Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, April 10, 1917, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    OZVfNA:
(ECHO OF THE:WEST)
ZABAVNf :: TYpENNIK
fJUBLISHO) WEEKLY
Vjtkkii kaidou ixftdu' lublihed Wednesday
Vydavatele : Publisher
WVARKA BROTHERS, CLARKSON, NEB.
i rok $1.50 Subscription $130
Mresa jednoduie:
90YARKA BROS. CLARKSON, NEBR.
Hlasy
; WEENERT, TEXAS.
Jaro zde
Ma duse z jara ruce zveda,
peruti mava, selesti
a vuni svezich kvetin hleda
po lukach, lesich, pro stesti.
Hie bozstyi kraciztichlym krajem,
tajemnym proutkem kfisi svet
a jdes-li z rana lesem, hajem
na stvolu tioupa se jiz kvet.
A-kam jen hlednes vsady divy,
na navsi'deti peril smich.
jsou bosi, her a zpevu chtivi
a- radosC .mladi dyse z nicb.
fieciste, ,ricky kypi vlnou,
pozdrayy nesou z bflycb bor,
a z jehned vonnyeh sniisku plnou
si schrani v uly vcelek sbor.
Tanv poli orac, v potu tvafi
obraci s cbuti tezky plub,
je znaven oblicej vsak zafi.
jak proudi jarni svezi vzducb.
A sladky vykfik ptaei touby
k veceru jeste zbouri les,
pak zvolna pada soumrak dlouhy
a stichne kraj a konci pies.
Ma matka vychovavati dcery k
domacnosti?
Ano. matka nemuze se dopusti
ti vubec vetsilio omylu nez kdyz
' dceru nepfidrzuje k v domacim
pracini toto plati at' ve meste
neb na farme casto slyehavame
na farme, nase deera jest silnou.
ona stale pracuje na poli. Mile
raatinky, toto vsak neni vse coz
bude yasr divence tfeba v dalsim
zivote. iSama znam dosti takovych
kde1 divky kdy nebylo praee v po
li, matka ji volala do kuchyne
ale ta radej se ztrati a ebopi se
jirace, ktera pnslusi vice cblap
cpvi, stale pracnjic v poli, v pfi
rpde, zvykne si tak ze ji jest do-maci-
praee trestem. V mestecb
casto matky, divky sotva skole
odrostle, posflaji do praee a po te
na nich nezadajl vice pomoei pfi
domacnosti. "Ma tobo za eely den
dosti -imysli si matka. a dceru
za tecb nekolik dollaru tvdne
nizdj odvdScuje tim, ze ji nene
diavS pomoei. radeji vse kona sa-
ma. ucnotne pere pro aivku a
snazi se die vseeli sil aby ji ni
cebo nescbazelo a aby stale nale
zala sve saty v fadnem pofadku.
Tato laska mateina vsak cbova v
sobe mnobo poebybeneho. Kazda
"matka musi uznati, ze pfidrzovani
dcery pfi hospodynskych pracicb
zrtamena pro tuto krok ku stesti
"a uspechu v zivote. Nebylo by a
ni" tolik nespokojenych domacno
sti kdyby divky znaly lasku lined
z -mladi k domacim pracim a s
cbuti je vykonavaly i )o praci
denni at v tovarne neb v poli.
S-BR1W1
Damske klobouky!
Pfeji si timto oznamiti ctenym damam v
HO'ELLS a okoli, ze budu miti moji za
sobu ztinskych klobouku pfipravenou k vse-
obecni problidce
v sobotu, 28. dubna
Mpjc zdsoba bude pozustavati z tech nej
rioVejsich vzoru a tvaru. Mnohe zeny pfe
ji si novomodni klobouk, ale pfemrstenou
cenu se jim nezda platiti. Ja jsem bedlive
zasbou tuto vybrala a jest my mozno proda-
vati klobouky vehni levne. Ceny moje vas
pf ekvapi jak jsou nizke. Zdali dosud ne
mate Vas klobouk koupeni tak nyni budete
miti dobrou pfflezitpst tak uciniti.
.
SI. Tillie Voboril.
i. v
IC8)
Spojene Stavstqupili' do valky
"Iproti NimiHi3iii ik ucelem o-
.ciirany 2iyoti'; svycfc .obcanu na
mofi a ochrariy svfch. lodi.
At' jiz dopadne jakkoli rozliod
nuti o podpore spojencu a o .val
ce na pevnine, prvnim nasim uko
leni bude boj proti ponorkam,
ktere musi byti na potkani poti
rany a niceny. Nememn se zle da
f i na pevnine a proto upiraji vse
cky sve nadeje na ponorky. A ne
ni pochybnosti, ze kdyby se jim
podafila blokada nepratelskych
pfistavii, vyhrali by valku. Kdo
dice premoci Nemecko. musi pfe
moei ponorky.
nasich zen.
Nepopiram, ze divka praeujiei
osm, devet hodin denne, citi se
vecer znaene vysilena, lec pfece
ne tolik by matce nepomohla pfi
vykonavani vecerni praci v ku
cbyni, neb ma-li divka dosti sily
jiti do divadla, ma dosti sily k
vykonavani necebo uzitecneho.
Divka, ktera jest ucena z mladi.
bude vvkonavati praci ochotne
neb bore si pfiklad z matky, kte
ra ;ic stara, beba eely -& jak
vcelka nebeduje na unavu. Ve
deui domacnosti jest uma.ktere
nelze si tak lebko osvojiti. Divka.
ktr-ra jednou dice byti svemu mu-
zi fadnou zivotni druzkou, ktera
)omysli ku zalozeni st'astnebo a
spokojeneho domova, bude ocbot- J
na kouati vsecbny domaci praee
a pfiucovati se jim. Mladik pfi-;
jimajici ruku zeny, kterji se od-j
bodlala s nim kraceti po boku. v
utrapacb a blabu. nebleda v ni io-'
brou tanecnici a spolecnici. on o-1
cekava od devcete ze po snatku
se ujme domacnosti. kterou bude
fadne vesti. Neovede-li tobo ze
ua. jebo laska ocbladne, hleda po
fadku jinde, a tu jest prvni mra
cek na obzoru jejich zivota. Sly-'
sime tez vyroky mladiku, ktefi
sami nejsou vedoini co eini. "tu
ja by eh chtel, ta jest silna a jak
iimi na poli se obracet." Lepe jest
videti vsak divku se obraceti v j
kuchyni nez na poli, neb to se sna
ze nauci, ale vedomosti domac
nosti se nelze naucit tak rychlo.
Pfece i ta slaba a mala zena jest
ninohdv nucena vvkonati vice
uez ta silna a velka. Matka ma
hned z mladi pfidrzovati divenky
ku praci domaci, ma je uciti'vku
su a cistote a nenavideti nepofa
dek; ma pfedchazeti dobrym pfi
kladem, a vzdy udrzovati vse cis
te. coz s pomoei dosjielych divek
se da snaze vvkonati ; ma je uci
ti nejen vafiti, ale vybirati jidla
vyzivna a pfi torn vvkonavati vse
pfi nejmensini vydani. Vezte, ze
Vam budou dcery povdecny za
kazdou radu kterou jste jim kijy
udelila. Nekdo tvrdi, ze neumi-li
divka vafiti, ze jsou k tomu kni
by Ne. kniha nenauci kuchafeni,
muze byti ji pouhym ruvodcem, !
ale hlavnibo pouceni se ji ma
dostati. a tobo lze jen nalezti do
ma. Neni dobfe od matkv neeha-!
vati uciti dcei'u brati na )iano.
zpivati a malovati. a )fi vsem
tomto zapominati na praee. ktere
.liitno ji znati. Nejioj)iram, vse
jest pekne, umi-li divka brati a
vykonaVati ozdobne praee. ale pfi
vsem tomto co se naziva pekne a
krasne mela by se pfiucovati v
domacnosti, kterez vedomosti ji
budou zakladem budouciho st'ast
nebo zivota. Hudba pry potesuje
srdce, malba labodi oku, a zpev
naiad 'uje dusi, ale i zaludek pfi
teehto pozitcich bude se hlasiti o
sve prava. ktere spocina na vy
tA'oreeh umeleckych. bude zadati
v domove naprostou cistotu a
vsknsne spofadani. Proto divky,
ktere se nevzdavate nadeje ku
davkam, hled'te pfedne nabyti
dobre prakce v domacim oboru.
St'astny domov ma byti cilem
vseeh' mladych lidi. zakladni pod
minkou jest fadna vycliova divek
v dobrou a proziravou hospodyni.
Vy muzi nehledjte v zenach jen
telo a zase telo. ale take diisi a
vedomost ve vsem, coz tfebi ku
spokojenemu spolecnemu zivotu:
Jest dobfe ovsem kdyz jest zena
silna a zdrava, hlavne ale tini ne
musime da vati jim pfednost pfed
temi slab' mi a malymi, neb ony
konaji tytez praee jsou-li matka
mi. a jsou fadnymi pomoenicemi
svycb muzii. Ja sama jsem jen 5
stfevicu vysky a musim vykonati
tolik, ze si sama neniohu mnohdy
pfedstaviti jak to vse bylo vyko
nano. Nyni o tomto dosti, musim
si k Yam mile sestry pohovofiti.
Tesi nine, ze besidka jest dosti za
plnena. Sestfe pi. Marii Mostkove
zasilam vfele diky za slova Vase.
Pfijimam Vasi fialku, kterou bu
du opatrovati se slovy "pfitelky
ne", v ducbu tisknu Vasi ruku.
Pficbazejte easto. Pak jest tu mo
je mila sestra pi. Hotovcova, )ro
minte zda se Vam oboum nazev
"sestra" nezamlouva, jste nine
vsecbny v ducbu sestrami, milymi
sestrami. tez Vam vzdavam diky.
pfijdete zase brzy. Pani Severi
nova nam pfinasi dopisy zajima
ve. taktez pani Hauzerove vzda
vam diky za krasne dopisy.
Schvaluji Vas navrh a zasilam 50
centu na Brnenskou utulnu dou
fam, ze kazda, ktere mozno, zasle
nekolik centu na tento iicel. Mu
sim jiz ukoncit, neb mam tobo
dues mn oho
Pfedsedkyne, M. C H.
BURLINGTON, COLORADO.
Cte.na redakce ! Zasilam po
kracovani meho dopisu. Za ne
jaky cas na to jsem se provdala
a po roce jsme se odstebovali do
Stanton. To bvlo roku 1880. a
tarn nas pfekvapil cyklon. .la
jsem jaksi mela tuseni, ze nas
neco pfekvapi. proto jsem nespa
3a a kdyz to jiz pocalo stavenim
kolebati jako lodi. tak jsem pfi
kryla dite nase pefinami aby se
mu nic nestalo a stala jsem u po
stele na strazi. Vzalo nam to pul
stfechy a tez i kus stropu a komin
se syjial na postel. Vseeky okna
a dvefe byly pryc a bans to kus
odstehovalo. ale nam se nc nesta
lo. Na ten straeh nikdy nezapo
menu. Za nekolik roku potom od
stebovali jsme se na farmu a je-
denkrjite jsme delali seno a jeli
koz foukal vitr. muz fekl ze pfi
i vezeme furu sena az na vecer.
, Tak ik1 jsme ji nalozili jiz byla
tma a ja takfka ani na fufe nevi
dela. Ieli jsme stoh na svaliu a
jak jsem jela, tak muz pro jisjU
tu vedl kone u huby by neco se
nepfibodilo. a pfi torn povidal'a
bych dobfe drzela oprate, al uez
to dofekl. tak uz jsem byla z fu
ry dole, spadla jsem a zase sfast
ne iu'l) nic .se mi nestalo. Stalo se
to tak vclile a lehce. ze jsem se a
ni nieeho nenud:'da. .ledenkr.Ue
js'ne jcly ja a moje deera pro
slamu a ja nevedela ze se pod sne
iiem neco naleza. Bylo tarn volke
kolo r. nam vuz na to vjel a iak
! se :ialmul. ze "scm z nelio svadla
.dolu na bolou zem zrovna na p'-sa
, a zvstala jsem ttjm bezkou ebvili
J"Z"tj bez sebe. ale i to nine pfe
t slo. Dostala jsem se od svelio cile
z' 7olorada. al. chtela jsem Vam
'e-n sdeliti kolil-rate jiz na nine
cilialo nestesti. Ja nevim jak si
.to mam vykkidati, jest to asi o-
sud cloveka. Mnozi lide. nevefi v
osud, ale to jsou jen takovi kle
rym se nikdy n;c nestalo a kte
rym jde vse samo, a tak si my.3li
ktera je odevselo ehrani. Ja ale
myslim, ze kazdy clovek je rozen
na nejake planete, bud 'to stastne
aneb nesfastne, ale prozatim tobo
necbam. Jak jsem jiz drive psala
0 zdejsim meste, jak kravy cbodi
ly po ulici. No, ale vzdyt' ony jsou
take radi ve meste. Chodniky by
ly dfevene a k tomu v nekterych
Mistecb kdyz po nem clovek sel
tak fosny rachotily, ale ted' za
posledni tfi roky inesto naramne
pokrocilo a neni jiz zadny dfe
veny cbodnik v celem meste. Vse
jest moderne zafizeno, tez maji
zalozeny novy park; za posledni
leto postavilo se zde hodne 110
vyeh staveb. M.imo nekolika resi
denci, jedna banka, divadelni bu
dova, lekarna, garaz, dva neb
tfi kostely, take jeden katolicky,
farmersky elevator, skola za
$30,000.00, neb ta stara byla mala
pro tu spoutu studentu kterych
se sem velmi mnobo z celebo oko
li sjizdi. Obcbodni budovy a sko
la jsou zdene. Silnice pro auto
mobily vede skrze mesto a ted'
pujde jeste jedna ze severu na
jib. neb ze severu na jib nejde
zadua draba, tak to bude velka
vyboda. Od mesta na sever naleza
se velka ruska osada, totiz ruske
Nemci, ale mnozi mile pfipadaji
jako Cesi. Nemaji sice nic jineho
pfi sobe nez jen tu nemeckou lia
foukanost. Zenske se stroji tak
jako ceske zeii3r se satily v okoli
Clarkson tu dobu, kdyz mi tarn
poblizebydlivali. Nektefi, ani jieb
ditky, neiimi jeste anglieky. Ma
ji nemeeke skoly a kostel, vydr
zuji si svelio kneze a maji vse tak
zafizeno ze by ani zadnemu nevy
prodali, neb jsou uplne spokoje
ni. Toto jaro jeden z nicb posilal
asi 100 buslu alfalfovebo semena
na vycbod semenafum. A pak
nam semenafi fikaji. ze jsou to '
semena vypestovana na severu, a
to jest jen jejicb bumbiik. Tez
dva posilali kazdy po fufe seme-
no "sudankv'' a dostali kazdv
$300.00. ale dostali jen 15 centu J
za libru a ten samy semenaf jej
ted' prodava za 35 centu a i vice, i
Sudanka se tu dobfe daf i a je j
I
moc krasna, jest to teprve malo
znama trava. ale kone a dobytek
ji radi zerou zvlaste je-li posece
na alespoil dvakrate do roka " a
potom jeste roste pastva dloubo
na podzim a je krasne zelena. Se-
meno jest letos o mnobo drazsi
nez bylo v loni. neb bylo jen pe- j
tadvacet centu. Jeste musim neco
sdelit o bramboracb, ty jsou letos
moc drabe a pomalu je budeme
museti sazeti jen do zabnidky za
kvctiny jako to delavali za dav
nych dob. Muzske je budou nosi
ti za okrasu u bodinek. Take se ,
riKa, ze oramoory Kiere jsou ,pz
moc skliceny. ze se nemaji sazeti,
ale ja cetla, ze se mobou sazeti
)0iize i samotne klice. a proto
jsem to v loni zkusila. Nasazela
jsem jieh nekolik. Cele jsem pfi
kryla zemi a bylo to jiz v eervnn
a do zafi byly jako slepici vejee
a to vsecbny stejne. Hyly male a
nebylo jieh mnobo. ale myslim. ze
kdyby mely vice casu. ze by vy
rostly take velke. Take se musim
zminiti o nestesti, ktere se zde u
diilo pfed vanocemi a to pro vy
strahu nekterym Jetlen nas sou
sed, ktery sem pfijel jifed sedmi
roky, mel nadejneho syna, ale byl
velky milovnik bonby a jeden
den si nabijel rajflik staryin na
bojem a nejakou naliodou rana
vysla a naboj vjel mu skrze oko
do blavy. Jak nabnul se do zadu,
krev se mu vseebna v blave sed
la a on byl bez sebe po eely ty
den. Iyl ovolan sjiecialista z
Denver a ten jej bledel zacbranit.
ale jak shledal, ze v blave je sed
Ia krev. fekl ze neni zadne pomo
ei. Ten kousek je stal pfes tfi sta
a jeste hocli byl jirye. Mysleli. ze
matka se z toho zblazni, a proto
lined dali mista do )rodeje. neb
ona ze tu nebude. Take majetek
potom jirodali a bocba pohfbili v
Nebrasce a kdyz meli )ohfeb. tu
dva jini .zaroven meli take po
bfeb. a prave stejnym spusobeni
pfisli ze sveta. Nestesti je vsude a
co tech mladych hochu jiz pfislo
prye svou neopatrnosti. Ja vzdyc
ky myslela, ze Amerikani jsou k
jejim matkam uctivi, ale v tyto
Jnv jsem se dozvedela. ze jsou
Longin Folda', predseda
Clarkson tate Bank
(Zalozen pfed 25 roky.)
CLARKSON, NEBRASKA
Bankovni obchod by vyhovel nasemu okoli a vsechny
jine praee se konaji die zkusenosti a opatrnosti.
Penize vzdy u nas k dostani a nase vklady jsou zarucene.
EMIL FOLDA, kasir
F. Jelinek a Jos. Mundil, vyp. kasirove.
FARMERS STATE BANKA
Kapital a pfebytek $30,000.00
CLARKSON, NEBRASKA
Jest pripravena vam vy
hoveti ve vsem co spada
do bankovniho oboru.
John D. Wolf, predseda
John Sousek, misto-pfed.
tr'M'w---w-MMMi -
J Dulesita otazka
rozmetace mrvy,
Nezli jifi kupovani rozmetadla date pfednost jednomii
pfed ostatnim;, musite miti pro to duvody. Tisice farmafu,
uzivajkich John Deere rozmetadla. koupili je s ocima oteyre
nyma. Tady. podavame nekolik duvodu, proc tak vybirali.
Pfedne reputaee John Deere spolecnosti zarucuje nejlepsi
material, expertni konstrukci, diikladnou inspekci a neko
necnou sluzbu.
. Za druhe, zkoumaui John Deere rozmetadla ukazuje ne
kolik nfednosti. iez zavedenv nasledkem neipfisneisich zkou-
sek v poli konanvch. Celv ram
f by dobre umistnene a snacino se daji odstramti. zaanmapra-
va u rozmanityeh drnlni je hodne pod nakladem poskytujic
lehkost.
John Deere rozmetadla jsou pevna, pfiliodna a korekt
ne stavena pro rfizne potfeby a praci, jakou maji ydrzet.
Jsou vsech tvaru a velikosti vysoka i nizka, zastery nekonec
ne i zratne, atd. Vyberte si nejlepsi rozmetaldo pro svoji far
mu a opravy s inuzete objednat kdykoliv potfbea kaze.
WOLF a YITEK,
Clarkson, :: Nebraska.'
Wallis Cub Junior Traktor
Nejmocnejsi. z mensich traktoru.
Zde jest nejnovejsi vyrobek Wallis Tractor Co., kterazto to- ,
vaina udelaia znacni uspech s jieh AValis Cub traktorem, ktery jest
znam po cele zemi jako nejmocnejsi traktor z prostfedni velikosti.
Tento Cub Junior jest zhotoven na stejnem zaklade a ze stejneho
materialu jako onen veliky traktor.
Wallis Cub Junior ma mnobo vyhod ktere nejsou k nalezeni
u zadneho jineho traktoru teto velikosti. Jest jednoduchy a pfi torn
jest dukladne zhotoven. coz Vain doki'tze, ze tento maly stroj pfedr
zi vseclmo hrube zacbazeni pfi praci.
Zdali se zajhm'tte o traktor teto velikosti pfijd'te k nam
o niv vam podame dalsi podrobnosti o vyhodach u Cub Junior. t
FAJMAN MOTOR CO., CLARKSON, NEB
1
Budete letos kupovati nastenni papfr?
Zdali ano, tak navstivte muj obchod a prohlednete si
onu novou zasobu nastenneho papiru kterou jsem pra- v
ve obdrzel. Mam nyni ten nejvetsi vyber v has- w
tennem papiru ve meste. Ceny moje taktez pfedci -vsechny
ostatni neb jsou nejnizzsi jak jen mohou byti. .
Pfijd'te se pfesvedciti. ' .
John F. Pimper, Clarkson,
- J. M. Mundil,' misto predseda I
3f
Adolf Dudek, kasir
E. E. Dudek, vyp .kasir.
-
pfi kupovani
left pred vami
veskrz a kola jsou oeelova. Kor---
v - 7-
Vice sily-mpne vahyE.
i