Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, April 24, 1917, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zachrante vas i vepfe s Dobryho lekem
(DOBRY 'S WONDER HOG REMEDY.)
Dobryho lek pro prasata jest Sisty lek obsabujici nojvyse lecive
vlastnosti. C'ini prasniee zdrave a pfivadi jhn liojiiost cisteho
. Piste si o kxrizku auebo nam dejte pocet, velikost a stav vasich
prasnic, vepru a prasr.t. Posleine vam dostacitelne nmozstvi leku na
zkousku po 60 diii a to bez penez. Kdyz to nepomnze, nebudeme
zadat plat. Vy nic ueztratite. Piste nam jeste dnes.
JOHN DOBRY MFG. CO. Cedar Rapids, Iowa, U.S.A.
DOPISY
CHICAGO, ILL.
"Cetna rt'dakcc! Zai!:nn do
pis k laskaveiim iiverojneni.
Vynieiikafka.
Na Hlobeiekem kosteliku za
hlaliolily zvony. ale jen na chvil
ku a nejak smutne. Na nevelikem
lifbitove, uprostfed nelioz koste
lik stal, bylo slyseti slova pisne :
""Kozzehnejine se s tim telem.."
Byl pobreb, a rakev byl a prave
Fpoustena do hrobu. Pochovavali
sfarebo souseda Vycliytila, vy
nienkare. Smrt jeho kazdeho ve
vsi pre'kvapila. Byl dosud statuy.
pri sile jeste pfed tydneni byi
by kazdy tvrdil. ze tn starv Vy
chyt.il pobude jeste ftspoii deset.
patnact. let. Ale nepatrne porane
in. riznuti, pfivodilo nahlon smrt.
Vycbytil zemrel otravennn krve.
Kdez by si byla stara pammama
Vvebvtilova kdv pomvslila. ze
nantatu nfeziie! On bvl vzdv
statny, silny. ona slaba. ehatrna,
vzdycky fikala, ze ona mnobem
drive se odebere tarn ke kosiolie-
ku a hie, liyni )lakala ona nad
jeho hrobem, nemohoue tomu ani
iiverili, ze se jiz. navzdy rozlouci
la s pantatou, s nhnz o tolik let
xila ve svornosti a spokojenosti
Vzdy bolestne se nas dotkne umr-
ti talc lieoeekavane. nalue jaico
bylo u pantaty Yychytila. Stara
pammama temef ani o ,sobe neve-
SSla, mladj"' hospodaf plakal ja
ko uite, a jeno manzeiKa aeu, ta
si pocmala, ze se tomu kazdy di-
vil. Jeji pl;'e rozlehal se daleko ze
hfbitova, vrhla se na rakev. a mo-
ci ji musili od ni odtrbnouti. a by
sriohli neboztika spustiti do hro
bu. Ta ho mela rada. septali si
lide. kdo bv to bvl fek ! Kazdv
pristoupil ku hrobu. vhodil do ne
lio trikrate hrstku hlinv. a hrbi-
tov se jiocal prazdniti, Vychytilo
vi sli jiosledni. Tak se zda, kdyz
tolio draheho ulozime do posled
niho pnl3rtku. ze se srdci pone
kud ulehei. Uz se od nas nadobro
odst.ehoval odesel do jine rise.
Kde bude ocekavati nas. nebot'
i' nam nadejde doba odcliodu, i
nam nekdy. pokyne Pan. a tato
myslenka jaksi zapuzuje ten leni
ty zarmu'ek, v dusi nasi ozyva se
Dejte nam
pfflezitost pri
oraviti vam
icaris pro letni
poirefou! !
Vykonavame veskere
veskere automobiio
ve spravky. - Prace
nase jest zarucena.
Ceny nase jsou velmi
mirne.
Makovsky a Zelenda,
Clarkson, Nebr.
-
mien i jiniz leci se ssajici podsvincata takze ry
clil ? rostou a netrpi niznymi nemocemi. Lek
teni o zastavi kasel a znici cervy u prasat, takze
I'ychk'ji na sebe pribiraji.
Dobryho lek pro vepfe byl v uzivaiu po 21
roku a ueiii pokusem, nybrz liaprosto jisty pro
stirdek. Tisice farmarii jej doporueuji a jeho
vyroba a prodej dovoleny vladnim odborem
zemedelstvi.
hla-: T ty nekdy .odejdes za dra
Iivmi neboztikem. Bud" pfipraven
na tu poslediu pout"! I Vychytilo
vi se eestou ponekud upokojili.
Sli mlekv s lilavami sklonenvmi,
kazdy se oblral svynii niyslenka
mi. Za to bylo slyseti blueny bo
vor v zastnpu. ktery sel opod;11
pfed ninii s pohrbu. Nepekny to
vera zvyk, neliodny krest'anu, ze
prave v den pohrbu posuzovan
byva neboztik a jeho poziistali a
tak bylo i zde. Ovsem, bylo sly
seti o zemfelem jenom chvalu, byl
dobry hospodaf, setrny, ale ne
lakomy, snasenlivy, i take v rod
nou obec zaslouzily. To mlademu
brzy odesel vymenkar, ozval se
jisty ehalupnik. A takoyy kras-
ny statek mu zaneehal. Na to jis
te mlady Vyehytil nemysli. pro
hodil jiny. a byl l)y take spatnv
syn, kdvbv se tesil nivslenkou. zt
mu umrtim otee ubylo bremeno
Ba prave: vsak on si neboztik vy
1 1 VltTV11
menKu zasiouzii. Kdyz Dyia prace
v policli, on si ehvili nezdrzel do
ma a vsude doblizel. kde mladv
1 i v ii rn i i t
nosnociai" nemotu. n no oudou ve
statku pohresovati. Co je pravd
rekl leden z domkarn, u Vvehv-
tilu byl pomir mezi mlady mi
mymeiiKan taicovv. ze dv ho r:o-
vek lined tak nenalezl. Tain neby
Io nikdv hadek o vvmenek. Prav-
da. pravda. pfisvedeila jedna cha
lupnice, ale mvslim. ze to bylo
jen zasluhoii neboztika pantaty
On syna vvehoval radne. ze lio
tento poslouehal na slovo jakoby
otee byl porad panem na statku.
a mlada hospodyne k vuli muzi
take se vzdy mirnila. Co je prav
da. rekl zase onen ehalupnik, ne
boztik byl elovek. a by ho jiohle
dal. Kdyz on se podival do oei.
si a z neho liruza. Nevim kdo bv
se mu byl odvazil postaviti na od
por. Asak se v torn vycvieil. byl
asi dvaeet let starostou. umel jed-
nati s pany jako sobe rovnymi, a
oe se na urade zasadil to vymolil
On umel delati pofadek v obci.
jak pak ne v dome. Vsak ono se
niozna stare panhname ted' tak
nepovede prohodil kdosi. Kdoz vi
mlady je dobry a mlada bospo-
dne slyseli ste jak na lirbitove
lakala a narikala? Eh na to
nic nedbam, rekl ehalupnik. Ta-
kovy hlueny mi fek byva spise k
villi lidem nez pro neboztika. Ale
zda se mi. ze zde Lhotti ani ne-
byli. prohodila domkafka. On zde
byl s chlapeem, lined po pohrbu
jel domu. ale ona )i-y povazlive
stum", takze nemohla pfijeti. Vsak
jsem se tomu divila. IMarjanka
byla vzdy liodnou deerou. Pam'
mama jest jeji nevlastni matkou.
ale ona ji etila jako vlastni. Vsak
se k ni pammama take jako vlast
ni Vsak se k ni pammama take
jako vlastni matka ebovala. To
je pravda. ale pfeee jest ji cliu
dakovi asi lito. ze se vdala jen
do ehalupy. a bratr ze ma velky
statek. Kdoz vi? Statek neni vse-
cko. Nekdy nalezneme vice stesti
u child "asa nezli u bohaee. A
arjanee se take nedafi zle. To
ona ehudak pro antatu asi nafi-
ka. ze mu ani na pohfeb jiti ne
mohla a proto on, Zelina. tak
pospieha. domu. Za takovych ho-
voru pfiblizil se zastup k Poeera
num odkud se poehovavalo do
Tllobcie. Kazdy se bral ke svemu
obydli, a ve mnohe domacnosti
liovofilo se jeste o neboztikovi a
rodine. My jsme s tech hovoru
seznali aspoil ponekud povahu
Ayeln-tilovu. Zbvva nam sezna
miti se jeste s jeho minulosti a s
deerou Marjankou. (Pokracova-
ni.) Redakei sdeluji, ze p. Al-
bert Boula z Chicaga obnovi
pfedplatne. zaeez mu vrele deku
ji. Ctene )ani llronkove z King
ston, Pa., dekuji za srdeeny po
zdrav a preji Xnm vse dobr
zvhiste Vasemu manzeli. kterv
niusi hluboko )od zemi chleb svu
pro sebe a rodinu dobyvati, by
jej Bfih oehranil od vseho zleho
Ctenemu panu Karlu Dojedovi z
Bloom City, AVis. srdeene dekuj
za povsininuti myeh dopisu. Si
cleeny pozdrav na vseenny pnz
nivee t. 1. a etenou redakei.
Emanuel Stibr.
INDIAN SPRING, NO. DAK
Utena retiaicce: rn uiounem
ease ehapu se ojiet pera bych ne
eo zdelil et. ctenafstvu z tnho na
seho okoli. -z te zmrzie Dakoty
Letosni ziinu si ta nase North
Dakota zasiouziia ceiym pravem
toho iniena, neb byla skuteene
dost a dost zmrzla. Ja jsem pai
krate rekl. ze nuska bioir s ,ie,p
vvhlasenou zimou se musi letosni
zime stydeti oroti North Dako
te. Mrazy nam doehazely az do 50
50 stupnu pod niilou fahr. a to
snad jiz bylo dost. Nez pfece jsme
sfastne tu zimu pfeckali. ackoliv
pro mnohe mela dosti lit rap a svr
zelu. Ted' jiz opet sejeme do te
matiekv zeme. a budeme touzebne
ocekavati eo nam opet ten vsemo-
V i r , V . , V
i T"r t v , ,
nouei iiospodar v tomro roce za
nasi snahu a namaliu nadeli. Te
dy jak v prvnieh fiidkach feee-
no. sejeme. avsak jak to s tim se
tim ve skuteenosti vypada? Zem
od zimy a spousty snehu jest
rozmoeena jako kvae. a kazdou
noc pfijde tak silny mraz. ze vu
Dec do iioledne nemuzeme am v
poli bnout. obyeejne zaeiname po
obede a potom to jde az do noei
a na druhy den opet po obede
Dnes prave eo tyto nidky pisi
ebumeli o sto si-sr. Alame ojiet vy
teenou sanici. neb jest jiz na pu'
st. snehu. a mozna ze jeste tolik
ne-li vice napadne. a jiste nas to
opet se stun o par dni zdrzi. Tak
coz mili etenari. z ktereho as sta
noviska posuzujete tu krvelae-
uou nest'astnou evroiskou valku?
Jsem si pine jist ze velkji vetsina
Vas syni)atizuje se spojenei. a
torn eisle jsem i ja : sympatizoval
jsem. a svmpatizuji doposud se
spojenei, a laky nsem si 31st, ze
. . , . . . . ,
na konee spojenei vyjdov z toho
to svetoveho zapolein a nadvhi-
du liplynymi vytezi, a ze pfeee na
konee tomu prusackemu milita
risinu odzvoneji nnutne hrany.
ktere budou vsak slavne zniti pro
vseehen H)rol.-ny a utiskovany
mirod slo'.ansky v eele Europe
Jsem narozen v Rusku v r. 1866,
jsem tedy star 51 lot. v Americc
jsem od roku 1S08, tedy lOt.v rok.
Prozil jsem v Rusku nejle)si leta
svebo mhidi do 32 roku. A'ycho
dil jsem tez v Rusku do 12 roku
rusko-eeskou dvoutfidni skolu,
ehodil jsem totiz do 9 roku do
skoly eeske a pfiueoval jsem se
tez v 111 casteene ruskemu eteni a
psani, potom jsem opet ehodil 3
roky do druhe tfidy ruske skoly.
kde se ucilo pouze ruskemu jazy-
ku. a tarn jsem tez ukoneil s iipl-
nym irosj)eehem a ''extra" vy
znamenanim svoji vesnickou rus
ko-eeskou dvoutfidni skolu. Dale
isem se zaiimai do zi roku nas-
ledovne - ueil jsem se barvifstvi a
i-asteene jsem pomahal rodicum
pfi hospndafstvi. muj otee mi ze-
mfel v osmem roee meho st.ifi. Po
nekolik roku na to nine pfi asen
tu odvedli a byl jsem naznaeen
zrovna )fi odvodu za rotniho pi-
safe, frotni )isaf as jak v Ce-
eliaeh kumpanioni). nez probyv
jsem pouze tfi mesiee rotnim i
safem a bvl jsem opet vzat na
Yspitanie (Ekzament'l. jest-li
bych se hodil do Feldsarske sko
ly. kteryzto ekzament jsem dosti
dobfe znal. a zrovna asi tfeti den
potom .isern se steboval do Feld
sarske skoly. Dluzno ieste do-
doktnouti, ze muj rotni koman-
dyr, porueik S. T. Puskarsky.
nine nijak neehtel do vyse feee-
ne Feldsarske skoly pustit. a rekl
mi ze pry on si to dokaze ze mn-
sim zustati rotnim pisafein, kde
pry on vezme opet lined druheho.
y. nebylo po jeho, plukovni
komandyr mu to nedovolil a dal
mu za pisafe na misto nine jisteho
zida Ysaka Feldmana, a ja jsem
zustal tak kam nine zkusebni ko
mis naznaeila. Jelikoz jsem
Rusku zrozen. a v Rusku vyrost
ly a vyskolenv. nebude tedv sna(
z 111 1st a abyeh se tez aspon caste?
in" o torn velkem Rusku. 0 torn ko
fcnu vseho Slovanstva zminil
1111 do ore, ze velka vetsim
Celiu zde v Ameriee usazenych
nemaji ani z daleka poneti co
jest Rusko a co znaei to velke
nepfemozitelne Rusko vuci mini
vsem Slovanum. Rusko. to nvni
svobodne Rusko, jest velky strom
slova nsky. ktery jest v dobre pu
de zasazen, a rozpousti mobutne a
silnc odvetvi. IMy druzi vse-Slo
vane jsme iouze jeho ratolesti
Izteraz jod jeho velkou korunou
a pod jeho dobrymi a silnymi ko
"eny muzeme sjokojene a dobfe
prospivati: jest-li vsak nekter.i ta
ratolest nepfilne dobfe k onomu
tromu. k one mocne korune.
Uchyli se stranou. bude jmk zmi
tana casein osudu a bude poma
hi odumirati az odumfe navzdy
useline a bude vrzena do ohne
Xynejsi svetovy zapas ukazuje
nam kazdemu drobet uvedomeni
Slovanu proc jest ve skuteenosti
veden. Neminim 0 torn moe psit
bych to nejak obsirneji vysvetlo
val, neb se jiz i tak obavam ze se
panu redaktoru muj dopis zmrzy
a flekne s nim do kose, nez feknu
kratee pouze tolik. ze nynejsi sve
tovy zapas snad pfece jednou
rozhodne 0 nadvlade Slovanstva
proti Germanstvu. a obzvhiste u
tiskovanebo Slovanstva German
stvem. Odebiram as osmere caso-
pisy, mezi kterymi jsou tez i ruske
KUPUJEME DOBYTEK!
-N v n n
Uznamuieme vsem larmerum v
Clarkson a okoli. ze venujeme se
nyni zivnosti se zivym dobytkem
Kupujeme veskery hovezi doby-
tek za nejvyssi trzni cenu a zaru
cujeme kazdemu iiplne uspokoje
m kdo s nami jednati bude. Mate
li nejaky dobytek v jakemkoliv
mnozstvi na prodej. oznamte nam
to bud 'to osobne aneb telefonujte
na cislo 133. 18tf
Krofta Bros., Clarkson, Nebr,
"NICITEL"
skrkavek u prasat
velmi snadno vydela peknou
sumu penez a ziska si mno
ho pfatel mezi sousedy, kte
n pestuji prasata. Skrkav
ky jsou tim nejvetsim hubi
telem prasat. 'Nicitel' jest ji
tj' a jednoduchy lek, velmi
snadny k upotfebeni a pfinese
Ykm vzdy dobry vydelek. Ce
na pfipraveneho leku jest $1.
1 nmun ana MdmnacTiinnc
L? i 'f f ti f- J
tf lis made 6y Bob' ii coaa the Job."
Piste cesky aneb anglieky.
DODGE, NEBRASKA
DAN
Grade Percheronsky hfebec.
Opravnen iro vefejnou sluzbu
statnim registracnim vyborem.
Dan jest percheronsky hfebec,
barvy zelcnate. azi ISOOlb Bu-
do stati v. teto sozone 1917: V
pondeli u Ed. Cady, 2 nilie se
verne od Wells : v litery, ve stf e
du, vc ctvrtek a pi'itck doma ua
farme inajitele; v sobotu u Jos.
vuc-ery, 2 mile severne a 1 vy-
ehodne od Clarkson, Neb.
Podnunky: $12.00 za hfibe 7
dni stare. Kdyby kobyla byla pro
dana aneb odvedena z okresu, po-
)latek za hfibe jest splatny ihned.
)obra pozornost bude venovana,
ale v adu jakehokoliv nestesti
neni niajitel hfebee za nie zodpo-
vedny. (17-3m)
Fr. J. Novotny, maj.
Clarkson, Nebr. R. I.
3
Boleni
v zadech
a
S3
a
a
a
S3
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
jest obySejne" puvodem
svym z ledvinovych cho
rob a vyzaduje vcasneho
a spravneho osetfeni.
S
everuv
Silitel ledvin a jater
(Sovera's Kidney and Liver Remedy)
ma byti bran v takovych pfipadech- .Doporucuje se take
pfi zapalu ledvin a mchyfe, zastaveni moce, obtiznem mo
heni, nab&hlych nohach, zloutence a kyselosti v zaludku.
Geny 50 centu a $1.00.
A bylo po bolesti.
Pan A. Milauska?, 11 Highland Ave.,
Newton Upper Falls, Mais., nam psal:
"Trpel jsem boleiuin v zadech a die
rady ve Va3em kalendari pocal jsem
uSivati Severuv Silitel ledvin a jater a
bylo brzo po bolesti."
3
W. F. SEVERA CO.,
I
. K . H. Breuer
Spccialista na zenske nemoce,
a operacni prfpady.
Dr. MIL J. Breuer
Specialista na vyletrovam a le
ceni tezkych vnilrnfch nemoci.
Pokoj 216 v Security Mutual budove
12ta a 0 nlice
Lincoln, :: Nebr.
Piste nam neb prijed'te.
W. B. Sadilek,
Cesky pravnik
a bondovani abstraktor
SCHUYLER, NEBRASKA
Room 2. P. O. Building
FRANK H AIM PL,
regis trovany
40PTIK
statu Nebraska.
Jsem vzdy pripraven kazdemu
poslouziti se vsim co do oboru toho
to nalezi. Navstivte mne v mem
zlatuickem obchodu
v Howells, - Nebraska
Dopisujte do tphoto listu. Uci-
nime jej tim zabavnejsim.
Nejnovejsi druhl
Deere sazecka
John
Prirozena a urCita
Dobre upevnen ocelovy ram.
Doce! i zakryte geary v oJeji.
Trvaniivy vaicovy clutch.
S. spodu umistnen dratovy navin.
Znamenac bez provazu.
Navstivte nas a prohlednete si tuto no-
vou sazecku drive nezli koupfte si jiny
druh. Ceny nase vas vzdy uspokoji.
Bukacek
Clarkson,
B
B
SLABOST.
Citlte-li slabost, dnavu a zmaldtnS
lost, nemlite-li chuf k jidlu a je-li pri
ce zazivac! porusena, berte
SEVEROY ZlVOTNf BALSAM
(Severn's Balsam of Life).
Odstrafiuje zacpn a posilnje celou
souatavu. Cena 75 centa.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
SEVEROVY
LEKY
jsoti na prodej vSude v lekarn&ch.
Dbejte v5ak na to, aby vim byly
danyleky SEVEROVY. Neberte
napodobeniny. Nemu2ete-li do
stati prave leky Severovy, objed
nejte si je plimo od
CEDAR RAPIDS, IOWA
Dr. J. W. Koutsky
CESKt LEKAR
Prakai svou obmezuje vyhradnS na
nem-cnici a pro?tfedky laboratore k
rozpoznanf a le-enf neniocf vnitfnfch
a operaCnfch.- Ordinu je dopoledne
v nemocnici a odpoledne od 2 do 6
hodin v uradovnl 5. 405 No 24. Str.
SO. OMAHA, NEBR.
DR. J. J. WARTA,
cesky specialista v nemocech.
oci, usi, nosu, hrdla a upravo
vani brejli. 51
322 Rose Building
OMAHA, :: NEBRASKA.
R. S. HART, M. D.
lekar a ranhojic
Zvlaitnl pozoraost renaje nprmreTi
nt brfE a prokKdce oEL TeL 982.
SCHUYLER, NEBRASKA
i
t
i
L
WALTER C. HRONEK
pravni zastupce
Vsem pravnickym zalezitostem
venuje se ta nejlepsi pozornost.
Telefon 90. (9)
Schuyler, Nebraska
seksionalni sazba!
a Zrust
Nebraska
Si