Ozvéna západu. (Clarkson, Neb.) 1913-19??, March 27, 1917, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    It
K a v a
v mirne cenel
V
Nov modely s povrchnymi kapsy a faldovanymi za
dy prave to co budou prati si chlapci na veliko
nocni nedeli. Prijd'te se na ne podivati.
az
I
"V
- ft-"-!
1
koupi u nas obleky pro ty nejvyberavejsi. Ano,
pracf obleky tez mame ve velkem vyberu.
W. I kkml & Company
The Store of Quality
I!!!!
m
77
,1
CLARKSON
v Prodej Fordiku
Prazak Motor Go. oznamuje nas-
!; ledujici" rrodeje Ford automobi-
. 1h: John Calelymu, Jerome Fal
tysovi, Arthur Haknovi, Frank
TKroftovi, Karel Suchanovi, Jos.
Podnuiuu Win. Ternesovi,
Anton HVavrovi, Hans Pablo vi, N.
'..Balerovi. -George Klimesovi
-Adolf 0. Teplymu. Dale ozna
.ujfc.firma ta.to tez prodej pek-.j.ieMo-Buiek
automobilu Jaroslavu
PrUl tfi pomniky ai do Kansas
- ' Zdejsfpoiunikar Albert Svobo-
" .Mfla prodai pred nekolika dnjr tri
&Hre$Ic& pohinlky a sice az do Mun-
clnl
JBstam jeden tento tyden a dalsi
.traesle jakmile bude prace do-
vtena; Jest vidmo, ze zavod p. !
i&ei&fc'iCim dale tim vice ziska
lfTv.cizirii1 vieeprizne a duvery.
.'TSe 5ctvrt(fu: na veijer kdy? ubf-,
.yal fie--Edvard Chlfel dqmu z ija
eho mesta, potrefila jej nehoda
. terez' jen tak malem ze unikl
smrti. Kdyz prejel krosink jizne
6d Nohoveho hotelu, zajel do
kaluziny blata ve ktere jeden s
ftoni 'zabrkl, pfi cemz zlomila se
roj-coz ineio za nasledek ze kone
.-rasknuti'se ulekly a splasily se.
Ian Cinfel niyxle, ze kone pfece
ydrzf, jal sje vsi silou drzeti oteze
pri eoni? vvt.'.zi'ii byl z bogfi a pa
dem.dolu i arazil na lilavu, zustav
na mfet-e lezeti v bezevedonn.
'JPpspeeliavsi liM'1 kteri bii sved
jr. nesefit poskytli nm pomoei
Jie5" mohl .s- nfivolanv lekar. Dr.
! Jt '
-EjUalf .do.st iviti. Lekaf )f ivedl
zwieneho' k sobe a zjistil ze p.
Cinfel iifrjij-l vymknuti jedne ru-
-ky' jine me'si ponmozdem. Stestim
jeste jest .'( p. Cinfla, ze zraneni
$ho neni -ebezpeene. neb nyni
e mu dosii dol)fe dafi.
Zapal plic.
Osmi-leta dceruska pi. Jos. Kar
iove jest stizena tezkym pfipadem
zanetu plic a naleza se v osetfeni
Dr. Kalala.
Befou cestujici.
Od minuleho tydne oba maklad
ni vlaky na teto odbocce vozi ny
ni cestujici po cele draze od
Scribner az do Oakdale. Drive!
brali cestujici pouze do Cornlea.
Jest to dfilezita zmena hlavne pro
cestujici jednatele.
Skolni program.
V patek dne 13ho dubna uspo
radaji zaci zdejsi nizsi skoly za
bavny program v operni sini s
kterehoz cisty vytezek plynouti
bude ve prospech uhrazeni vaz-nouciho-
dluhu Jia piano nalezajici
se v primarni skole. Program skla.
dati se bude ze zpevu, proslovu,
duett atd., a pofadajici: ujistuji-
cj nas, ze smele muzeme sdeliti
nasim ctenafum, ze bude to zase
neco velmi zajimaveho. Celkoyy
pcogram' podame priste.
Frfdnfcska. McKelvie-ho se
nekonala.
Pfednaska byvalelio misto-gu-vernera
statu Nebrasky, S.R.jMc-Kelvie-ho,
jez se mela .odbyvati
minuleho ctvrtku se neodbyvala
a sice, z pficin, ze nebylo mozno
uciniti p. McKelvie-mu fadne ze-
leznicni spojeni. Sdeluje se nam,
ze pfednaska pofadana bude poz
deji. Koupil pozemek.
Zdejsi hodinaf a zlatnik Frank
IJenes. koupil minuleho tydne tfi
a pul akru pozemku od Jos. IVI.
Inndila za $2300. Jest to by vale
niisto pi. Mundilove st. a naleza
se v zapadni casti mesta, v tak zv.
Komensky square. Pan Benes za-
i
mysH na zminenem pozemku v j
nejkratsim ease moderni residen- j
i t i ' l 1
n. niicie se lez venovan cnovu pj
nokrevne drulieze ve velkem.
SI. Marie Ilamsova, deera man- Velka lace!
zelu Frank Hamsovych, odejela v ' Mam na prodej za velmi levnou
pondeli na delsi navstevu k man- eenu varhany z druhe ruky a ne
zehim B. F. Svobodovym, bydli-' kolik sicich stroju. Bude to velka
"im jizne od Howells. Mace pro kupce. Hlaste se lined.
John Petr st. a pi. John D. Bu- i F. J. Miller, Clarkson, Neb.
kackova z Ilowels byli zde pfes
nedeli navstevou u pfatel.
Mary Bukfickova odejela dnes
rano do Omahy v obchodni zalezi
tosti. Pani L. J. Roubhikov& byla v
sobotu se svym synackem- v Oma
ze v zajmu lekafske pomoci pro
hocha.
Dovidame se, ze pi. V. J. Kuze
lova, bydlici v okoli Heun, jest
dosti povazlive nemocnou. Dr.
Kalal byl povolan ji osetfiti.
Manzele W. F. Adamkovi tesi
se jiz od minuleho tydne navste
V5 pi. V. Jelinkove z Crete, mat-
ky pi. Adamkove.
Pani Albert Svobodoya... odeje
la ve ctyrtek do Ord na navstevu;
Pani Anton Blechova, by&tve
ctvrtek v Howells navstevou: u
pfatel.
Dovidame se, ze dceruska u-.an-zelum
Dr. Schultzovych jest ne
mocnou. Pani E. II. Kozova jest
tez neniQenou. Obe jsou v osetfeni
Dr. Koloucha.
Karel Docekal z Abie byl zde
m. t. v zajmu obchodu.
Mame na prodej nekolik cisto
krevnych byku plemene "D. S.
Polled Durham" tezkeho tela a
kosti. Barva cerna. Cony levne.
Hlaste se lined aneb piste
Muller Bros. Howells, R. 4.
Brambory k sazeni!
Mam na prodej prave "Red
River Early Ohio" brambory k
sazeni za levnou cenu. 16
James Palik, Howells, Neb.
Vime ze, nemuzete koupiti kavu
levneji nezll zac my ji prodavame. A
proc? Proto ze kupujeme kavu zele
nou a mame ji ulozenou ve skladisti, tak
ze nemusi firma prirazet urok s penez
ktere ma v kave ulozene. Dale pak si
nejehavame prazit pouze jeden aneb pul
pytie kavy die nasi potf eby a tak jest
stale cerstvou. Za druhe platime pouze
50c za prazeni 130 liber kavy. Kdyby
jsme vsak ylastnili svuj vlastni mlyn na
prazenf kvy, stalo by nas toto prazeni
Ic za Hbru, Musite uznati ze kazda us
pora dava nam pfilezitost pouziti Iepsi
druhy kavy v kazde tride.
Zkuste nasi' kavu a budete nuceni
s nami souhlasiti.
Chleboun Bros.
Clarkson,
Nebraska.
3f
Neni kava jako kava!
O jakosti nasi kavy neni tfeba rozepisovati se, neb ta dnes
. .j nechybi ani v jedne domacnosti. Hospodynky zajiste vi. kde
maji Cu itou kavu objednati. a poslou si pro nasi znamenitou
.1
21c
SPECIALITA
2lc
'oz je?1 - na velmi mirna. Pfi porovnani jakosti s jinymi pfed
.ci vsecly druhy. za ktere jinde platite o 10 az 15c vice na lb.
Presveclcte se!! Kdo nasi kavu dosud nezkusil. necht' do
pise si pul-liberni vzorek kavy. eaje a cikorie, ktery zasle
1113 uphit- ZDARMA vylaeny a, do domu. Dalsi druhy kavy
a 2i cunt. Jsihe jedini importer! ceske Fikove cikorie od
,M. C. :va a Syn. Kofeni eele i mlete stale na sklade. Zasil
ky na.-' I)alime tak a by na svem aroma niceho nepozbyly.
Jsou te lacinejsi druhy kavy v trhu, ktere my ale nedrzime
'if zadneinu neodporuenjeme, neb lacine zbozi obycejne pfijde
raho. ' ObjednVxy laskae fid'te na vam davno znainy
.' PrTni cesky velkoobchod kavou v Americe,
JAVA COFFEE MILLS,
E. J. Petru, majitel.
706-08 So. Racine Ave. Chicago, III.
tooeftyosti naseho zavodu pfesvedete se u First National
; 'U Banlcv v Chicagu.
1 i.;? . :.
w
- ! !
1
Mnoha vec zhotovuje se dnes v
Nemecku, jejizto vyroba pova
zovala se drive za nemoznou.
Tvrdi se na pfiklad. ze Nemei
vyrabeji aluminium z hliny, cimz
by byl uskutecnen sen metallur
gu za cele stoleti. Aluminium, kte
reho se v prumyslu uziva velmi
hojne. vsude tarn, kde jest tfeba
kovu lehkelio a pfi torn silneho.
jest v pfirode velice rozsifeno.
ale jenoni v chemickem slozeni. a
le nikde ciste. Je tomu bezmala
dve ste let, co byl kov ten vyna
zen, ale jenom ve slozce, a teprve
pfed osmdesali lety podafilo se
vyrobiti jej cisty. Vsak i pntom
zustal drahy a nedal se vyrabeti
v takovem mnozstvi, nby so. ho
mohlo uzivati prumyslu. Teprve
na pocatku dvacateho stoleti se
to podafilo cestou elektrolitickou.
Aluminium, cesky hlinik, jest
slozkou obycejne hliny, ktera je
na zemekouli tak rozsifena, ale
dosavadni jeho vyroba dela se
jen z tak zvaneho bauxitu, jedine
hlinikove rudy, ktera jest praktic
ky upotfebitelna. Nemecko te ru
dy nema. v Evrojie nachazi se je
dine v zapadni Franeii. i tvrdi se
nyni, ze pod tizi zelezne nutnosti
pracovali Nemei neunavne, az se
jim vyrolia z obycejne hliny po-
dafila. Az se vynalez jejich stane
po valce znamym, prnspeji tim ve
lice celemu svetu-
NA PRODEJ!
Mam na prodej nekobik pek
nych stenat plemene St. Bernard
skeho, ktere vyrostou na velke
psy. Kdo by si pfal miti velkeho
psa necM se hlasi co nejdfive
nez stefiata budou vyprodany. 163
i Vaclav Simerl, Howells," Nebr.
Budete letos kupovati nastinnl papfr?
Zdali ano, tak navstivte muj obchod a prohlednete si
onu novou zasobu nastenneho papiru kterou jsem pra
ve obdrzel. Mam nyni ten nejvetsi vyber v nas
tennem papiru ve meste.. Ceny moje taktez pfedci ,
vsechny ostatni 'neb jsou nejnizzsi jak jen mohou byti.
Prijd'te se presvegciti.' '
John F. Pimper, Clarkson.
Do Howells a okoli!
Oznamuji, ze stale kupuji v
Howells smetanu za nejvyssi trz
ni cenj-. Zkuste mne a jsem jist,
ze se vam iiplne zachovan. Odpo
.riicuji se do pfizne vsech. !
F. L. Sindelaf, Howells, Neb. '
PRONAJMU
moderni residenci v meste Clark
son. aneb dam smlouvu na delsi
pronajmuti tomu kdo by chtel
pro nine postaviti moderni stavbu.
Hlaste se ihned.
Dr. F. J. Kalal, Clarkson. Neb.
Oznameni! Zarucujeme vsechny
kone a niezky ktere prodame.
Zkuste nas IIYLAND BROS.,
v Leigh a Schuyler.
t Dr. F. G. Kolouch, f
Cesky lekar a
5 chirur
Zvlastni pozornost venujc operacun. W
Oradovna nad Kubikove restauraci. w
$ CLARKSON, :: NEBR.
Videli jste nasi novou zasobu
zdali ne tak neodladejte a prijd'te
hned neb jste nikdy nic podobneho
nevideli. Mame jiz vsechny latky vy
lozene k vasi prohlidce a hrde pouka
zujeme na to, ze Iepsi vyber nebyl vam
nikde poskytnut. Vse co jest zapo
trebaje abyste nas navstivili a pak
si muzete jednati die vasi libosti
.neb jsem jisti ze si koupite latky na
vase velikonocm saty u nas.
Moore a Hobza
CLARKSON,
NEBRASKA
I Car load of'ljHDk
ii '-i' Mr ps it II dm i -ru dc WKSmaMi furniture y ,f ?
111 u
Vejce k nasazovani!
lam na prodej vejee k nasazo
vani od slepic plemene "Rhode
Island Red" cervenek s jetinodu
chym hfebinkem. Cena 15 vajec
za 75 centu. Hlaste se hned.
Alois Kudnia, R.l, Clarkson, Neb.
Prave Jsem obdrzel zeleznicni karis ruzneho nabytku.
Nyni se vam naskytuje doba, kdy muzete usetriti penize
pri koupi nabytku. Kupuji ve velkych zasobach a protoz
vam rnuzu usetriti mnoho penez. Prohlednete si moji
zasobu drive nezli koupite jide. Vam sluzbovolny,
F. J. Miller,
Clarkson, Neb.