Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 15, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    K5
ft
A Bounteous Stream of Profits Flowing Through the Arch of
Great Western Commission Co. Salesmanship
DOPISY
CHICAGO, ILLINOIS.
Cteiia redakce! Zasilam po
kraeovam meho dopisu.
Vymenkafka.
Nastala zinia. V Vychytilu nila
prace bylo stale dosti. Paiii
jnaino z vyinenku ani tenier nevy
chazela. Pricluizela do svetnici
jen k jidlu a byla obyeejue za
jnlkh'i. Ilospodare to trapilo : pri
cital vimi vseho nianzelee a tak
se odstehovala ze statku diuvejsi
laska a spokojenost. Xadesly va
noce neiradostiieisi svatkv v ro-
ce. V Vycbytilfi vsak bylo smut-,
no. Pri veceri .iako jindy main sc
mlnvilo. a pammama lined po ji
dle odesla do vymenku. Toho Vy
chytil pfeee nemohl snesti. Xebu-de-li
zde matka odejdu take, rekl
pobouren. Takovy zivot jest uz'
Siesnesitelny. llospodyne poeitila
vycitkv svedomi. Kvla si vedoina.
ze oua zavinila vse, Pomyslila si.
ze nebylo' divu. kdyby muz za
nevrel na domov a ehtyil se hos
pody. Vzdyt' ji pfece nikdo odtud
nevyham, rekl a jaksi stisiiene.
Dojdi pro ni. Vychytil sel do vy
menku. Osvetlenym oknem vide,
jak matka sedi za stolem a pla
ce. Kdyz vesel k ni, zarazil se. Ve
svetnicce bylo jako venku citel
21a zima. Miij Boze, coz pak tu ne
mate zatopeno, maminko? tazal
se. Ba nemam, Josifku, Jakaz po
moc! Vim ze je palivo drahe. A
nikdy si netoplte? Malo kdy. tak
hle kdyz neco zvednu na dvore.
Neclici Kacenku obtezovati. Hos
podar pocitil stisnenost. Bylo mu
matky lito. Vycital si. ze tak o ni
malo dba. ze si ji skoro ani ne
vsima. Ale kdoz by se byl nadal,
ze jest jeho manzelka tak neeitel
na. Skoro se neodvazil matku nu
titi, a by sla do svetniee. A to uz
mezi nas nepujdete. maminko? o
tazal se. Vzdvf je dues stedrv
den. Jen mne tu necli, Josifku.
Prave proto, ze je stedry den,
my.slim vice na neboztika panta
tu. Pokud byl ziv. byvaly u nas
veselejsi svatkv. Bude mi lepe,
kdvz budu samotna. Yychvtil iiz
matku nepfemlouval a odesel. Ve
svetniei nandil sluzce jednou pro
vzdy, aby kazdelio dne donesla
panimame dostatek paliva. Na
manzelku ani nepromluvil. Rano
sla pammama do kostela. I v zime
chodivala po sluzbaeh Bozicli k
pantatovu brobu. a proto se ne
divili u Vychytilii ze nejde s o
statnimi Iidmi. Ale kdyz bylo jiz
deset liodin. a nepricbazela. zne-
"Spoddy"
jest Arabsky bfebec strakaty).
Pekne postavy, 3 ndcy stary.
Stati bude v tuto sezonu pouze
doma a sice na farme Adolfa
Teplyho,- 2 mile jizne a )iil zapad
n e od Clarkson.
Podramky: .$ir.00 za bfibe kdyz
se ma k zivotu. Dobra pozornost
bude se vsemu venovati. ale v pa
du nejakebo nestesti, nebude ma
jitel lifebce za nic zodpovedny. Y
padu, ze by kobyla byla prodana
aeb odstehovana z okresu, bude
poplate.k splatny ihned. (20)
Frank J. Toman, maj.
Clarkson, Nebraska
poko.iovalo je to. Za cbvili pfisel
celedm, ktery byl take v kostele
a potom se zastavil u rodicu. Ne
uuite )ry dues na pannnamu ee
' ati. vyrizoval, povidala mi, ze
ujde do Lhoty a zdrzi se tarn
nres ty svatkv. Do bospodare ja
''o kdvz udefi. Do Lhotv sla? rekl.
Proe. pak se nezminila, byeli ji okolo ni. Ten den jim tak pfijem
tam dal dovezti. Take jsem ji to , ne .ubelil, jako snad jeste nikdy.
"ekl. pravil eeledm. Ale povfda- Ani se jim nestyskalo po jinych
la. ze ji to napadlo az na eeste. deteeb, k nimz obyeejue v nedeli
Ccsta pry je dobra. dopoledne doehazely. Tesily se na pristi den
tarn snadno dojde. I'z uy tarn a nemalo se zarmoutily, kdyz ba
dlouho nebyla. Kdo pak by jf bra- bieka fekla, ze zitra zase pujde
nil. aby tarn snad nesla. fekl hos- (lomu. Neehod'te'babieko ! prosily
nodaf. Ale isou tarn pfeee z J Hob-, vseeky. a matka fekla: To by by-
eie jste dve hodiny eesty, na in
;c to daleko a kone doma zabale
ii. V Vycbytilu meli smutne svat
kv: ze prave o Uozini llode sla do
Lhoty. a to'pesky. aniz se o neeem
v.minila. to bnetlo luispodafe i
bosnodyni. Citili. ze ma k tomu j Vypravila starsi deti do skoly.
t'osli pfiein. kdyz doma zadne ra-jmensi, kdyz vstaly. oblkbr a po
doti nema. Pammama nepfisla vUnodlila se s ninii. Vseeky byly ve-
pondeli. nepfisla ani v utery pojfeIe. mely radost, ze babieka .lest
svateieli, Vychytil se poeal jiz o-ju nich. To vefiin. to ono by se
bavati. zdaii se ji snad na eeste vam libilo, kdyby babieka byla
neco nestalo. Fmrnil si. nepfijde-Uakble u vas. Kdyz ja vas oble
li ani ve stfedu. ze ve ctvrtek projkam a myju, tu jste samy plae.
ni posle povoz. Ale ve stfedu rano
nemalo u Vvchtilu se podivili,
kdyz se objevil na dvofe Lliotec
k' svakr s povozem. Vvchvtil vv
sel
ven a vital svakra. Kam)ak
vas sem
vede cesta s vozem ? ta-ije
zal se. Snad se nebudete linevati,
fekl svakr. panimane se u nas ne
jak zalibilo pfichaznn ji od
steliovati. Vychytil se obratil. aby
svakr nevidel jeho ustrnuti. Hos-
podvne pocitila spise bnev nezli :
zannutek. J a jsem si to lined my
slilp. fekla bospodyne, ze ji tarn
asi pfemluvite. aby se k nam uz
nvratila. Lliotecky svakr podi
v:il se na svakrovou a fekl : To si
nemyslete. svokrova. Proc bychom Hf ebik, p. Ik rafik, p. John Kor
ji pfemlouvaii, ani nam to nena- na, p. A. Jaros Novi odberatele
padlo. On? si snad mysli, ze se ftoz. IMarsik. Jugra, Montana, -loe
bivio mill u vas lene. prohodila i Sv'tak, Gen Del. Fort Yvonh.
bospodyne.. Jak pak by se moblu! Texas. Dale zdeluji, ze p. Ferdi-
mpi u nas lepe, km . vy mate
.'eiiky statrk. a my jon chalupu,
fekl Striidal. Ale udelala to k vu-
li detem. Nespustily se ji. co je u
nas. nem divu. byla u nas ve Lilio
te za eely cas jen dvakrat. Zaca
li zebroniti. aby u nas zustala. a
my ovsem nemobli byti tak ne
zdvofilymi. abj'cliom snad deti o
kfikovali. Nu, at' si deki, jak my
sli. fekla bospodyne, my ji nutiti
nebudeme, kdyz u nas necbce by
ti. jen aby se nekdy riida nevra
tila. To jest jeji vec. vite. svakro
va. y ji nevyzeneme, ani ji ne
budeme ublizovati. A kdyz by se
vratiti ehtela. mela by k tomu
pfavo. nebot" ma u vj'is vymenek.
Ale jiz bud'te tak dobfi a pomoz
te mi naloziti jeji veci. Yychytilo
vi ani svakra nepobidli. aby se u
nich zdrzel. a on bezjinchyby ani
o to nestal. Alyslil si. ze tchyne o
pravdu, jen z lasky k jeho detem
chce u nich zustati, ale nym po
znal ze feci svakrove. ze panima
ma mela vice pfiein, aby se do
statku nevratila. Vychytil pomo
hl svakrovi naloziti na vnz matci
iiu postd. starodavnou truhlu a
stolek. Vsecko na voze obloili
slamon aby se to neodfelo. a Stra
dal pobizel kravy k jizde. Po
zdravujte matku, svakfe. fekl
sklieeny hospodaf. o vymenek ne
ni ejte starosti. budu ji jej pof a fi
ne odvadeti. Kdyz Stradal odejel,
Vychytil odesel ze statku eely
sklieeny. Neukazal se doma jio ce
Iv den.
IV.
Kdyz panimama o lozim TTode
pfisla ke Stradalovum do Lhoty,
vsielmi ji vadostne vitali. Bylat"
u nich tak vzacnym hostem A vy
jdete pesky, maminko? divila e
vStradaiova. Ale vzdyt jsem doma i
ani nieelio nefekla. odvetila pani-j
l
limine. Az eestou do kostela jsem
si pomyslila, ze byeb se mela na
vas zase jednou podivati. Proto
vam ani. det'atka. nieelio nenesu.
Ale co pak byste jim nosila, ma
minko, jen kdyz tu mame vas, re
kla deera srdeene. Sotva se pani
mama odstrojila, deti lined byly
lo pekne. abyste si pfes eele va
uoce u nas nepobyla. zitra nesmi
te jiti. Panimama svolila, Pujdu
tedy az io svateieli. Po svateieh
ovsern Stradalovi ebapali' se lira
ee. a babieka mela take eo dehvti.
Jak pak ne. Ja nemam casu aycb
,si s vami hrala a se mazlila, jako
babieka. Je tolio na mne trochu
ninolio, mila maminko. IT tecb i le
ti clovek aby porad byl, nem-h.
stale plno knku, a kdyz je zase
prace stoji. Ale proc pak si ne
vezmes aspon cliuvu, Marjanko?
domlouvala ji pammama. (Po
kracovam.) Srdecnym podravem
na vsechny pfinivce t. I. a ctenou
redakci
Emanuel Stibr.
jed. t. 1.
Pozn. pro ctenou redakci. Pfed
platne obnovili cteni panove . J.
Bieek, p. Edw. Yunsrera. p. J.
fvojr, p. J. Karlovsky, p. -7
OS.
nand Pecbar ziskal pro mne dvji
novi odberaiele, p Zaloudka a p.
Salivara. zacez vstm srdecne de-
jcn.ii. Pan. Fer. Pechar. odberaiel
tobolo hstu. jest muj byval spr--lupraeovnik
p zkuseny kame.iik
jenz spolecne s p. Zaloudkem zfi
dili si pomnikovy zavod u ("esko
Narodniho lifbitova na pozemku
utulny, tedy prosim ctene kraja
ny. kdyby snad potfebovali kou
piti nahrobek at' jakykoliv necht
se pozeptaji na ceny u zminene
finny nezli kou)i jinde. Ctene
krajany a odberatele t. 1. v Clii
casju a okoli. prosim o laskave
prominuti. ze nemohu kazdelio o
sobne navstiviti, proto komu do
slo pfedplatne necht' si jej obnovi
eo nejilfive. jinak lmde mu list
zastaven. Penize muzete zaslati
pi'-imo nine neb do administrace
t. 1.
Poz. red. : Nedopatfenim byl ea
sopis nas zastaven nekolika odl)e
ratelum v Chicag:u, coz prosime
aby nam nebylo zazlevano. Uve
deme zase vse v pofadek a pro
podruhe budeme bledeti byt sho
vivavejsimi a pozornejsimi. Na
niileho naseho zastupce. p. istibra.
prosime neskb'ulejte zadnou vin
nu. Ku kroku tomu pfinutila nas
jedine pfilisna drahota materialu
WESTON, NEBRASKA.
Ctena redakce ! Tak uz jsem
tu zas n to bodne v "louisritu."
Ja myslim, ze teleirram ryclileji,
neleti jak letim ja a roe. to mu-j
sim vsem etenafuni zdelit. Tak1
poslyste. neb dne 30. dubna. 1017.;
liyl konec zivota. ale i ne abyste
mysleli meho zivota. i toto. no ko-j
nee zivota veselosti. neb dne 30.
i dubna jsme ukazali tu nasi vese-
lost naposledv. kteni bvla napo-
sled v nasem zivote a taky v ten!
! den byla ta eela veselost nase po
ehovana a pfi pohfbu? to vam by-;
j lo feeniku a zjievaku j'ste vie.
, 'siehni zpivali z lasky k teto po-,
'sledni veselosti. Zpivalo se louee
j ni, loueeni. a taky musiiii fiei, ze
takovy i'unus jakteziv jsem ne
del a snad videt nebudu neb bylo
sta a sta pfatel, ktefi ukazali tu
jejich vernost a lasku naposledy
Ijifi te veselosti Nejvetsi smutek
jdrzeji pani A. Kovanda a ). J.
1 Turda. neb n tech se ta cela ve
'selost pochovavala, a nvni kdvz
pfijde clovek do mesta tak kazde
lio poznate, ktery miloval tu vese
lost neb kdyz kraci okolo brobu
kde jsme veselost jiochovali a tak!
si kazdy vzdychne a povida : "Ta-!
dy odpociva ta nase veselost.",
Kazdv mist a odchazi jak zmo
kla slepice. ale nemyslete rozmili
etemifi ze jsme tu veselost poclio
vali na vcky i to to, neb ta bude
vvkopana. ze nebude ani trochu
paebnout bnilobou, neb lid ji ne
necb a na dobro slinit a za druhe
neni cela pocliovana neb jak jsem
videl kazdy )fitel veselosti co
ien trochu inolil tak si ji kus u
trhiml a odvezl domu a nektery
co utrhl maly kousky tak ji od
nes v kapcfch domn aby mel na
nejaky easek pamatku. Sam jsem
si ji utrhl nekolik kusu abyeh
me pamatku po te veselosti No
dokomino jest, nein ji tu jiz vi-
ee, no neiak bylo. ne.fak bude, ale
koza vojak nebude, a tak kdyz
nyiii ta veselost pominula, tak
nebude nic jinelio nez Jen si pfed
nlatit na dobre noviny a pekne
hacat doma a obveselovat se pek
ne v pofadku v noviiulcb a pfi
torn pfemyslet jak bude ten svet
pokracovat. ale ne svet, nvbrz Ii-
'b' v nem. a tak cten;i redakci zde
Yam zasilam bankovni poukiizku
na ktere uzfite obnos co pfedplat
ne pro nove odberatele, tez i
stvrzenky. a doufam. ze nebude
dloubo trvat. ze se jieh pfiblasi
vice tech lidi. ktefi znajf Pepika
KUPUJEME DOBYTEK!
Oznamujeme vsem farmerum v
Clarkson a okoli, ze venujeme se
nym zivnosti se zivym dobytkem.
Kupujeme veskery bovezi doby
tek za nejvyssi' trzni cenu a zarn
cujeme kazdemu uplne uspokoje
ni kdo s nami jednati bude. IMate
li nejaky dobytek v jakemkoliv
mnozstvi na prodej. oznamte nam
to bud 'to osobne aneb telefonujte
na cislo 133. IStf
Krofta Bros., Clarkson, Nebr.
"NIClTEL"
skrkavek u prasat
velmi snadno vydela peknou
sumu penez a ziska si mno
ho pfatel mezi sousedy, kte
fi pestuji prasata. Skrkav
ky jsou tim nejvetsim hubi
telem prasat. 'Nieitel' jest jw
ty a jednoduehy lek, velmi
snadny k upotfebeni a pfinese
Vara vzdy dobry vydelek. Ce
na pfipraveneho leku jest $1.
rNfTe TT H TTTrO
CV Retail 3rd Manufacturing
"If it's made by Bob' ii obes -the Job
Piste cesky aneb anglieky.
DODGE, NEBRASKA
DAN
Grade Percheronsky bfebec.
Opravnen pro vefejnou sluzbu
statnim registracnim vyborem.
Dan jest percheronsky bfebec,
barvy zelenate. Yazi ISOOlb . Bu
de stati v. teto sezoiie 1917 : V
)ondeli u Ed. Cady. 22 "die se
verne od AVells; v utery, ve stfe
du, ve ctvrtek a patek doma na
farme majitele : v sobotu u Jos.
Kueery. 2 mile severne a 1 vy
chodne od Clarlison, Neb.
Podminky: .$12.00 za bribe 7
dni stare. Kdyby kobyla byla pro-!
dami aneb odvedena z okresu, po
platek za hfibe jest splatny ihned. !
Dobra iozornost bude venovana.j
ale v );ulu jakehokoliv nestesti'
neni majitel lifebee za me zodpo
vedny. (17-3m)
Fr. J- Movotny, maj
Clarkson, Nebr. R. I.
nncnnnncfnt
n Vt F77i n rn n rt rrt
Povsechna
BQ
n
BQ
Zlenivelost jater, nezdzivnost, vlelcla zicpa a nestrav
nost velice seslabuji nemocneho. Abyste napravili
tyto nepofadky a tak zamezili jejich dalsi vyvin a posi
lili celou soustavu, berte
9
Severuv Zivotni balsam
(Severe' Balaam of Lile)
Povsechny siliteL
Cena 75 cento.
Chcete-Ii dukazu o jeho ucinnosti, ctete nasledujTcf dopis:
BO
ma
ns
OS
ii
BQ
BB
BQ
BQ
BQ
BQ
"Clici Vam podekovati za Severuv Ziv-ofna balsam. Byla jsem.
stOeiuv z;iluilecni chorobou, jsouc velmi sesl&blou a boz cliuti k ji
dlu. Po u.ivaui jedne lahve Severova Zivotniho balsdmu tj-to pK
znaky zmizely. Prosim. abyste to uvefejnili v casopbecb, aby iijinL
t tobo Ccrpali, kdo podobne trpi."
PI. PagaCbva x Moqnab, Wis.
Zadejte Scverory Leky v?nde v lekfirndch. Varujte 9 T?ak nfipodobenfn.
Kdyby vS lJkarnik nemulSeTerovy leky, aneb je nechteLpro vis objednatL,- objed
ncjte si jo siuuiprlmo od
W. F. SEVERA CO., Cedar Rapids, Iowa
BB
BB
BB
BB
QQES3QQ DDB
nniaiffl3Qn nunc
3DQDDD
ODE
Dr. K . H. Breuer
Specialista na zenslcr rremoce,
a opcracm pnpady.
Mil. J. Breuer
Specialista na vysetrovam a le-
ceni tezkych vnilFnich
nemoci.
Pokoj 216 v Security Mutual budove
12ta a 0' ulice
Lincoln,
Nebr.
Piste nam neb
pnjed'te.
W. B. SadiSek,
Cesky pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. Ov Building
FRANK HAMPL,
registrovany
OPTIK
statu Nebraska.
.Isem vzdy pfipraven kazdemu
poslouziti se vsim co do-eboru toho
10 nalezi. Navstivte mne v mem
.latmckem obchodu
v Howells, - Nebraska
Dopisujte do tohoto Kstu. Uci
nime jej tim zabavnejsim.
Nejnovejsi
John Deere
Prirozena a iircita seksionalnl sazba!
Dobre upevnen ocelovy ram.
DoceS i zakryte geary v oleji.
Trvanfivy valcovy clutch.
S(. spodu umistnen dratovy navin.
Znamenac bez provazu.
Navstivte nas a prohlednete si tuto no
vou sazecku drive nezli koupite si jin
druh. Ceny nase vas vzdy uspokojf.
Bukacek
Glarkson,
aQcgncni
ataaactsa
slabost.
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
1
13 DD CT1ffCnSBi3
Dr. J. W. Koutsky
Cesky lekar
Praksi svon obmezuje vyhradnS m
nein-xjnici a pro?tfeuky laboratore k
rozpozndnf a le5en( necaocf vnrtfnfch
a operaCnfch. Ordinje dopoledne
v neinocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v dfadovnS 5. 405 No 24. Str.
SO OMAHA, NEBR
DR. J. J. WARTA,
cesky specialista v nemocech
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, : : NEBRASKA.
Dr. A. J. Knight
lekar ji ranhojic
2 v
Howells, - Ptebraska
Uradovna jeho ualeza se v Kova-
fove bndov6. Telefon 5slo 96.
WALTER C. HRONEK
pravnf ' zastupce
i
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
druhl
sazecka
a Zrust
Nebraska
A'