Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, April 10, 1917, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZAPADU
ECHO OF
THE WEST
!Rocnik-Volume IV.
Clarkson, Nebraska, v utery, 10. dubna (April) 1917
'Entered as Second-Class matter August 4. 1913, at the post office at Clarkson, Nebraska, under the Act of Congress of March 3. 18 79.
Cislo-Number 38
OZVINA
CLARKSON
Skon nejstarsi zdejsi osadnice
isabicky ixozmarinove nym jiz
vice. Minuleho ctvrtku kdyz ji
tfenka na vychodni obloze ozna-
movala pfichod svetla, naposledy
zaklopila tato vzorna zakopnice
sve oci' a vice je neotvefela
Nepfala si snad jiz uvideti dne
kdy lirozila nasi zenie valecna ka
lamita; neprala si miti svet jeste
Tiorsim nez jakyni ji byl. Odlozila
svou poutnickou hid po 90-letem
putovani svetem a virne, ze po
sledny deck jeji byl zaroven i je
jim vroucnym vykupitelem. Jest
malo zdejsich osadniku, snadno
"byckom je na prsty scitali, kte
rym bylo zaziti to co zazila babic
k;a Kozmarinova. V dobach kdy
lirajma nase byla jeste pouhou
pustinou, pfibyla zesnula se svym
manzelem, Frantiskem Eozmari
nem. ktery davno jiz odpociva na
. pravde bozi, a zde zalozili sobe
svuj domov. Jest tomu jiz celych
40 let od dob3r jich pfijezdu a ani
ve snu nam nikdy nenapadne co
jim bylo zaziti. Hrozime se dnes
nich pohnutyeh dob, kdy civilisace
ukazala se byt pouhou bestii, a ty
to doby nejsou pouhym nie opro
"ti pionyrskym dobam toho casu.
A stare teto babicce na misto a
by vyznano ji bylo jeji hrdinstvi,
svet se ji odplaeel takfka nevde
.kem. Kazdy vrasek jez zdobil ce
lo jeji bylo symbolem utrpeni
zapadl zivot chudy, ale slechetny.
Zesnula narodila se due 12.
bfezna r. 1827, v Hodove, kraj Ji
hlavsky. okres Tfebicsky v Ce
chach. Roku 1S77 vypravila se se j
svym manzelem do teto zeme a od
te doby bydlela nepfetrziti v na
sem okresu. Od doby umrti sveho
manzela bydlela vzdy cas od casu
u svych pfatel a nyni skonala v
utulnem domove sve sestry. pi.
Dubske. Mimo jednoho syna. Jo
sef a. kterv bydli ve Stanton, za
nechava zesnula velkou radii pfa-
tel a 19 pravnukii. Pohreb jeji se
odbyval v sobotu dopoledne a
vzdor vol mi nepfiznivemu pocasi
sucastcnstvi pfi pohfebu bvlo hoj
ne. Vlp. K. Zak promluvil uteelry
plna. slova nadpozfistatky ve le. i
Sim katoliekem kostele a na hfbi
tove, kamz ulozena byla po boku
sveho manzela. 0 vypraveni po
lirbn zdarne se postaral F. J. Mil
ler. Pozustalym vyslovujeme nasi
uprimne minenou soustrast a ze-1
snule pfeieme bv po dlouhe a i
lirube sve pouti svetem dfimala
spanek neruseny.
Nastenny papir ve velkem
Tybem. 5. H. Koza.
Tedy jiz tento tyden.
Jiz tento tvden ve etvrtek ork-
Obrazky pro pfisti nedeli.
Tajemstvi bazinv (Secret of
the Swamp) jest nazev hry, ktera
bude ukazoviina v nedeli 15 dub
na v operni sini v Clarkson.
Mlady farmaf, ktery priive vysel
z rolnieke koleje pronajme si far
niu ktera jest ve velmi spatnem
stavu a na te se pokousi provadet
jeho moderni theorie o rolnictvi
Ze se nedodela lispcchu jest jiste
a jelikoz nemuze platit najem jest
proste z fanny vylinan. Co nasle
duje jest chvilemi velmi dramatic
ke. hodne lasky a konecne pfijde
zajimave a vesele rozuzleni, ktere
nesmime prozraditi. ale ze se ku
konci kazdy srdecne zasmeje, za
to rueime. Obrazek jest tokrasny.
Mimo vyse uvedene hry budou u
kazovany dva komicke obrazy.
Vstupne do obrazkoveho divadla
jest lacinejsi nez pilulky proti bo-
leni hlav3r.
Zmena v obchode.
Frank Hubenka, clen finny W.
F. Adamek & Co., vyprodal mi
nuleho tydne svuj podil Frank C.
Schultovi, ktery behem nekolika
dnu prodal jej zase "W. F. Adam-
kovi, takze obchod onen nyni
vlastni pouze pp. Adamek a Cer-
nin. V prodeji prevzal p. Iluben-
ka od p. Schultze farmu kterou
vlastnil poblize Schuyler. Dovida
m e se, ze p. Hubenka dosud se ne
rozhodnul jakemu obehodu se ny
ni venuje.
Prodal svuj majetek.
Dr. Zoerb prodal minuleho pat-
ku svou novou residenei, ktera na-
leza se naproti obydli J. D. "Wol
fa, a sice manzelum Vine. TJrba
novym st kteri v neiblizsi dobe
hodlaji se sem pristeliovati na od
poeinek. Pri torn prevzal Dr.
Zoerb ve sve majetnicl vi majetek
od manzelu Irbanovyeli. ktery
;)ied easem koupili od F. J. Mun
li!a. Iajetck Dr. Zoerbovi pfine-
1 ().onn.oo.
Olrresni sjezd spolku M. W. A.
Ve stfedu minuleho tydne od-
Dyvai se ve beliuyler okresni
sjezd spolku Modernich Dfeva
ru, pri kterem lnjy zastoupeny
Vvliuy labory v okresu. Zdejsi
"fslo astupovali J. D. Wolf a V.
C. Sehultz. riliino jinelio jednani.
odbyla se tez volba delegata do
statniho sjezdu. zvolen byl P. F.
Farrel ze Schuyler. Dovidaine se
zaroven. ze pfisti okresni sjezd.
bude se odbyvati v Clarkson a si
ce roku 1920.
Vsem Cechum v Nebrasce, Kansa
t su a Dakote!
Kra jane :
V teto pamatne chvili, kdy na
kravavych bojistich stareho sveta
nova Evropa here svuj vznik.
chceme )romluviti k Vasim ces
kym srdciin. K srdeim, ktera jiste
rozechvena jsou zvesti, ze spoje
necke vhidy zfizeni Cesko-Sloven-skeho
statu zafidily do svych mi
rovych podminek.
Nezustala tedy velika namaha
nasi zahranieni delegace marnou.
nebyly nase obeti venovany na
zdafbuh. Cely svetpoprve uslysel,
ze narod nas ma byti vyrvan z
tisniveho jafma rakouskeho a ma
niu byti po tfech stech letech vra
cena svoboda.
V boji o ceskou samostatnost o
citli jsme se u prvych zakopu.
Prvni bitva rozhodnuta v nas pro
spech. Chceme, aby na tech dal
sicli bojich za to. co kazdemu na
rod u je nejdrazsim a nejsvetej
sim, meli Uechove v Nebrasce,
Kansas a Dakotach. v tech nejee
stejsich statech Unie, ten nejvet
si podil. Chceme, aby Ceehove v
Nebrasce, Kansasu a Dakote, se
skupili se pod jednim praporem.
pod ton vlajkou ceskou, jejiz bar-
va bila znamena cistotu nasich
pohnutek a snah a jejiz barva cer- i Spojene Staty, stejne jako vsecky
vena znamena krev, ktera bvla zeme spojenecke, jdou do valky
Joe stecher porazen!
jVcera odbyval se v Omaze po
f azkovy zapas mezi zapasniky Joe
Stecherem z Dodge a Earl Cad-
dock-em z Anita, la., pri kterem
Stecher byl porazen. Joe sice po
razil ' . sveho soupef e v prvem
nabehu ale v druhem podlehl a
po tfeti odepf el dale zapasiti, pro
to soudce prohlasil Caddocka za
viteze a tak stecher pozbyl titul
svetoveho championa. Zapas trval
skorem tfi hodiny.
Stav valky existuje mezi Spoje
nymi Staty a Nemeckem.
Kdyz president "Wilson pode
psal svoje prohlaseni, ze stav val
ky existuje, Spojene Staty po dru
he od roku 1814 vstoupily do val
ky s evropskou rnocnosti. Zabave
ni vsech dobrovolne internova
nych nemeekych obchodnich lodi
v americkych vodach bylo prove
deno a valecna opatfeni jsou ry
chle dohotovovana kongresem, fe
deralnim a statnimi autoritami.
Spojene Staty jsou prozatim prv
ni republikou na zapadni polo
kouli, jez vstoupila do valk, ale
jsou jiste znamky. die kterych da
se souditi, ze nasledovany budou
jim' mi.
jiz prolita za svobodu nasi vlasti
eeskymi dobrovolniky pod korou-
hvemi spojeneckyeh armad.
Chceme. abychom v teto dejin-! ktere staly ohromne milliony
ne chvili znali jsme se a praeova-1 kte-re budou muset odpocivati
li jako C'esi, jako deti jedne mat-1 pfistavech, jako odpocivaji lode
ky. bez ohledu na rozdilv. iez anglicke. aniz by bylo mozno jieh
beze vsi pfipravy.
Maji slusne locFstvo. dreadnough
ty, kfizaky a jine lode pomocne.
a
v
Oznameni umrti a dikuvzdanf!
Jllubokym zarmutkem stizeni oznamujeme vsem pfate
lum a znamym, ze vroucne milovana nase matka, sestra
a babieka,
Tosiollcs Rozmarinova
53
ve etvrtek. due 5. dubna 1917 na vecnost se odebrala a v
sobotu dopoledne, dne 7. dubna k vecnemu spanku na hfbi-
tov u Clarkson ulozena byla. Zesnula narodila se dne 12.
bfezna roku 1827 v Hodove. kraj Jihlavsky, okres Trebic
sky v Ceehach. Ve smutne teto pro nas dobe pfejeme si
.vzdati vfele dlky Vlp. Karlu Zakovi za vykonani pohfeb
nich obfadu; pohrobniku p. F. J. Millerovi za zdarne pro
vedeni iohrobnicke prace ; vsem sousedum a pf atelum za ves
kerou vypomoc jak v dobe onemocneni taktez v dobe iimrti a
pohfbu. Zvlastni dik neeht' pfijmou manzele Frank Huben
kovi za jich vypomoc. Dale necht' pfijmou co nejvfelejsi di
ky vsichni ty, ktefi sucastnili se pohfbu a zesnulou nasi
matku, sestru a babicku na misto odpocinku doprovodili.
Jeste jednou diky vsem!
' JOS. R. ROZMARIN, syn.
Pani Dubska st., sestra
Pani Frantiska Rozmarinova a rodina
Dano v Clarkson, Neb., dne 7. dubna 1917.
Program hudebmho koncertu
-ktery uspofada-
snad dfive nas delilv.
Za tim ucelem rozhodli jsme se
upbtfobiti. Ucinna zbraii proti po
norkam bude se muset teprve zfi-
svolati do-Omahv, Nebr.. siezd i zoyati, ba snad teprve vynalezati.
vsech rechu v Nebrasce v sobotu iNeni totiz. pravne feeeno. jeste
a v nedeli due 2S. a 29. dubna. ' lde. ktera by byla proti ponor
Xa tomto sjezdu neehf jsou za-' nojbezpecnejsi zbrni. V torn
stoupeny vsechny nase spolky , ohledu se cini jeste pokusy. Po
svymi vyslanci. ale zaroven bude ' norka sama jest v nyiiejsi podobe
vitan kazd.v Tech dolire vfile, jen. vynalezem teprve z doby valky.
pvarovati dice na velikem nkolu. j Teprve za valky byla pfetvofma
jiiuz historie nas povefila. tak. aby mohla pouzivati del na
lllavni -l)()dv. o nichz na tomto palnbi". drive byla odkazana vy-
Jirovcova
v Dodge v sobotu,
v Clarkson, v sobotu,
orchestra
14. dubna 1917
21. dubna.
jede Jirovcova orchestra do lium-!
phrey. kdez uspofada svuj boh a
ty hudebni koncert. V sobotu tak
tez ucini zase v Dodge a to jon
s tim rozdilem, ze v Dodge bude
po koncertu tanecni zabava.
Nu, a zde v Clarkson, jak jsme
jiz dfive pravili, opakujl km i cert
od soboty za tyden, t. j. 2i. dub
na. Po koncertu rozproudi se ta
necni zabava.
Zahajil jiz odhadovani maietkfi.
Odhadci v Adams precinktu,
Philip Koether, zahajil jiz minu
leho tydne odhadovani majetku a
jak se nam vyjadfil, musi se pry
otazati letos kazdeho farmera a
si 280 ruznych otazek, cimz ue
poehybne bude odhadovani o
mnoho prodlouzeno.
Budete-li letos barviti, kupte
m barvy u nine. E. H. Koza.
ZAV0LEJT3 NAS!
StaneTli se neco ve vasem okoli.
eo by stalo za to, aby uvefejneno
l)ylo v nasicli listech, zavolejte
nas, anebo dopiste nam. To co za
jiina vas, bude zajimati i jine cte
nafe a list ns nabude tak tech
nejoblsahlejsich a nejsDolehlivej--8?
zpravy .
Zabava se zdafila.
Velikonocni tanecni zabava, kte
rou pofadal vcera zdejsi spolek
Degree of Honor, vydafila se lope
ink dobfe. neb prostorna zdejsi
sin byla takfka pfeplnena. Hrubv
vecera obnasi skorem
$'400.00 a tudiz neni nam ani tfe
ba mnoho slovy tvrdit. ze navste
va byla velka
sjezdu by se rokovalo, jsou:
L Rjednoeeni vsech Cecil u v
Xebrasee. Kansasu a Dakote v
narodni )raci.
2. Prace jiro ceskou vlasf a liko
ly Ceskeho Xarodniho SdruzMii
behem valky.
'3. I'koly a jirace Ceskeho Xa
rodniho Sdruzcni k vudcum linuti
o ceskou samostatnost v Evrone.
jhradpe na torpeda. Zbran proti
' ni bude take tejrv( vysledkem
i dloulit' zkuscnosti.
V techto dnech zemf eli dva veiici ,
nemecti ucenci, dr. Ehrlieh, ob-1
jevitel salvarsanu a dr. Beh-;
ring-, ktery proslul objevemm
antitoxinu. i
Prvnejsi poskytl lekafske vede ,
V teto praci. na tomto poli. j speeiticky prostredek k leeeni.
vsicJmi se muzeme seiiti. ITisto-: Jt u,,t z "ejiiorsicn neinoci. ion.
ricka doba jiovolala nas k velike-
mu dilu. Polozeny byly jiz zakla-
dy k velechranm eeske svobodv a i
fijice cili syfilidy. druhemu paki
bude spolecnost lidskii vzdy za-
vazana nelivnouciini dikv za to. i
skolni program.
iNasieuu.-jici ,iest program av. j
uspofadaji zaci zdejsi skoly pfis
ti patek, dne 13. dubna v operni
sini v Clarkson:
Hudba - Skolni orchestra
S";nes pfsni - Prima rni zaci
'.MlkovA pis'eii a tanec
Osm zaku z primarnich tfid
Cteni - Ester Faimanova
Cviceni "Sunbonnet Babies and
Overall Boys." - Prvni tfida
Hudba - - Skolni orchestra
Nemohry. "Old Kentucky Home"
. "Comin' Through the Rye "
Druha tfida
Smes pisni - - Tfeti tfida
"Pussy "Willow" cviceni,
Ctvrta tfida
Aestlielicky tanec - Ctvrta tfida
Pianove duetto
slec. Lillie Suehy a Elva Folda
Dialocrue. u Making the Best
Things,". - Sesta tfida
Pisen. - - Sedma tfida
Hudba - - Skolni orchestra
Vsturr Osoba 25c: ditkv 10c.
neodvislosti. a na jeho vybudova-1 c -ie,1 pficiiienhn byla polozena
ucinna hraz obavanemu zaskrt:i.
kterv nevinne deti kosil v celvchl
statsicich, ba milionech. A vzdor
tomu. ze byl i to muzove, u nichz
pojmenovani 'dobrodinci lidstva'
nebylo ani hluchou fnizi ani bez
nym pojmem slova. bylo jejich ii
mrti provazeno pouze strucnymi
novinafskymi zpravickami a sot
va kdo si toho blize povsiml. Tak
umi svet odplacet. Dues ma tu
nejveisi caKu stati se siavnym a :
prominentnim spise ten, kdo se :
vyzna v takove rasovine, jako na
pfiklad Hindenburg, von Macken
sen a Falkenhayn. Lide, ktefi pfi
nesli trpicimu clovecenstvu obeti
nejvetsich, ti so musi spokojiti s
mistem hodne podfizenym. Smut
ne, ale pravdive.
L Pochod "Tannhauser"'
2. Pochod Socialist"
Orchestra
3. Kornetove solo "Carnations"
4. Kornetove solo
- r.
0.
7.
i).
30.
1.
Polka Lily"
Leo. Zelenda
Houslove duetto "Serenade" -Houslove
duetto -
Frank Ferenc a Rudolf Hamsa
Pisen " Ivdybys mela m;i panenko 100 ovee" -Pisen
"'Kdy. jsem k vain ehodival pfes ty lesy
Orchestra
Trombonove duetto "Everv Little Movement" -
R. "Wagner
Nick BroAvn
H. A. Vander Cook
H. A. Vander Cook
Shubert
Selected
Hoschna .
Trombonove duetto "Baby Rose"
W. A. Karel a Frank Ferenc
Xekolika vtefinova pfestavka.)
Selection " Aida" -
2. Pochod "Crescent"
Orchestra
Jisen
4.
Slecna Zdenka Sinlmlova
solo reverie " Thinkinir of Home'
llouslovt
Frank Ferenc
Kornetove tiuettn Vou and 1"
Kornetove duetto ""Carnival of Venice"
J. F. Jirovec a Leo. Zelenda
Valeik "Jolly Fellows
Pochod ""Zahueely Ilory"
Orchestra
Geo. Christie
Verdi
G. Schumann
Selected
- C. W. Ken
Nutzer
J. TVeiss
R, Vollstedt
V. Ballek
I
i
I
i
Vstupne na koncert: Osoba 50c; Ditky do 15 roku 25 centfi. I
Tanecni zabava po programu
? i
i
t
ni pracovati muzeme A'schni. kaz
dy ille svych sil.
V temnotach rozprostirajicich
se nad vlasti nasi, svita. V rude
zaplave krve objevuji se cervjin
ky ceske svobody a neodvislosti.
Neehf onen sjezd v Omaze jest
jitfenkou lepsich dnu. pocatkem
plodne prace pro Cechy v Nebras
ce. Kansasu, Dakote a ve vsech
statech americke Unie,
Zadame spolky, ktere nedosta
ly pozvani zvlastniho, aby laska
vyslaly sve zastupee. Nebylo
mozno v dobe tak kratke dostati
adresy vsech tajemniku spolku a
tak se stalo. ze mnoho spolku ne
bylo ufedne pozvano. Proto necht'
vyslou laskave sve zastupee na za
klade provolani tohoto!
Kazdy. kdo sjezdu se sueastniti
dice, neehf pfijede, neni nikdo
vazan clenstvim C. N. S.. spolku
nebo podobne. Kazdy Cecil ma
pravo na sjezd pfijiti n tarn sve
nahledy vysloviti. Proto jest to
sjezd Cechu.
Kdo ehcos se sjezdu sueastniti
a ktery spolek hodhi svho za.
stupce vyslai, neehf oznami to
uejdele clo 20. dubna t. r. tajem
niku sjezdu E. Tumovi, cis, 1454
i.o id. Omaha, jenz take zod-
"Xemyslete
zpiisobech.
Kus dobre rady.
nfilis mnoho o svych
Pozorujte jine b'di a ucte se od
nich." To je dobra rada, zvlaste
mate-li zacpu. Naleznete mnoho
lidi. ktefi uzivaji Chamberlain's
Tablety proti teto nesnazi s nej
lepsim vysledkem a ucinite dobfe,
budete-li je.iic1, pfiklad nasledo
vsit. Ku koupi vsude. (a)
povi vsechny dotazy.
Vybor Sjezdu 6echu v Nebrasce.
Krajsky Vybor c. N. S. v Omaze.
Srdecne blahoofani k snaiky
s). Anne Hroudove s pansm Vaciavem Dolejsem
ktery se odbyval v utery, dne 10. dubna 1917 ve Fremont,
pfed okresnim soudcem Wintersteinem.
Plfite njni v ka.de dobe
co iste jffsahali sobe:
ldskti, vCrnost .achcvejte
nikde se neopou5tt-jte.
PHSla tez t ona chvlle,
v niz jste d ?Ii svho cile,
stav svobodny opustilt
prah man.elstvl pfekrofili.
To pfeje Vam v
RODINA RUDOLF A
V Clarkson. Nebraska, dne 10. dubna 1917.
Ay po T-ae cap pfilctf.
a a Vas td. zafuka,
y v'-ini stale tadost vre?!n
ze statnho khu-ika.
HAMSY.
i ;
u
Prvni tanecni zabava
v teto sezoiie
uspofadana bude
v sobotu, 14. dubna 17
v Cesko-Narodni sini v Howells
Podekovani a
odporuceni!
Citim se byt povinen vdati
touto cestou
Dr. F, J. Kalalovi
Howellskvmi nostovnimi rozva-
zeci. O ruzne zakusky a obcer- srdecny dik za znamenitou nraci
stveni bude nalezite postarano.
Vondruskova kapela obstara
hudbu. Jedenkazdy jest uctive
zvan. Pofadajici.
Mluv beze strachu, ze vitr
odnese tva slova a zaseje je do
cerstve pudy. Zola.
kterouz vykonal pri leeeni me
manzelky a zaroven jej' odporu-4
cuji kazdemu jako dobreho a ;ve-'
domiteho lekafe. operatora a jis
teho diagnose.
JOHN J. PECHANEO.
Clarkson, Nebr,