za uvazenou," odve
til Jermak posmesne.
XVI.
Otec a syn.
Uprchliei a nacelnik policie,
ktereho k sobe pfibrali, zastavili
se na bfehu zamrzle feky. Yoda
jeji byla dobni a na bfezich bylo
lze nasbirati hojne naplaveneho
dfivi pro zimni potfebu. Bylo to
v okoli mysu Baranova, rozekla
neho ve skaliska tvaru A'elmi po
divnych, skorem bajecnych; zda-
lo se, ze podivne postavy, ohrom
na zvifata, bloudi tu ve vezatych
zficeninaeh, hradbach strhanych
a shroucenych, jakoby z nejake
pevnosti zbylych. XTa severu a se
verozapadu mysu nalezala se ska
liska bfidlicova. zabihajiei do mo
fe a rozeklana v jistych vzdale
nostech lizkyini prorvami.
Na severu. zcela pfi obzoru. je
vily se vlnite. velike hory ledove,
torosy, "ledove hory" die nazvu
plavcu angliekyeh. Kus pfed ni
mi prostirala se ohromna prosto-
ra, pokryta ledem. Budiz pfipo- j
menuto. ze na sibifskych bfezich
ledoveho mofe neni videti tak o
hromne ledovce, jako na bfezich
gronskych. Jezto totiz proud po
larniho mofe vali se do zapadu na
vychod. jest zfejmo, ze ohromne
ledove hory neseny jsou do lizi
ny Behringovy, ze tudiz vyse le
dovych hor roste tim vice, cim ai
ce se vzdaluji od bfehu.
Pokracovani. )
Velka jitney nabidka. Toto a
5 centu. Nepfehlednete to. Vy
stfihnete tuto oznamku. pfilozte
k ni 5 centu a zaslete to firrae
Foley & Co., Chicago, 111. Piste
vase jmeno a adresu zfetelne. Ob
drzite zdarma jeden balfcek g
Foley's Honey and Tar Com
pound, Foleyho ledvinovych piliv
lek a jeden balicek Foleyho Catli
artic tabletek. E. H. Koza.
I Donahue-Randall Co.
proziravi obchodnici s
iivym dobytkem
Si
l-J U
Union Stack Yards
m
a .
' a"
Zkuseni, proziravi a neunavni prodavaci a pomocni
ci v kazdem oddeleni, ktefi od casne az do pozdni denni
hodiny snazi se vsemozne aby poskytli nasim pnznivcum
nejlepsich vysledku.
Nase dobytci jakoz i praseci ohrady nalezaji se po
blize vah. Piste aneb telefonujte kdykdykoliv mozno nam
byt k vasim sluzbam.
I i u
tfi
V"7 Vase
ii
BEST PATENT
PURITAN
. i pi niio
uo CUAOANTCC
puritan,: prodej
Jsou tisice ditek,.
ktere jsou cile afe sla
be-ne nemocne ale
podzrustle-ony si hra
ii s jich potravou-ony
lehko nastydnou a
nic nevzrustaji - ony
pouze potrebuji cis
tou a tucnou tekutou
potravu v
scorn
EMULSION
aby mohli rychle vzrustati a byly
vzdy pfi zdravi. Deti si libuji
Scottova emulsion, ktery obsahu
je vzacne zbudovaci prostfedky
na sesileni krve, kosti i tela.
Nic skodliveho v SCOTTS
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 16-2
Tento casopis stoji
pouze $1.50 rocne.
Zde jest neco
z ceho se budete
tesiti
Beverage
Jest fizny a chutny
Pfichut' tohoto napoje
bude se zamlouvati.
Cisty Lahodny
Obcerstvujfcf a
Zdravy....
ZKUSTE JEJS
Storzuv napoj muze byti
prodavan bez license Spoj.
Statu a prodej jest chra
nen pod prohibicnim zako
nem kterehokoliv statu.
Prodava se v lahvich aneb
v soudkach.
Storz Beverage
and Ice Co.
OMAHA, NEBR.
Adolpii
Schlosser,
ZLATNiK a H 0 D I N A R
vDorip, Nebr j
TTodinkv SDravine
levne a dobfe.
Ysechno zbozi jest zaruceno.
Omaha, Nebr,
peceni bude lehkym
kdyz budete pouzfvati
"PURITAN MOUKU"
Puritan mouka jest vyrabe
na Wells-Abbott-Neiman Co.
ve Schuyler. V Clarkson na
u A. V. Hejtmanka.