Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, May 08, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v3l
Listky na registrovani v case
odvodu.
Z Washingtoim vyslana byla
velka zasoba registraeirich listkfi,
.ktere musi byti vyplneny zdejsi -ini
jinochy a muzi v muznem ve
ku, az nuceny odvod vejde v plat
nost. Listky tyto die vseho budou
svereny volebmmn komisafi. kte
ry praci s tim spojcnou bude miti
nejspise na starosti.
Kartka obsahuje dvanact ota
zek, jez musi byti zodpovidany a
sice jak nasleduje:
Prvni Pine jmeno a stafi.
Druha Plna adresa obydli.
Treti Den narozeni.
Ctvrta Jste domorody obcan.
naturanzovany oucan, cizmec.
"nebo jste sviij umysl prohlasil?
Pata Kde jste byl naroen?
Sesta Nejste-li obcanem. ktere
zeme jste obcanem nebo podda
nym? Sedma Jake jest pfitonme
vase remeslo, povolani nebo urad ?
Osma Kym jste zamestnan?
Kde zamestnan?
Devata Mate otce. matku,
manzelku, dite pod 12 roku sta-
f i, nebo sestru nebo bratra pod 12 j srresu
roku stafi, jiz jsou jedine na vasi
podpofe zavisli? (Udejte podrob
ne die sveho pripadu.)
Desata Zenat nebo svoboden?
Pleme?
T T I T" 1 T VI -
jeaenacra jaiam siuzou u vo.
ska jste prodelal? V jake hodnos
ti? Odvetvi? Leta? U narodniho
nebo statniho vojska?
Dvanacta Cinite naroky na
osvobozeni od odvodu. mdejte pfi
ciny? Je-li osoba africkeho piivo
du, nechf utrhne pfi leve strane
doleni riizek kartkv.
patriot' by se nanejvys nalezlo
dost jeneralii, ale velice malo pro
stych vojinii. Za nynejsich okol
nosti nezbyva ovsem vlade jineko,
nez nafiditi nuceny odvod, ma-li
si pojistiti v case co nejkratshn
dost velkou armadu a to se zdalo
byt neodvratne lined v prvnich
dnech dobrovolneho odvodu.
Zamysli deportaci neobcanu.
Kdyz koncem minuleho tydne
jednalo se v kongresu o nucenem
odvodu. navrzen byl dodatek ku
konskfipcni pfedloze. aby odvodu
nodlehali tez pfislusnici jinych
vemi. Kongresnik AVebb, pfedse
da vyboru na soudnictvi, prohla
sil, ze se chysta a co nejdfive v
kongresu podana bude pfedloha,
die niz sebrani budou vsiehni A
nieriee zijici cizinci. muzi k vo
jenske sluzbe schopni a budou o
devzdani to jest deportovani do
zenn. do kterych svym obean
stvim pnslusi.
Plat vojinum zvysen. j
Chvalitebnym jest usneseni kon-
abv se vojinum po cas val-
no. Die nahledu gen. nafizeni to
mhn ubytek asi deseti procenty
nynejsi sily Narodni gardy. Jest
vsak dostatecny pocet rekrutu,
ktefi ihned mista uprazdnena bu
dou moci nahraditi.
CLARKSON
Clarkson ziskalo statni deklama
torni kontest.
Zasluhou zdejsiho fidicilio uci
tele, p. Lawrence, jakoz i skolni
rady, podafilo se ziskati letosni
statni deklamatorni kontest pro
nase mesto. Vzdor tomu, ze o kon
test tento uchazel se vetsi )ocet
mest. rozhodl se tajemnik. p. E.
E. Hays, pro nase mesto. jezto
dovedli jsme poskytnouti nej
vhodnejsich podminek. Kontest
tento tyka. se jedine dramaticke
lio oddeleni a odbyvati se bude
ve zdejsi operni smi v patek ve
cer. due 11. kvetna. Sucastm se
jej osm kontestantu z ruznj'ch
nebrasskych mest. aby rozhodlo
se o jieli supenonte, mezi kterv
mi bude tez zdejsi Libbie lloufko
va. dceruska manzelu Frank
Houfkovvcli. Podobnv kontest
ky zvysil plat z nyne.isicli $lo na jost velkeho vyznamu pro misto
30 mesicne. T'sneseiu toto bude kde se odbvva. a proto doufame,
nepochybne prijato obema domy y.0 Clarkson bude se hojne po
zastupcu a ovsem tez presidentem ; dileti na techto pozitcich. Jest na
podepsano.
Nuceny odvod neni sice vitanym
opatfenim vojenskym, ale jeho
nutnost stala se zfejmou jiz od
okamziku, kdy zahajen dobro
volny odvod do spolkove arma
' dy a namofnictva.
Projevu loyality a nadsenych
valecnyeh resoluei bylo sice vsu
de dost a jeste nyni jest jimi pre
sident stale zaplavovan. ale do
brovolniku jest )omerne velice
malo. Zda se. ze vlastenectvi pra-
ve teen nai, Kteri se ,iim ne.ivice
chvastaji, nesaha ani tak daleko, k zjisteni plnycb fakt v pripade
aby pfinesli sve vlasti nejakvcb Vvsetrovani, jez ma rozhodnouti
obeti a mezi velice zamoznvmi
Zenati muzi vyjmuti ze sluzby
valecne.
Pobocni lilavni stan Narodni
srardy dostal nasledujiei ufadni o
znameni z Washingtonu. jez vy
iima zenate muze z vojenske sluz
by: '; Tajemnik valky zplnomoe
nujp pro)ustein vsech pfihlase
nych se muzu k Narodni garde,
na niehz zavisle isou jeiich rodi-
nv. jicbz clenove byl i by opravne
ni zatim co manzel a otec by dlel
ve spolkove sluzbe k vyhodam.
jez ustanovuje zakon schvaleny
ongresem 29. srpna a 6. zari 19
16. at' jiz muz dotyeny preje si
bvti promsten nebo ne. Slovo
"rodina". jehoz jest jiouzito. za
brnuje pouze manzelku. ditky a
zavislou matku. Zadne propuste-.
ni nebudiz povoleno die teto an-'
toritv bez vysetreni dostatecneho
nas .it'cmie abychom vec tuto po
chopili a dustojne ji ocenili. Od
vecirku tohoto deli njis pouze jen
nekolik din a proto klademe na
srdce vsem abyse kazdy liledel do
staviti a tak ocenil namahy tech
kteri se staraji o povzneseni mes
ta naseho na vyssi uroven. Kazdy
jest co nejuctive zvan.
Skorem sklesnul. A. Hun
sucker, logue Clutto, Tvliss, pise :
''Trjiel jsem revmatismem, ledvi
novym a mechyfovym neduhem,
take zavrati a to tak vazne ze
A. E. Tanderbeek, John J. Pe
chanec, Frank Benes, S. G. Scott,
7. E. Bukacek, John Podany, Bo
humil Beran, John F Svoboda,
Jos. 0. Wolf, Vaclav A. Chleboun;
Frank Humlir-ek, Joseph Ncvot
ny, L. J. Roubinek, W. H. Kerbel
Po .50 dali J. L Middleton,
Emil Konicek
Sbirka cinni uhrnem $152.00.
Alimo tohoto obdarovani bvli!
hosi Fred Colschem bednickou
havanskych doutnicku a pekny
mi )enanty. Dale uvolili se
Uratf-i Odvarkove bezplatne zasi
lati vsem dobrovolnikum sve ea
sopisy jio dobu valky. Frank Fe
renec mimo vyse uvedeneho )fis
pevku dal hochum $15.00 ve stri
bre jako jeho projev ucty vudci
jim. Pani Hainsova st., obdarova
la hosi velkou a velmi krasnou
kvitici zhotovenou z cerstvych
a vonnych kvetin. T mnozi jini vse
lijak pfispeli. jichz jmena jsou
nam vsak neznama.
Na pamatku obchodnimu
sdruzeni.
Ilosi z Clarkson. kteri dali se
odvesti k vojsku. po svein prijez
du do Oinahy. darovali zdejsimu ,
obchodnimu, sdruzeni na pamatku j
velmi cenny a nadherny em-,
lem Sp.ojenych Statu. Dar ode-!
vzdali );'mum. kteri je do Omahyj
doprovazeli. Znak jest ve zpusobu
velke korouhve a bude velmi kras-J
nou a milou upominkou na nase i
dobrovolnici. i
Stizen byl tezkym kaslem. Ten-!
to dopis m;! zajiinati kazdeho etc- i
nare: "Hnule zimy mel jsem I
mnoho ruznych leku aniz bych !
ziskal ulevu. Koupil jsem si jed- )jj
nu lahev Folevho Honev and Tar "
a vylecil jsem se. (Podepsan) V . -----
Dekuster, Ambercr. Wis." Zadna- 0
nahrazka neni tak dobra inlrn ' Clenum spolku Kat
Bile platene stfevice a poloubotky
jsou ve velke oblibe. Predne ze dodavaji
slusne pristrojeni a za druhe, ze jsou
Ievneji nezli cele kozene strevfce a za
stanou up!ne tu sluzbu a pak se lepe
cistf. Mame ruzne poloubotky s koze
nymi i gumovymi podesvi v detskych
malych i velkych cislech pro dospelS
osoby. 2enske strevice mame s vyso
kymi i nizskymi kramfleky.
Mame jeste slusny vyber v kozen
nych poloubotkach za drfvejsi ceny. Ty
to poloubotky staly by podle dnesniho
trhu od $1.50 do $2.00 vice kdyby se mu
sely dnes koupit.
Pouzijte teto prilezitosti k vasi us
pore neb y j'akem stavu se dnes kozenny
trh naleza tak drive strevice budou
drazsi nezli Iacinej"si, neb se zasoby
zmensuji nezli aby se zbudovaly a dale
kuze se neda udelat, ta musi narusti co
vezme cas. Toto musi kazdeho presved
cit, ze na zlepseni v kratkosti je mala
nadej.
Chleboun Bros
I
GlarksGgi,
Nebraska.
iy. oteiviymi KiouDy, a unavou ce
leho tela, (m) E. H. Koza.
kdo bude vyjmut, bylo jiz zahaje- ra se mela odbyvati v Leiurh. odlo
zena byla na zitrek, to jest stre
Pozemkova vyprava
do Montany!
. Pocinaje pfisti sobotou budeme pofadati pravidel
ne vypravy do statu Montana. Prvni vyprava bude
v sobotu, 12. kvetna '17
a sice do te nejurodnejsi krajiny v onom statu,
do tak zvaneho MUSSELSHELL udoli kde uroda
jest vzdy jistou. Ceny pozemku jsou velmi nizke.
Okruzni cesta v sobotu a v nedeli, kdyz jich jest
pet pohromade aneb vice obnasi pouze $25.45.
Pfi uternych vypravach stoji okruzni cesta $35.00
Tazte se nas o dajsi podrobnosti.
John F. Svoboda & Co.
Clarkson, Nebraska
Delnika
mnolHly iirozilo mi teiesne skies-, r oieyho Honey and Tar proti kas- iaiuu wiiamuneme aoy se je
nuti. Foleyho ledvinove pilulkyili. nastuzeni. krupu a jinem (m)
vse napravilv." Nepraeuiici led-! E. TT. Kn?
viny davaji vystrahu cast.ymi t a spolek Sv. Josef a. e. S05 K D.
bolestmi v zadech. bolavvmi sva-f t , ' v Clarkson, F. J. Brabee. taj.
i t i , iiuuvmuva uivuueim aruzma v
brzku jiz pfijede do Nebrasky. i 1 am. Hruskova St.. matka pi.
liz .Imp 1:1 Vvptnsi y5.l1.i1' t.,i,;;os- Cibulkove. odejela v sobotu
Schuze odlozena. i ni-nv,', wiv.i.ii.inf cnnin,v.'nk.f- "!f lieemer kdez hodla st no hp.
1
hicasra sv.' turne no t-eskveh n-
b.v- I s:-i(i;k-l: v Xi-'m-jisccv lrvjif nfv.l.
la schuze sdruz.Mii "Colfax Coiiii-L!5,v,.ni odbud,. m v omazske So
ty Good Koads Association," kte- koiOVi n:i iii.; Trhis'ir.T.'. .. A,,.,
'). kvi"tna Omazc zdrzi se dru-
Zllia DO tfi ilnv iijuV' niKtnn? ooc.
due f)ho kvetna. Jezto pfijdejtu 1!0 wiikovmYli osadafihrnf-Zwl
Za priT-iuou spatnejio
jez panovalo mmuleho uterv
i
pocasi i ( '
clen
Neni kava jako kava!
O jakosti nasi kavy neni tfeba rozepisovati se, neb ta dnes
nechybi ani v jedne domacnosti. Hospodynky zajiste vi. kde
maji dobrou kavu objednati. a poslou si pro nasi znamenitou
2lc
SPECIALITA
2lc
coz jest etna velmi mirna. Pri porovnani jakosti s jinymi pfed
ci vseehny druhy, za ktere jinde platite o 10 az 15c vice na lb.
Pfesvedcte se!! Kdo nasi kavu dosud nezkusil. nechf do
pise si o pul-liberni vzorek kavy, caje a eikorie. ktery zasle
mj uplne ZDAEIA vyplaceny az do domu. Dalsi druhy kavy
23 a 26 eentu. Jsme jedini importer! ceske Fikove eikorie od
M. C. Buva. a Syn. Kofeni cele i mlete stale na sklade. Zasil
ky na?e balime tak aby na svem aroma niceho nepozbyly.
Jsou tez lacinejsi druhy kavy v trhu, ktere my ale nedrzime
a zadnemu neodporuenjeme, neb lacine zbozi obycejne prijde
draho. Objednr.- laskue fid'te na vain dc'ivno znain'
Prvni cesky velkoobchod kavou v Americe,
JAVA COFFEE MILLS,
E. J. Petru, majitel.
1706-08 So. Racine Ave. Chicago, I!!.
0-.-3?iK;fciyosti naseho zavodu pfesvedcte se u First National
i? Banky y Chicagu.
' ' I I'l I II I II I I I II I I I ! I II
; du.
na pretres nekolik velmi dulezi
tych otazek nasich cest se
ci. jest zadoucno by kazdv
hledel se schuze sucastniti.
Ma "vakace."
John Eoether, postovni rozva
zec na ceste cislo 4. vedouci z
Clarkson. prave v techto dnech
proziva svych vyrocnich prazd
nin a proto nyni zastupovan jest
Evanem Jonasem. Prazdniny p.
Roethera potrvaji jeden tyden.
.i3 Neopomeiite navstiviti nasi
vyprodej na kosile muzete kou
piti za mnoho mene nez co dnes
stoji vsedni kosile.
W. F. Adamek & Co.
Nove ordinancni opatfeni.
Za pricinou prohibicniho vvsu-
seni jiinz nuceno bylo zamiknouti
ctyrem salonum v nasem meste,
rozhodla se mestska rada zvysiti
zivnostni dan jez ulozena jest na
kuleenikove mistnosti (pool halls)
a taktez i na kuzelkove mistnosti.
Az dosud platilo se $10.00 rocne z
cele kuleenikove mistnosti a .4512
z kuzelkoveho oddeleni. kdezto
nyni se musi plant $2o.00 rocne
z Kazclelio lednothveho sto n a.
$20.00 z kuzelkoveho oddeleni.
Dovidame se zaroven, ze mesto
nase bude vnejkratsim case bohat-
si o five kuleenikove mistnosti a
tak nebude tedy o zabavni zakou-
ti u nas zadiui nouze.
Ve prospech nasich dobrovolniku.
Zdejsi obeane aby dokazali na-
sim ooorovolmkum. ze velice si
vazi jich sebeobetovani za vlast,
vykonali sbirku ze ktere hrazeno
bylo jim jizdne do Omahv a ze
ktere zaroven kazdemu bvl daro-
van zlaty peti-dollar na pamatku.
Nasledujiei jest seznam tech kte-
'i prispeli :
Po $f).00 dali Clarkson St.-.to
Bank. Farmers State Bank. J. M.
Mundil. Wolf & Vitek. Nyo
Schneider Fowler Co., F. T. Kalal.
Crowell Lumber & Grain o..
?Fakovsky lros.. Noh & Vlach.
Clarkson .Millinrf & Grain C..
Faman IIotor ('o.. Chlebeim
Bros., Joe Closer. Louis KrajiC-ek.
E. II. Koza. A. J. Karel. Prazak
Motor Co.. Bukacek & ZrusK
Ioore & Hobza.
Po $3.00 dali O.ivarka Bi-ari.
V. J. Svoboda.
Po $2.00 dali Fred Colsch. J.
F Pimner. John MnrkvtMn P
Lawrence. Adolf Buk;'u-ek. "V. F.
Adamek & Co.. John Schaffer. AV.
II. Carle-ton (Leijrh).
Po $1.00 dali T.. C. Chudomel-
cele jich eesty naleznete v oznam
ce na jinem miste v tomto liste.
Abychom nas lid seznamovali s
yvpravou Ludvikovcu, neni snad
treba. neb jest ziuima vsem
krajanum velmi dobfe ze sveho
chicafirskeho vystupovani. kdez
no dlouha leta uspesne ucinkuji.
Ze predstaveni jich u nas bude
bohatym pozitkem muzeme kaz
demu smele vloziti na srdce. Po-
lobna prilezitosti vvslechnouti
ceske umelci jako jsou Ludvikov
ci lined tak se nam nenaskvtne
V nasem okoli budou v nasledu
jieim pofadu :
TA. I -l-f -t n
joage ii. a iz. cervna. v pon
deli a v uterv Ilrati se bude "Zla
ta svatlia na fare" a "Prazske
svadlenky."
TT H -1 O -i t v
noweus 16 a i-t. cervna. ve
stredu a ve ctvrtek. Hrati se bude
" Zebra vy student a " Lucifer.'
LiarKson 10 a lb. cervna. v
patek a v sobotu. Ilrati se bude
'Sirotek Lowoodskv"-a ' 4 Marie
deera pluku."
Schuyler i. a 5. cervna, v pon
deli a v lit cry. Hrati se bude o
pereta "Reservistka" a "Valec
ne nevesty''. obraz ze zivota.
jruzina sKiatian se oucie z pp.
Frant. Ludvika, Aloise Klapky,
rrantiska Horliveho, Jiriho Pro
kopa. Ladislava Dvoraka, Anto-
nina AVagnera a Bohuse Brejly.-
Diimy: Bohumila Lunvikova. Kri-
sta Horhva, Betty Kozlanska Ma
rie Ludvikova. Libuse Zdenkova
Marie Klapkova, Liduska Ditter
tova. Otihe Splavcova a Marenka
Ludvikova.
Prist! sobotu prijedou Ludvi-
kOVci do OlllilllV Slhv- lllldfl v -na
denkazdy dostavil do pruvodu o deli na to zahajili svou blahodar
pouti v Ilowells due 16. kvetna. nou T-innost na ivit; t- Sni-Wr
i - - J- w ixviv
ne, nedeli dopol.. dne 13. kvet
na po pratelske sehuzee vyjedou
v automobilech na projizdku O
mahou a o polednach sucastni se
banketu. ktery bude na jejich po
cest us)orad;'in omazskymi ochot
niky. Kdo by se banketu ehtel
sucastniti z Clarkson aneb odji
nud z venkova nechf si opatfi
vstupenku. ktere se prodavaji pb
dollaru na nekolika mistech. v
Omaze. tez u obehodniho feditele
vypravy, ). Jos. K. Sinkule.
Platime neivvssi trzm
. jaky cas pozdrzeti.
Pohyblive obrazky v
I v Heun!
Pristi nedeli, dne 13ho. kvetna,
uspoiYulano bude v sini Katolic
keho Delnika' v Heun, velkolepe
divadlo s pohblivymi obrazky.
Program skhtdati se bude z pe'ti
kol zvlaste krasnych a zabav
nych filmu. Zacatek pfesne v
7:45 vecer. Kazdy jest uctive
zvan. Pofadajici
za prasata. Zkuste nas.
Nye Schneider Fowler Co.
Clarkson, Neb
ceny
Frank
kn. F. C. Koei. Adolf Lukl.
J. Kyehtig, Frank Ilerynek. Frank
JTejtmanek, A. V. Ilejtinanek. V.
A. Telooky. Gertrude Markitan.
TIatlie M. Proehazka. Jos. Sup. F.
II Slama. G. A. Koza, F. J. Mil
ler. Frank Kubik. Frank Ferenc.
Emil Tomes. Swoboda & O'Brien.
Hlaste se dobrovolne k armade
Spojenych Statu !
Prave n,vni skyta, se zvlas'te
vliodmi prilezitost vsem muzum
do stafi 35 let by hlasili se do
brovolne k armade Strycka Sama.
Velke vyhody )oskytnuty jsou
lekarnikum. hudebnikum. elektri
kantum, klerkfim. pekafum. ku
charum. holicum. voznikum, te
sarum. kovafum, podkovafum. ja
koz i jinym femeslnikum a mo
chanikum. Kazdy vojin ma prile
zitost videti svet uj)lne zdarma.
A' jirve fade Hawaiske a Filli
pinske ostrovy, Alasku a jine ze-
mc itaie zamestnani io dobu
tfeeh roku. Po 30-lete sluzbe po-
skvtnuta jest dozivotni pense. Mi
mo slusiu'ho platu vse co vojin po
tfebuje jest uplm" zdarma: v torn
zahrnuta jest strava. satstvo. ne
kolika tfidni skola. h'kafska ob
sluha a jine a jine. Kazdemu do
brovolniku poskytnuty jsou vse
mozne vyhody a povyseni. Hlaste
e ihned. O dalsi )fihlaste se v
nasi administraci aneb na zdejsi
post'"'. S nejvetsi ochotou vse vy
svetlime a podame zadateli j)o
ifebnvch informaci.
Linda Belle
zhotovene
saty
Pfijd'te se podivati
na nasi zasobu zho
tovenych zenskych
satu, ktera nam pra
ve prisla. Jsou to
nejnov ejsf mody
saty, ktere proda
varne tak Ievne, ze
si je za tu ceny sami
nemuzete usiti.
( h
Ms i: 'i
m i.
v '
Moore a Hobza
CLARKSON,
NEBRASKA
Zachraffte vase vepfe s Dobryho lekem
(DOBEY'S WONDER HOG REMEDY.)
Dobryho lek pro prasata jest cistv lek ohsahujiei nejvvse lecive
vlastnosti Cini prasnice zdrave a pfivadi jim hoinost cisteho
mlek l jimz leei se ssajiei podsvincata takze ry
clil 1 rostou a netrpi ruznymi nemocemi. Lek
temo zastavi kasel a znici cervy n prasat, takze
rycideji na sebe pfibiraji.
Dobryho lek pro vepfe byl v uzivani po 21
roku a neni pokusem. nybrz naprosto jisty pro
si fedek. Tisice farmafu jej doporucuji a jeho
vyroba a. prodej dovoleny vladnim odbdrem
zemedelstvi.
Piste si o knizku anebo nam dejte pocet, velikost a stav vasich
prasnie, vepfu a prasjit Posleme yam dostacitelne ninozstvi leku- na
.kousku po 60 dmf a to bez pen ez. " Kdyz to nepomuze, nebudeme
zadat plat. Vy nic neztratite. Piste nam jeste dnes.
JOHN DOBRY MFG. CO. Cedar Rapids, Iowa, U.S.A