Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 15, 1917, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M UTEKU
Vypravovani ze zivota
"Ach na mou veru, domnival
jsem se, ze to soudny den."
Jakut Tekel zatim nanesl vetvi
smrkovych a udelal ohen.
Zanicene vetve zapraskaly. U
prchlici dali se do radostneho kfi
ku, uzrevse opetne svetlo, ohen;
pospisili, aby se ohfali. Jermak se
usklibal.
"Ladislave! Kde je Ladi-
slav?" otazala se Nadezda, rozhli-
zejic se kolkolem po malem svem
Polakovi.
Hie! nebyl tu. Prudkym nara-
zem vetru byl vyhozen ze sani.
Igor zavolal "Waba. Pripjal mu
malou svitilnu na obojek a vyslo-
viv nekolikrate jmeno Ladislav,
' vyslal psa, aby hocha. vyhledal.
Za hodinu vratil se "VVab sam.
Ubone zvire chvelo se zimou;
zkrvacene behy svedcily, ze pes
hledal v dalce, ale marne.
Nadezda stkajic volata Ladisla
va jmenem; Igor a Lafler, zaml
kli a dojati, myslili na ubohe dee-
ko, ztracene v mrazive planine,
zapasici v temnotach s krutym a
ledovym vichrem pod oslepujicim
snShem. Sam Jermak byl dojat
bolesti uprchliku a dodaval jim
nadeje, ze hocha naleznou.
Oba Jakutove jali se upravova
ti luzko, vyhazevse ve snehu hlu
Txkou jamu.
Do te nahazeli pokryvky a tarn
chteli vyckati utiseni boufe.
Yypfahnuti psi ulehli si kolko
lem, vyhrabavse si diry ve snehu.
Igor dal zanititi druhy oheii na
pokraji lesa, nebot' doufal, ze je
ho zaf ukaze cestu Ladislavovi a
ze jich tak dostihne.
XIV.
Opetne shledani se zlodeji zlata.
Kdyz se rota lupicska, jejimz
clenem byl syn Jermakuv, vzdali
la z okoli lesa burukanskeho, opu
stivsi mrtveho nacelnika lupicii,
prevzal Dimitrij jeji veleni.
Mladik nikterak nelhal, kdyz
njisfovar sveho otce, ze se liijak
nesucastnil pfepadu majora Dob
aona a jeho sluzky, ani Rusa Ka
barova. Tlupa, s niz se spoleil, by
la nekolikrat rozprasena a v do
be, kdjr pfepadla nacelnika poli
cie, nebyl pfi ni ze stare roty, na
kterez lpely ony zlociny, nikdo
ice nez nacelmk Koskintin, jejz
Jermak byl zastfelil.
Ostatni spolecnici meli na sve
domi provineni daleko mensi, to
iSz ze starali se o zlato, odcizene
hornimi delniky. Dopravovali to
to zlato do Ciny pfes Amur, uzi
vajice pii torn proti hlidkam ko
zackym rozestavenym po bfezich
tohoto toku, brzo nasili, brzo u
skoku. Ukryvali svuj zlaty prach
do bochniku chleba anebo v ma
lych kouscich do podkov svych
Deite nam
pnlezitost pfi
praviti vam
karu pro letm
potrebu! !
Vykonavame veskere
veskere automobiio
ve spravky. - Prace
naSe jest zarucena.
Ceny naSe jsou velmi
mirne.
Makovsky a Zelenda,
Clarkson, Nebr,
Prihody tfi
uprchliku na Sibiri.
sibirskych vypovezencu.
koiiu, anebo do bficha vetsich
ryb; vystupovali brzo jako kupci
brzo jako rybafi.
Poplach rozsifenv Jermakem
niezi kozakj', zdvojil bdelost tech
chto nfecetnych hlidek, roztrou-
senych po bfezich tohoto veleto
ku asijskeho; ostatne, jedna-li se
jo uprchleho trestance, tu se niee-
ho nesetfi, aby mu byla cesta za-
skocena. Ruske velitelstvi vysle
tfeba cely vojensky sbor, aby la
pil jedineho cloveka. Jedna se tu
vice o to, aby ostatnim zasla chut'
o utek se pokusiti.
Lupici vedeni Dimitrim uznali,
ze nutno zmeniti smer pochodu a
vzdati se na ten cas umyslu pfeji
ti Amur. Zamefili ku zalepu Pen
jinskemu, nalezajicimu se na nej
severnejsim vybezku more ochot
skeho. Hodlali za tou pficinou
pfejiti pohofi Stanove, jdouce sta
le podel Omolon az k jejimu zfi
dlu.
UDatrivse si v laKutSKvcn ves-
nicich nekolik nart se sobim spfe
zenim, spechali velkymi dennimi
pochody ku pfedu a brzy octli se
u pfedhofi velikych hor Stano
vych s holymi a zasnezenymi vr
cholky. Nic nevahali vstoupiti do
stfedu techto hroznych hor, z
nichz stezi jest se" vybrati tomu,
kdo zasel v jejich temno a nepro-
niknutelna bludiste.
I Igor mel puvodne na mysli d;'i-
ti se timto smerem. Yedelte z jis
tych zprav, ze kazdelio roku scha-
zeji se domorodci a rusti pobfez-
ni obyvatele pfi mofi Ocliotskem
osade zvane Cimiham pfi iisti
Udy, aby tarn smenili kozesiny.
syrove maso a rvby za platno a
kuflavy tabak. pfivezeny od ame-
rickvch velrvbolovcu Ale obava.
ze by se mohl v tomto vnitrozem-
skem ruskem mofi setkati s ruskv-
mi lodemi, spusobila. ze se tohoto
smer u cestv vzdal.
Zlodeji zlata mohli tak spise u-
ciniti, misice se mezi pfekupniky
a to take oni zamysleli.
Posledni lup teto roty bylo vy-
pleneni posty, ktera jede kazdelio
mesiee z Ajanska. stanice v kraji
Ocliotskem, zalozene r. 1848. ko-
zesnickou spolecnosti rusko ame-
riekou. Budiz tu kratce pfipome
nuto, ze po teto postovni sitnici,
obvcejnem uzkem pruseku i isem
z Ajanska do Jakutska, dopravo
vala vlada ruska zbrane a stfeli
vo dokraju na Tichem mofi za
valkv ki'imske. Ve vzdalenosti 30 1
az 40 kilometru od sebe postave
inr jsou postovni stanice, kdez
chovaji soby pro postu a tech ne
mnoho eestujicich, jiz cestuji te
mito koncinami.
Tato posta veze mesicne tucet
listu. Areze je posel, kteryz jede
deset dni do Jakutska dnem i no-
ci. V zime jede se s pfipfezi sobu,
zapfazenyeh do narty. Y lete uzi
va. se misto sobe koni. Tato pos
tovn cesta spojuje Irkutsko, hlav
ni mesto Sibife s Kamcatkou. Yy-
loupeni teto posty nemohlo pfine
sti zadny uzitek rote lupicske. a
le mohli tim projeviti sve zbuj-niet-vi
j)roti zakonu a fadu.
Jednoho vccera zastavil se lupi
ci v lilubokem ukoli horskem. hod
lajice tu jifenocovati pod sirym
nebem. Nov byla temna. ale nebe
jasne a povetrnost dosti mirua.
Hyli tu mimo Dimitrije dva Tun
gusove, Lamut ze zalivu tauske
ho, Korak, rybiif ghilasky a rus
ky trestanoe. uprchly z osady
trestanecke na. ostrove Sachalinu,
rysavy kozak Ivan, jehoz nasi
etenafove jiz znaji. a konecnz je
den uprchlik, jejz seznali jsme na
poeatku teto povidky, karanee.
zlodej, s nimz se setkal Igor v
Nereinsku, prave kdyz lio odva
deli do tvrze Akatujske a jemuz
podafilo se opet uprchnouti. Obli
cej jeho byl i nyni hrozny, odpor
ny, zohyzdeny sirkovou kyseli
nou. Bloudil nejprve sam nejaky
cas krajem, iiotom setkal se s lu
pici zlata a spojil se s nimi.
Lamut vynal z kapsy veliky a
chat. jake tain nalezti lze v fecis-
tich f ek, a kterych domorodci uzi-. zalivu Kastrijskeho, pojidaji hoj
vaji jako kamene kresaciho. Jal ne vybornych ustfic.
se jim kfesati o ocilku, pridrzuje Ivan, pfesycen zivotem rolnic
hubku v vyrazeneho brezoveho ha kym, uprchnul. Vypravoval casto
banu, polozenou na malou koste
nou misku, v niz b'lo nasypano
neco sinr. Tak rozkfesal ohen pro
tabor.
Mezitim osekaval Ivan bez
ohledne sekyrou vukolni smrcky,
a Koscevin snasel dfivi. jimz mel
udrzovan byti ohen.
Oba Tungusove, znatelni die
bronzove pleti a rudych tvafi, ja
koz i malvch. cernych a hravvch
oci jako u Tataru, pustili se jiz
do mrtvoly kone, pojidajice jeho
maso pramalo nad ohnem pfipek
le. Kiui tento byl jich druha Efrai
ma, lovce a velkeho medvedobijce
ochotskeho, o nemz se vypravova
lo, ze lapil anebo pobil kazdeho
roku az 20 techto selem. Efraim,
jsa pfilis mtiskovan starostou sve
obce, mladym, as tficetiletym Ru
sem,'jenz manil cas popijenim, za
tocil s niiii jako s medvedem a
potom uprehl. Hnedle na to setkal
se s lupici zlata i hned se s nimi ni vlkove. Dite nejvys ustraseno
sjednotil. Jeho kun, jenz se v be-.stale kficelo. Kdyz sob nahle sta
hu vyrovnal sobu, zlomil si nolm nul, padlo decko bezduehu do nii
a bylo tfeba ho zabifri. Stary Ja- ruee Dimitrije a Koceuna, ktefi
kut nebyl nikterak citlivym a za- pfispisili mu ku pomoi zatim co
bil ho po zpusobu domroodcu. Ja- stary Efrairn. jeho tungusky druh
kutove jsou celkem mirni a mekci, Araram, Lamut a Korak zahajili
bil ho po zpusobu domorodcu. Ja-
jich oblibeny zpiisob zabijeni ko
ne na maso jest ten, ze kun se
povali na zem, svazi se mu pro
vazem nohy, probodne hrud' a
otvorem vstrcenou rukou sevfe se leho mleka kobyliho, roztloukl ho
srdce, az nastane smrt. Tvrdi, ze sekerou na drobno a dal je do
maso jest pak velmi dobre. j misy, nad ohnistem zavesene.
Araram, druhy Tungus, byl z IMleko se brzo rozehfalo a svafilo
jihosibifskeho kmene tunguskeho. a bylo podano hosikovi. Prvni te
Zahalen byl docela v kozesine so- )le krupeje jez vnikly do jelio
bi. jez byla hlavnim kusem jeho ust, ho ozivily.
odeviu, v podobe haleny, napfed
rozevfene. Na krku pfipevnena
byla jakasi kapuce. "malaki", z
kuze lisei. cervene, cerne a sede.
Nohy vezely v kalhotach a
1)0-
tach, vse zrobeno z koze sobi
Ostatni Ioupeznici zabili si so- desne vichfice, shledal, ze byl za
ba dosti vypaseneho a opekali si nesen pod kef. kde pfestal stras-
""'mi1" 1
iue tono priiravovan ivoraiv s
Lamutem polevky s bylinami, jez
nalezl jeste neztraveny v zaludku
soba.
Korak byl mlady muz. pocha-
zejici z roamy, jez cela vymrela
hladem. Kdyz vypravoval svym
luuiiuin, KieraK Kazueno roKii na
.1 1-..- 1i 1
skonku zimy fadi sijirf hlady me- a neco zakrslych vrb stalo tu a
zi obyvateli Tamanu, jezto zaso- tarn, podobajice se bilym mni
by ryb, v lete nalovenych nalo- chum, modlicim se nad bilym mra-
venych, dochazeji, tu tazal se lio
jeden lupic:
irruc jaK. leuy si jicn nenaiovi
vice?"
"Ah" odDovedel mn -"to tak-
ruska vlada dava nam motouzy "tociste v lese. Kdyz stezi rozzvy
na site, ale my je davame Lamu- kal kousek mrazem ztvrdleho chle
turn, aby za mis provedli rybolov. ba- WW nalezl v kapse sveho ko
Iy pak nemame siti, a takz mno- 2ih"-. a napil se nekolika kapek
zi z nas hladovi hned od pocatku ' vodky z male lahvicky, jez vise-
zimy." l'd mu na hrdle, usnul zmofen u-
i ..i. i i i
Lamut mel na prsou zavesenv
veliky stfibrny neniz. dar to ca
ruv na odmeun za sluzby, jez pro-
kazal svym spoluobcanum v ope-
tovnych hladovych rocich. Ty jar-
in hlndv im, mnrwn nvn Wl.iv
' ' t) wiui . ill A j rJ 4 Mil (
Tento zasluzny peniz, octnuvsi se
na prsou lupice, ziskaval cele ro
te vaznost' u domorodcu.
Chilaekv rybak byl domorodee , za llzdu
od dolniho Amuru a musil prch-1 Hosik nan vyskocil ; citil. ze jest
nouti ze sveho domova, ponevadz ' zachranen. Duvefoval pudu zvi
zabil jednoho pfibuzneho, ktery i,ptp. ebof toto dalo se cestou k
mu uzinul kfesadlo z jeho pusky. obydlene visce.
Bal se, a to ne bez duvodu. ze I ATskutku. za nekolik hodin do-
pfatele zavrazdeneho pomsti se
odvetou die pravniho zpusobu ;
Chiliaku : zub za zub, oko za oko !
Tento divoch, velmi povereivy
a lnocuosiuzoe ouaany. oyl po
kften die feckeho obfadu a nosil
na prsou nekolik malych kovo
vych kfizku. Jmenoval se jMichaj-
lov
Ivan pak, stary kozak, uprehl
ze sve osadj' v pofici Amurskem,
kdez vedle povinnosti vojaka mel
tez vzdelavati pudu. Tito kozaei
slouzi 15 let a obdrzi za to rocne
3 ruble; ostatne dodava jim vlada
jeste davky cerneho chleba a ca
je. Stravou jejich jest pfedevsim
losos, ktereho sami si lovi a kte
reho pojidaji s ruznymi divokymi
)lody. korou a kofinky ruznych
sti-oiiiu. 11. kten isou usidlem u
svym drulmm o zajimavych zvhi
stnostech kraje na bfezich Ama
ru, tohoto veletoku asijskeho, o
vyskytujicich se tarn zvifatech
studeneho sevem i horkeho jihu.
Sob stava se tarn kofisti bengal
skeho tjrgra, a kanec a jezevee zi
ji tarn vedle polarniho zajiee.
Kdyz tito zbujniei tundr' zko
nejsili fadnou vecefi hlad, nanes
li z lesa hojne chrasti na ohen, za-
halili se co nejtepleji a ulozili se
ku spanku pod sirym nebem.
Noc ubiliala klidne. Ysak tu na
hle zavznel vykfik, vykfik z hrd
la maleho ditete.
Lupici chopili se zbrani a byli v
okamziku na nohou. Hned na to
zaslechli chrupati snih pod noha
ma soba, zapfazeneho ku sanim.
a hnedle uzfeli, jak se za sanemi
zene smecka hladovych vyjicich
vlku.
Cim vice se sane tabofisti blizi
y, tim zbesileji hnali se nebojae-
i ostrou "inlbn do vlku.
Dite Cozduehe, polo irrtve stra-cli-
. hW-em a zimo". to byl La
dislav. Lamut vviial z vaku kus zmrz-
XY.
Maly Polak.
Jakz nemel Ladislav zahynouti.
ztracen, samoten, podoben trosec
niku. prostfed ohromneho oceanu
snelioveho? Yyhozen ze sani za
J,wu i"""" "
zuri vsaK uai se nocn starecne na 1
cestu. snaze se ubirati sti'.erem. 1
kteryni se braly sane. Yedelte, ze
sane. Yedelte, ze
uprchlici jeli k severu a mimo to
hdil se zpusobem domorodcu, jda
poctle snenovycli zaveji.
Pusta plan v rubasi zimy sif-iia
J! .1111 T1 Tl 1 V ,
se uo netionieuna. :eKOinc oriz
morem hrobu. Slunce zmizelb na
obzoru, zbarveno do ruda; mohlo
iy se nci. ze se ziapeio v poza-
ry, a dalna riizova zaf odrazcl.i se
hruzne od stfibfite zeme Illedal
nil"m ',uu "m. .scnoiuen ku
staremu korenu. kolem nehoz by-
la navAta cliranna zavej snehu.
7Jlhy se Probudl1- llen "astal. a
llIe! nen,I'll b-vl Pkvapen, spa-
tHv P0t,aI Soba okuSujicillO V?t-
ve bfezove.
Bezel ku zvifeti. Sob byl osed
lan a veru vyckal a dal se lapiti
stali se doprostfed jakutske de-
dinky polou zavate posledni bou-
H. Roztrousene chatrce bez ladu
a skladu byly vsak staveny neo
bycejne dukladne z kofenu a vet
vi Obyvatele teto visky znali po
nekud rusky a Ladislavovi dosta
lo se od nich velice srdecneho po
hostinstvi. Zahfali ho. )oskytli
mu pokrmu a na zitfi pomohli mu
zhotoviti male sane, k nimz by za
phihl sveho soba. Ladislav se vy
)tal na krajinu a jakym smerem
mel by se dati, aby se dostal k
Niznimu Kolimsku. Domnival se,
ze to jediny prostfedek shledati
se s Tgorem a Nadezdou, kdyz to
to mesto necha po levici ; uprchli
ci se tomu mestu asi vyhnou,
jilouce dale na vyehod.
Mene lidi starnel
Vef ejna zdravotni .komise oznamuje, ze dnes zije vice lidi do
ctyficateho roku staff, ale qd ctyf cateho do sedesati rdra vice win
raji z kazicich nemoci.
Tisice dobf e obeznamelych muiu a zen dnes doznava pr
vou hodnotu
Scott's Emulsion
of Norwegian Cod Liver Oil
jako mocneho obohatitele krve a zbudovatele sili, a odvriti
tele boleni hlavy a zad, coz pusobi slabost. Scottova pfipnu
va opevnuje telo proti chfipce, zapalu pHc a nastuzeniniaL.
nasledkem sve lecive mocnosti . . .
Od mitejte alkoholicke pfipravy, ktere neobsahuji Hd
ny olej z jatemiho tuku.
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 16-i
Za dve hodiny vydal se hosik
na cestu, fide poprve ve svem zi
vote sane. Tento povoz byl tvaru
velice jednoducheho. Dobfe zaha
len Vj kozesiny, drzel mlady Polak
v nice hul, slouzici k fizeni pfi
pveze a zadrzovani sani pfi vel
kem svahu. Jel neobycejne rychle.
doufaje, ze na zitfi dostihne sani
Igorovych. Ani v noci neustal a
sotva nebe se oziifilo, pustil so
dale, fide se hvezdami.
.e vsecn leenio -prinoa vypra
voval Ladislav lidem seradnych
tv:fi. mcz! nimiz se oetl, toliko
to. a, unal za dobre, ac tito do
t;.zovali se ho velice zvedavi udi
cm, ze setkali se s deceui a rc
cizincem, ve hroznych techto pus
tuiach. "A coz vlci?" ptal se Dimi
trij, "vlci, ktefi vyli za tebou,
hotovi te rozsapati? Nebal jsi se?'
"Vlci?" odvetil hoch tomu.
7
jejz rude spodky vysivane stfi
brem a cetne a ruzne zbrane czna
covaly jako yudce vsech ostat
nich, "vlci nine pronasledovali a
mel jsem je v patach za sebou po
nekolik hodin."
"Bylo jich nejmene dve ste!'
tvrdil Ivan.
"Zprvu," ujal se slova Ladis
lav, "kdyz jsem se obratil, spatfil
jsem jednoho. samotneho, ktery
mne mnoho nepodesil. Bezel stale
ve stejne vzdiilenosti za sanemi.
l,AIe druhv vlk, ktereho jsem uzfel
ua temeni pahorku, pfipojil se k
prvemu. Za nekolik" minut, kdvz
isem se k nim obr4tiL nnnoisfbli
1-cn,n - tr-. ui; r.r.;
gt &st deget dvanfict; ba
;dvacet Neodva2il jseni se ui
ani obrfitit: m ispm zR llpmnhl .
O
ni spocitati, tak uzasne vzrostlo
jich mnozstvi! Ale pobadal jsem
svelio soba, pouzivaje vsemoznych
prostfedkuv Konecne uzfel
jsem v dalce olien vaseho taboru.
mrfoi n f
shledam se s temi avsak ne-
mluvme o torn vy jste mng za
chranili zivot, drazi pfatele! De
kuji vam!"
Pokracovani.)
Nastenny papir ve velkem
vyberu. E. H. Koza.
Donahue-Randall Go.
proziravi obchodnici s
zivym dobytkem
Onion Stack Yards Omaha, Nebr,
s
Zkuseni, proziravi a neunavni prodavaci a pomocni
ci v kazdem oddeleni, ktefi od casne az do pozdni denni
hodiny snazi se vsemozne aby poskytli nasim pfiznivcum
nejlepsich vysledku.
gj -
g Nase dobytci jakoz i praseci ohrady nalezaji se po-
P blize vah. Piste aneb telefonujte kdykdykoliv mozno nam
P byt k vasim sluzbam.
V
BEST PATENT
PURITAN;
Sv FLOUR
1
U CUABANTCC
--I
puritan. : prodej
07 J&fcjR
Revmaticke bolesti odstraneny.
"Uzival jsem Chamberlain's Li
niment proti bolestem v prson a
tupnosti v ramene, zpusobene rev
matismem, a tesi mne, ze mohu fi
ci, ze mi bylo vzdy pomozeno,"'
pise pani S. S. Finchova z Bata
via, N. J. -
Jak varovati se sebe-otravy. Za
plnene ustroji nefesti casto otrfc
vi cely system. Foleyho Cathra-
tic pilulky praeuji jemng ale ju
te; nepusobi osklivost. Jsou od
porucovany proti nezazivnostiy
zacpe, boleni hlavy, nadyman
zlucnatosti, bolavemu zaludkn
vetrum v zaludku, poslizlemu ja
zyku. spatnemu dechu a jinyn
podobm'm nepfijemnostem. (m
E. H. Koza
Do Howells a okoH!
Oznamuji, ze stale kupuji v
Howells smetanu za nejvyssi trz
ni ceny. Zkuste mne a jsem jist,.
ze se vam uplne zachovan. Odpo
rucuji se do pfizne vsech.
F. L. Sindelaf, Howells, Neb.'
Prodej akoupi po-
zemku, mestskych Io
tu a majetku. Pujcky
na farmy a pojistky
obstaravajf spravne a?
rychle Mundil a Faltys-
v Clarkson, Neb-
Adolpli
Schlosser,
ZLATNiK a HGDiK'AB
v Dodge, M
Hodinky spravuje
levne a dobfe.
Vsechno zbozi jest zaruceno.
Velka jitney nabidka. Toto a
5 ceritu. Nepfehlednete to. Vy
stfihnete tuto oznamku, pfilozte
k ni 5 centu a zaslete to firmj
Foley & Co., Chicago, HI. Piste
vase jmeno a adresu zfetelne. Ob
drzite zdarma jeden balfcek s
Foley's Honey and Tar Com
pound, Foleyho ledvinovyeh piln
lek a jeden balicek Foleyho Cath
artic tabletek. E. H. Koza.
1
Vase peceni bude lehkym
kdyz budete pouzivati
"PURITAN MOUKU"
Puritan mouka jest vyrabe
na Wells-Abbott-Neiman Co.
ve Schuyler. V Clarkson na
u A. V. Hejtmanka.